Evästeasetukset Verkkosivumme käyttää välttämättömiä evästeitä, jotta sivut toimivat ja kokemuksesi olisi vieläkin makeampi. Voit lukea lisää käyttämistämme evästeistä ja hallita asetuksiasi evästeasetussivulla. You can read more about them use and control their settings.
Kokoomus.fi / Julkaisut / Politiikka / Risikko ja Asko-Selja­vaara: Sosi­aali- ja terveys­pal­ve­luille kestävä perusta

Risikko ja Asko-Selja­vaara: Sosi­aali- ja terveys­pal­ve­luille kestävä perusta

Julkaistu:

? Nykyi­nen moni­ka­na­vai­nen rahoi­tus­jär­jes­telmä tuot­taa poti­lai­den hoidon katkei­luja sekä kiis­toja hoidon maksa­jasta ja vaikeut­taa kustan­nus­ten hallin­taa. Poti­lasta ei kiin­nosta, mikä malli tai rahoi­tus­jär­jes­telmä palve­lu­jen taus­talla on, vaan hänelle on tärkeintä saada mahdol­li­sim­man läheltä lääkä­rin- ja muita terveys­pal­ve­luja, perus­pal­ve­lu­mi­nis­teri Paula Risikko sanoo.

Rahoi­tusta ei voi pohtia irral­laan järjes­tä­mi­sestä.

? Sosi­aali- ja tervey­den­huol­lon rahoi­tuk­sessa on tärkeää, että rahoi­tus- ja järjes­tä­mis­vas­tuu ovat samoissa käsissä ja väes­tö­pohja palve­lui­den järjes­tä­mi­seen on riit­tä­vän suuri. Kunta­pe­rus­tei­nen järjes­telmä, jota valtio­no­suuk­silla tuetaan, on hyvä, edus­kun­nan sosi­aali- ja terveys­va­lio­kun­nan vara­pu­heen­joh­taja Sirpa Asko-Selja­vaara toteaa.

Sosi­aali- ja tervey­den­huol­toa on kehi­tet­tävä yhte­näi­senä koko­nai­suu­tena ja palve­luissa on turvat­tava valin­nan­va­paus.

? Järjes­tä­mi­nen ja rahoi­tus on pidet­tävä yksissä käsissä, mutta palve­luita voi tuot­taa useampi taho. Eri palve­lu­tuot­ta­jien käyttö ja Kelan sairaan­hoi­to­kor­vauk­set mahdol­lis­ta­vat kansa­lai­sen valin­nan­va­pautta. Kela-korvauk­sia, työter­veys­huol­toa ja Yliop­pi­lai­den tervey­den­hoi­to­sää­tiön toimin­taa ei pidä romut­taa, Risikko sanoo.

Asko-Selja­vaara muis­tut­taa, että lääke­huolto on tärkeä osa tervey­den­huol­toa.

? Poti­lai­den asemaa paran­taa lääke- ja tervey­den­huol­lon maksu­kat­to­jen yhdis­tä­mi­nen. Kokoo­mus on tähän uudis­tuk­seen valmis. Lääke­kor­vaus­jär­jes­tel­mää on myös pystyt­tävä kehit­tä­mään siten, että paljon sairas­ta­vat huomioi­daan siinä nykyistä parem­min, Asko-Selja­vaara päät­tää.

Lisää sisältöä samassa kategoriassa

5.2.2024

Anna-Kaisa Ikonen: “Kai me pystymme parem­paan kuin yhteen sola­riu­miin?”

Millaista olisi yritys­ten, kuntien tai hyvin­voin­tia­luei­den työ, jos todella uskal­tai­simme kokeilla, selviäm­mekö hieman pienem­mällä normi­tuk­sella? Nyt on elämämme tilai­suus, kirjoit­taa

4.12.2023

Pirjo Mäljä Hämeen Kokoo­muk­sen toimin­nan­joh­ta­jaksi, Joonas Pulliai­nen puolu­een euro­vaa­li­koor­di­naat­to­riksi

Kokoo­muk­sen puolue­hal­li­tus on valin­nut HTM Pirjo Mäljän Hämeen Kokoo­muk­sen toimin­nan­joh­ta­jaksi 2.1.2024 alkaen. Mäljä siir­tyy tehtä­vään Euroo­pan parla­men­tin avus­ta­jan tehtä­västä. Hänellä on pitkä

15.11.2023

Timo Heino­nen: “Nopealle, jous­ta­valle ja muokat­ta­valle krii­sin­hal­lin­ta­ky­vylle on tarvetta”

Kansan­edus­taja Timo Heino­sen pitämä Kokoo­muk­sen edus­kun­ta­ryh­män ryhmä­puhe Edus­kun­nan keskus­tel­lessa valtio­neu­vos­ton selon­teosta Soti­las­osas­ton aset­ta­mi­sesta korke­aan valmiu­teen osana Rans­kan, Belgian ja Suomen

Skip to content