Evästeasetukset Verkkosivumme käyttää välttämättömiä evästeitä, jotta sivut toimivat ja kokemuksesi olisi vieläkin makeampi. Voit lukea lisää käyttämistämme evästeistä ja hallita asetuksiasi evästeasetussivulla. You can read more about them use and control their settings.
Kokoomus.fi / Julkaisut / Politiikka / Ravi vaatii työpaik­koja tuovaa vero­uu­dis­tusta

Ravi vaatii työpaik­koja tuovaa vero­uu­dis­tusta

Julkaistu:

- Vero­uu­dis­tuk­sen lähtö­koh­tana on oltava työl­li­syy­den ja kasvun tuke­mi­nen. Kun näemme, että kansan­ta­lou­den kakku on liian pieni, niin sen jaka­mi­nen uudella tavalla ei auta. On leivot­tava isompi kakku, josta riit­tää jokai­selle, Ravi sanoo.

Kokoo­muk­sen vero­malli kiris­täisi vero­tusta miljar­dilla eurolla. Vero­uu­dis­tus kiris­täisi kulut­ta­mi­sen vero­tusta ja keven­täisi työn ja työl­lis­tä­mi­sen vero­tusta. Työl­li­syy­den kasvu toisi Kokoo­muk­sen arvion mukaan noin miljar­din euron lisä­tu­lot.

-Kokoo­muk­sen työl­lis­tävä vero­malli lähtee siitä, että työn teke­mi­sen ja vastaa­not­ta­mi­sen pitää olla aina kannat­ta­vaa. Jokai­nen suoma­lai­nen, joka pääsee päivä­ra­halta töihin, tukee talous­kas­vua ja keven­tää hyvin­voin­ti­pal­ve­lui­den kustan­nuk­sia. Näin sääs­tyy rahaa muuhun­kin, Ravi toteaa.

Ravi vaatii, että mikäli varaa ansio­tu­lo­ve­ron keven­tä­mi­seen on, myös eläke­läis­ten vero­tusta keven­ne­tään vastaa­vasti.

Ravi arvioi, että sitou­tu­mi­nen ansio­tu­lo­ve­ron keven­tä­mi­seen vähen­täisi myös painetta palk­ka­kil­pai­luun.

- Työmark­ki­na­kier­rok­sella on oras­ta­via palk­ka­kil­pai­lun merk­kejä. Palkan­saa­jat ovat oikeu­te­tusti huolis­saan inflaa­tion kiih­ty­mi­sestä. Työn vero­tuk­sen keven­tä­mi­nen on Kokoo­muk­sen mielestä perus­tel­tua myös perhei­den osto­voi­man turvaa­mi­sen kannalta, Ravi summaa.

Lisää sisältöä samassa kategoriassa

15.9.2023

Joel Elmaci kokoo­muk­sen nuori­so­koor­di­naat­to­riksi

Kokoo­muk­sen puolue­hal­li­tus on nimit­tä­nyt varkau­te­lai­sen Joel Elmacin, 23, nuori­so­koor­di­naat­to­riksi puolue­toi­mis­tolle. Hän on toimi­nut aiem­min muun muassa poli­tii­kan ja vies­tin­nän suun­nit­te­li­jana

6.9.2023

Päämi­nis­teri Petteri Orpo: Rasis­mille ei ole suoma­lai­sessa yhteis­kun­nassa tilaa

Päämi­nis­teri Petteri Orpo piti esit­te­ly­pu­heen edus­kun­nalle tiedon­an­to­kes­kus­te­lussa keski­viik­kona 6. syys­kuuta 2023. Puhe muutos­va­rauk­sin. Arvoisa puhe­mies, Valtio­neu­vosto on anta­nut edus­kun­nalle tiedon­an­non

4.9.2023

Janne Jukkola ja Teemu Kinnari: “Osta­malla suoma­laista ruokaa tuet huol­to­var­muutta”

Janne Jukkola Olen koko ikäni ollut teke­mi­sissä koti­mai­sen ruoan­tuo­tan­non parissa. Maito­ti­lalla kasva­neena ja meijeri-yrit­­tä­­jänä Jukko­lan Juus­to­lassa olen oppi­nut arvos­ta­maan työn­te­koa,

Skip to content