Ravi vaatii työpaikkoja tuovaa verouu­dis­tusta – kokoomus.fi
MENU
Ravi vaatii työpaikkoja tuovaa verouu­dis­tusta

Ravi vaatii työpaikkoja tuovaa verouu­dis­tusta

Julkaistu: 13.02.2011 Uncategorized

- Verouu­dis­tuksen lähtö­kohtana on oltava työlli­syyden ja kasvun tukeminen. Kun näemme, että kansan­ta­louden kakku on liian pieni, niin sen jakaminen uudella tavalla ei auta. On leivottava isompi kakku, josta riittää jokai­selle, Ravi sanoo.

Kokoo­muksen veromalli kiris­täisi verotusta miljar­dilla eurolla. Verouu­distus kiris­täisi kulut­ta­misen verotusta ja keven­täisi työn ja työllis­tä­misen verotusta. Työlli­syyden kasvu toisi Kokoo­muksen arvion mukaan noin miljardin euron lisätulot.

-Kokoo­muksen työllistävä veromalli lähtee siitä, että työn tekemisen ja vastaa­not­ta­misen pitää olla aina kannat­tavaa. Jokainen suoma­lainen, joka pääsee päivä­ra­halta töihin, tukee talous­kasvua ja keventää hyvin­voin­ti­pal­ve­luiden kustan­nuksia. Näin säästyy rahaa muuhunkin, Ravi toteaa.

Ravi vaatii, että mikäli varaa ansio­tu­lo­veron keven­tä­miseen on, myös eläke­läisten verotusta keven­netään vastaa­vasti.

Ravi arvioi, että sitou­tu­minen ansio­tu­lo­veron keven­tä­miseen vähen­täisi myös painetta palkka­kil­pailuun.

- Työmark­ki­na­kier­rok­sella on orastavia palkka­kil­pailun merkkejä. Palkan­saajat ovat oikeu­te­tusti huolissaan inflaation kiihty­mi­sestä. Työn verotuksen keven­tä­minen on Kokoo­muksen mielestä perus­teltua myös perheiden ostovoiman turvaa­misen kannalta, Ravi summaa.


Kokoomus.fi