Evästeasetukset Verkkosivumme käyttää välttämättömiä evästeitä, jotta sivut toimivat ja kokemuksesi olisi vieläkin makeampi. Voit lukea lisää käyttämistämme evästeistä ja hallita asetuksiasi evästeasetussivulla. You can read more about them use and control their settings.
Kokoomus.fi / Julkaisut / Politiikka / Ravi: Nuor­ten syrjäy­ty­mi­sen torjun­taan tarvi­taan järeäm­piä keinoja

Ravi: Nuor­ten syrjäy­ty­mi­sen torjun­taan tarvi­taan järeäm­piä keinoja

Julkaistu:

? Nuor­ten syrjäy­ty­mi­nen on vakava ongelma, jonka ratkai­se­mi­seksi on löydet­tävä seuraa­valla vaali­kau­della entistä järeäm­mät keinot, Ravi painot­taa.

Ravi pitää olen­nai­sena sitä, ettei yhden­kään nuoren anneta tippua koulu­tus­jär­jes­tel­män ulko­puo­lelle.

? Jokai­selle perus­kou­lun päät­tä­välle  nuorelle on etsit­tävä jatko-opin­to­paikka tai muu nuorelle itsel­leen sopiva ratkaisu. Esimer­kiksi tällä halli­tus­kau­della vaki­nais­tettu ammat­tis­tartti on pelas­ta­nut monta nuorta ja anta­nut lisä­ai­kaa tule­vai­suu­den pohdin­nalle, Ravi sanoo.

Ammat­tis­tart­ti­kou­lu­tuk­sessa nuoret voivat perus­kou­lun jälkeen tutus­tua erilai­siin koulu­tus­oh­jel­miin ja etsiä itsel­leen sopi­vaa vaih­toeh­toa ohja­tussa ympä­ris­tössä. Ravin mukaan apua pitää­kin löytyä erityi­sesti opin­to­jen nivel­vai­heissa, joissa syrjäy­ty­mi­sen riski on suurin.

? Opinto-ohjauk­seen panos­ta­mi­nen on aivan keskei­sessä roolissa. Nuoret tarvit­se­vat ammat­ti­lai­sen tukea omille valin­noil­leen, Ravi kiteyt­tää.

Ravi pitää hyvänä myös sitä, että jatko-opin­to­jen jälkeen­kin vasta­val­mis­tu­neet nuoret saavat vetoa­pua siir­tyes­sään opin­po­lulta työelä­mään.

? Esimer­kiksi korkea­kou­lu­jen rahoi­tuk­sessa on kiin­ni­tet­tävä opetuk­sen laadun ja vaikut­ta­vuu­den ohella enem­män huomiota myös valmis­tu­nei­den työl­lis­ty­mi­seen, Ravi sanoo.

Lisää sisältöä samassa kategoriassa

15.9.2023

Joel Elmaci kokoo­muk­sen nuori­so­koor­di­naat­to­riksi

Kokoo­muk­sen puolue­hal­li­tus on nimit­tä­nyt varkau­te­lai­sen Joel Elmacin, 23, nuori­so­koor­di­naat­to­riksi puolue­toi­mis­tolle. Hän on toimi­nut aiem­min muun muassa poli­tii­kan ja vies­tin­nän suun­nit­te­li­jana

6.9.2023

Päämi­nis­teri Petteri Orpo: Rasis­mille ei ole suoma­lai­sessa yhteis­kun­nassa tilaa

Päämi­nis­teri Petteri Orpo piti esit­te­ly­pu­heen edus­kun­nalle tiedon­an­to­kes­kus­te­lussa keski­viik­kona 6. syys­kuuta 2023. Puhe muutos­va­rauk­sin. Arvoisa puhe­mies, Valtio­neu­vosto on anta­nut edus­kun­nalle tiedon­an­non

4.9.2023

Janne Jukkola ja Teemu Kinnari: “Osta­malla suoma­laista ruokaa tuet huol­to­var­muutta”

Janne Jukkola Olen koko ikäni ollut teke­mi­sissä koti­mai­sen ruoan­tuo­tan­non parissa. Maito­ti­lalla kasva­neena ja meijeri-yrit­­tä­­jänä Jukko­lan Juus­to­lassa olen oppi­nut arvos­ta­maan työn­te­koa,

Skip to content