Kokoo­muksen puolue­val­tuuston pj. Mäkelä: Risikon malli parantaa terveys­kes­kusten palvelua – kokoomus.fi
MENU
Kokoo­muksen puolue­val­tuuston pj. Mäkelä: Risikon malli parantaa terveys­kes­kusten palvelua

Kokoo­muksen puolue­val­tuuston pj. Mäkelä: Risikon malli parantaa terveys­kes­kusten palvelua

Julkaistu: 04.02.2010 Uncategorized
- SOTE-malli loisi paremmat edelly­tykset perus­ter­vey­den­hoidon, erityis­sai­raan­hoidon ja sosiaa­li­huollon yhteis­työlle, tiedon­ku­lulle ja konsul­taa­tioille. Se selkeyt­täisi tervey­den­huollon työnjakoa, vastuita ja johta­mista, mikä näkyisi parempana palveluna ihmisille.
Mäkelän mielestä ministeri Risikon malli antaa hyvät lähtö­kohdat tervey­den­huollon kehit­tä­mis­työlle. - Halli­tuksen on turvattava tämä kehitystyön jatko, jolla todella kehitetään palve­lu­pro­sesseja asiakkaan näkökul­masta eikä vain puuhas­tella hallinnon parissa.

Lisätietoja:
Kokoo­muksen puolue­val­tuuston puheen­johtaja Jukka Mäkelä,
gsm 050 5122 189

Kokoomus.fi