Evästeasetukset Verkkosivumme käyttää välttämättömiä evästeitä, jotta sivut toimivat ja kokemuksesi olisi vieläkin makeampi. Voit lukea lisää käyttämistämme evästeistä ja hallita asetuksiasi evästeasetussivulla. You can read more about them use and control their settings.
Kokoomus.fi / Julkaisut / Politiikka / Parempi koulu -kier­tu­eella Tampe­reella keskus­tel­tiin opet­ta­jan­kou­lu­tuk­sesta

Parempi koulu -kier­tu­eella Tampe­reella keskus­tel­tiin opet­ta­jan­kou­lu­tuk­sesta

Julkaistu:

Kokoo­muk­sen Parempi koulu -kier­tue alkoi maanan­taina 3.11. Tampe­reella keskus­te­lulla parem­masta opet­ta­jan­kou­lu­tuk­sesta. Keskus­te­lussa todet­tiin digi­ta­li­saa­tion tuovan paljon mahdol­li­suuk­sia opetuk­sen kehit­tä­mi­seen, mutta opet­ta­jien mahdol­li­suuk­sista saada täyden­nys­kou­lu­tusta tulee pitää huolta. Opet­ta­jan­kou­lu­tuk­seen kohdis­tuu paljon odotuk­sia, sillä 2014 vuonna vasta­val­mis­tu­nut opet­taja tarvit­see valmiuk­sia työn­te­koon vielä 2040-luvulla.

Asian­tun­tija-alus­ta­jina tilai­suu­dessa toimi­vat Suomen Opet­ta­jaksi Opis­ke­le­vien Liiton pääsih­teeri Markus Roppo­nen sekä Opetusa­lan Ammat­ti­jär­jes­tön valtuus­ton 2. vara­pu­heen­joh­taja Matti Helimo. Tilai­suu­den avan­nut Kokoo­muk­sen edus­kun­ta­ryh­män puheen­joh­taja Arto Sato­nen kertoi huolensa opet­ta­jien työssä jaksa­mi­sesta.

 ?Perin­tei­sesti opet­ta­jan työ on Suomessa ollut arvos­tet­tua, mutta viime vuosina opet­ta­jat ovat koke­neet että heillä ei ole ollut riit­tä­västi mahdol­li­suuk­sia puut­tua työrau­haon­gel­miin ja se on näky­nyt sekä opet­ta­jan työn arvos­tuk­sen heik­ke­ne­mi­senä että opet­ta­jien työssä jaksa­mi­sen heik­ke­ne­mi­senä.?,  Sato­nen pohti.

 Kansan­edus­taja Anu Urpa­lai­nen toivoi, että opet­ta­jan­kou­lu­tusta saatai­siin kehi­tet­tyä vasta­maan enem­män todel­lista opetus­ti­lan­netta.

?Yliopis­ton luen­noilla opitaan asiat teoriassa, mutta pelkäs­tään asioi­den hallit­se­mi­nen ei riitä niiden opet­ta­mi­seksi muille. Työym­pä­ristö on yliopis­ton luen­to­sa­leissa aivan erilai­nen kuin luok­ka­huo­neessa, jossa asiat pitäisi pystyä esit­tä­mään oppi­laille. Moni opet­taja kokee­kin edel­leen haas­teeksi ettei ole saanut opin­to­jensa aikana riit­tä­västi valmiuk­sia opet­ta­jan työtä varten”, kertoi Urpa­lai­nen.

Kansan­edus­ta­jista paikalla oli puhu­massa myös edus­ta­jat Pauli Kiuru ja Sofia Vikman. Kiuru esitti huolensa erilai­sista taus­toista tule­vien lasten erilais­ten oppi­mis­ta­po­jen ymmär­tä­mi­sestä. Myös Vikman painotti lähtö­koh­tien tasaa­mi­sen tärkeyttä ja huomautti, että tällä hetkellä esimer­kiksi tieto­tek­ni­sissä oppi­mi­sym­pä­ris­töissä on suuria alueel­li­sia ja koulu­koh­tai­sia eroja.

Parempi koulu- -kier­tue jatkuu ensi maanan­taina 10.11. Vaasassa ja keski­viik­kona 12.11. Turussa.

 

 

 

Lisää sisältöä samassa kategoriassa

19.6.2024

Kokoo­muk­sen verkos­to­jen vastuu­hen­ki­löt kaudelle 2024-2026 valittu

Kokoo­muk­sen puolue­hal­li­tus on kokouk­ses­saan 14.6.2024 valin­nut kokoo­muk­sen ohjel­ma­työn verkos­toille vastuu­hen­ki­löt. Verkos­to­jen jäse­nyys on avointa kaikille puolu­een jäse­nille. Verkos­toi­hin pääsee liit­ty­mään

15.6.2024

Petteri Orpon linja­puhe puolue­ko­kouk­sessa 2024

Muutok­set puhut­taessa mahdol­li­sia. Hyvä puolue­ko­kous, Muis­tat­teko tunnel­man Kala­joella kaksi vuotta sitten? Ilmassa oli tahtoa ja päät­tä­väi­syyttä. Olimme nähneet, mihin vasem­mis­to­hal­li­tus

15.6.2024

Kokoo­mus valitsi Petteri Orpon jatka­maan puheen­joh­ta­jana

Orpo on ollut puheen­joh­ta­jana yhtä­jak­soi­sesti vuodesta 2016. Päämi­nis­te­rinä hän on ollut kesä­kuusta 2023 alkaen. Kokoo­muk­sen puheen­joh­ta­jan kausi on kaksi­vuo­ti­nen. Tampe­reella

Skip to content