Evästeasetukset Verkkosivumme käyttää välttämättömiä evästeitä, jotta sivut toimivat ja kokemuksesi olisi vieläkin makeampi. Voit lukea lisää käyttämistämme evästeistä ja hallita asetuksiasi evästeasetussivulla. You can read more about them use and control their settings.
Kokoomus.fi / Julkaisut / Politiikka / Risikko: Sairaan­hoi­to­pii­rin autet­tava kuntia lääkä­ri­pal­ve­lu­jen järjes­tä­mi­sessä

Risikko: Sairaan­hoi­to­pii­rin autet­tava kuntia lääkä­ri­pal­ve­lu­jen järjes­tä­mi­sessä

Julkaistu:

? Monissa kunnissa kärsi­tään edel­leen tilan­teesta, jossa lääkä­ri­pal­ve­luita ei saa, koska lääkä­reitä ei yksin­ker­tai­sesti ole. Jatkossa sairaan­hoi­to­pii­rien pitää auttaa kuntia lääkä­ri­pal­ve­lui­den järjes­tä­mi­sessä terveys­kes­kuk­sissa, perus­pal­ve­lu­mi­nis­teri Paula Risikko sanoi vierail­les­saan keski­viik­kona 13.4. Mikke­lissä.

Valtio­neu­vosto on juuri hyväk­sy­nyt asetuk­sen tervey­den­huol­lon järjes­tä­mis­suun­ni­tel­masta ja erikois­sai­raan­hoi­don järjes­tä­mis­so­pi­muk­sesta. Asetus täsmen­tää tervey­den­huol­to­la­kia. Samaan sairaan­hoi­to­pii­riin kuulu­vien kuntien on sovit­tava tervey­den­huol­lon järjes­tä­mis­suun­ni­tel­massa mm. kuntien väli­sestä yhteis­työstä, perus­ter­vey­den­huol­lon kehit­tä­mi­sestä, yhteis­työstä perus­ter­vey­den­huol­lon ja erikois­sai­raan­hoi­don kesken sekä henki­lös­tön saata­vuu­den turvaa­mi­sesta.

? Tervey­den­huol­lon järjes­tä­mis­suun­ni­tel­massa on myös sovit­tava, miten sairaan­hoi­to­piiri vahvis­taa terveys­kes­kus­ten toimin­taa järjes­tä­mällä erikois­sai­raan­hoi­don palve­luja ja muuta tukea terveys­kes­kuk­siin, Risikko totesi.

? Suun­ni­tel­massa on sovit­tava myös, miten poti­laan hoidon koko­nai­suus sovi­te­taan yhteen. Poti­lasta ei pidä pompot­taa luukulta luukulle, vaan hoidon koko­nai­suu­desta on nyt sovit­tava yhdessä kuntien ja sairaan­hoi­to­pii­rin kanssa, Risikko sanoi.

Vappuna voimaan tule­vassa tervey­den­huol­to­laissa ja sitä täsmen­tä­villä asetuk­silla sääde­tään tervey­den­huol­lon tehtä­vistä sekä terveys­pal­ve­lu­jen sisäl­löistä. Uusi laki vahvis­taa perus­ter­vey­den­huol­toa, hyvin­voin­nin ja tervey­den edis­tä­mistä sekä edis­tää terveys­pal­ve­lu­jen saata­vuutta ja teho­kasta tuot­ta­mista. Lailla halu­taan myös varmis­taa perus­ter­vey­den­huol­lon ja erikois­sai­raan­hoi­don tiivis yhteis­työ ja asia­kas­kes­kei­syys. Tervey­den­huol­to­laki lisää mahdol­li­suuk­sia valita tervey­den­huol­lon palve­luja yli kunta­ra­jo­jen.

Lisää sisältöä samassa kategoriassa

5.2.2024

Anna-Kaisa Ikonen: “Kai me pystymme parem­paan kuin yhteen sola­riu­miin?”

Millaista olisi yritys­ten, kuntien tai hyvin­voin­tia­luei­den työ, jos todella uskal­tai­simme kokeilla, selviäm­mekö hieman pienem­mällä normi­tuk­sella? Nyt on elämämme tilai­suus, kirjoit­taa

4.12.2023

Pirjo Mäljä Hämeen Kokoo­muk­sen toimin­nan­joh­ta­jaksi, Joonas Pulliai­nen puolu­een euro­vaa­li­koor­di­naat­to­riksi

Kokoo­muk­sen puolue­hal­li­tus on valin­nut HTM Pirjo Mäljän Hämeen Kokoo­muk­sen toimin­nan­joh­ta­jaksi 2.1.2024 alkaen. Mäljä siir­tyy tehtä­vään Euroo­pan parla­men­tin avus­ta­jan tehtä­västä. Hänellä on pitkä

15.11.2023

Timo Heino­nen: “Nopealle, jous­ta­valle ja muokat­ta­valle krii­sin­hal­lin­ta­ky­vylle on tarvetta”

Kansan­edus­taja Timo Heino­sen pitämä Kokoo­muk­sen edus­kun­ta­ryh­män ryhmä­puhe Edus­kun­nan keskus­tel­lessa valtio­neu­vos­ton selon­teosta Soti­las­osas­ton aset­ta­mi­sesta korke­aan valmiu­teen osana Rans­kan, Belgian ja Suomen

Skip to content