• FI
 • SV
 • MENU
  Jukka Mäkelä: Hyssä­län ajatuk­set eivät ole tästä maail­masta
  Twiittaa

  Jukka Mäkelä: Hyssä­län ajatuk­set eivät ole tästä maail­masta

  Julkaistu: 26.08.2009 Uncategorized

  Päin­vas­toin suoma­lais­ten yliopis­to­jen ja ammat­ti­kor­kea­kou­lu­jen on määrä­tie­toi­sesti
  kansain­vä­lis­tyt­tävä, Mäkelä linjaa. - Jotta suoma­lai­set yliopis­tot menes­ty­vät
  jatkossa kovassa kansain­vä­li­sessä kilpai­lussa, tarvit­semme lisää ulko­maa­lai­sia opis­ke­li­joita, tutki­joita ja profes­so­reja.

  - Esimer­kiksi ulko­maa­lais­ten tutki­joi­den osuus on vain 3 %, mikä on vienti- ja
  osaa­mis­ve­toi­selle Suomelle kerta­kaik­ki­aan surkea luku, Mäkelä toteaa.

  Mäkelä ei myös­kään lämpene päämi­nis­te­rin ajatuk­selle avata yliopis­to­jen ja
  ammat­ti­kor­kea­kou­lu­jen ovia kaikille työt­tö­myy­su­han alai­sille nuorille.

  - Siinä kyllä menee lapsi pesu­ve­den mukana. Yliopis­to­jen ja ammat­ti­kor­kea­kou­lu­jen
  tärkein tavoite on opetuk­sen ja tutki­muk­sen laadun paran­ta­mi­nen pitkällä
  tähtäi­mellä, ei koulu­tus­mää­rien hallit­se­ma­ton kasvat­ta­mi­nen. Se ei johda mihin­kään.

  - Sen sijaan halli­tuk­sen pitää tukea yliopis­to­jen ja ammat­ti­kor­kea­kou­lu­jen laatu­tal­koita
  kaikilla käytet­tä­vissä olevilla keinoilla, jotta Suomi menes­tyy globaa­lissa kilpai­lussa
  osaa­mi­sin­ten­sii­vi­sistä työpai­koista. Suoma­lai­set yliopis­tot ja ammat­ti­kor­kea­kou­lut
  tarvit­se­vat nime­no­maan laatua ja kansain­vä­li­syyttä, Mäkelä painot­taa.

  Lisä­tie­toja: Jukka Mäkelä, gsm 050 5122 189