Evästeasetukset Verkkosivumme käyttää välttämättömiä evästeitä, jotta sivut toimivat ja kokemuksesi olisi vieläkin makeampi. Voit lukea lisää käyttämistämme evästeistä ja hallita asetuksiasi evästeasetussivulla. You can read more about them use and control their settings.
Kokoomus.fi / Julkaisut / Politiikka / Ravi: Katse luotava myös tule­vai­suu­teen

Ravi: Katse luotava myös tule­vai­suu­teen

Julkaistu:

Kansain­vä­li­sen talous­krii­sin vaiku­tuk­set alka­vat yhä selvem­min näkyä meidän kaik­kien suoma­lais­ten joka­päi­väi­sessä elämässä. On ilmeistä, että tule­vien kuukausien aikana talous­ti­las­tot synk­ke­ne­vät, yritys­ten tulok­set heik­ke­ne­vät, lomau­tuk­set ja työt­tö­myys lisään­ty­vät ja valtion sekä kuntien vero­tu­lot alene­vat.

Vien­ti­teol­li­suu­temme on viime syksystä lähtien joutu­nut vaikeuk­siin tilaus­kir­jo­jen tyhjen­tyessä. Pank­ki­sek­to­rin keski­näi­nen luot­ta­mus on ollut heik­koa ja yritys­ten rahoi­tus­huol­lossa on ollut merkit­tä­viä ongel­mia sekä volyy­min että hinnoit­te­lun suhteen. Ulko­mai­set sijoi­tuk­set Suomeen ovat romah­ta­neet. Yleis­maa­il­mal­li­sen taan­tu­man seuraus­vai­ku­tuk­set näyt­täy­ty­vät yhä useam­malla yhteis­kun­tamme sekto­rilla ja yhä useam­massa suoma­lai­sessa perheessä.

Käsi­tel­tä­väk­semme edus­kun­taan on tulossa suuri määrä halli­tuk­sen esityk­siä, joiden tavoit­teena on mini­moida ja loiven­taa talous­krii­sin vaiku­tuk­sia. On päivän­sel­vää, ettei­vät valtion todella mitta­vat­kaan panos­tuk­set pysty yksin katta­maan aukkoa, minkä vien­nin romah­ta­mi­nen ja yritys­ten inves­toin­tien pysäh­ty­mi­nen nyt talou­del­lemme aiheut­ta­vat.

Tehtä­vämme on kuiten­kin löytää ne tehok­kaim­mat ja vaikut­ta­vim­mat keinot, joilla pidämme huolta suoma­lais­ten työpai­koista ja siitä, että taan­tu­man vaiku­tuk­set ovat lyhy­tai­kai­sia ja paino­las­tin jakau­tu­mi­nen mahdol­li­sim­man tasaista. Työmark­ki­naos­a­puol­ten saavut­tama sopu sosi­aa­li­tur­van uudis­ta­mi­sesta oli erin­omai­nen juuri taakan­jaon tasaa­mi­sen ja julki­sen talou­den kestä­vyy­den näkö­kul­masta. Olen myös tyyty­väi­nen SATA-komi­tean esityk­siin, joilla tullaan paran­ta­maan mm. piene­lä­ke­läis­ten sekä lapsi­per­hei­den asemaa.

Kaik­kien näiden synk­kien näky­mien keskellä meidän on kyet­tävä luomaan katseemme myös tule­vai­suu­teen. Pelkät korjaa­vat toimen­pi­teet eivät riitä. Niiden lisäksi tarvi­taan myös rohkeita ja kauas­kan­toi­sia ratkai­suja. Uuden kasvun sieme­net on kylvet­tävä nyt. Talou­del­li­sen taan­tu­man aika­naan väis­tyessä ja nousun alkaessa, meidän on kyet­tävä olemaan siinä ensim­mäi­sinä mukana. Nyt on osat­tava tehdä ratkai­suja, joilla luomme pohjaa ja mahdol­li­suuk­sia talou­temme elpy­mi­selle ja hyvin­voin­timme säily­mi­selle sekä vahvis­ta­mi­selle.
Edus­kun­nan päätök­sen­te­koon ja toimin­ta­ky­kyyn kohdis­tuu nyt tavan­omaista suurem­pia odotuk­sia. Suoma­lais­ten on voitava luot­taa edus­kun­nan työn tehok­kuu­teen ja vaikut­ta­vuu­teen. Siksi toivon­kin, että kevään istun­to­kau­den tärkeät lain­sää­dän­tö­hank­keet etene­vät suju­van yhteis­työn myötä käytän­nön toimen­pi­teiksi. Nyt jos koskaan kaik­kien vastuul­lis­ten poliit­tis­ten toimi­joi­den on huoleh­dit­tava tulok­sel­li­sen yhteis­työn ilma­pii­rin säily­mi­sestä. Tätä kansa­lai­set perus­tel­lusti meiltä odot­ta­vat aikana, jolloin kaik­kien suoma­lais­ten henkistä kestä­vyyttä koetel­laan.
Kevään aikana edus­kun­nan käsit­te­lyyn tulee talou­den elvyt­tä­mi­seen tähtää­vien esityk­sien lisäksi lukui­sia laaja­kan­toi­sia ja merkit­tä­viä asia­ko­ko­nai­suuk­sia. Näistä mainit­ta­koon muun muassa Suomen ulko- ja turval­li­suus­po­li­tiik­kaa, EU-poli­tiik­kaa sekä ilmasto- ja ener­gia­po­li­tiik­kaa linjaa­vat selon­teot. Lisäksi lähia­jan istun­to­suun­ni­tel­masta löytyy useita koko­luo­kal­taan pienem­piä, mutta merki­tyk­sel­tään erit­täin tärkeitä laki­hank­keita. Kyseessä on maamme lain­sää­dän­nön kannalta aivan poik­keuk­sel­li­sen merkit­tävä kevä­tis­tun­to­kausi.
Yliopis­to­uu­dis­tus on yksi kevään kauas­kan­toi­sim­mista hank­keista. Sen tavoit­teena on kehit­tää nykyistä yliopis­to­jär­jes­tel­määmme kohti yliopis­to­jen suurem­paa itse­näi­syyttä niin hallin­non kuin talou­ten­sa­kin suhteen. Samalla yliopis­to­jen raken­teita kehi­te­tään, minkä myötä maahamme syntyy uusi Aalto yliopisto, Turkuun uusi yliopis­to­kon­sor­tio sekä Itä?Suomen yliopisto Joen­suun ja Kuopion yliopis­to­jen yhdis­tyessä. Voidaan perus­tel­lusti sanoa, että kyseessä on suurin uudis­tus sitten yliopis­to­lai­tok­sen perus­ta­mi­sen. Uudis­tusta on odotettu ja toivottu pitkään yliopis­to­jen taholta.
Kuten jo aikai­sem­min tote­sin, kansain­vä­li­nen talous­kriisi on vaikut­ta­nut vien­tiin ja siksi meidän on huoleh­dit­tava, ettei koti­mai­nen kysyntä yhtä­ai­kai­sesti sakkaa. Halli­tuk­sen toteut­ta­mat veron­alen­nuk­set ja tulon­siir­to­jen koro­tuk­set nosta­vat kulu­vana vuonna kansa­lais­ten osto­voi­maa merkit­tä­västi ja tuke­vat siten koti­mai­sen kysyn­nän säily­mistä korkealla tasolla.
Halli­tus on päät­tä­nyt merkit­tä­vistä toimista niin yritys­ten kuin pank­ki­jär­jes­tel­män toimin­ta­ky­vyn yllä­pi­tä­mi­seksi. Suoma­lai­set pankit ovat suhteel­li­sen hyvässä kunnossa eivätkä sinänsä tarvitse tukea. Rahoi­tus­mark­ki­noi­den vakaus ja toimi­vuus ovat kuiten­kin vält­tä­mä­tön ehto krii­sistä ylös­pää­se­mi­selle. Toimen­pi­tei­den tarkoi­tuk­sena on laajen­taa pank­kien luoto­tus­mah­dol­li­suuk­sia, jotta yrityk­set ja kansa­lai­set saavat tarvit­se­mansa rahoi­tuk­sen.
Kokoo­mus on aina perään­kuu­lut­ta­nut vastuul­lista mark­ki­na­ta­loutta. Nyt käsillä oleva talous­kriisi on tuonut selvästi esiin tarpeen kehit­tää kansain­vä­li­siä talou­den hallin­ta­me­ka­nis­meja. Viime syksynä saimme käytän­nön esimer­kin tällai­sesta globaa­lista yhteis­työstä kun merkit­tä­vät keskus­pan­kit päät­ti­vät ohjaus­kor­ko­jen lähes yhtä­ai­kai­sista alen­ta­mi­sista. Tarvit­semme kuiten­kin vielä runsaasti yhteis­toi­min­taa kansain­vä­li­sen rahoi­tus­tar­kas­tuk­sen kehit­tä­mi­seen ja mark­ki­na­kei­not­te­lun tehok­kaam­paan ehkäi­se­mi­seen.
Sini­vih­reän halli­tuk­sen aloit­taessa työtään oli maailma hyvin toisen­lai­nen. Siten kahden vuoden takai­nen halli­tus­oh­jelma on hyvä päivit­tää kevään puoli­vä­lin­tar­kas­te­lussa. Halli­tus­oh­jel­maa on toteu­tettu tähän asti sovi­tussa aika­tau­lussa ja halli­tus on saanut aikaan useita merkit­tä­viä uudis­tuk­sia. Halli­tus­oh­jel­maan on kirjattu halli­tuk­sen perus­linja eikä sitä ole syytä hylätä. On toki selvää, että meidän on elet­tävä ajan mukaan ja olosuh­teet huomioi­den, näin halli­tus on onnis­tu­neesti tehnyt­kin. Uskon että puoli­vä­lin tarkis­tuk­sesta saamme uusia eväitä ja paino­tuk­sia ohjel­man eteen­päin viemi­seen.
Ei ole ensim­mäi­nen eikä viimei­nen kerta kun suoma­lai­sia koetel­laan. Tällä­kin kertaa yhte­näi­syy­temme, kärsi­väl­li­syy­temme sekä kykymme keski­näi­seen vastuun­kan­ta­mi­seen ovat selviy­ty­mi­semme avai­mia. Kaik­kein vaikeim­pina aikoina suoma­lais­ten todel­li­nen luonne nousee esiin; me sisuun­numme ja järkäh­tä­mät­tö­mällä päät­tä­väi­syy­dellä suoriu­dumme lähes mahdot­to­milta vaikut­ta­vista vastoin­käy­mi­sistä. Ei ole mitään syytä epäillä, että nyt kävisi toisin.

Kuvat

Lisää sisältöä samassa kategoriassa

19.6.2024

Kokoo­muk­sen verkos­to­jen vastuu­hen­ki­löt kaudelle 2024-2026 valittu

Kokoo­muk­sen puolue­hal­li­tus on kokouk­ses­saan 14.6.2024 valin­nut kokoo­muk­sen ohjel­ma­työn verkos­toille vastuu­hen­ki­löt. Verkos­to­jen jäse­nyys on avointa kaikille puolu­een jäse­nille. Verkos­toi­hin pääsee liit­ty­mään

15.6.2024

Petteri Orpon linja­puhe puolue­ko­kouk­sessa 2024

Muutok­set puhut­taessa mahdol­li­sia. Hyvä puolue­ko­kous, Muis­tat­teko tunnel­man Kala­joella kaksi vuotta sitten? Ilmassa oli tahtoa ja päät­tä­väi­syyttä. Olimme nähneet, mihin vasem­mis­to­hal­li­tus

15.6.2024

Kokoo­mus valitsi Petteri Orpon jatka­maan puheen­joh­ta­jana

Orpo on ollut puheen­joh­ta­jana yhtä­jak­soi­sesti vuodesta 2016. Päämi­nis­te­rinä hän on ollut kesä­kuusta 2023 alkaen. Kokoo­muk­sen puheen­joh­ta­jan kausi on kaksi­vuo­ti­nen. Tampe­reella

Skip to content