Evästeasetukset Verkkosivumme käyttää välttämättömiä evästeitä, jotta sivut toimivat ja kokemuksesi olisi vieläkin makeampi. Voit lukea lisää käyttämistämme evästeistä ja hallita asetuksiasi evästeasetussivulla. You can read more about them use and control their settings.
Kokoomus.fi / Julkaisut / Politiikka / Kokoo­muk­sen Pekka Ravi: Pisa-tulok­set anta­vat aihetta jatko­poh­din­nalle

Kokoo­muk­sen Pekka Ravi: Pisa-tulok­set anta­vat aihetta jatko­poh­din­nalle

Julkaistu:

“Voimme olla edel­leen ylpeitä erin­omai­sesta sijoi­tuk­ses­tamme. Kuiten­kin tulok­sissa on selkeästi nähtä­vissä erityi­sesti Aasian maiden vahva nousu ja panos osaa­mis­ta­sonsa kasvat­ta­mi­seksi. Meillä ei siis ole varaa jäädä lepää­mään laake­reil­lemme”, Ravi muis­tut­taa.

Perus­o­pe­tuk­sen kehit­tä­mi­sen eteen on tehtävä jatku­vasti töitä. Pisa-tulos­ten mukaan koulu­jen väli­set erot oppi­mis­tu­lok­sissa ovat Suomessa edel­leen pienet, mutta ovat viime tutki­muk­seen nähden kasva­neet. Pekka Ravi on aikai­sem­min­kin nosta­nut esille tarpeen koulu­jen välis­ten erojen kaven­ta­mi­selle. “Suoma­lai­sen koulun suurin vahvuus on sen tasa­laa­tui­suus. Jokai­sen lapsen tulee saada taso­kasta ja korkea­laa­tuista opetusta asuin­kun­nas­taan riip­pu­matta”, Ravi kiteyt­tää.

Parhail­laan halli­tuk­sen valmis­te­lussa olevassa tunti­ja­ko­uu­dis­tuk­sessa esite­tään valta­kun­nal­li­sen mini­mi­tun­ti­mää­rän nostoa. “Opetus­tun­tien määrissä olevien erojen kaven­ta­mi­nen eri kuntien välillä on yksi merkit­tä­vim­mistä suoma­lais­las­ten koulu­tuk­sel­lista tasa-arvoa edis­tä­vistä teki­jöistä”, Ravi koros­taa.

Ravin mukaan on tärkeää panos­taa myös siihen, että sekä oppi­laat että opet­ta­jat viih­ty­vät koulussa. Tällä halli­tus­kau­della on tehty erityi­sesti töitä luok­ka­ko­ko­jen pienen­tä­mi­seksi, opet­ta­jien täyden­nys­kou­lu­tus­mah­dol­li­suuk­sien lisää­mi­seksi ja koulu­jen kerho­toi­min­nan elvyt­tä­mi­seksi. Myös kiusaa­mi­sen vastai­sen KiVa ?koulu ?ohjel­man jalkaut­ta­mi­nen on käyn­nis­tetty menes­tyk­sek­käästi. “Näistä saavu­tuk­sista voimme olla aidosti ylpeitä”, Ravi iloit­see.

 

 

 

Lisää sisältöä samassa kategoriassa

5.2.2024

Anna-Kaisa Ikonen: “Kai me pystymme parem­paan kuin yhteen sola­riu­miin?”

Millaista olisi yritys­ten, kuntien tai hyvin­voin­tia­luei­den työ, jos todella uskal­tai­simme kokeilla, selviäm­mekö hieman pienem­mällä normi­tuk­sella? Nyt on elämämme tilai­suus, kirjoit­taa

4.12.2023

Pirjo Mäljä Hämeen Kokoo­muk­sen toimin­nan­joh­ta­jaksi, Joonas Pulliai­nen puolu­een euro­vaa­li­koor­di­naat­to­riksi

Kokoo­muk­sen puolue­hal­li­tus on valin­nut HTM Pirjo Mäljän Hämeen Kokoo­muk­sen toimin­nan­joh­ta­jaksi 2.1.2024 alkaen. Mäljä siir­tyy tehtä­vään Euroo­pan parla­men­tin avus­ta­jan tehtä­västä. Hänellä on pitkä

15.11.2023

Timo Heino­nen: “Nopealle, jous­ta­valle ja muokat­ta­valle krii­sin­hal­lin­ta­ky­vylle on tarvetta”

Kansan­edus­taja Timo Heino­sen pitämä Kokoo­muk­sen edus­kun­ta­ryh­män ryhmä­puhe Edus­kun­nan keskus­tel­lessa valtio­neu­vos­ton selon­teosta Soti­las­osas­ton aset­ta­mi­sesta korke­aan valmiu­teen osana Rans­kan, Belgian ja Suomen

Skip to content