Evästeasetukset Verkkosivumme käyttää välttämättömiä evästeitä, jotta sivut toimivat ja kokemuksesi olisi vieläkin makeampi. Voit lukea lisää käyttämistämme evästeistä ja hallita asetuksiasi evästeasetussivulla. You can read more about them use and control their settings.
Kokoomus.fi / Julkaisut / Politiikka / Kokoo­muk­sen puolue­val­tuus­ton pj. Mäkelä: Risi­kon malli paran­taa terveys­kes­kus­ten palve­lua

Kokoo­muk­sen puolue­val­tuus­ton pj. Mäkelä: Risi­kon malli paran­taa terveys­kes­kus­ten palve­lua

Julkaistu:

- SOTE-malli loisi parem­mat edel­ly­tyk­set perus­ter­vey­den­hoi­don, erityis­sai­raan­hoi­don ja sosi­aa­li­huol­lon yhteis­työlle, tiedon­ku­lulle ja konsul­taa­tioille. Se selkeyt­täisi tervey­den­huol­lon työn­ja­koa, vastuita ja johta­mista, mikä näkyisi parem­pana palve­luna ihmi­sille.
Mäke­län mielestä minis­teri Risi­kon malli antaa hyvät lähtö­koh­dat tervey­den­huol­lon kehit­tä­mis­työlle. - Halli­tuk­sen on turvat­tava tämä kehi­tys­työn jatko, jolla todella kehi­te­tään palve­lu­pro­ses­seja asiak­kaan näkö­kul­masta eikä vain puuhas­tella hallin­non parissa.

Lisä­tie­toja:
Kokoo­muk­sen puolue­val­tuus­ton puheen­joh­taja Jukka Mäkelä,
gsm 050 5122 189

Lisää sisältöä samassa kategoriassa

15.4.2024

Susanna Kisner: ”Hyvin­voin­nilla on hinta ja tänään se on edul­li­sempi kuin huomenna”

Euroo­pan unio­nista puhut­taessa esillä on usein talou­den, turval­li­suu­den ja kult­tuu­rin teemoja. Unio­nilla on kuiten­kin myös liian vähälle huomiolle jäävä asema

5.2.2024

Anna-Kaisa Ikonen: “Kai me pystymme parem­paan kuin yhteen sola­riu­miin?”

Millaista olisi yritys­ten, kuntien tai hyvin­voin­tia­luei­den työ, jos todella uskal­tai­simme kokeilla, selviäm­mekö hieman pienem­mällä normi­tuk­sella? Nyt on elämämme tilai­suus, kirjoit­taa

4.12.2023

Pirjo Mäljä Hämeen Kokoo­muk­sen toimin­nan­joh­ta­jaksi, Joonas Pulliai­nen puolu­een euro­vaa­li­koor­di­naat­to­riksi

Kokoo­muk­sen puolue­hal­li­tus on valin­nut HTM Pirjo Mäljän Hämeen Kokoo­muk­sen toimin­nan­joh­ta­jaksi 2.1.2024 alkaen. Mäljä siir­tyy tehtä­vään Euroo­pan parla­men­tin avus­ta­jan tehtä­västä. Hänellä on pitkä

Skip to content