Kokoo­muksen Pekka Ravi: Pisa-tulokset antavat aihetta jatko­poh­din­nalle – kokoomus.fi
MENU
Kokoo­muksen Pekka Ravi: Pisa-tulokset antavat aihetta jatko­poh­din­nalle

Kokoo­muksen Pekka Ravi: Pisa-tulokset antavat aihetta jatko­poh­din­nalle

Julkaistu: 07.12.2010 Uncategorized

“Voimme olla edelleen ylpeitä erinomai­sesta sijoi­tuk­ses­tamme. Kuitenkin tulok­sissa on selkeästi nähtä­vissä erityi­sesti Aasian maiden vahva nousu ja panos osaamis­ta­sonsa kasvat­ta­mi­seksi. Meillä ei siis ole varaa jäädä lepäämään laake­reil­lemme”, Ravi muistuttaa.

Perus­o­pe­tuksen kehit­tä­misen eteen on tehtävä jatku­vasti töitä. Pisa-tulosten mukaan koulujen väliset erot oppimis­tu­lok­sissa ovat Suomessa edelleen pienet, mutta ovat viime tutki­mukseen nähden kasvaneet. Pekka Ravi on aikai­sem­minkin nostanut esille tarpeen koulujen välisten erojen kaven­ta­mi­selle. “Suoma­laisen koulun suurin vahvuus on sen tasalaa­tuisuus. Jokaisen lapsen tulee saada tasokasta ja korkea­laa­tuista opetusta asuin­kun­nastaan riippu­matta”, Ravi kiteyttää.

Parhaillaan halli­tuksen valmis­te­lussa olevassa tunti­ja­ko­uu­dis­tuk­sessa esitetään valta­kun­nal­lisen minimi­tun­ti­määrän nostoa. “Opetus­tuntien määrissä olevien erojen kaven­ta­minen eri kuntien välillä on yksi merkit­tä­vim­mistä suoma­lais­lasten koulu­tuk­sel­lista tasa-arvoa edistä­vistä tekijöistä”, Ravi korostaa.

Ravin mukaan on tärkeää panostaa myös siihen, että sekä oppilaat että opettajat viihtyvät koulussa. Tällä halli­tus­kau­della on tehty erityi­sesti töitä luokka­ko­kojen pienen­tä­mi­seksi, opettajien täyden­nys­kou­lu­tus­mah­dol­li­suuksien lisää­mi­seksi ja koulujen kerho­toi­minnan elvyt­tä­mi­seksi. Myös kiusaa­misen vastaisen KiVa ?koulu ?ohjelman jalkaut­ta­minen on käynnis­tetty menes­tyk­sek­käästi. “Näistä saavu­tuk­sista voimme olla aidosti ylpeitä”, Ravi iloitsee.

 

 

 


Kokoomus.fi