Evästeasetukset Verkkosivumme käyttää välttämättömiä evästeitä, jotta sivut toimivat ja kokemuksesi olisi vieläkin makeampi. Voit lukea lisää käyttämistämme evästeistä ja hallita asetuksiasi evästeasetussivulla. You can read more about them use and control their settings.
Kokoomus.fi / Julkaisut / Politiikka / Ravi: Nuor­ten syrjäy­ty­mi­sen torjun­taan tarvi­taan järeäm­piä keinoja

Ravi: Nuor­ten syrjäy­ty­mi­sen torjun­taan tarvi­taan järeäm­piä keinoja

Julkaistu:

? Nuor­ten syrjäy­ty­mi­nen on vakava ongelma, jonka ratkai­se­mi­seksi on löydet­tävä seuraa­valla vaali­kau­della entistä järeäm­mät keinot, Ravi painot­taa.

Ravi pitää olen­nai­sena sitä, ettei yhden­kään nuoren anneta tippua koulu­tus­jär­jes­tel­män ulko­puo­lelle.

? Jokai­selle perus­kou­lun päät­tä­välle  nuorelle on etsit­tävä jatko-opin­to­paikka tai muu nuorelle itsel­leen sopiva ratkaisu. Esimer­kiksi tällä halli­tus­kau­della vaki­nais­tettu ammat­tis­tartti on pelas­ta­nut monta nuorta ja anta­nut lisä­ai­kaa tule­vai­suu­den pohdin­nalle, Ravi sanoo.

Ammat­tis­tart­ti­kou­lu­tuk­sessa nuoret voivat perus­kou­lun jälkeen tutus­tua erilai­siin koulu­tus­oh­jel­miin ja etsiä itsel­leen sopi­vaa vaih­toeh­toa ohja­tussa ympä­ris­tössä. Ravin mukaan apua pitää­kin löytyä erityi­sesti opin­to­jen nivel­vai­heissa, joissa syrjäy­ty­mi­sen riski on suurin.

? Opinto-ohjauk­seen panos­ta­mi­nen on aivan keskei­sessä roolissa. Nuoret tarvit­se­vat ammat­ti­lai­sen tukea omille valin­noil­leen, Ravi kiteyt­tää.

Ravi pitää hyvänä myös sitä, että jatko-opin­to­jen jälkeen­kin vasta­val­mis­tu­neet nuoret saavat vetoa­pua siir­tyes­sään opin­po­lulta työelä­mään.

? Esimer­kiksi korkea­kou­lu­jen rahoi­tuk­sessa on kiin­ni­tet­tävä opetuk­sen laadun ja vaikut­ta­vuu­den ohella enem­män huomiota myös valmis­tu­nei­den työl­lis­ty­mi­seen, Ravi sanoo.

Lisää sisältöä samassa kategoriassa

12.6.2024

Kokoo­muk­sen edus­kun­ta­ryh­män keskus­te­lua­vaus hyvästä lapsuu­desta ja sen suoje­lusta

Tämä julkaisu on kokoo­muk­sen edus­kun­ta­ryh­män keskus­te­lua­vaus lasten­suo­je­lun uudis­tus­työ­hön. Kyse on isosta urakasta, joka ei tule valmiiksi tällä vaali­kau­della tai tämän

27.5.2024

Sauli Seit­ten­ranta: ”Lääke­pula on turval­li­suusuhka”

2021 rahti­laiva tukki Suezin kana­van. 2022 Kiinan rajut koro­na­ra­joi­tuk­set johti­vat Shang­hain ja Shenz­he­nin tehtai­den ja sata­mien kapa­si­tee­tin laskuun. 2024 huthi­ka­pi­nal­lis­ten

24.5.2024

Susanne Päivä­rinta: ”Suomen turva on vahva Eurooppa”

Elämme massii­vis­ten haas­tei­den ja kasain­vä­lis­ten jännit­tei­den aikaa. Venä­jän hyök­käys­sota Ukrai­nassa jatkuu, Suomi on sulke­nut itära­jansa. Venä­jän suun­nalta voimme odot­taa jatkos­sa­kin

Skip to content