Evästeasetukset Verkkosivumme käyttää välttämättömiä evästeitä, jotta sivut toimivat ja kokemuksesi olisi vieläkin makeampi. Voit lukea lisää käyttämistämme evästeistä ja hallita asetuksiasi evästeasetussivulla. You can read more about them use and control their settings.
Kokoomus.fi / Julkaisut / Politiikka / Ravi vaatii työpaik­koja tuovaa vero­uu­dis­tusta

Ravi vaatii työpaik­koja tuovaa vero­uu­dis­tusta

Julkaistu:

- Vero­uu­dis­tuk­sen lähtö­koh­tana on oltava työl­li­syy­den ja kasvun tuke­mi­nen. Kun näemme, että kansan­ta­lou­den kakku on liian pieni, niin sen jaka­mi­nen uudella tavalla ei auta. On leivot­tava isompi kakku, josta riit­tää jokai­selle, Ravi sanoo.

Kokoo­muk­sen vero­malli kiris­täisi vero­tusta miljar­dilla eurolla. Vero­uu­dis­tus kiris­täisi kulut­ta­mi­sen vero­tusta ja keven­täisi työn ja työl­lis­tä­mi­sen vero­tusta. Työl­li­syy­den kasvu toisi Kokoo­muk­sen arvion mukaan noin miljar­din euron lisä­tu­lot.

-Kokoo­muk­sen työl­lis­tävä vero­malli lähtee siitä, että työn teke­mi­sen ja vastaa­not­ta­mi­sen pitää olla aina kannat­ta­vaa. Jokai­nen suoma­lai­nen, joka pääsee päivä­ra­halta töihin, tukee talous­kas­vua ja keven­tää hyvin­voin­ti­pal­ve­lui­den kustan­nuk­sia. Näin sääs­tyy rahaa muuhun­kin, Ravi toteaa.

Ravi vaatii, että mikäli varaa ansio­tu­lo­ve­ron keven­tä­mi­seen on, myös eläke­läis­ten vero­tusta keven­ne­tään vastaa­vasti.

Ravi arvioi, että sitou­tu­mi­nen ansio­tu­lo­ve­ron keven­tä­mi­seen vähen­täisi myös painetta palk­ka­kil­pai­luun.

- Työmark­ki­na­kier­rok­sella on oras­ta­via palk­ka­kil­pai­lun merk­kejä. Palkan­saa­jat ovat oikeu­te­tusti huolis­saan inflaa­tion kiih­ty­mi­sestä. Työn vero­tuk­sen keven­tä­mi­nen on Kokoo­muk­sen mielestä perus­tel­tua myös perhei­den osto­voi­man turvaa­mi­sen kannalta, Ravi summaa.

Lisää sisältöä samassa kategoriassa

5.2.2024

Anna-Kaisa Ikonen: “Kai me pystymme parem­paan kuin yhteen sola­riu­miin?”

Millaista olisi yritys­ten, kuntien tai hyvin­voin­tia­luei­den työ, jos todella uskal­tai­simme kokeilla, selviäm­mekö hieman pienem­mällä normi­tuk­sella? Nyt on elämämme tilai­suus, kirjoit­taa

4.12.2023

Pirjo Mäljä Hämeen Kokoo­muk­sen toimin­nan­joh­ta­jaksi, Joonas Pulliai­nen puolu­een euro­vaa­li­koor­di­naat­to­riksi

Kokoo­muk­sen puolue­hal­li­tus on valin­nut HTM Pirjo Mäljän Hämeen Kokoo­muk­sen toimin­nan­joh­ta­jaksi 2.1.2024 alkaen. Mäljä siir­tyy tehtä­vään Euroo­pan parla­men­tin avus­ta­jan tehtä­västä. Hänellä on pitkä

15.11.2023

Timo Heino­nen: “Nopealle, jous­ta­valle ja muokat­ta­valle krii­sin­hal­lin­ta­ky­vylle on tarvetta”

Kansan­edus­taja Timo Heino­sen pitämä Kokoo­muk­sen edus­kun­ta­ryh­män ryhmä­puhe Edus­kun­nan keskus­tel­lessa valtio­neu­vos­ton selon­teosta Soti­las­osas­ton aset­ta­mi­sesta korke­aan valmiu­teen osana Rans­kan, Belgian ja Suomen

Skip to content