Evästeasetukset Verkkosivumme käyttää välttämättömiä evästeitä, jotta sivut toimivat ja kokemuksesi olisi vieläkin makeampi. Voit lukea lisää käyttämistämme evästeistä ja hallita asetuksiasi evästeasetussivulla. You can read more about them use and control their settings.
Kokoomus.fi / Julkaisut / Politiikka / Jukka Mäkelä: Hyssä­län ajatuk­set eivät ole tästä maail­masta

Jukka Mäkelä: Hyssä­län ajatuk­set eivät ole tästä maail­masta

Julkaistu:

Päin­vas­toin suoma­lais­ten yliopis­to­jen ja ammat­ti­kor­kea­kou­lu­jen on määrä­tie­toi­sesti
kansain­vä­lis­tyt­tävä, Mäkelä linjaa. - Jotta suoma­lai­set yliopis­tot menes­ty­vät
jatkossa kovassa kansain­vä­li­sessä kilpai­lussa, tarvit­semme lisää ulko­maa­lai­sia opis­ke­li­joita, tutki­joita ja profes­so­reja.

- Esimer­kiksi ulko­maa­lais­ten tutki­joi­den osuus on vain 3 %, mikä on vienti- ja
osaa­mis­ve­toi­selle Suomelle kerta­kaik­ki­aan surkea luku, Mäkelä toteaa.

Mäkelä ei myös­kään lämpene päämi­nis­te­rin ajatuk­selle avata yliopis­to­jen ja
ammat­ti­kor­kea­kou­lu­jen ovia kaikille työt­tö­myy­su­han alai­sille nuorille.

- Siinä kyllä menee lapsi pesu­ve­den mukana. Yliopis­to­jen ja ammat­ti­kor­kea­kou­lu­jen
tärkein tavoite on opetuk­sen ja tutki­muk­sen laadun paran­ta­mi­nen pitkällä
tähtäi­mellä, ei koulu­tus­mää­rien hallit­se­ma­ton kasvat­ta­mi­nen. Se ei johda mihin­kään.

- Sen sijaan halli­tuk­sen pitää tukea yliopis­to­jen ja ammat­ti­kor­kea­kou­lu­jen laatu­tal­koita
kaikilla käytet­tä­vissä olevilla keinoilla, jotta Suomi menes­tyy globaa­lissa kilpai­lussa
osaa­mi­sin­ten­sii­vi­sistä työpai­koista. Suoma­lai­set yliopis­tot ja ammat­ti­kor­kea­kou­lut
tarvit­se­vat nime­no­maan laatua ja kansain­vä­li­syyttä, Mäkelä painot­taa.

Lisä­tie­toja: Jukka Mäkelä, gsm 050 5122 189

Lisää sisältöä samassa kategoriassa

19.6.2024

Kokoo­muk­sen verkos­to­jen vastuu­hen­ki­löt kaudelle 2024-2026 valittu

Kokoo­muk­sen puolue­hal­li­tus on kokouk­ses­saan 14.6.2024 valin­nut kokoo­muk­sen ohjel­ma­työn verkos­toille vastuu­hen­ki­löt. Verkos­to­jen jäse­nyys on avointa kaikille puolu­een jäse­nille. Verkos­toi­hin pääsee liit­ty­mään

15.6.2024

Petteri Orpon linja­puhe puolue­ko­kouk­sessa 2024

Muutok­set puhut­taessa mahdol­li­sia. Hyvä puolue­ko­kous, Muis­tat­teko tunnel­man Kala­joella kaksi vuotta sitten? Ilmassa oli tahtoa ja päät­tä­väi­syyttä. Olimme nähneet, mihin vasem­mis­to­hal­li­tus

15.6.2024

Kokoo­mus valitsi Petteri Orpon jatka­maan puheen­joh­ta­jana

Orpo on ollut puheen­joh­ta­jana yhtä­jak­soi­sesti vuodesta 2016. Päämi­nis­te­rinä hän on ollut kesä­kuusta 2023 alkaen. Kokoo­muk­sen puheen­joh­ta­jan kausi on kaksi­vuo­ti­nen. Tampe­reella

Skip to content