Risikko ja Asko-Selja­vaara: Sosiaali- ja terveys­pal­ve­luille kestävä perusta – kokoomus.fi
MENU
Risikko ja Asko-Selja­vaara: Sosiaali- ja terveys­pal­ve­luille kestävä perusta

Risikko ja Asko-Selja­vaara: Sosiaali- ja terveys­pal­ve­luille kestävä perusta

Julkaistu: 15.04.2011 Uncategorized

? Nykyinen monika­na­vainen rahoi­tus­jär­jes­telmä tuottaa potilaiden hoidon katkeiluja sekä kiistoja hoidon maksa­jasta ja vaikeuttaa kustan­nusten hallintaa. Potilasta ei kiinnosta, mikä malli tai rahoi­tus­jär­jes­telmä palve­lujen taustalla on, vaan hänelle on tärkeintä saada mahdol­li­simman läheltä lääkärin- ja muita terveys­pal­veluja, perus­pal­ve­lu­mi­nisteri Paula Risikko sanoo.

Rahoi­tusta ei voi pohtia irrallaan järjes­tä­mi­sestä.

? Sosiaali- ja tervey­den­huollon rahoi­tuk­sessa on tärkeää, että rahoitus- ja järjes­tä­mis­vastuu ovat samoissa käsissä ja väestö­pohja palve­luiden järjes­tä­miseen on riittävän suuri. Kunta­pe­rus­teinen järjes­telmä, jota valtio­no­suuk­silla tuetaan, on hyvä, eduskunnan sosiaali- ja terveys­va­lio­kunnan varapu­heen­johtaja Sirpa Asko-Selja­vaara toteaa.

Sosiaali- ja tervey­den­huoltoa on kehitettävä yhtenäisenä kokonai­suutena ja palve­luissa on turvattava valin­nan­vapaus.

? Järjes­tä­minen ja rahoitus on pidettävä yksissä käsissä, mutta palve­luita voi tuottaa useampi taho. Eri palve­lu­tuot­tajien käyttö ja Kelan sairaan­hoi­to­kor­vaukset mahdol­lis­tavat kansa­laisen valin­nan­va­pautta. Kela-korvauksia, työter­veys­huoltoa ja Yliop­pi­laiden tervey­den­hoi­to­säätiön toimintaa ei pidä romuttaa, Risikko sanoo.

Asko-Selja­vaara muistuttaa, että lääke­huolto on tärkeä osa tervey­den­huoltoa.

? Potilaiden asemaa parantaa lääke- ja tervey­den­huollon maksu­kat­tojen yhdis­tä­minen. Kokoomus on tähän uudis­tukseen valmis. Lääke­kor­vaus­jär­jes­telmää on myös pystyttävä kehit­tämään siten, että paljon sairas­tavat huomioidaan siinä nykyistä paremmin, Asko-Selja­vaara päättää.


Kokoomus.fi