Evästeasetukset Verkkosivumme käyttää välttämättömiä evästeitä, jotta sivut toimivat ja kokemuksesi olisi vieläkin makeampi. Voit lukea lisää käyttämistämme evästeistä ja hallita asetuksiasi evästeasetussivulla. You can read more about them use and control their settings.
Kokoomus.fi / Julkaisut / Politiikka / Jukka Mäkelä: Hyssä­län ajatuk­set eivät ole tästä maail­masta

Jukka Mäkelä: Hyssä­län ajatuk­set eivät ole tästä maail­masta

Julkaistu:

Päin­vas­toin suoma­lais­ten yliopis­to­jen ja ammat­ti­kor­kea­kou­lu­jen on määrä­tie­toi­sesti
kansain­vä­lis­tyt­tävä, Mäkelä linjaa. - Jotta suoma­lai­set yliopis­tot menes­ty­vät
jatkossa kovassa kansain­vä­li­sessä kilpai­lussa, tarvit­semme lisää ulko­maa­lai­sia opis­ke­li­joita, tutki­joita ja profes­so­reja.

- Esimer­kiksi ulko­maa­lais­ten tutki­joi­den osuus on vain 3 %, mikä on vienti- ja
osaa­mis­ve­toi­selle Suomelle kerta­kaik­ki­aan surkea luku, Mäkelä toteaa.

Mäkelä ei myös­kään lämpene päämi­nis­te­rin ajatuk­selle avata yliopis­to­jen ja
ammat­ti­kor­kea­kou­lu­jen ovia kaikille työt­tö­myy­su­han alai­sille nuorille.

- Siinä kyllä menee lapsi pesu­ve­den mukana. Yliopis­to­jen ja ammat­ti­kor­kea­kou­lu­jen
tärkein tavoite on opetuk­sen ja tutki­muk­sen laadun paran­ta­mi­nen pitkällä
tähtäi­mellä, ei koulu­tus­mää­rien hallit­se­ma­ton kasvat­ta­mi­nen. Se ei johda mihin­kään.

- Sen sijaan halli­tuk­sen pitää tukea yliopis­to­jen ja ammat­ti­kor­kea­kou­lu­jen laatu­tal­koita
kaikilla käytet­tä­vissä olevilla keinoilla, jotta Suomi menes­tyy globaa­lissa kilpai­lussa
osaa­mi­sin­ten­sii­vi­sistä työpai­koista. Suoma­lai­set yliopis­tot ja ammat­ti­kor­kea­kou­lut
tarvit­se­vat nime­no­maan laatua ja kansain­vä­li­syyttä, Mäkelä painot­taa.

Lisä­tie­toja: Jukka Mäkelä, gsm 050 5122 189

Lisää sisältöä samassa kategoriassa

5.2.2024

Anna-Kaisa Ikonen: “Kai me pystymme parem­paan kuin yhteen sola­riu­miin?”

Millaista olisi yritys­ten, kuntien tai hyvin­voin­tia­luei­den työ, jos todella uskal­tai­simme kokeilla, selviäm­mekö hieman pienem­mällä normi­tuk­sella? Nyt on elämämme tilai­suus, kirjoit­taa

4.12.2023

Pirjo Mäljä Hämeen Kokoo­muk­sen toimin­nan­joh­ta­jaksi, Joonas Pulliai­nen puolu­een euro­vaa­li­koor­di­naat­to­riksi

Kokoo­muk­sen puolue­hal­li­tus on valin­nut HTM Pirjo Mäljän Hämeen Kokoo­muk­sen toimin­nan­joh­ta­jaksi 2.1.2024 alkaen. Mäljä siir­tyy tehtä­vään Euroo­pan parla­men­tin avus­ta­jan tehtä­västä. Hänellä on pitkä

15.11.2023

Timo Heino­nen: “Nopealle, jous­ta­valle ja muokat­ta­valle krii­sin­hal­lin­ta­ky­vylle on tarvetta”

Kansan­edus­taja Timo Heino­sen pitämä Kokoo­muk­sen edus­kun­ta­ryh­män ryhmä­puhe Edus­kun­nan keskus­tel­lessa valtio­neu­vos­ton selon­teosta Soti­las­osas­ton aset­ta­mi­sesta korke­aan valmiu­teen osana Rans­kan, Belgian ja Suomen

Skip to content