Evästeasetukset Verkkosivumme käyttää välttämättömiä evästeitä, jotta sivut toimivat ja kokemuksesi olisi vieläkin makeampi. Voit lukea lisää käyttämistämme evästeistä ja hallita asetuksiasi evästeasetussivulla. You can read more about them use and control their settings.
Kokoomus.fi / Julkaisut / Politiikka / Risikko: Ikäih­mi­selle oma vastuu­hen­kilö sosi­aali- ja terveys­pal­ve­luissa

Risikko: Ikäih­mi­selle oma vastuu­hen­kilö sosi­aali- ja terveys­pal­ve­luissa

Julkaistu:

? Ei voida olet­taa, että vanhus itse kulkisi luukulta luukulle ja täyt­täisi plan­ke­tit toisensa jälkeen itse. Eihän hän vält­tä­mättä edes tiedä, mitä palve­luja ja muuta tukea hänen on oikeus saada, totesi perus­pal­ve­lu­mi­nis­teri Paula Risikko puhues­saan lauan­taina 2.4.2011 Joen­suussa, Lappeen­ran­nassa ja Kotkassa.

Kokoo­muk­sen kannat­tama vanhus­pal­ve­lu­la­kieh­do­tus velvoit­taa, että palve­luja saavan ikäih­mi­sen on saatava vastuu­työn­te­kijä sosi­aali- ja terveys­pal­ve­lui­den varmis­ta­mi­seen ja koor­di­noin­tiin.

? Vanhus­pal­ve­lu­lain myötä palve­luja saavalle ikäih­mi­selle tulisi oma vastuu­hen­kilö varmis­ta­maan palve­lu­ko­ko­nai­suu­den suun­nit­te­lua ja toteu­tu­mista, totesi Risikko.

Sosi­aali- ja terveys­mi­nis­te­riössä valmis­tel­lun vanhus­pal­ve­lu­la­ki­luon­nok­sen mukaan iäkkäällä ihmi­sellä olisi oikeus yksi­löl­li­sen tarpeensa mukai­seen hoivaan ja kuntou­tuk­seen, esimer­kiksi koti­pal­ve­lui­hin tai palve­lua­su­mi­seen, sekä tervey­den- ja sairaan­hoi­toon. Palve­lu­tar­peen arvioin­nin perus­teella tehty palve­lusuun­ni­telma ja sen toteut­ta­mis­pää­tös muodos­ta­vat lain ytimen. Suun­ni­telma olisi tehtävä yhtei­sym­mär­ryk­sessä iäkkään asiak­kaan kanssa.

? Tällai­sesta laista hyötyi­si­vät kaikki, sillä jos olemme onnek­kaita, meistä kaikista tulee vanhoja, totesi Risikko.

Lisää sisältöä samassa kategoriassa

5.2.2024

Anna-Kaisa Ikonen: “Kai me pystymme parem­paan kuin yhteen sola­riu­miin?”

Millaista olisi yritys­ten, kuntien tai hyvin­voin­tia­luei­den työ, jos todella uskal­tai­simme kokeilla, selviäm­mekö hieman pienem­mällä normi­tuk­sella? Nyt on elämämme tilai­suus, kirjoit­taa

4.12.2023

Pirjo Mäljä Hämeen Kokoo­muk­sen toimin­nan­joh­ta­jaksi, Joonas Pulliai­nen puolu­een euro­vaa­li­koor­di­naat­to­riksi

Kokoo­muk­sen puolue­hal­li­tus on valin­nut HTM Pirjo Mäljän Hämeen Kokoo­muk­sen toimin­nan­joh­ta­jaksi 2.1.2024 alkaen. Mäljä siir­tyy tehtä­vään Euroo­pan parla­men­tin avus­ta­jan tehtä­västä. Hänellä on pitkä

15.11.2023

Timo Heino­nen: “Nopealle, jous­ta­valle ja muokat­ta­valle krii­sin­hal­lin­ta­ky­vylle on tarvetta”

Kansan­edus­taja Timo Heino­sen pitämä Kokoo­muk­sen edus­kun­ta­ryh­män ryhmä­puhe Edus­kun­nan keskus­tel­lessa valtio­neu­vos­ton selon­teosta Soti­las­osas­ton aset­ta­mi­sesta korke­aan valmiu­teen osana Rans­kan, Belgian ja Suomen

Skip to content