• FI
 • SV
 • MENU
  Ravi: Nuor­ten syrjäy­ty­mi­sen torjun­taan tarvi­taan järeäm­piä keinoja
  Twiittaa

  Ravi: Nuor­ten syrjäy­ty­mi­sen torjun­taan tarvi­taan järeäm­piä keinoja

  Julkaistu: 12.04.2011 Uncategorized

  ? Nuor­ten syrjäy­ty­mi­nen on vakava ongelma, jonka ratkai­se­mi­seksi on löydet­tävä seuraa­valla vaali­kau­della entistä järeäm­mät keinot, Ravi painot­taa.

  Ravi pitää olen­nai­sena sitä, ettei yhden­kään nuoren anneta tippua koulu­tus­jär­jes­tel­män ulko­puo­lelle.

  ? Jokai­selle perus­kou­lun päät­tä­välle  nuorelle on etsit­tävä jatko-opin­to­paikka tai muu nuorelle itsel­leen sopiva ratkaisu. Esimer­kiksi tällä halli­tus­kau­della vaki­nais­tettu ammat­tis­tartti on pelas­ta­nut monta nuorta ja anta­nut lisä­ai­kaa tule­vai­suu­den pohdin­nalle, Ravi sanoo.

  Ammat­tis­tart­ti­kou­lu­tuk­sessa nuoret voivat perus­kou­lun jälkeen tutus­tua erilai­siin koulu­tus­oh­jel­miin ja etsiä itsel­leen sopi­vaa vaih­toeh­toa ohja­tussa ympä­ris­tössä. Ravin mukaan apua pitää­kin löytyä erityi­sesti opin­to­jen nivel­vai­heissa, joissa syrjäy­ty­mi­sen riski on suurin.

  ? Opinto-ohjauk­seen panos­ta­mi­nen on aivan keskei­sessä roolissa. Nuoret tarvit­se­vat ammat­ti­lai­sen tukea omille valin­noil­leen, Ravi kiteyt­tää.

  Ravi pitää hyvänä myös sitä, että jatko-opin­to­jen jälkeen­kin vasta­val­mis­tu­neet nuoret saavat vetoa­pua siir­tyes­sään opin­po­lulta työelä­mään.

  ? Esimer­kiksi korkea­kou­lu­jen rahoi­tuk­sessa on kiin­ni­tet­tävä opetuk­sen laadun ja vaikut­ta­vuu­den ohella enem­män huomiota myös valmis­tu­nei­den työl­lis­ty­mi­seen, Ravi sanoo.