Evästeasetukset Verkkosivumme käyttää välttämättömiä evästeitä, jotta sivut toimivat ja kokemuksesi olisi vieläkin makeampi. Voit lukea lisää käyttämistämme evästeistä ja hallita asetuksiasi evästeasetussivulla. You can read more about them use and control their settings.
Kokoomus.fi / Julkaisut / Politiikka / Parempi koulu -kier­tu­eella Tampe­reella keskus­tel­tiin opet­ta­jan­kou­lu­tuk­sesta

Parempi koulu -kier­tu­eella Tampe­reella keskus­tel­tiin opet­ta­jan­kou­lu­tuk­sesta

Julkaistu:

Kokoo­muk­sen Parempi koulu -kier­tue alkoi maanan­taina 3.11. Tampe­reella keskus­te­lulla parem­masta opet­ta­jan­kou­lu­tuk­sesta. Keskus­te­lussa todet­tiin digi­ta­li­saa­tion tuovan paljon mahdol­li­suuk­sia opetuk­sen kehit­tä­mi­seen, mutta opet­ta­jien mahdol­li­suuk­sista saada täyden­nys­kou­lu­tusta tulee pitää huolta. Opet­ta­jan­kou­lu­tuk­seen kohdis­tuu paljon odotuk­sia, sillä 2014 vuonna vasta­val­mis­tu­nut opet­taja tarvit­see valmiuk­sia työn­te­koon vielä 2040-luvulla.

Asian­tun­tija-alus­ta­jina tilai­suu­dessa toimi­vat Suomen Opet­ta­jaksi Opis­ke­le­vien Liiton pääsih­teeri Markus Roppo­nen sekä Opetusa­lan Ammat­ti­jär­jes­tön valtuus­ton 2. vara­pu­heen­joh­taja Matti Helimo. Tilai­suu­den avan­nut Kokoo­muk­sen edus­kun­ta­ryh­män puheen­joh­taja Arto Sato­nen kertoi huolensa opet­ta­jien työssä jaksa­mi­sesta.

 ?Perin­tei­sesti opet­ta­jan työ on Suomessa ollut arvos­tet­tua, mutta viime vuosina opet­ta­jat ovat koke­neet että heillä ei ole ollut riit­tä­västi mahdol­li­suuk­sia puut­tua työrau­haon­gel­miin ja se on näky­nyt sekä opet­ta­jan työn arvos­tuk­sen heik­ke­ne­mi­senä että opet­ta­jien työssä jaksa­mi­sen heik­ke­ne­mi­senä.?,  Sato­nen pohti.

 Kansan­edus­taja Anu Urpa­lai­nen toivoi, että opet­ta­jan­kou­lu­tusta saatai­siin kehi­tet­tyä vasta­maan enem­män todel­lista opetus­ti­lan­netta.

?Yliopis­ton luen­noilla opitaan asiat teoriassa, mutta pelkäs­tään asioi­den hallit­se­mi­nen ei riitä niiden opet­ta­mi­seksi muille. Työym­pä­ristö on yliopis­ton luen­to­sa­leissa aivan erilai­nen kuin luok­ka­huo­neessa, jossa asiat pitäisi pystyä esit­tä­mään oppi­laille. Moni opet­taja kokee­kin edel­leen haas­teeksi ettei ole saanut opin­to­jensa aikana riit­tä­västi valmiuk­sia opet­ta­jan työtä varten”, kertoi Urpa­lai­nen.

Kansan­edus­ta­jista paikalla oli puhu­massa myös edus­ta­jat Pauli Kiuru ja Sofia Vikman. Kiuru esitti huolensa erilai­sista taus­toista tule­vien lasten erilais­ten oppi­mis­ta­po­jen ymmär­tä­mi­sestä. Myös Vikman painotti lähtö­koh­tien tasaa­mi­sen tärkeyttä ja huomautti, että tällä hetkellä esimer­kiksi tieto­tek­ni­sissä oppi­mi­sym­pä­ris­töissä on suuria alueel­li­sia ja koulu­koh­tai­sia eroja.

Parempi koulu- -kier­tue jatkuu ensi maanan­taina 10.11. Vaasassa ja keski­viik­kona 12.11. Turussa.

 

 

 

Lisää sisältöä samassa kategoriassa

15.9.2023

Joel Elmaci kokoo­muk­sen nuori­so­koor­di­naat­to­riksi

Kokoo­muk­sen puolue­hal­li­tus on nimit­tä­nyt varkau­te­lai­sen Joel Elmacin, 23, nuori­so­koor­di­naat­to­riksi puolue­toi­mis­tolle. Hän on toimi­nut aiem­min muun muassa poli­tii­kan ja vies­tin­nän suun­nit­te­li­jana

6.9.2023

Päämi­nis­teri Petteri Orpo: Rasis­mille ei ole suoma­lai­sessa yhteis­kun­nassa tilaa

Päämi­nis­teri Petteri Orpo piti esit­te­ly­pu­heen edus­kun­nalle tiedon­an­to­kes­kus­te­lussa keski­viik­kona 6. syys­kuuta 2023. Puhe muutos­va­rauk­sin. Arvoisa puhe­mies, Valtio­neu­vosto on anta­nut edus­kun­nalle tiedon­an­non

4.9.2023

Janne Jukkola ja Teemu Kinnari: “Osta­malla suoma­laista ruokaa tuet huol­to­var­muutta”

Janne Jukkola Olen koko ikäni ollut teke­mi­sissä koti­mai­sen ruoan­tuo­tan­non parissa. Maito­ti­lalla kasva­neena ja meijeri-yrit­­tä­­jänä Jukko­lan Juus­to­lassa olen oppi­nut arvos­ta­maan työn­te­koa,

Skip to content