Evästeasetukset Verkkosivumme käyttää välttämättömiä evästeitä, jotta sivut toimivat ja kokemuksesi olisi vieläkin makeampi. Voit lukea lisää käyttämistämme evästeistä ja hallita asetuksiasi evästeasetussivulla. You can read more about them use and control their settings.
Kokoomus.fi / Julkaisut / Politiikka / Risikko ja Asko-Selja­vaara: Sosi­aali- ja terveys­pal­ve­luille kestävä perusta

Risikko ja Asko-Selja­vaara: Sosi­aali- ja terveys­pal­ve­luille kestävä perusta

Julkaistu:

? Nykyi­nen moni­ka­na­vai­nen rahoi­tus­jär­jes­telmä tuot­taa poti­lai­den hoidon katkei­luja sekä kiis­toja hoidon maksa­jasta ja vaikeut­taa kustan­nus­ten hallin­taa. Poti­lasta ei kiin­nosta, mikä malli tai rahoi­tus­jär­jes­telmä palve­lu­jen taus­talla on, vaan hänelle on tärkeintä saada mahdol­li­sim­man läheltä lääkä­rin- ja muita terveys­pal­ve­luja, perus­pal­ve­lu­mi­nis­teri Paula Risikko sanoo.

Rahoi­tusta ei voi pohtia irral­laan järjes­tä­mi­sestä.

? Sosi­aali- ja tervey­den­huol­lon rahoi­tuk­sessa on tärkeää, että rahoi­tus- ja järjes­tä­mis­vas­tuu ovat samoissa käsissä ja väes­tö­pohja palve­lui­den järjes­tä­mi­seen on riit­tä­vän suuri. Kunta­pe­rus­tei­nen järjes­telmä, jota valtio­no­suuk­silla tuetaan, on hyvä, edus­kun­nan sosi­aali- ja terveys­va­lio­kun­nan vara­pu­heen­joh­taja Sirpa Asko-Selja­vaara toteaa.

Sosi­aali- ja tervey­den­huol­toa on kehi­tet­tävä yhte­näi­senä koko­nai­suu­tena ja palve­luissa on turvat­tava valin­nan­va­paus.

? Järjes­tä­mi­nen ja rahoi­tus on pidet­tävä yksissä käsissä, mutta palve­luita voi tuot­taa useampi taho. Eri palve­lu­tuot­ta­jien käyttö ja Kelan sairaan­hoi­to­kor­vauk­set mahdol­lis­ta­vat kansa­lai­sen valin­nan­va­pautta. Kela-korvauk­sia, työter­veys­huol­toa ja Yliop­pi­lai­den tervey­den­hoi­to­sää­tiön toimin­taa ei pidä romut­taa, Risikko sanoo.

Asko-Selja­vaara muis­tut­taa, että lääke­huolto on tärkeä osa tervey­den­huol­toa.

? Poti­lai­den asemaa paran­taa lääke- ja tervey­den­huol­lon maksu­kat­to­jen yhdis­tä­mi­nen. Kokoo­mus on tähän uudis­tuk­seen valmis. Lääke­kor­vaus­jär­jes­tel­mää on myös pystyt­tävä kehit­tä­mään siten, että paljon sairas­ta­vat huomioi­daan siinä nykyistä parem­min, Asko-Selja­vaara päät­tää.

Lisää sisältöä samassa kategoriassa

15.6.2024

Petteri Orpon linja­puhe puolue­ko­kouk­sessa 2024

Muutok­set puhut­taessa mahdol­li­sia. Hyvä puolue­ko­kous, Muis­tat­teko tunnel­man Kala­joella kaksi vuotta sitten? Ilmassa oli tahtoa ja päät­tä­väi­syyttä. Olimme nähneet, mihin vasem­mis­to­hal­li­tus

15.6.2024

Kokoo­mus valitsi Petteri Orpon jatka­maan puheen­joh­ta­jana

Orpo on ollut puheen­joh­ta­jana yhtä­jak­soi­sesti vuodesta 2016. Päämi­nis­te­rinä hän on ollut kesä­kuusta 2023 alkaen. Kokoo­muk­sen puheen­joh­ta­jan kausi on kaksi­vuo­ti­nen. Tampe­reella

12.6.2024

Kokoo­muk­sen edus­kun­ta­ryh­män keskus­te­lua­vaus hyvästä lapsuu­desta ja sen suoje­lusta

Tämä julkaisu on kokoo­muk­sen edus­kun­ta­ryh­män keskus­te­lua­vaus lasten­suo­je­lun uudis­tus­työ­hön. Kyse on isosta urakasta, joka ei tule valmiiksi tällä vaali­kau­della tai tämän

Skip to content