Evästeasetukset Verkkosivumme käyttää välttämättömiä evästeitä, jotta sivut toimivat ja kokemuksesi olisi vieläkin makeampi. Voit lukea lisää käyttämistämme evästeistä ja hallita asetuksiasi evästeasetussivulla. You can read more about them use and control their settings.
Kokoomus.fi / Julkaisut / Politiikka / Ravi: Nuor­ten syrjäy­ty­mi­sen torjun­taan tarvi­taan järeäm­piä keinoja

Ravi: Nuor­ten syrjäy­ty­mi­sen torjun­taan tarvi­taan järeäm­piä keinoja

Julkaistu:

? Nuor­ten syrjäy­ty­mi­nen on vakava ongelma, jonka ratkai­se­mi­seksi on löydet­tävä seuraa­valla vaali­kau­della entistä järeäm­mät keinot, Ravi painot­taa.

Ravi pitää olen­nai­sena sitä, ettei yhden­kään nuoren anneta tippua koulu­tus­jär­jes­tel­män ulko­puo­lelle.

? Jokai­selle perus­kou­lun päät­tä­välle  nuorelle on etsit­tävä jatko-opin­to­paikka tai muu nuorelle itsel­leen sopiva ratkaisu. Esimer­kiksi tällä halli­tus­kau­della vaki­nais­tettu ammat­tis­tartti on pelas­ta­nut monta nuorta ja anta­nut lisä­ai­kaa tule­vai­suu­den pohdin­nalle, Ravi sanoo.

Ammat­tis­tart­ti­kou­lu­tuk­sessa nuoret voivat perus­kou­lun jälkeen tutus­tua erilai­siin koulu­tus­oh­jel­miin ja etsiä itsel­leen sopi­vaa vaih­toeh­toa ohja­tussa ympä­ris­tössä. Ravin mukaan apua pitää­kin löytyä erityi­sesti opin­to­jen nivel­vai­heissa, joissa syrjäy­ty­mi­sen riski on suurin.

? Opinto-ohjauk­seen panos­ta­mi­nen on aivan keskei­sessä roolissa. Nuoret tarvit­se­vat ammat­ti­lai­sen tukea omille valin­noil­leen, Ravi kiteyt­tää.

Ravi pitää hyvänä myös sitä, että jatko-opin­to­jen jälkeen­kin vasta­val­mis­tu­neet nuoret saavat vetoa­pua siir­tyes­sään opin­po­lulta työelä­mään.

? Esimer­kiksi korkea­kou­lu­jen rahoi­tuk­sessa on kiin­ni­tet­tävä opetuk­sen laadun ja vaikut­ta­vuu­den ohella enem­män huomiota myös valmis­tu­nei­den työl­lis­ty­mi­seen, Ravi sanoo.

Lisää sisältöä samassa kategoriassa

5.2.2024

Anna-Kaisa Ikonen: “Kai me pystymme parem­paan kuin yhteen sola­riu­miin?”

Millaista olisi yritys­ten, kuntien tai hyvin­voin­tia­luei­den työ, jos todella uskal­tai­simme kokeilla, selviäm­mekö hieman pienem­mällä normi­tuk­sella? Nyt on elämämme tilai­suus, kirjoit­taa

4.12.2023

Pirjo Mäljä Hämeen Kokoo­muk­sen toimin­nan­joh­ta­jaksi, Joonas Pulliai­nen puolu­een euro­vaa­li­koor­di­naat­to­riksi

Kokoo­muk­sen puolue­hal­li­tus on valin­nut HTM Pirjo Mäljän Hämeen Kokoo­muk­sen toimin­nan­joh­ta­jaksi 2.1.2024 alkaen. Mäljä siir­tyy tehtä­vään Euroo­pan parla­men­tin avus­ta­jan tehtä­västä. Hänellä on pitkä

15.11.2023

Timo Heino­nen: “Nopealle, jous­ta­valle ja muokat­ta­valle krii­sin­hal­lin­ta­ky­vylle on tarvetta”

Kansan­edus­taja Timo Heino­sen pitämä Kokoo­muk­sen edus­kun­ta­ryh­män ryhmä­puhe Edus­kun­nan keskus­tel­lessa valtio­neu­vos­ton selon­teosta Soti­las­osas­ton aset­ta­mi­sesta korke­aan valmiu­teen osana Rans­kan, Belgian ja Suomen

Skip to content