• FI
 • SV
 • MENU
  Risikko ja Asko-Selja­vaara: Sosi­aali- ja terveys­pal­ve­luille kestävä perusta

  Risikko ja Asko-Selja­vaara: Sosi­aali- ja terveys­pal­ve­luille kestävä perusta

  Julkaistu: 15.04.2011 Uncategorized

  ? Nykyi­nen moni­ka­na­vai­nen rahoi­tus­jär­jes­telmä tuot­taa poti­lai­den hoidon katkei­luja sekä kiis­toja hoidon maksa­jasta ja vaikeut­taa kustan­nus­ten hallin­taa. Poti­lasta ei kiin­nosta, mikä malli tai rahoi­tus­jär­jes­telmä palve­lu­jen taus­talla on, vaan hänelle on tärkeintä saada mahdol­li­sim­man läheltä lääkä­rin- ja muita terveys­pal­ve­luja, perus­pal­ve­lu­mi­nis­teri Paula Risikko sanoo.

  Rahoi­tusta ei voi pohtia irral­laan järjes­tä­mi­sestä.

  ? Sosi­aali- ja tervey­den­huol­lon rahoi­tuk­sessa on tärkeää, että rahoi­tus- ja järjes­tä­mis­vas­tuu ovat samoissa käsissä ja väes­tö­pohja palve­lui­den järjes­tä­mi­seen on riit­tä­vän suuri. Kunta­pe­rus­tei­nen järjes­telmä, jota valtio­no­suuk­silla tuetaan, on hyvä, edus­kun­nan sosi­aali- ja terveys­va­lio­kun­nan vara­pu­heen­joh­taja Sirpa Asko-Selja­vaara toteaa.

  Sosi­aali- ja tervey­den­huol­toa on kehi­tet­tävä yhte­näi­senä koko­nai­suu­tena ja palve­luissa on turvat­tava valin­nan­va­paus.

  ? Järjes­tä­mi­nen ja rahoi­tus on pidet­tävä yksissä käsissä, mutta palve­luita voi tuot­taa useampi taho. Eri palve­lu­tuot­ta­jien käyttö ja Kelan sairaan­hoi­to­kor­vauk­set mahdol­lis­ta­vat kansa­lai­sen valin­nan­va­pautta. Kela-korvauk­sia, työter­veys­huol­toa ja Yliop­pi­lai­den tervey­den­hoi­to­sää­tiön toimin­taa ei pidä romut­taa, Risikko sanoo.

  Asko-Selja­vaara muis­tut­taa, että lääke­huolto on tärkeä osa tervey­den­huol­toa.

  ? Poti­lai­den asemaa paran­taa lääke- ja tervey­den­huol­lon maksu­kat­to­jen yhdis­tä­mi­nen. Kokoo­mus on tähän uudis­tuk­seen valmis. Lääke­kor­vaus­jär­jes­tel­mää on myös pystyt­tävä kehit­tä­mään siten, että paljon sairas­ta­vat huomioi­daan siinä nykyistä parem­min, Asko-Selja­vaara päät­tää.