• FI
 • SV
 • MENU
  Risikko: Sairaan­hoi­to­pii­rin autet­tava kuntia lääkä­ri­pal­ve­lu­jen järjes­tä­mi­sessä
  Twiittaa

  Risikko: Sairaan­hoi­to­pii­rin autet­tava kuntia lääkä­ri­pal­ve­lu­jen järjes­tä­mi­sessä

  Julkaistu: 13.04.2011 Uncategorized

  ? Monissa kunnissa kärsi­tään edel­leen tilan­teesta, jossa lääkä­ri­pal­ve­luita ei saa, koska lääkä­reitä ei yksin­ker­tai­sesti ole. Jatkossa sairaan­hoi­to­pii­rien pitää auttaa kuntia lääkä­ri­pal­ve­lui­den järjes­tä­mi­sessä terveys­kes­kuk­sissa, perus­pal­ve­lu­mi­nis­teri Paula Risikko sanoi vierail­les­saan keski­viik­kona 13.4. Mikke­lissä.

  Valtio­neu­vosto on juuri hyväk­sy­nyt asetuk­sen tervey­den­huol­lon järjes­tä­mis­suun­ni­tel­masta ja erikois­sai­raan­hoi­don järjes­tä­mis­so­pi­muk­sesta. Asetus täsmen­tää tervey­den­huol­to­la­kia. Samaan sairaan­hoi­to­pii­riin kuulu­vien kuntien on sovit­tava tervey­den­huol­lon järjes­tä­mis­suun­ni­tel­massa mm. kuntien väli­sestä yhteis­työstä, perus­ter­vey­den­huol­lon kehit­tä­mi­sestä, yhteis­työstä perus­ter­vey­den­huol­lon ja erikois­sai­raan­hoi­don kesken sekä henki­lös­tön saata­vuu­den turvaa­mi­sesta.

  ? Tervey­den­huol­lon järjes­tä­mis­suun­ni­tel­massa on myös sovit­tava, miten sairaan­hoi­to­piiri vahvis­taa terveys­kes­kus­ten toimin­taa järjes­tä­mällä erikois­sai­raan­hoi­don palve­luja ja muuta tukea terveys­kes­kuk­siin, Risikko totesi.

  ? Suun­ni­tel­massa on sovit­tava myös, miten poti­laan hoidon koko­nai­suus sovi­te­taan yhteen. Poti­lasta ei pidä pompot­taa luukulta luukulle, vaan hoidon koko­nai­suu­desta on nyt sovit­tava yhdessä kuntien ja sairaan­hoi­to­pii­rin kanssa, Risikko sanoi.

  Vappuna voimaan tule­vassa tervey­den­huol­to­laissa ja sitä täsmen­tä­villä asetuk­silla sääde­tään tervey­den­huol­lon tehtä­vistä sekä terveys­pal­ve­lu­jen sisäl­löistä. Uusi laki vahvis­taa perus­ter­vey­den­huol­toa, hyvin­voin­nin ja tervey­den edis­tä­mistä sekä edis­tää terveys­pal­ve­lu­jen saata­vuutta ja teho­kasta tuot­ta­mista. Lailla halu­taan myös varmis­taa perus­ter­vey­den­huol­lon ja erikois­sai­raan­hoi­don tiivis yhteis­työ ja asia­kas­kes­kei­syys. Tervey­den­huol­to­laki lisää mahdol­li­suuk­sia valita tervey­den­huol­lon palve­luja yli kunta­ra­jo­jen.