Evästeasetukset Verkkosivumme käyttää välttämättömiä evästeitä, jotta sivut toimivat ja kokemuksesi olisi vieläkin makeampi. Voit lukea lisää käyttämistämme evästeistä ja hallita asetuksiasi evästeasetussivulla. You can read more about them use and control their settings.
Kokoomus.fi / Julkaisut / Politiikka / Jukka Mäkelä: Hyssä­län ajatuk­set eivät ole tästä maail­masta

Jukka Mäkelä: Hyssä­län ajatuk­set eivät ole tästä maail­masta

Julkaistu:

Päin­vas­toin suoma­lais­ten yliopis­to­jen ja ammat­ti­kor­kea­kou­lu­jen on määrä­tie­toi­sesti
kansain­vä­lis­tyt­tävä, Mäkelä linjaa. - Jotta suoma­lai­set yliopis­tot menes­ty­vät
jatkossa kovassa kansain­vä­li­sessä kilpai­lussa, tarvit­semme lisää ulko­maa­lai­sia opis­ke­li­joita, tutki­joita ja profes­so­reja.

- Esimer­kiksi ulko­maa­lais­ten tutki­joi­den osuus on vain 3 %, mikä on vienti- ja
osaa­mis­ve­toi­selle Suomelle kerta­kaik­ki­aan surkea luku, Mäkelä toteaa.

Mäkelä ei myös­kään lämpene päämi­nis­te­rin ajatuk­selle avata yliopis­to­jen ja
ammat­ti­kor­kea­kou­lu­jen ovia kaikille työt­tö­myy­su­han alai­sille nuorille.

- Siinä kyllä menee lapsi pesu­ve­den mukana. Yliopis­to­jen ja ammat­ti­kor­kea­kou­lu­jen
tärkein tavoite on opetuk­sen ja tutki­muk­sen laadun paran­ta­mi­nen pitkällä
tähtäi­mellä, ei koulu­tus­mää­rien hallit­se­ma­ton kasvat­ta­mi­nen. Se ei johda mihin­kään.

- Sen sijaan halli­tuk­sen pitää tukea yliopis­to­jen ja ammat­ti­kor­kea­kou­lu­jen laatu­tal­koita
kaikilla käytet­tä­vissä olevilla keinoilla, jotta Suomi menes­tyy globaa­lissa kilpai­lussa
osaa­mi­sin­ten­sii­vi­sistä työpai­koista. Suoma­lai­set yliopis­tot ja ammat­ti­kor­kea­kou­lut
tarvit­se­vat nime­no­maan laatua ja kansain­vä­li­syyttä, Mäkelä painot­taa.

Lisä­tie­toja: Jukka Mäkelä, gsm 050 5122 189

Lisää sisältöä samassa kategoriassa

15.9.2023

Joel Elmaci kokoo­muk­sen nuori­so­koor­di­naat­to­riksi

Kokoo­muk­sen puolue­hal­li­tus on nimit­tä­nyt varkau­te­lai­sen Joel Elmacin, 23, nuori­so­koor­di­naat­to­riksi puolue­toi­mis­tolle. Hän on toimi­nut aiem­min muun muassa poli­tii­kan ja vies­tin­nän suun­nit­te­li­jana

6.9.2023

Päämi­nis­teri Petteri Orpo: Rasis­mille ei ole suoma­lai­sessa yhteis­kun­nassa tilaa

Päämi­nis­teri Petteri Orpo piti esit­te­ly­pu­heen edus­kun­nalle tiedon­an­to­kes­kus­te­lussa keski­viik­kona 6. syys­kuuta 2023. Puhe muutos­va­rauk­sin. Arvoisa puhe­mies, Valtio­neu­vosto on anta­nut edus­kun­nalle tiedon­an­non

4.9.2023

Janne Jukkola ja Teemu Kinnari: “Osta­malla suoma­laista ruokaa tuet huol­to­var­muutta”

Janne Jukkola Olen koko ikäni ollut teke­mi­sissä koti­mai­sen ruoan­tuo­tan­non parissa. Maito­ti­lalla kasva­neena ja meijeri-yrit­­tä­­jänä Jukko­lan Juus­to­lassa olen oppi­nut arvos­ta­maan työn­te­koa,

Skip to content