Evästeasetukset Verkkosivumme käyttää välttämättömiä evästeitä, jotta sivut toimivat ja kokemuksesi olisi vieläkin makeampi. Voit lukea lisää käyttämistämme evästeistä ja hallita asetuksiasi evästeasetussivulla. You can read more about them use and control their settings.
Kokoomus.fi / Sanni Grahn-Laasonen

Sanni Grahn-Laasonen

21.6.2016

Orpo, Risikko, Grahn-Laaso­nen ja Mykkä­nen minis­te­reiksi

Kokoo­mus teki muutok­sia minis­te­ri­ryh­määnsä ja päätti tiis­taina ryhmän kokoon­pa­nosta. Kokoo­mus esit­tää valtio­va­rain­mi­nis­te­riksi Petteri Orpoa, sisä­mi­nis­te­riksi Paula Risik­koa ja ulko­maan­kauppa- ja

6.5.2016

Grahn-Laaso­nen ja Toivakka: Enem­män vanhem­pain­va­paata, vähem­män koti­hoi­don tukea

Opetus- ja kult­tuu­ri­mi­nis­teri Sanni Grahn-Laaso­­nen sekä ulko­­maan­­kauppa- ja kehi­tys­mi­nis­teri Lenita Toivakka esit­tä­vät koti­hoi­don tuen lyhen­tä­mistä ja vanhem­pain­va­paan piden­tä­mistä. Vanhem­pain­va­paan piden­tä­mi­nen

5.2.2016

Grahn-Laaso­nen korjaus­ve­lasta: Meille oli tärkeää, että esitys on asian­tun­ti­joi­den laatima

Opetus- ja kult­tuu­ri­mi­nis­teri Sanni Grahn-Laaso­­nen kehuu halli­tuk­sen suun­ni­tel­maa liiken­teen korjaus­ve­lan vähen­tä­mi­seksi. Kolmen vuoden aikana ties­tön ja rata­ver­kon kunnos­ta­mi­seen suun­na­taan 600

18.1.2016

Sanni Grahn-Laaso­nen: Uteliai­suu­den herät­tä­mi­nen on perus­kou­lun iso tehtävä

Perus­kou­lun paino­te­tut luokat eli erikois­luo­kat pohdi­tut­ta­vat tutki­joita ja koulu­tuk­sen ammat­ti­lai­sia puolesta ja vastaan. Keskus­te­lua kiih­dyt­tää se, että esimer­kiksi Turussa jo

12.12.2015

Grahn-Laaso­nen: Histo­rial­li­nen ilmas­to­sopu

Opetus- ja kult­tuu­ri­mi­nis­teri ja Kokoo­muk­sen vara­pu­heen­joh­taja Sanni Grahn-Laaso­­nen iloit­see Parii­sin ilmas­to­so­pi­muk­sesta. Grahn-Laaso­­nen toimi edel­li­sen halli­tuk­sen ympä­ris­tö­mi­nis­te­rinä. Sopi­mus rajaa maapal­lon lämpe­ne­mi­sen

16.4.2015

Grahn-Laaso­nen: Suoma­lai­silta tuki kunnian­hi­moi­selle ilmas­to­po­li­tii­kalle

Kokoo­muk­sen vara­pu­heen­joh­taja, ympä­ris­tö­mi­nis­teri Sanni Grahn-Laaso­­nen iloit­see tuoreen ilmas­to­ba­ro­metri 2015 -tutki­muk­sen tulok­sista. Valtaosa suoma­lai­sista tunnus­taa, että ilmas­ton­muu­tok­sen hillit­se­mi­sellä on kiire. Kansa­lai­set

11.4.2015

Kokoo­mus esit­tää miljar­din pääomi­tusta yliopis­toille

Kokoo­mus esit­tää, että tule­valla halli­tus­kau­della toteu­te­taan yliopis­to­uu­dis­tus 2.0, jossa suoma­laista huip­pu­tut­ki­musta ja -osaa­mista vahvis­ta­malla tavoi­tel­laan uutta kasvua, uusia työpaik­koja ja

4.4.2015

Grahn-Laaso­nen: Työai­ka­pan­kit kirjat­tava lakiin

Työai­ka­pank­ki­jär­jes­tel­män pääpiir­teet ja siihen liit­ty­vät työai­ka­suo­je­lun vähim­mäi­seh­dot on kirjat­tava lakiin, vaatii ympä­ris­tö­mi­nis­teri, Kokoo­muk­sen vara­pu­heen­joh­taja Sanni Grahn-Laaso­­nen. Nyky­lain tulisi tunnis­taa parem­min

27.3.2015

Kokoo­mus­mi­nis­te­rit: Työelämä on muut­tu­nut ? on aika päivit­tää peli­sään­nöt

Ympä­ris­tö­mi­nis­teri Sanni Grahn-Laaso­­nen, maa- ja metsä­ta­lous­mi­nis­teri Petteri Orpo sekä eurooppa- ja ulko­maan­kaup­pa­mi­nis­teri Lenita Toivakka julkis­ti­vat tänään Maail­man paras työelämä -pamfle­tin,

21.3.2015

Grahn-Laaso­nen: Uusiu­tu­van pien­tuo­tan­non esteet puret­tava

Kokoo­muk­sen vara­pu­heen­joh­taja, ympä­ris­tö­mi­nis­teri Sanni Grahn-Laaso­­nen haluaa Suomesta hiili­neut­raa­lin. Grahn-Laaso­­nen toteaa, että fossii­li­sista polt­toai­neista luopu­mi­nen vaatii niin uusiu­tu­van ener­gian laaja­mit­taista käyt­töä,

Skip to content