Kokoo­muk­sen Pekka Ravi: Pisa-tulok­set anta­vat aihetta jatko­poh­din­nalle

Julkaistu: 07.12.2010

“Voimme olla edel­leen ylpeitä erin­omai­sesta sijoi­tuk­ses­tamme. Kuiten­kin tulok­sissa on selkeästi nähtä­vissä erityi­sesti Aasian maiden vahva nousu ja panos osaa­mis­ta­sonsa kasvat­ta­mi­seksi. Meillä ei siis ole varaa jäädä lepää­mään laake­reil­lemme”, Ravi muis­tut­taa.

Perus­o­pe­tuk­sen kehit­tä­mi­sen eteen on tehtävä jatku­vasti töitä. Pisa-tulos­ten mukaan koulu­jen väli­set erot oppi­mis­tu­lok­sissa ovat Suomessa edel­leen pienet, mutta ovat viime tutki­muk­seen nähden kasva­neet. Pekka Ravi on aikai­sem­min­kin nosta­nut esille tarpeen koulu­jen välis­ten erojen kaven­ta­mi­selle. “Suoma­lai­sen koulun suurin vahvuus on sen tasa­laa­tui­suus. Jokai­sen lapsen tulee saada taso­kasta ja korkea­laa­tuista opetusta asuin­kun­nas­taan riip­pu­matta”, Ravi kiteyt­tää.

Parhail­laan halli­tuk­sen valmis­te­lussa olevassa tunti­ja­ko­uu­dis­tuk­sessa esite­tään valta­kun­nal­li­sen mini­mi­tun­ti­mää­rän nostoa. “Opetus­tun­tien määrissä olevien erojen kaven­ta­mi­nen eri kuntien välillä on yksi merkit­tä­vim­mistä suoma­lais­las­ten koulu­tuk­sel­lista tasa-arvoa edis­tä­vistä teki­jöistä”, Ravi koros­taa.

Ravin mukaan on tärkeää panos­taa myös siihen, että sekä oppi­laat että opet­ta­jat viih­ty­vät koulussa. Tällä halli­tus­kau­della on tehty erityi­sesti töitä luok­ka­ko­ko­jen pienen­tä­mi­seksi, opet­ta­jien täyden­nys­kou­lu­tus­mah­dol­li­suuk­sien lisää­mi­seksi ja koulu­jen kerho­toi­min­nan elvyt­tä­mi­seksi. Myös kiusaa­mi­sen vastai­sen KiVa ?koulu ?ohjel­man jalkaut­ta­mi­nen on käyn­nis­tetty menes­tyk­sek­käästi. “Näistä saavu­tuk­sista voimme olla aidosti ylpeitä”, Ravi iloit­see.