Grahn-Laasonen korjaus­ve­lasta: Meille oli tärkeää, että esitys on asian­tun­ti­joiden laatima – kokoomus.fi
MENU
Grahn-Laasonen korjaus­ve­lasta: Meille oli tärkeää, että esitys on asian­tun­ti­joiden laatima

Grahn-Laasonen korjaus­ve­lasta: Meille oli tärkeää, että esitys on asian­tun­ti­joiden laatima

Julkaistu: 05.02.2016 Uncategorized

Opetus- ja kulttuu­ri­mi­nisteri Sanni Grahn-Laasonen kehuu halli­tuksen suunni­telmaa liikenteen korjaus­velan vähen­tä­mi­seksi. Kolmen vuoden aikana tiestön ja rataverkon kunnos­ta­miseen suunnataan 600 miljoonaa euroa.

“Kokoomus on erittäin tyyty­väinen Liiken­ne­vi­raston asian­tun­ti­joiden valmis­te­lemaan kokonai­suuteen, ja olemme hyväk­syneet sen muuttu­mat­tomana. Meille oli tärkeää, että esitys on asian­tun­ti­joiden laatima eikä sitä ole poliit­ti­sesti peuka­loitu”, Grahn-Laasonen sanoo.

“Teiden kuntoa ja liiken­ne­tur­val­li­suutta paran­netaan lähes 200 hankkeella ympäri Suomea. Paremmat liiken­neyh­teydet helpot­tavat ihmisten arkea ja liikku­mista ja tuovat Suomeen uutta työtä ja elinvoimaa.”

“Tiestön, siltojen ja ratojen kunnos­ta­mi­seksi käynnis­tetään satoja hankkeita, jotka tuovat urakoita yrityk­sille ja lisää työtä. Monilla paikka­kun­nilla etenkin alemmat tieyh­teydet ovat huonossa kunnossa ja haittaavat monien yritysten toimintaa. Siksi on hienoa, että yritysten toiveet on otettu nyt valmis­te­lussa huomioon”, sanoo Grahn-Laasonen.

Grahn-Laasonen kiittää edellisen halli­tuksen liiken­ne­mi­nis­teriä Paula Risikkoa, joka käynnisti työn, sekä nykyistä liiken­ne­mi­nis­teriä Anne Berneriä.

 


Kokoomus.fi