Evästeasetukset Verkkosivumme käyttää välttämättömiä evästeitä, jotta sivut toimivat ja kokemuksesi olisi vieläkin makeampi. Voit lukea lisää käyttämistämme evästeistä ja hallita asetuksiasi evästeasetussivulla. You can read more about them use and control their settings.
Kokoomus.fi / Julkaisut / Politiikka / Kokoo­muk­sen Pekka Ravi: Pisa-tulok­set anta­vat aihetta jatko­poh­din­nalle

Kokoo­muk­sen Pekka Ravi: Pisa-tulok­set anta­vat aihetta jatko­poh­din­nalle

Julkaistu:

“Voimme olla edel­leen ylpeitä erin­omai­sesta sijoi­tuk­ses­tamme. Kuiten­kin tulok­sissa on selkeästi nähtä­vissä erityi­sesti Aasian maiden vahva nousu ja panos osaa­mis­ta­sonsa kasvat­ta­mi­seksi. Meillä ei siis ole varaa jäädä lepää­mään laake­reil­lemme”, Ravi muis­tut­taa.

Perus­o­pe­tuk­sen kehit­tä­mi­sen eteen on tehtävä jatku­vasti töitä. Pisa-tulos­ten mukaan koulu­jen väli­set erot oppi­mis­tu­lok­sissa ovat Suomessa edel­leen pienet, mutta ovat viime tutki­muk­seen nähden kasva­neet. Pekka Ravi on aikai­sem­min­kin nosta­nut esille tarpeen koulu­jen välis­ten erojen kaven­ta­mi­selle. “Suoma­lai­sen koulun suurin vahvuus on sen tasa­laa­tui­suus. Jokai­sen lapsen tulee saada taso­kasta ja korkea­laa­tuista opetusta asuin­kun­nas­taan riip­pu­matta”, Ravi kiteyt­tää.

Parhail­laan halli­tuk­sen valmis­te­lussa olevassa tunti­ja­ko­uu­dis­tuk­sessa esite­tään valta­kun­nal­li­sen mini­mi­tun­ti­mää­rän nostoa. “Opetus­tun­tien määrissä olevien erojen kaven­ta­mi­nen eri kuntien välillä on yksi merkit­tä­vim­mistä suoma­lais­las­ten koulu­tuk­sel­lista tasa-arvoa edis­tä­vistä teki­jöistä”, Ravi koros­taa.

Ravin mukaan on tärkeää panos­taa myös siihen, että sekä oppi­laat että opet­ta­jat viih­ty­vät koulussa. Tällä halli­tus­kau­della on tehty erityi­sesti töitä luok­ka­ko­ko­jen pienen­tä­mi­seksi, opet­ta­jien täyden­nys­kou­lu­tus­mah­dol­li­suuk­sien lisää­mi­seksi ja koulu­jen kerho­toi­min­nan elvyt­tä­mi­seksi. Myös kiusaa­mi­sen vastai­sen KiVa ?koulu ?ohjel­man jalkaut­ta­mi­nen on käyn­nis­tetty menes­tyk­sek­käästi. “Näistä saavu­tuk­sista voimme olla aidosti ylpeitä”, Ravi iloit­see.

 

 

 

Lisää sisältöä samassa kategoriassa

15.9.2023

Joel Elmaci kokoo­muk­sen nuori­so­koor­di­naat­to­riksi

Kokoo­muk­sen puolue­hal­li­tus on nimit­tä­nyt varkau­te­lai­sen Joel Elmacin, 23, nuori­so­koor­di­naat­to­riksi puolue­toi­mis­tolle. Hän on toimi­nut aiem­min muun muassa poli­tii­kan ja vies­tin­nän suun­nit­te­li­jana

6.9.2023

Päämi­nis­teri Petteri Orpo: Rasis­mille ei ole suoma­lai­sessa yhteis­kun­nassa tilaa

Päämi­nis­teri Petteri Orpo piti esit­te­ly­pu­heen edus­kun­nalle tiedon­an­to­kes­kus­te­lussa keski­viik­kona 6. syys­kuuta 2023. Puhe muutos­va­rauk­sin. Arvoisa puhe­mies, Valtio­neu­vosto on anta­nut edus­kun­nalle tiedon­an­non

4.9.2023

Janne Jukkola ja Teemu Kinnari: “Osta­malla suoma­laista ruokaa tuet huol­to­var­muutta”

Janne Jukkola Olen koko ikäni ollut teke­mi­sissä koti­mai­sen ruoan­tuo­tan­non parissa. Maito­ti­lalla kasva­neena ja meijeri-yrit­­tä­­jänä Jukko­lan Juus­to­lassa olen oppi­nut arvos­ta­maan työn­te­koa,

Skip to content