Evästeasetukset Verkkosivumme käyttää välttämättömiä evästeitä, jotta sivut toimivat ja kokemuksesi olisi vieläkin makeampi. Voit lukea lisää käyttämistämme evästeistä ja hallita asetuksiasi evästeasetussivulla. You can read more about them use and control their settings.
Kokoomus.fi / peruspalvelut

peruspalvelut

9.8.2012

Lenita Toivakka: Perus­pal­ve­lut ovat olen­nai­nen osa sosi­aa­li­tur­vaa

Toivakka ihmet­te­lee, miksi perus­pal­ve­lut ja tulon­siir­rot on asetettu viime päivien julki­sessa keskus­te­lussa vastak­kain. ?Viime halli­tus­kau­della perus­e­tui­suuk­sia pystyt­tiin nosta­maan ja lähes

15.4.2011

Risikko ja Asko-Selja­vaara: Sosi­aali- ja terveys­pal­ve­luille kestävä perusta

Sosi­aali- ja tervey­den­huol­toon tarvi­taan raken­ne­uu­dis­tus. Nykyi­set, kovin moni­nai­set hallin­to­mal­lit eivät ole kestä­viä tule­vai­suu­den meno­jen kasvu­pai­neissa. Myös sosi­aali- ja tervey­den­huol­lon rahoi­tuk­selle tarvi­taan kestä­vämpi perusta. Kyse on mitta­luo­kal­taan suuresta asiasta: pelkäs­tään tervey­den­huol­lon menot ylit­tä­ne­vät tänä vuonna 17 miljar­dia euroa.

13.4.2011

Risikko: Sairaan­hoi­to­pii­rin autet­tava kuntia lääkä­ri­pal­ve­lu­jen järjes­tä­mi­sessä

Viime­ai­kais­ten tutki­mus­ten mukaan lääkä­ri­ti­lanne on paras kymme­neen vuoteen. Monia kuntia vaivaa kuiten­kin edel­leen lääkä­ri­pula, mikä vaikeut­taa terveys­pal­ve­lui­den saamista. Suoma­lais­ten on saatava terveys­pal­ve­lut läheltä, omista terveys­kes­kuk­sista ja terveys­a­se­milta.

2.4.2011

Risikko: Ikäih­mi­selle oma vastuu­hen­kilö sosi­aali- ja terveys­pal­ve­luissa

Ikäih­mi­sillä on usein monien eri palve­lu­jen tarvetta. Ongel­mana usein kuiten­kin on, ettei kukaan koor­di­noi ja vastaa heidän tarvit­se­mas­taan palve­lu­ko­ko­nai­suu­desta.

19.8.2010

Toivakka: Halli­tus panos­taa perus­tur­vaan ja ilmas­ton­suo­je­luun

Kokoo­muk­sen edus­kun­ta­ryh­män vara­pu­heen­johh­taja Lenita Toivakka iloit­see halli­tuk­sen budjet­ti­rii­hes­sään päät­tä­mistä panos­tuk­sista suoma­lais­ten perus­tur­vaan ja ilmas­ton­suo­je­luun.

4.2.2010

Kokoo­muk­sen puolue­val­tuus­ton pj. Mäkelä: Risi­kon malli paran­taa terveys­kes­kus­ten palve­lua

- Minis­teri Risi­kon SOTE-malli paran­taisi asia­kas­läh­töistä perus­ter­vey­den­huol­toa ja terveys­kes­kuk­sia, sanoo Kokoo­muk­sen puolue­val­tuus­ton puheen­joh­taja, edus­kun­nan sosi­aali- ja terveys­va­lio­kun­nan jäsen Jukka Mäkelä.

29.9.2009

Toivakka puolusti halli­tuk­sen toimia vanhus­ten hoidon kehit­tä­mi­sessä

Kansan­edus­taja Lenita Toivakka käytti Kokoo­muk­sen edus­kun­ta­ryh­män ryhmä­pu­heen­vuo­ron vanhus­ten hoitoa koske­neessa väli­ky­sy­mys­kes­kus­te­lussa.

18.10.2008

Mäkelä: Rohkeutta päätök­sen­te­koon

Kokoo­muk­sen puolue­val­tuus­ton puheen­joh­taja Jukka Mäkelä vaatii suoma­lai­seen kunnal­lis­pää­tök­sen­te­koon lisää rohkeutta.

16.10.2008

Viro­lai­nen: Tervey­den­huol­lon ohjaus­kei­no­jen toimi­vuutta paran­net­tava

Kokoo­muk­sen kansan­edus­taja Anne-Mari Viro­lai­nen piti Kokoo­muk­sen ryhmä­pu­heen­vuo­ron tarkas­tus­va­lio­kun­nan sosi­aali- ja tervey­den­huol­lon sekto­rei­den infor­maa­tio-ohjausta koske­neen mietin­nön keskus­te­lussa.

Skip to content