Evästeasetukset Verkkosivumme käyttää välttämättömiä evästeitä, jotta sivut toimivat ja kokemuksesi olisi vieläkin makeampi. Voit lukea lisää käyttämistämme evästeistä ja hallita asetuksiasi evästeasetussivulla. You can read more about them use and control their settings.
Kokoomus.fi / Pekka Ravi

Pekka Ravi

18.6.2011

Ravi: Tulok­sena kilpai­lu­ky­kyä, työl­li­syyttä ja oikeu­den­mu­kai­suutta tukeva ohjelma

Kokoo­muk­sen edus­kun­ta­ryh­män puheen­joh­taja Pekka Ravi on tyyty­väi­nen halli­tus­oh­jel­maa koske­vaan neuvot­te­lu­tu­lok­seen.

2.6.2011

Ravi kutsuu edus­kun­ta­ryh­mät koolle

Kokoo­muk­sen edus­kun­ta­ryh­män puheen­joh­taja Pekka Ravi kutsuu suurim­man edus­kun­ta­ryh­män puheen­joh­ta­jan ominai­suu­dessa edus­kun­ta­ryh­mien edus­ta­jat koolle tiis­taiksi 7.6. edus­kun­taan arvioi­maan halli­tus­tun­nus­te­lui­den tilan­netta.

12.4.2011

Ravi: Nuor­ten syrjäy­ty­mi­sen torjun­taan tarvi­taan järeäm­piä keinoja

Kokoo­muk­sen edus­kun­ta­ryh­män puheen­joh­taja Pekka Ravi toivoo seuraa­van halli­tuk­sen ohjel­maan selkeää pain­opis­tettä nuor­ten hyvin­voin­nin edis­tä­mi­seen.

4.3.2011

Kokoo­mus kuun­te­lee Fuen­gi­ro­lassa

Kokoo­muk­sen edus­kun­ta­ryh­män puheen­joh­taja Pekka Ravi osal­lis­tuu tänään perjan­taina Kokoo­muk­sen ja Kokoo­muk­sen espan­ja­lai­sen sisar­puo­lu­een Partido Popu­la­rin yhtei­seen vaali­ti­lai­suu­teen Peñassa, Espan­jassa. Ravi vierai­lee perjan­taina myös Aurin­ko­ran­ni­kon suoma­lai­sella koululla.

13.2.2011

Ravi vaatii työpaik­koja tuovaa vero­uu­dis­tusta

Kokoo­muk­sen edus­kun­ta­ryh­män puheen­joh­taja Pekka Ravi vaatii, että ensi vaali­kau­della uudis­te­taan vero­tuk­sen raken­netta.

7.12.2010

Kokoo­muk­sen Pekka Ravi: Pisa-tulok­set anta­vat aihetta jatko­poh­din­nalle

Kokoo­muk­sen edus­kun­ta­ryh­män puheen­joh­taja Pekka Ravi pitää tärkeänä, että suoma­lais­ten­kin koulu­lais­ten osaa­mista mitan­neen uusim­man Pisa-tutki­muk­sen tulos­ten hiljai­sista signaa­leista otetaan opiksi hyvissä ajoin. Suomi tippui tänään julkais­tuissa tutki­mus­tu­lok­sissa ensim­mäi­seltä sijalta jaetulle toiselle sijalle.

23.6.2010

Ravi: Julki­sen talou­den tasa­paino luo perus­tan suoma­lai­selle hyvin­voin­tiyh­teis­kun­nalle

Kokoo­muk­sen ryhmä­pu­heen­vuo­ron halli­tuk­sen ohjel­maa koske­neessa keskus­te­lussa piti ryhmän puheen­joh­taja Pekka Ravi.

19.8.2009

Ravi: Tulo­ve­ro­tuk­sen kiris­ty­mi­nen leik­kaisi osto­voi­maa ja lisäisi työt­tö­myyttä

Kokoo­muk­sen edus­kun­ta­ryh­män puheen­joh­taja Pekka Ravi ei lämpene vihrei­den ehdo­tuk­selle antaa tulo­ve­ro­tuk­sen kiris­tyä.

10.2.2009

Ravi: Katse luotava myös tule­vai­suu­teen

Ryhmä­pu­heen­joh­taja Ravi muis­tutti edus­kun­taa kevään poli­tiik­kaa koske­neessa päämi­nis­te­rin ilmoi­tus­kes­kus­te­lussa, että talous­krii­sin ongel­mien korjaa­mi­sen lisäksi on kyet­tävä toteut­ta­maan kauas­kan­toi­sia uudis­tuk­sia, joilla luodaan uutta kasvua.

30.1.2009

Ravi: Perhei­den ja kuntien selviä­mi­nen etusi­jalle

Kokoo­muk­sen edus­kun­ta­ryh­män puheen­joh­taja Pekka Ravi kiit­tää halli­tuk­sen panosta perhei­den toimeen­tu­lon paran­ta­mi­seksi.

Skip to content