Evästeasetukset Verkkosivumme käyttää välttämättömiä evästeitä, jotta sivut toimivat ja kokemuksesi olisi vieläkin makeampi. Voit lukea lisää käyttämistämme evästeistä ja hallita asetuksiasi evästeasetussivulla. You can read more about them use and control their settings.
Kokoomus.fi / Julkaisut / Politiikka / Parempi koulu -kier­tu­eella Tampe­reella keskus­tel­tiin opet­ta­jan­kou­lu­tuk­sesta

Parempi koulu -kier­tu­eella Tampe­reella keskus­tel­tiin opet­ta­jan­kou­lu­tuk­sesta

Julkaistu:

Kokoo­muk­sen Parempi koulu -kier­tue alkoi maanan­taina 3.11. Tampe­reella keskus­te­lulla parem­masta opet­ta­jan­kou­lu­tuk­sesta. Keskus­te­lussa todet­tiin digi­ta­li­saa­tion tuovan paljon mahdol­li­suuk­sia opetuk­sen kehit­tä­mi­seen, mutta opet­ta­jien mahdol­li­suuk­sista saada täyden­nys­kou­lu­tusta tulee pitää huolta. Opet­ta­jan­kou­lu­tuk­seen kohdis­tuu paljon odotuk­sia, sillä 2014 vuonna vasta­val­mis­tu­nut opet­taja tarvit­see valmiuk­sia työn­te­koon vielä 2040-luvulla.

Asian­tun­tija-alus­ta­jina tilai­suu­dessa toimi­vat Suomen Opet­ta­jaksi Opis­ke­le­vien Liiton pääsih­teeri Markus Roppo­nen sekä Opetusa­lan Ammat­ti­jär­jes­tön valtuus­ton 2. vara­pu­heen­joh­taja Matti Helimo. Tilai­suu­den avan­nut Kokoo­muk­sen edus­kun­ta­ryh­män puheen­joh­taja Arto Sato­nen kertoi huolensa opet­ta­jien työssä jaksa­mi­sesta.

 ?Perin­tei­sesti opet­ta­jan työ on Suomessa ollut arvos­tet­tua, mutta viime vuosina opet­ta­jat ovat koke­neet että heillä ei ole ollut riit­tä­västi mahdol­li­suuk­sia puut­tua työrau­haon­gel­miin ja se on näky­nyt sekä opet­ta­jan työn arvos­tuk­sen heik­ke­ne­mi­senä että opet­ta­jien työssä jaksa­mi­sen heik­ke­ne­mi­senä.?,  Sato­nen pohti.

 Kansan­edus­taja Anu Urpa­lai­nen toivoi, että opet­ta­jan­kou­lu­tusta saatai­siin kehi­tet­tyä vasta­maan enem­män todel­lista opetus­ti­lan­netta.

?Yliopis­ton luen­noilla opitaan asiat teoriassa, mutta pelkäs­tään asioi­den hallit­se­mi­nen ei riitä niiden opet­ta­mi­seksi muille. Työym­pä­ristö on yliopis­ton luen­to­sa­leissa aivan erilai­nen kuin luok­ka­huo­neessa, jossa asiat pitäisi pystyä esit­tä­mään oppi­laille. Moni opet­taja kokee­kin edel­leen haas­teeksi ettei ole saanut opin­to­jensa aikana riit­tä­västi valmiuk­sia opet­ta­jan työtä varten”, kertoi Urpa­lai­nen.

Kansan­edus­ta­jista paikalla oli puhu­massa myös edus­ta­jat Pauli Kiuru ja Sofia Vikman. Kiuru esitti huolensa erilai­sista taus­toista tule­vien lasten erilais­ten oppi­mis­ta­po­jen ymmär­tä­mi­sestä. Myös Vikman painotti lähtö­koh­tien tasaa­mi­sen tärkeyttä ja huomautti, että tällä hetkellä esimer­kiksi tieto­tek­ni­sissä oppi­mi­sym­pä­ris­töissä on suuria alueel­li­sia ja koulu­koh­tai­sia eroja.

Parempi koulu- -kier­tue jatkuu ensi maanan­taina 10.11. Vaasassa ja keski­viik­kona 12.11. Turussa.

 

 

 

Lisää sisältöä samassa kategoriassa

15.4.2024

Susanna Kisner: ”Hyvin­voin­nilla on hinta ja tänään se on edul­li­sempi kuin huomenna”

Euroo­pan unio­nista puhut­taessa esillä on usein talou­den, turval­li­suu­den ja kult­tuu­rin teemoja. Unio­nilla on kuiten­kin myös liian vähälle huomiolle jäävä asema

5.2.2024

Anna-Kaisa Ikonen: “Kai me pystymme parem­paan kuin yhteen sola­riu­miin?”

Millaista olisi yritys­ten, kuntien tai hyvin­voin­tia­luei­den työ, jos todella uskal­tai­simme kokeilla, selviäm­mekö hieman pienem­mällä normi­tuk­sella? Nyt on elämämme tilai­suus, kirjoit­taa

4.12.2023

Pirjo Mäljä Hämeen Kokoo­muk­sen toimin­nan­joh­ta­jaksi, Joonas Pulliai­nen puolu­een euro­vaa­li­koor­di­naat­to­riksi

Kokoo­muk­sen puolue­hal­li­tus on valin­nut HTM Pirjo Mäljän Hämeen Kokoo­muk­sen toimin­nan­joh­ta­jaksi 2.1.2024 alkaen. Mäljä siir­tyy tehtä­vään Euroo­pan parla­men­tin avus­ta­jan tehtä­västä. Hänellä on pitkä

Skip to content