Risikko: Ikäih­mi­selle oma vastuu­henkilö sosiaali- ja terveys­pal­ve­luissa – kokoomus.fi
MENU
Risikko: Ikäih­mi­selle oma vastuu­henkilö sosiaali- ja terveys­pal­ve­luissa

Risikko: Ikäih­mi­selle oma vastuu­henkilö sosiaali- ja terveys­pal­ve­luissa

Julkaistu: 02.04.2011 Uncategorized

? Ei voida olettaa, että vanhus itse kulkisi luukulta luukulle ja täyttäisi planketit toisensa jälkeen itse. Eihän hän välttä­mättä edes tiedä, mitä palveluja ja muuta tukea hänen on oikeus saada, totesi perus­pal­ve­lu­mi­nisteri Paula Risikko puhuessaan lauan­taina 2.4.2011 Joensuussa, Lappeen­ran­nassa ja Kotkassa.

Kokoo­muksen kannattama vanhus­pal­ve­lu­la­kieh­dotus velvoittaa, että palveluja saavan ikäih­misen on saatava vastuu­työn­tekijä sosiaali- ja terveys­pal­ve­luiden varmis­ta­miseen ja koordi­nointiin.

? Vanhus­pal­ve­lulain myötä palveluja saavalle ikäih­mi­selle tulisi oma vastuu­henkilö varmis­tamaan palve­lu­ko­ko­nai­suuden suunnit­telua ja toteu­tu­mista, totesi Risikko.

Sosiaali- ja terveys­mi­nis­te­riössä valmis­tellun vanhus­pal­ve­lu­la­ki­luon­noksen mukaan iäkkäällä ihmisellä olisi oikeus yksilöl­lisen tarpeensa mukaiseen hoivaan ja kuntou­tukseen, esimer­kiksi kotipal­ve­luihin tai palve­lua­su­miseen, sekä terveyden- ja sairaan­hoitoon. Palve­lu­tarpeen arvioinnin perus­teella tehty palve­lusuun­ni­telma ja sen toteut­ta­mis­päätös muodos­tavat lain ytimen. Suunni­telma olisi tehtävä yhtei­sym­mär­ryk­sessä iäkkään asiakkaan kanssa.

? Tällai­sesta laista hyötyi­sivät kaikki, sillä jos olemme onnek­kaita, meistä kaikista tulee vanhoja, totesi Risikko.


Kokoomus.fi