Evästeasetukset Verkkosivumme käyttää välttämättömiä evästeitä, jotta sivut toimivat ja kokemuksesi olisi vieläkin makeampi. Voit lukea lisää käyttämistämme evästeistä ja hallita asetuksiasi evästeasetussivulla. You can read more about them use and control their settings.
Kokoomus.fi / Julkaisut / Politiikka / Risikko: Ikäih­mi­selle oma vastuu­hen­kilö sosi­aali- ja terveys­pal­ve­luissa

Risikko: Ikäih­mi­selle oma vastuu­hen­kilö sosi­aali- ja terveys­pal­ve­luissa

Julkaistu:

? Ei voida olet­taa, että vanhus itse kulkisi luukulta luukulle ja täyt­täisi plan­ke­tit toisensa jälkeen itse. Eihän hän vält­tä­mättä edes tiedä, mitä palve­luja ja muuta tukea hänen on oikeus saada, totesi perus­pal­ve­lu­mi­nis­teri Paula Risikko puhues­saan lauan­taina 2.4.2011 Joen­suussa, Lappeen­ran­nassa ja Kotkassa.

Kokoo­muk­sen kannat­tama vanhus­pal­ve­lu­la­kieh­do­tus velvoit­taa, että palve­luja saavan ikäih­mi­sen on saatava vastuu­työn­te­kijä sosi­aali- ja terveys­pal­ve­lui­den varmis­ta­mi­seen ja koor­di­noin­tiin.

? Vanhus­pal­ve­lu­lain myötä palve­luja saavalle ikäih­mi­selle tulisi oma vastuu­hen­kilö varmis­ta­maan palve­lu­ko­ko­nai­suu­den suun­nit­te­lua ja toteu­tu­mista, totesi Risikko.

Sosi­aali- ja terveys­mi­nis­te­riössä valmis­tel­lun vanhus­pal­ve­lu­la­ki­luon­nok­sen mukaan iäkkäällä ihmi­sellä olisi oikeus yksi­löl­li­sen tarpeensa mukai­seen hoivaan ja kuntou­tuk­seen, esimer­kiksi koti­pal­ve­lui­hin tai palve­lua­su­mi­seen, sekä tervey­den- ja sairaan­hoi­toon. Palve­lu­tar­peen arvioin­nin perus­teella tehty palve­lusuun­ni­telma ja sen toteut­ta­mis­pää­tös muodos­ta­vat lain ytimen. Suun­ni­telma olisi tehtävä yhtei­sym­mär­ryk­sessä iäkkään asiak­kaan kanssa.

? Tällai­sesta laista hyötyi­si­vät kaikki, sillä jos olemme onnek­kaita, meistä kaikista tulee vanhoja, totesi Risikko.

Lisää sisältöä samassa kategoriassa

15.6.2024

Petteri Orpon linja­puhe puolue­ko­kouk­sessa 2024

Muutok­set puhut­taessa mahdol­li­sia. Hyvä puolue­ko­kous, Muis­tat­teko tunnel­man Kala­joella kaksi vuotta sitten? Ilmassa oli tahtoa ja päät­tä­väi­syyttä. Olimme nähneet, mihin vasem­mis­to­hal­li­tus

15.6.2024

Kokoo­mus valitsi Petteri Orpon jatka­maan puheen­joh­ta­jana

Orpo on ollut puheen­joh­ta­jana yhtä­jak­soi­sesti vuodesta 2016. Päämi­nis­te­rinä hän on ollut kesä­kuusta 2023 alkaen. Kokoo­muk­sen puheen­joh­ta­jan kausi on kaksi­vuo­ti­nen. Tampe­reella

12.6.2024

Kokoo­muk­sen edus­kun­ta­ryh­män keskus­te­lua­vaus hyvästä lapsuu­desta ja sen suoje­lusta

Tämä julkaisu on kokoo­muk­sen edus­kun­ta­ryh­män keskus­te­lua­vaus lasten­suo­je­lun uudis­tus­työ­hön. Kyse on isosta urakasta, joka ei tule valmiiksi tällä vaali­kau­della tai tämän

Skip to content