Evästeasetukset Verkkosivumme käyttää välttämättömiä evästeitä, jotta sivut toimivat ja kokemuksesi olisi vieläkin makeampi. Voit lukea lisää käyttämistämme evästeistä ja hallita asetuksiasi evästeasetussivulla. You can read more about them use and control their settings.
Kokoomus.fi / Julkaisut / Politiikka / Risikko: Sairaan­hoi­to­pii­rin autet­tava kuntia lääkä­ri­pal­ve­lu­jen järjes­tä­mi­sessä

Risikko: Sairaan­hoi­to­pii­rin autet­tava kuntia lääkä­ri­pal­ve­lu­jen järjes­tä­mi­sessä

Julkaistu:

? Monissa kunnissa kärsi­tään edel­leen tilan­teesta, jossa lääkä­ri­pal­ve­luita ei saa, koska lääkä­reitä ei yksin­ker­tai­sesti ole. Jatkossa sairaan­hoi­to­pii­rien pitää auttaa kuntia lääkä­ri­pal­ve­lui­den järjes­tä­mi­sessä terveys­kes­kuk­sissa, perus­pal­ve­lu­mi­nis­teri Paula Risikko sanoi vierail­les­saan keski­viik­kona 13.4. Mikke­lissä.

Valtio­neu­vosto on juuri hyväk­sy­nyt asetuk­sen tervey­den­huol­lon järjes­tä­mis­suun­ni­tel­masta ja erikois­sai­raan­hoi­don järjes­tä­mis­so­pi­muk­sesta. Asetus täsmen­tää tervey­den­huol­to­la­kia. Samaan sairaan­hoi­to­pii­riin kuulu­vien kuntien on sovit­tava tervey­den­huol­lon järjes­tä­mis­suun­ni­tel­massa mm. kuntien väli­sestä yhteis­työstä, perus­ter­vey­den­huol­lon kehit­tä­mi­sestä, yhteis­työstä perus­ter­vey­den­huol­lon ja erikois­sai­raan­hoi­don kesken sekä henki­lös­tön saata­vuu­den turvaa­mi­sesta.

? Tervey­den­huol­lon järjes­tä­mis­suun­ni­tel­massa on myös sovit­tava, miten sairaan­hoi­to­piiri vahvis­taa terveys­kes­kus­ten toimin­taa järjes­tä­mällä erikois­sai­raan­hoi­don palve­luja ja muuta tukea terveys­kes­kuk­siin, Risikko totesi.

? Suun­ni­tel­massa on sovit­tava myös, miten poti­laan hoidon koko­nai­suus sovi­te­taan yhteen. Poti­lasta ei pidä pompot­taa luukulta luukulle, vaan hoidon koko­nai­suu­desta on nyt sovit­tava yhdessä kuntien ja sairaan­hoi­to­pii­rin kanssa, Risikko sanoi.

Vappuna voimaan tule­vassa tervey­den­huol­to­laissa ja sitä täsmen­tä­villä asetuk­silla sääde­tään tervey­den­huol­lon tehtä­vistä sekä terveys­pal­ve­lu­jen sisäl­löistä. Uusi laki vahvis­taa perus­ter­vey­den­huol­toa, hyvin­voin­nin ja tervey­den edis­tä­mistä sekä edis­tää terveys­pal­ve­lu­jen saata­vuutta ja teho­kasta tuot­ta­mista. Lailla halu­taan myös varmis­taa perus­ter­vey­den­huol­lon ja erikois­sai­raan­hoi­don tiivis yhteis­työ ja asia­kas­kes­kei­syys. Tervey­den­huol­to­laki lisää mahdol­li­suuk­sia valita tervey­den­huol­lon palve­luja yli kunta­ra­jo­jen.

Lisää sisältöä samassa kategoriassa

15.9.2023

Joel Elmaci kokoo­muk­sen nuori­so­koor­di­naat­to­riksi

Kokoo­muk­sen puolue­hal­li­tus on nimit­tä­nyt varkau­te­lai­sen Joel Elmacin, 23, nuori­so­koor­di­naat­to­riksi puolue­toi­mis­tolle. Hän on toimi­nut aiem­min muun muassa poli­tii­kan ja vies­tin­nän suun­nit­te­li­jana

6.9.2023

Päämi­nis­teri Petteri Orpo: Rasis­mille ei ole suoma­lai­sessa yhteis­kun­nassa tilaa

Päämi­nis­teri Petteri Orpo piti esit­te­ly­pu­heen edus­kun­nalle tiedon­an­to­kes­kus­te­lussa keski­viik­kona 6. syys­kuuta 2023. Puhe muutos­va­rauk­sin. Arvoisa puhe­mies, Valtio­neu­vosto on anta­nut edus­kun­nalle tiedon­an­non

4.9.2023

Janne Jukkola ja Teemu Kinnari: “Osta­malla suoma­laista ruokaa tuet huol­to­var­muutta”

Janne Jukkola Olen koko ikäni ollut teke­mi­sissä koti­mai­sen ruoan­tuo­tan­non parissa. Maito­ti­lalla kasva­neena ja meijeri-yrit­­tä­­jänä Jukko­lan Juus­to­lassa olen oppi­nut arvos­ta­maan työn­te­koa,

Skip to content