Jukka Mäkelä: Hyssälän ajatukset eivät ole tästä maail­masta – kokoomus.fi
MENU
Jukka Mäkelä: Hyssälän ajatukset eivät ole tästä maail­masta

Jukka Mäkelä: Hyssälän ajatukset eivät ole tästä maail­masta

Julkaistu: 26.08.2009 Uncategorized

Päinvastoin suoma­laisten yliopis­tojen ja ammat­ti­kor­kea­kou­lujen on määrä­tie­toi­sesti
kansain­vä­lis­tyttävä, Mäkelä linjaa. - Jotta suoma­laiset yliopistot menes­tyvät
jatkossa kovassa kansain­vä­li­sessä kilpai­lussa, tarvit­semme lisää ulkomaa­laisia opiske­li­joita, tutki­joita ja profes­soreja.

- Esimer­kiksi ulkomaa­laisten tutki­joiden osuus on vain 3 %, mikä on vienti- ja
osaamis­ve­toi­selle Suomelle kerta­kaik­kiaan surkea luku, Mäkelä toteaa.

Mäkelä ei myöskään lämpene päämi­nis­terin ajatuk­selle avata yliopis­tojen ja
ammat­ti­kor­kea­kou­lujen ovia kaikille työttö­myy­suhan alaisille nuorille.

- Siinä kyllä menee lapsi pesuveden mukana. Yliopis­tojen ja ammat­ti­kor­kea­kou­lujen
tärkein tavoite on opetuksen ja tutki­muksen laadun paran­ta­minen pitkällä
tähtäi­mellä, ei koulu­tus­määrien hallit­se­maton kasvat­ta­minen. Se ei johda mihinkään.

- Sen sijaan halli­tuksen pitää tukea yliopis­tojen ja ammat­ti­kor­kea­kou­lujen laatu­tal­koita
kaikilla käytet­tä­vissä olevilla keinoilla, jotta Suomi menestyy globaa­lissa kilpai­lussa
osaami­sin­ten­sii­vi­sistä työpai­koista. Suoma­laiset yliopistot ja ammat­ti­kor­kea­koulut
tarvit­sevat nimenomaan laatua ja kansain­vä­li­syyttä, Mäkelä painottaa.

Lisätietoja: Jukka Mäkelä, gsm 050 5122 189


Kokoomus.fi