Evästeasetukset Verkkosivumme käyttää välttämättömiä evästeitä, jotta sivut toimivat ja kokemuksesi olisi vieläkin makeampi. Voit lukea lisää käyttämistämme evästeistä ja hallita asetuksiasi evästeasetussivulla. You can read more about them use and control their settings.
Kokoomus.fi / Julkaisut / Politiikka / Grahn-Laaso­nen: Työai­ka­pan­kit kirjat­tava lakiin

Grahn-Laaso­nen: Työai­ka­pan­kit kirjat­tava lakiin

Julkaistu:

Työai­ka­pank­ki­jär­jes­tel­män pääpiir­teet ja siihen liit­ty­vät työai­ka­suo­je­lun vähim­mäi­seh­dot on kirjat­tava lakiin, vaatii ympä­ris­tö­mi­nis­teri, Kokoo­muk­sen vara­pu­heen­joh­taja Sanni Grahn-Laaso­nen.

Nyky­lain tulisi tunnis­taa parem­min työ, joka ei ole sidottu aikaan tai paik­kaan.

“Työ kuor­mit­taa nyky­ään eri tavalla kuin ennen. Se että työn­te­ki­jälle anne­taan mahdol­li­suus vaikut­taa enem­män omiin työai­koi­hinsa ja työhönsä, vähen­tää sairaus­pois­sao­loja ja lisää työmo­ti­vaa­tiota”, Grahn-Laaso­nen sanoo.

Työai­ka­pankki on työ- ja vapaa-ajan yhteen­so­vi­tus­jär­jes­telmä, joka mahdol­lis­taa työn­te­ki­jälle vapai­den sääs­tä­mi­sen ja jous­ta­van käytön. Yleensä työai­ka­pan­kin sään­nöt sovi­taan työpaik­ka­koh­tai­sesti työ- ja virkaeh­to­so­pi­muk­sia sovel­taen. Työai­ka­pank­ki­jär­jes­tel­män on tarkoi­tus paran­taa tuot­ta­vuutta sekä ottaa huomioon työn­te­ki­jöi­den yksi­löl­li­set tarpeet. Työai­ka­pank­kiin sääs­tä­mi­nen on vapaa­eh­toista. Työai­ka­pank­kiin voi siir­tää vaik­kapa osan vuosi­lo­masta sekä vapaa-ajaksi muute­tut työai­ka­kor­vauk­set.

“Tehdään töitä silloin, kun niitä on, ja lyhen­ne­tään työpäi­vän pituutta silloin, kun töitä ei ole. Työai­ka­pank­kien vakiin­nut­ta­mi­nen on yksi keino ratkaista tätä ongel­maa.”

Tehty työ vastaa liian harvoin sovit­tuja työtun­teja tai työpäi­viä. Tämän ongel­man kohtaa­vat laaja­mit­tai­sesti eten­kin ylem­mät toimi­hen­ki­löt. Se, että työn­te­kijä on lähes aina vapaa-ajal­la­kin saavu­tet­ta­vissa, ei tarkoita, että hänen pitäisi olla jatku­vasti saata­villa. Työpai­kolla on hyvä sopia, milloin työn­te­kijä on aidosti vapaalla. Tarvi­taan työai­ka­suun­nit­te­lun osaa­mista, hyvää johta­mista ja työai­ka­pank­keja.

“Nyky­ajan työta­pa­tur­mat ovat usein henki­siä. Niitä pitää pystyä ennal­taeh­käi­se­mään tehok­kaam­min. Riit­tä­välle palau­tu­mi­selle on oltava aikaa”, Grahn-Laaso­nen sanoo.

Suomen kilpai­lu­ky­vyn paran­ta­mi­nen vaatii käytän­tö­jemme päivit­tä­mistä. Työajoissa tulisi pyrkiä siihen, että hyvässä yhtei­sym­mär­ryk­sessä sovi­taan järjes­tel­mästä, joka mahdol­lis­taa töiden teke­mi­sen silloin, kun niitä on ja toisaalta riit­tä­vän jous­ton ja palau­tu­mi­sen työn­te­ki­jän kannalta.  Tämä vaatii molem­min­puo­lista jous­ta­vuutta ja luot­ta­musta. Kokoo­mus on esit­tä­nyt useita työtä lisää­viä ja työn­te­koa tuke­via keinoja, joista työai­ka­pan­kit ovat yksi tapa paran­taa työelä­mää. 

 

Lisää sisältöä samassa kategoriassa

15.9.2023

Joel Elmaci kokoo­muk­sen nuori­so­koor­di­naat­to­riksi

Kokoo­muk­sen puolue­hal­li­tus on nimit­tä­nyt varkau­te­lai­sen Joel Elmacin, 23, nuori­so­koor­di­naat­to­riksi puolue­toi­mis­tolle. Hän on toimi­nut aiem­min muun muassa poli­tii­kan ja vies­tin­nän suun­nit­te­li­jana

6.9.2023

Päämi­nis­teri Petteri Orpo: Rasis­mille ei ole suoma­lai­sessa yhteis­kun­nassa tilaa

Päämi­nis­teri Petteri Orpo piti esit­te­ly­pu­heen edus­kun­nalle tiedon­an­to­kes­kus­te­lussa keski­viik­kona 6. syys­kuuta 2023. Puhe muutos­va­rauk­sin. Arvoisa puhe­mies, Valtio­neu­vosto on anta­nut edus­kun­nalle tiedon­an­non

4.9.2023

Janne Jukkola ja Teemu Kinnari: “Osta­malla suoma­laista ruokaa tuet huol­to­var­muutta”

Janne Jukkola Olen koko ikäni ollut teke­mi­sissä koti­mai­sen ruoan­tuo­tan­non parissa. Maito­ti­lalla kasva­neena ja meijeri-yrit­­tä­­jänä Jukko­lan Juus­to­lassa olen oppi­nut arvos­ta­maan työn­te­koa,

Skip to content