Taiteen perus­o­petus – kokoomus.fi
MENU
Taiteen perus­o­petus

Taiteen perus­o­petus

Julkaistu: 01.11.2006 Uncategorized

Yhdes­toista hetki-herätys­kellot soimaan

Lasten ja nuorten taide­kas­vatus on viimeisen kymmenen vuoden aikana ollut päättäjien juhla­pu­heiden lempiai­heita. Ilmapiiri on myönteinen taide­kas­va­tuk­selle ja taiteen merkitys on oival­lettu lapsen ja nuoren kasvu­pro­ses­sissa. Mutta paljon on vielä tehtävää, jotta juhla­pu­heiden kauniit ajatukset toteu­tui­sivat, sillä taide­kas­vatus on perus­o­pe­tuk­sessa vähäistä ja vain harvoilla on mahdol­lisuus osallistua koulun ulkopuo­liseen taide­kas­va­tukseen, taiteen perus­o­pe­tukseen.

Taiteen perus­o­petus on koulun ulkopuo­lella annet­tavaa yleis­si­vis­tävää taide­kas­va­tusta ja se perustuu taiteen perus­o­pe­tuk­sesta annettuun lakiin (633/1998) ja asetukseen (813/1998). Opetusta annetaan Opetus­hal­li­tuksen antamien opetus­suun­ni­telman perus­teiden mukai­sesti sekä yleisessä että laajassa oppimää­rässä.

Heti

Laki ja asetus vaativat pikaista uudis­ta­mista, jotta toimintaa voitaisiin kehittää ja ottaa opetuksen piiriin nykyistä enemmän lapsia ja nuoria.

Nyt

Vain noin 11 %:lla 7-15 vuotiaista lapsista on mahdol­lisuus osallistua taiteen perus­o­pe­tukseen ja heistä valtaosa musiik­ki­kas­va­tukseen. Musiikin lisäksi opetusta annetaan esittä­vissä taiteissa (sirkus ja teatte­ri­taide), tanssissa ja visuaa­li­si­sissa taiteissa (arkki­teh­tuuri, audio­vi­su­aa­linen taide, kuvataide ja käsityö).

Vuosittain hakijoista n. 20 ? 80 % jää vaille opiske­lu­paikkaa. Luku vaihtelee paikka­kun­nittain ja taidea­la­koh­tai­sesti.

Heti

Taiteen perus­o­pe­tuksen opetus­tun­ti­pe­rus­teisen valtio­no­suuden piirissä olevien koulujen määrää tulee lisätä (laaja oppimäärä)välit­tö­mästija turvata nykyisten koulujen opetuksen laajuus, toimin­ta­mah­dol­li­suudet ja kehit­tä­mis­mää­rä­rahat. Kehit­tä­mis­mää­rä­rahat tulee suunnata vähintään kolmi­vuo­tisiin projek­teihin, jotta kouluissa voitaisiin tehdä kehit­tä­mis­työtä pitkä­jän­tei­sesti ja saavu­tet­taisiin pysyviä tuloksia.

Nyt

Nykyinen kuntien ja kuntayh­tymien yksik­kö­hinta 56,43 euroa / tunti ja yksityisten koulujen 57,63 euroa / tunti ei kata yleisen hinta­tason noususta aiheu­tuvia kuluja eikä siis vastaa opetuk­sesta aiheu­tuvia todel­lisia kuluja. Suuret kuvatai­de­koulut (Espoo, Helsinki, Jyväskylä, Rovaniemi, Valkea­koski ja Vantaa) ovat erityisen vaikeassa tilan­teessa, koska ne eivät saa läheskään kaikkeen antamaansa opetukseen tunti­koh­taista valtio­no­suutta toisin kuin tilanne on muissa (7) opetus­tun­ti­pe­rus­teista valtio­no­suutta saavissa kuvatai­de­kou­luissa.

Tunti­pe­rus­teista valtio­no­suutta saavat tällä hetkellä 87 musiik­kiop­pi­lai­tosta, 6 tanssin ja 13 kuvataiteen oppilai­tosta sekä 2 käsityön ja 2 teatte­rialan oppilai­tosta. Lisäksi tanssin opetusta annetaan joissakin musiik­kiop­pi­lai­tok­sissa.

Heti

Rovanie­mellä annetaan musii­kissa ja kuvatai­teessa laajaan opetus­suun­ni­telman perus­teiden mukaista opetusta. Rovaniemen koulut voisi­vatkin verkos­toitua muiden Lapin koulujen kanssa ja olla virtu­aa­lio­pe­tuksen keskuksia. Toiminnan käynnis­tä­mi­seksi tarvitaan valtio­vallan erityis­ra­hoi­tusta.

Taiteen perus­o­pe­tuksen yleisen oppimäärän mukaista opetusta järjes­tetään taiteen perus­o­pe­tusta antavien oppilai­tosten harkin­nan­va­raisten valtio­na­vus­tusten sekä kunnan väkilukuun perus­tuvan taiteen perus­o­pe­tuksen rahoi­tuksen tuella. Nämä rahoi­tus­muodot eivät ole riittävät yleisen oppimäärän mukaisen opetuksen järjes­tä­mi­seksi edes nykyi­sellä tasolla.

Monia mahdol­li­suuksia

Yleiseen oppimäärään opetus­suun­ni­telman perusteet valmis­tuivat keväällä 2005. Ne sovel­tuvat pieniin opetusyk­sik­köihin. Joitakin hyviä esimerkkejä on taiteen perus­o­pe­tuksen ja aamu- ja iltapäi­vä­toi­minnan sekä perus­koulun kanssa tehtä­västä yhteis­työstä. Kuitenkaan taiteen perus­o­petus ei voi korvata yleis­si­vis­tä­vässä koulussa annet­tavaa kaikille yhteistä taide­kas­va­tusta, vaan oppilaat voivat näin syventää taitojaan ja tietojaan lisäopis­ke­lulla.

Parasta taiteen perus­o­pe­tuk­sessa

Taiteen perus­o­pe­tuk­sessa lapsi ja nuori voi työsken­nellä kiireet­tö­mässä ilmapii­rissä ja käsitellä itselleen merki­tyk­sel­lisiä asioita taiteen keinoin.

Taiteel­lisen työsken­telyn tulokset näkyvät vasta pitkän ajan kuluessa ja ne voivat olla monen­laisia, kuten luovan ajattelun kehit­ty­mistä, taitojen karttu­mista tai elämän ikäisen harras­tukset synty­mistä. Luovuutta tarvitaan kaikilla elämän alueilla.

Taiteen perus­o­pe­tuksen tausta­jär­jestöt

Taiteen eri alueilla on omat tausta­jär­jes­tönsä, joilla on paljon yhteis­työtä etujensa ajami­sessa. Näiden järjes­töjen toiminta on arvokasta. Ne toimivat yhdys­si­teenä valtion hallinnon ja muiden päättäjien sekä taiteen perus­o­pe­tusta antavien oppilai­tosten välillä. Lisäksi ne järjes­tävät monipuo­lista täyden­nys­kou­lu­tusta jäsenilleen ja tiedot­tavat toimin­nastaan valta­kun­nal­li­sesti.

Taiteen perus­o­pe­tuksen järjes­töjen valtio­na­vustus on vähäistä tai olema­tonta. On toivot­tavaa, että kaikki taiteen perus­o­pe­tus­jär­jestöt pääsevät valtio­na­vus­tuksen piiriin ja niiden toiminta siten turvataan vastai­suu­dessa.


Kuvat


Kokoomus.fi