Risikko: Sairaan­hoi­to­piirin autettava kuntia lääkä­ri­pal­ve­lujen järjes­tä­mi­sessä – kokoomus.fi
MENU
Risikko: Sairaan­hoi­to­piirin autettava kuntia lääkä­ri­pal­ve­lujen järjes­tä­mi­sessä

Risikko: Sairaan­hoi­to­piirin autettava kuntia lääkä­ri­pal­ve­lujen järjes­tä­mi­sessä

Julkaistu: 13.04.2011 Uncategorized

? Monissa kunnissa kärsitään edelleen tilan­teesta, jossa lääkä­ri­pal­ve­luita ei saa, koska lääkä­reitä ei yksin­ker­tai­sesti ole. Jatkossa sairaan­hoi­to­piirien pitää auttaa kuntia lääkä­ri­pal­ve­luiden järjes­tä­mi­sessä terveys­kes­kuk­sissa, perus­pal­ve­lu­mi­nisteri Paula Risikko sanoi vierail­lessaan keski­viikkona 13.4. Mikke­lissä.

Valtio­neu­vosto on juuri hyväk­synyt asetuksen tervey­den­huollon järjes­tä­mis­suun­ni­tel­masta ja erikois­sai­raan­hoidon järjes­tä­mis­so­pi­muk­sesta. Asetus täsmentää tervey­den­huol­to­lakia. Samaan sairaan­hoi­to­piiriin kuuluvien kuntien on sovittava tervey­den­huollon järjes­tä­mis­suun­ni­tel­massa mm. kuntien välisestä yhteis­työstä, perus­ter­vey­den­huollon kehit­tä­mi­sestä, yhteis­työstä perus­ter­vey­den­huollon ja erikois­sai­raan­hoidon kesken sekä henki­löstön saata­vuuden turvaa­mi­sesta.

? Tervey­den­huollon järjes­tä­mis­suun­ni­tel­massa on myös sovittava, miten sairaan­hoi­to­piiri vahvistaa terveys­kes­kusten toimintaa järjes­tä­mällä erikois­sai­raan­hoidon palveluja ja muuta tukea terveys­kes­kuksiin, Risikko totesi.

? Suunni­tel­massa on sovittava myös, miten potilaan hoidon kokonaisuus sovitetaan yhteen. Potilasta ei pidä pompottaa luukulta luukulle, vaan hoidon kokonai­suu­desta on nyt sovittava yhdessä kuntien ja sairaan­hoi­to­piirin kanssa, Risikko sanoi.

Vappuna voimaan tulevassa tervey­den­huol­to­laissa ja sitä täsmen­tä­villä asetuk­silla säädetään tervey­den­huollon tehtä­vistä sekä terveys­pal­ve­lujen sisäl­löistä. Uusi laki vahvistaa perus­ter­vey­den­huoltoa, hyvin­voinnin ja terveyden edistä­mistä sekä edistää terveys­pal­ve­lujen saata­vuutta ja tehokasta tuotta­mista. Lailla halutaan myös varmistaa perus­ter­vey­den­huollon ja erikois­sai­raan­hoidon tiivis yhteistyö ja asiakas­kes­keisyys. Tervey­den­huol­tolaki lisää mahdol­li­suuksia valita tervey­den­huollon palveluja yli kunta­ra­jojen.


Kokoomus.fi