• FI
 • SV
 • MENU
  Risikko: Ikäih­mi­selle oma vastuu­hen­kilö sosi­aali- ja terveys­pal­ve­luissa
  Twiittaa

  Risikko: Ikäih­mi­selle oma vastuu­hen­kilö sosi­aali- ja terveys­pal­ve­luissa

  Julkaistu: 02.04.2011 Uncategorized

  ? Ei voida olet­taa, että vanhus itse kulkisi luukulta luukulle ja täyt­täisi plan­ke­tit toisensa jälkeen itse. Eihän hän vält­tä­mättä edes tiedä, mitä palve­luja ja muuta tukea hänen on oikeus saada, totesi perus­pal­ve­lu­mi­nis­teri Paula Risikko puhues­saan lauan­taina 2.4.2011 Joen­suussa, Lappeen­ran­nassa ja Kotkassa.

  Kokoo­muk­sen kannat­tama vanhus­pal­ve­lu­la­kieh­do­tus velvoit­taa, että palve­luja saavan ikäih­mi­sen on saatava vastuu­työn­te­kijä sosi­aali- ja terveys­pal­ve­lui­den varmis­ta­mi­seen ja koor­di­noin­tiin.

  ? Vanhus­pal­ve­lu­lain myötä palve­luja saavalle ikäih­mi­selle tulisi oma vastuu­hen­kilö varmis­ta­maan palve­lu­ko­ko­nai­suu­den suun­nit­te­lua ja toteu­tu­mista, totesi Risikko.

  Sosi­aali- ja terveys­mi­nis­te­riössä valmis­tel­lun vanhus­pal­ve­lu­la­ki­luon­nok­sen mukaan iäkkäällä ihmi­sellä olisi oikeus yksi­löl­li­sen tarpeensa mukai­seen hoivaan ja kuntou­tuk­seen, esimer­kiksi koti­pal­ve­lui­hin tai palve­lua­su­mi­seen, sekä tervey­den- ja sairaan­hoi­toon. Palve­lu­tar­peen arvioin­nin perus­teella tehty palve­lusuun­ni­telma ja sen toteut­ta­mis­pää­tös muodos­ta­vat lain ytimen. Suun­ni­telma olisi tehtävä yhtei­sym­mär­ryk­sessä iäkkään asiak­kaan kanssa.

  ? Tällai­sesta laista hyötyi­si­vät kaikki, sillä jos olemme onnek­kaita, meistä kaikista tulee vanhoja, totesi Risikko.