Kokoomus.fi
Grahn-Laasonen: Työai­ka­pankit kirjattava lakiin

Grahn-Laasonen: Työai­ka­pankit kirjattava lakiin

Julkaistu: 4.4.15 Uutiset

Työai­ka­pank­ki­jär­jes­telmän pääpiirteet ja siihen liittyvät työai­ka­suo­jelun vähim­mäi­sehdot on kirjattava lakiin, vaatii ympäris­tö­mi­nisteri, Kokoo­muksen varapu­heen­johtaja Sanni Grahn-Laasonen.

Nykylain tulisi tunnistaa paremmin työ, joka ei ole sidottu aikaan tai paikkaan.

“Työ kuormittaa nykyään eri tavalla kuin ennen. Se että työnte­ki­jälle annetaan mahdol­lisuus vaikuttaa enemmän omiin työai­koi­hinsa ja työhönsä, vähentää sairaus­pois­saoloja ja lisää työmo­ti­vaa­tiota”, Grahn-Laasonen sanoo.

Työai­ka­pankki on työ- ja vapaa-ajan yhteen­so­vi­tus­jär­jes­telmä, joka mahdol­listaa työnte­ki­jälle vapaiden säästä­misen ja joustavan käytön. Yleensä työai­ka­pankin säännöt sovitaan työpaik­ka­koh­tai­sesti työ- ja virkaeh­to­so­pi­muksia soveltaen. Työai­ka­pank­ki­jär­jes­telmän on tarkoitus parantaa tuotta­vuutta sekä ottaa huomioon työnte­ki­jöiden yksilöl­liset tarpeet. Työai­ka­pankkiin säästä­minen on vapaa­eh­toista. Työai­ka­pankkiin voi siirtää vaikkapa osan vuosi­lo­masta sekä vapaa-ajaksi muutetut työai­ka­kor­vaukset.

“Tehdään töitä silloin, kun niitä on, ja lyhen­netään työpäivän pituutta silloin, kun töitä ei ole. Työai­ka­pankkien vakiin­nut­ta­minen on yksi keino ratkaista tätä ongelmaa.”

Tehty työ vastaa liian harvoin sovittuja työtunteja tai työpäiviä. Tämän ongelman kohtaavat laaja­mit­tai­sesti etenkin ylemmät toimi­hen­kilöt. Se, että työntekijä on lähes aina vapaa-ajallakin saavu­tet­ta­vissa, ei tarkoita, että hänen pitäisi olla jatku­vasti saata­villa. Työpai­kolla on hyvä sopia, milloin työntekijä on aidosti vapaalla. Tarvitaan työai­ka­suun­nit­telun osaamista, hyvää johta­mista ja työai­ka­pankkeja.

“Nykyajan työta­pa­turmat ovat usein henkisiä. Niitä pitää pystyä ennal­taeh­käi­semään tehok­kaammin. Riittä­välle palau­tu­mi­selle on oltava aikaa”, Grahn-Laasonen sanoo.

Suomen kilpai­lu­kyvyn paran­ta­minen vaatii käytän­tö­jemme päivit­tä­mistä. Työajoissa tulisi pyrkiä siihen, että hyvässä yhtei­sym­mär­ryk­sessä sovitaan järjes­tel­mästä, joka mahdol­listaa töiden tekemisen silloin, kun niitä on ja toisaalta riittävän jouston ja palau­tu­misen työnte­kijän kannalta.  Tämä vaatii molem­min­puo­lista jousta­vuutta ja luotta­musta. Kokoomus on esittänyt useita työtä lisääviä ja työntekoa tukevia keinoja, joista työai­ka­pankit ovat yksi tapa parantaa työelämää. 

 


Kokoomus.fi