Evästeasetukset Verkkosivumme käyttää välttämättömiä evästeitä, jotta sivut toimivat ja kokemuksesi olisi vieläkin makeampi. Voit lukea lisää käyttämistämme evästeistä ja hallita asetuksiasi evästeasetussivulla. You can read more about them use and control their settings.
Kokoomus.fi / Julkaisut / Politiikka / Grahn-Laaso­nen: Työai­ka­pan­kit kirjat­tava lakiin

Grahn-Laaso­nen: Työai­ka­pan­kit kirjat­tava lakiin

Julkaistu:

Työai­ka­pank­ki­jär­jes­tel­män pääpiir­teet ja siihen liit­ty­vät työai­ka­suo­je­lun vähim­mäi­seh­dot on kirjat­tava lakiin, vaatii ympä­ris­tö­mi­nis­teri, Kokoo­muk­sen vara­pu­heen­joh­taja Sanni Grahn-Laaso­nen.

Nyky­lain tulisi tunnis­taa parem­min työ, joka ei ole sidottu aikaan tai paik­kaan.

“Työ kuor­mit­taa nyky­ään eri tavalla kuin ennen. Se että työn­te­ki­jälle anne­taan mahdol­li­suus vaikut­taa enem­män omiin työai­koi­hinsa ja työhönsä, vähen­tää sairaus­pois­sao­loja ja lisää työmo­ti­vaa­tiota”, Grahn-Laaso­nen sanoo.

Työai­ka­pankki on työ- ja vapaa-ajan yhteen­so­vi­tus­jär­jes­telmä, joka mahdol­lis­taa työn­te­ki­jälle vapai­den sääs­tä­mi­sen ja jous­ta­van käytön. Yleensä työai­ka­pan­kin sään­nöt sovi­taan työpaik­ka­koh­tai­sesti työ- ja virkaeh­to­so­pi­muk­sia sovel­taen. Työai­ka­pank­ki­jär­jes­tel­män on tarkoi­tus paran­taa tuot­ta­vuutta sekä ottaa huomioon työn­te­ki­jöi­den yksi­löl­li­set tarpeet. Työai­ka­pank­kiin sääs­tä­mi­nen on vapaa­eh­toista. Työai­ka­pank­kiin voi siir­tää vaik­kapa osan vuosi­lo­masta sekä vapaa-ajaksi muute­tut työai­ka­kor­vauk­set.

“Tehdään töitä silloin, kun niitä on, ja lyhen­ne­tään työpäi­vän pituutta silloin, kun töitä ei ole. Työai­ka­pank­kien vakiin­nut­ta­mi­nen on yksi keino ratkaista tätä ongel­maa.”

Tehty työ vastaa liian harvoin sovit­tuja työtun­teja tai työpäi­viä. Tämän ongel­man kohtaa­vat laaja­mit­tai­sesti eten­kin ylem­mät toimi­hen­ki­löt. Se, että työn­te­kijä on lähes aina vapaa-ajal­la­kin saavu­tet­ta­vissa, ei tarkoita, että hänen pitäisi olla jatku­vasti saata­villa. Työpai­kolla on hyvä sopia, milloin työn­te­kijä on aidosti vapaalla. Tarvi­taan työai­ka­suun­nit­te­lun osaa­mista, hyvää johta­mista ja työai­ka­pank­keja.

“Nyky­ajan työta­pa­tur­mat ovat usein henki­siä. Niitä pitää pystyä ennal­taeh­käi­se­mään tehok­kaam­min. Riit­tä­välle palau­tu­mi­selle on oltava aikaa”, Grahn-Laaso­nen sanoo.

Suomen kilpai­lu­ky­vyn paran­ta­mi­nen vaatii käytän­tö­jemme päivit­tä­mistä. Työajoissa tulisi pyrkiä siihen, että hyvässä yhtei­sym­mär­ryk­sessä sovi­taan järjes­tel­mästä, joka mahdol­lis­taa töiden teke­mi­sen silloin, kun niitä on ja toisaalta riit­tä­vän jous­ton ja palau­tu­mi­sen työn­te­ki­jän kannalta.  Tämä vaatii molem­min­puo­lista jous­ta­vuutta ja luot­ta­musta. Kokoo­mus on esit­tä­nyt useita työtä lisää­viä ja työn­te­koa tuke­via keinoja, joista työai­ka­pan­kit ovat yksi tapa paran­taa työelä­mää. 

 

Lisää sisältöä samassa kategoriassa

5.2.2024

Anna-Kaisa Ikonen: “Kai me pystymme parem­paan kuin yhteen sola­riu­miin?”

Millaista olisi yritys­ten, kuntien tai hyvin­voin­tia­luei­den työ, jos todella uskal­tai­simme kokeilla, selviäm­mekö hieman pienem­mällä normi­tuk­sella? Nyt on elämämme tilai­suus, kirjoit­taa

4.12.2023

Pirjo Mäljä Hämeen Kokoo­muk­sen toimin­nan­joh­ta­jaksi, Joonas Pulliai­nen puolu­een euro­vaa­li­koor­di­naat­to­riksi

Kokoo­muk­sen puolue­hal­li­tus on valin­nut HTM Pirjo Mäljän Hämeen Kokoo­muk­sen toimin­nan­joh­ta­jaksi 2.1.2024 alkaen. Mäljä siir­tyy tehtä­vään Euroo­pan parla­men­tin avus­ta­jan tehtä­västä. Hänellä on pitkä

15.11.2023

Timo Heino­nen: “Nopealle, jous­ta­valle ja muokat­ta­valle krii­sin­hal­lin­ta­ky­vylle on tarvetta”

Kansan­edus­taja Timo Heino­sen pitämä Kokoo­muk­sen edus­kun­ta­ryh­män ryhmä­puhe Edus­kun­nan keskus­tel­lessa valtio­neu­vos­ton selon­teosta Soti­las­osas­ton aset­ta­mi­sesta korke­aan valmiu­teen osana Rans­kan, Belgian ja Suomen

Skip to content