• FI
 • SV
 • MENU
  Kokoo­muk­sen puolue­val­tuus­ton pj. Mäkelä: Risi­kon malli paran­taa terveys­kes­kus­ten palve­lua
  Twiittaa

  Kokoo­muk­sen puolue­val­tuus­ton pj. Mäkelä: Risi­kon malli paran­taa terveys­kes­kus­ten palve­lua

  Julkaistu: 04.02.2010 Uncategorized
  - SOTE-malli loisi parem­mat edel­ly­tyk­set perus­ter­vey­den­hoi­don, erityis­sai­raan­hoi­don ja sosi­aa­li­huol­lon yhteis­työlle, tiedon­ku­lulle ja konsul­taa­tioille. Se selkeyt­täisi tervey­den­huol­lon työn­ja­koa, vastuita ja johta­mista, mikä näkyisi parem­pana palve­luna ihmi­sille.
  Mäke­län mielestä minis­teri Risi­kon malli antaa hyvät lähtö­koh­dat tervey­den­huol­lon kehit­tä­mis­työlle. - Halli­tuk­sen on turvat­tava tämä kehi­tys­työn jatko, jolla todella kehi­te­tään palve­lu­pro­ses­seja asiak­kaan näkö­kul­masta eikä vain puuhas­tella hallin­non parissa.

  Lisä­tie­toja:
  Kokoo­muk­sen puolue­val­tuus­ton puheen­joh­taja Jukka Mäkelä,
  gsm 050 5122 189