Evästeasetukset Verkkosivumme käyttää välttämättömiä evästeitä, jotta sivut toimivat ja kokemuksesi olisi vieläkin makeampi. Voit lukea lisää käyttämistämme evästeistä ja hallita asetuksiasi evästeasetussivulla. You can read more about them use and control their settings.
Kokoomus.fi / Julkaisut / Politiikka / Viro­lai­nen: Tervey­den­huol­lon ohjaus­kei­no­jen toimi­vuutta paran­net­tava

Viro­lai­nen: Tervey­den­huol­lon ohjaus­kei­no­jen toimi­vuutta paran­net­tava

Julkaistu:

Tervey­den­huol­lon järjes­tä­mi­nen ja kehit­tä­mi­nen ovat keskei­sim­piä perus­teh­tä­viä, joita yhteis­kun­nalla on. Mahdol­li­suuk­sia kehit­tä­mi­seen meillä on runsaasti, sillä lääke­tiede ottaa nyky­maa­il­massa hurjia edis­ty­sas­ke­lia. Uusia hoito­me­ne­tel­miä ja lääk­keitä tulee palve­luk­seemme jatku­vasti, toteaa Kokoo­muk­sen kansan­edus­taja Anne-Mari Viro­lai­nen.

Kunta­koh­tai­sia eroja terveys­pal­ve­lui­den saata­vuu­dessa, vaikut­ta­vuu­dessa ja laadussa on mietin­nössä luettu liial­li­sessa määrin yksin infor­maa­tio-ohjauk­sesta johtu­viksi.

Tarkas­tus­va­lio­kun­nan tulisi jatkossa kiin­nit­tää huomiota siihen­kin, miten ja missä suhteessa sosi­aali- ja tervey­den­huol­lon eri ohjaus­kei­no­jen toimi­vuutta on mahdol­lista paran­taa ja kuinka eri ohjaus­kei­no­jen vaikut­ta­vuutta voitai­siin arvioida vertai­lu­kel­poi­sesti.

Tarkas­tus­va­lio­kunta olisi mietin­nössä voinut esitellä infor­maa­tio-ohjauk­sella saatuja tulok­sia kansa­lais­ten tervey­den hyväksi. Yksi merkit­tä­vim­mistä saavu­tuk­sista on ollut Pohjois-Karjala-projekti. Laina­tak­seni suoma­lai­sen kansan­lää­ke­tie­teen pitkä­ai­kaista vaikut­ta­jaa Pekka Puskaa, “projek­tin tehtä­vänä oli osoit­taa ehkäi­syn tavoit­teet ja keinot, kata­ly­soida ja koor­di­noida, koulut­taa ja vies­tit­tää sekä myös seurata kehi­tystä ja arvioida tulok­sia”. Kaikki nämä ovat infor­maa­tio-ohjauk­seen liitet­tyjä toimin­toja ja väli­neitä. Tulok­set puhu­vat puoles­taan. Runsaassa vuosi­kym­me­nessä riski­ryh­mään kuulu­nei­den työi­käis­ten 35 ? 64 -vuotiai­den mies­ten kuol­lei­suus lähes puolit­tui projek­tin johdosta. On vaikea kuvi­tella, että samoi­hin tulok­siin olisi päästy muilla keinoin, paitsi ehkä säätä­mällä laki voin täys­kiel­losta.

Mietin­nössä on erikoi­sella tavalla asetettu vastak­kain hoito­ta­kuu ja Kelan yksi­tyis­lää­kä­ri­käyn­neistä maksa­mat korvauk­set. Tosia­sia on, että Kelan maksa­mat korvauk­set ennen hoito­ta­kuun voimaan­tu­loa näyt­täi­si­vät johdon­mu­kai­sesti olleen korkeam­malla tasolla. Mietin­nössä tode­taan kahteen vertai­lu­vuo­teen viita­ten, että kustan­nuk­set olisi­vat kasva­neet. Inflaa­tion huomioi­den Kela maksoi aiem­min näitä korvauk­sia miljoo­nia euroja enem­män.

Esimer­kiksi viime vuoden ja vuoden 2001 väli­nen ero on vuoden 2007 rahassa mitat­tuna yli kolme miljoo­naa euroa. Mietin­nön johto­pää­tös siitä, ettei hoito­ta­kuu näiden kustan­nus­sääs­tö­jen osalta olisi saavut­ta­nut asetet­tua tavoi­tetta, on liian voima­kas.

Tosia­sia on, että reaa­li­sesti Kelan yksi­tyis­lää­kä­ri­käyn­neistä maksa­mien korvaus­ten määrä on laske­nut viisi prosent­tia 2000-luvulla. Samaan aikaan niin erikois­sai­raan­hoi­don kuin perus­ter­vey­den­huol­lon menot ovat kasva­neet reaa­li­sesti vähin­tään 25 prosent­tia. Kokoo­muk­sen edus­kun­ta­ryhmä on sitä mieltä, että Kelan yksi­tyis­lää­kä­ri­käyn­neistä maksa­mien korvaus­ten pohjana olevia taksoja olisi vihdoin­kin perus­tel­tua tarkis­taa. Näin­hän hyvä halli­tus toimi jo Kelan hammas­lää­kä­ri­palk­kioista maksa­mien korvaus­ten osalta.

Korvaus­ten nosto on perus­tel­tua siitä­kin näkö­kul­masta, että vastaa­van palve­lun tuot­ta­mi­nen kunnal­li­sesti maksaisi yhteis­kun­nalle huomat­ta­vasti taksan tarkas­tuk­sesta aiheu­tu­via menon­li­säyk­siä enem­män. Samalla paran­net­tai­siin ihmis­ten valin­nan­va­pautta omaan tervey­teensä liit­ty­vissä kysy­myk­sissä.

Kunta­päät­tä­jiä ei pidä jättää yksin, sillä haas­teet tervey­den­huol­lossa ja muissa palve­luissa ovat huomat­ta­vat. Palve­lu­tar­peet kasva­vat ja monissa kunnissa on jo nyt haas­teel­lista löytää ammat­ti­tai­toista työvoi­maa. Halli­tus on lisän­nyt kuntien saamia sosi­aali- ja tervey­den­huol­lon valtio­no­suuk­sia merkit­tä­västi tällä vaali­kau­della. Yhtä patent­ti­rat­kai­sua, jonka voisi pykä­liin ja moment­tei­hin kirjata, ei ole. Koke­muk­set myös osoit­ta­vat, että paluu korva­mer­kit­tyi­hin valtio­no­suuk­siin ei ole toimiva vaih­toehto.

Kokoo­muk­sen edus­kun­ta­ryhmä on vahvasti sitä mieltä, että tässä tilan­teessa kaava­mai­nen pakko latis­taisi sitä luovuutta, jota infor­maa­tio-ohjauk­sella ja nyt käyn­nissä olevilla kehit­tä­mis­hank­keilla ja tulossa olevilla laki­uu­dis­tuk­silla on kentällä saatu aikai­seksi. Myös toimen­pi­tei­siin valvon­nan tehos­ta­mi­seksi on halli­tuk­sen toimesta ryhdytty. Ensi vuoden alussa Suomeen tulee koko­naan uusi sosi­aali- ja tervey­sa­lan valvon­ta­vi­rasto, joka tehos­taa terveys­pal­ve­lui­den valvon­taa yhdessä läänin­hal­li­tus­ten kanssa. Raken­tei­den uudis­ta­mi­nen vaatii halli­tuk­selta, mutta myös edus­kun­nalta, vahvaa kannus­tusta ja uskon luomista.


Kuvat

Lisää sisältöä samassa kategoriassa

15.4.2024

Susanna Kisner: ”Hyvin­voin­nilla on hinta ja tänään se on edul­li­sempi kuin huomenna”

Euroo­pan unio­nista puhut­taessa esillä on usein talou­den, turval­li­suu­den ja kult­tuu­rin teemoja. Unio­nilla on kuiten­kin myös liian vähälle huomiolle jäävä asema

5.2.2024

Anna-Kaisa Ikonen: “Kai me pystymme parem­paan kuin yhteen sola­riu­miin?”

Millaista olisi yritys­ten, kuntien tai hyvin­voin­tia­luei­den työ, jos todella uskal­tai­simme kokeilla, selviäm­mekö hieman pienem­mällä normi­tuk­sella? Nyt on elämämme tilai­suus, kirjoit­taa

4.12.2023

Pirjo Mäljä Hämeen Kokoo­muk­sen toimin­nan­joh­ta­jaksi, Joonas Pulliai­nen puolu­een euro­vaa­li­koor­di­naat­to­riksi

Kokoo­muk­sen puolue­hal­li­tus on valin­nut HTM Pirjo Mäljän Hämeen Kokoo­muk­sen toimin­nan­joh­ta­jaksi 2.1.2024 alkaen. Mäljä siir­tyy tehtä­vään Euroo­pan parla­men­tin avus­ta­jan tehtä­västä. Hänellä on pitkä

Skip to content