Kokoomus.fi
Parempi koulu -kiertu­eella Tampe­reella keskus­teltiin opetta­jan­kou­lu­tuk­sesta

Parempi koulu -kiertu­eella Tampe­reella keskus­teltiin opetta­jan­kou­lu­tuk­sesta

Julkaistu: 4.11.14 Uutiset

Kokoo­muksen Parempi koulu -kiertue alkoi maanan­taina 3.11. Tampe­reella keskus­te­lulla parem­masta opetta­jan­kou­lu­tuk­sesta. Keskus­te­lussa todettiin digita­li­saation tuovan paljon mahdol­li­suuksia opetuksen kehit­tä­miseen, mutta opettajien mahdol­li­suuk­sista saada täyden­nys­kou­lu­tusta tulee pitää huolta. Opetta­jan­kou­lu­tukseen kohdistuu paljon odotuksia, sillä 2014 vuonna vasta­val­mis­tunut opettaja tarvitsee valmiuksia työntekoon vielä 2040-luvulla.

Asian­tuntija-alustajina tilai­suu­dessa toimivat Suomen Opetta­jaksi Opiske­levien Liiton pääsih­teeri Markus Ropponen sekä Opetusalan Ammat­ti­jär­jestön valtuuston 2. varapu­heen­johtaja Matti Helimo. Tilai­suuden avannut Kokoo­muksen eduskun­ta­ryhmän puheen­johtaja Arto Satonen kertoi huolensa opettajien työssä jaksa­mi­sesta.

 ?Perin­tei­sesti opettajan työ on Suomessa ollut arvos­tettua, mutta viime vuosina opettajat ovat kokeneet että heillä ei ole ollut riittä­västi mahdol­li­suuksia puuttua työrau­haon­gelmiin ja se on näkynyt sekä opettajan työn arvos­tuksen heikke­ne­misenä että opettajien työssä jaksa­misen heikke­ne­misenä.?,  Satonen pohti.

 Kansan­edustaja Anu Urpalainen toivoi, että opetta­jan­kou­lu­tusta saataisiin kehitettyä vastamaan enemmän todel­lista opetus­ti­lan­netta.

?Yliopiston luennoilla opitaan asiat teoriassa, mutta pelkästään asioiden hallit­se­minen ei riitä niiden opetta­mi­seksi muille. Työym­pä­ristö on yliopiston luento­sa­leissa aivan erilainen kuin luokka­huo­neessa, jossa asiat pitäisi pystyä esittämään oppilaille. Moni opettaja kokeekin edelleen haasteeksi ettei ole saanut opinto­jensa aikana riittä­västi valmiuksia opettajan työtä varten”, kertoi Urpalainen.

Kansan­edus­ta­jista paikalla oli puhumassa myös edustajat Pauli Kiuru ja Sofia Vikman. Kiuru esitti huolensa erilai­sista taustoista tulevien lasten erilaisten oppimis­ta­pojen ymmär­tä­mi­sestä. Myös Vikman painotti lähtö­kohtien tasaa­misen tärkeyttä ja huomautti, että tällä hetkellä esimer­kiksi tieto­tek­ni­sissä oppimi­sym­pä­ris­töissä on suuria alueel­lisia ja koulu­koh­taisia eroja.

Parempi koulu- -kiertue jatkuu ensi maanan­taina 10.11. Vaasassa ja keski­viikkona 12.11. Turussa.

 

 

 


Kokoomus.fi