Ravi: Nuorten syrjäy­ty­misen torjuntaan tarvitaan järeämpiä keinoja – kokoomus.fi
MENU
Ravi: Nuorten syrjäy­ty­misen torjuntaan tarvitaan järeämpiä keinoja

Ravi: Nuorten syrjäy­ty­misen torjuntaan tarvitaan järeämpiä keinoja

Julkaistu: 12.04.2011 Uncategorized

? Nuorten syrjäy­ty­minen on vakava ongelma, jonka ratkai­se­mi­seksi on löydettävä seuraa­valla vaali­kau­della entistä järeämmät keinot, Ravi painottaa.

Ravi pitää olennaisena sitä, ettei yhdenkään nuoren anneta tippua koulu­tus­jär­jes­telmän ulkopuo­lelle.

? Jokai­selle perus­koulun päättä­välle  nuorelle on etsittävä jatko-opinto­paikka tai muu nuorelle itselleen sopiva ratkaisu. Esimer­kiksi tällä halli­tus­kau­della vakinais­tettu ammat­tis­tartti on pelas­tanut monta nuorta ja antanut lisäaikaa tulevai­suuden pohdin­nalle, Ravi sanoo.

Ammat­tis­tart­ti­kou­lu­tuk­sessa nuoret voivat perus­koulun jälkeen tutustua erilaisiin koulu­tus­oh­jelmiin ja etsiä itselleen sopivaa vaihtoehtoa ohjatussa ympäris­tössä. Ravin mukaan apua pitääkin löytyä erityi­sesti opintojen nivel­vai­heissa, joissa syrjäy­ty­misen riski on suurin.

? Opinto-ohjaukseen panos­ta­minen on aivan keskei­sessä roolissa. Nuoret tarvit­sevat ammat­ti­laisen tukea omille valin­noilleen, Ravi kiteyttää.

Ravi pitää hyvänä myös sitä, että jatko-opintojen jälkeenkin vasta­val­mis­tuneet nuoret saavat vetoapua siirtyessään opinpo­lulta työelämään.

? Esimer­kiksi korkea­kou­lujen rahoi­tuk­sessa on kiinni­tettävä opetuksen laadun ja vaikut­ta­vuuden ohella enemmän huomiota myös valmis­tu­neiden työllis­ty­miseen, Ravi sanoo.


Kokoomus.fi