Kokoomus.fi
Ravi: Tuloksena kilpai­lu­kykyä, työlli­syyttä ja oikeu­den­mu­kai­suutta tukeva ohjelma

Ravi: Tuloksena kilpai­lu­kykyä, työlli­syyttä ja oikeu­den­mu­kai­suutta tukeva ohjelma

Julkaistu: 18.6.11 Uutiset

? Tuloksena on kilpai­lu­kykyä, työlli­syyttä ja sosiaa­lista oikeu­den­mu­kai­suutta tukeva ohjelma, jossa näkyy vahva kokoo­mus­lainen käden­jälki, Ravi arvioi.

? Kokoo­mus­laisen talous­po­li­tiikan perus­linja jatkuu myös tulevalla halli­tus­kau­della. Kokoo­muksen keskeisen tavoitteen mukai­sesti työn verotusta keven­netään talous­kasvun ja työlli­syyden aikaan­saa­mi­seksi. Tämän lisäksi halli­tus­oh­jelmaan on kirjattu vahvoja satsauksia perus­turvan korot­ta­miseen. Näin huoleh­ditaan kaikkein heikoim­massa asemassa olevista, Ravi sanoo.

Halli­tus­oh­jel­massa työn verotusta keven­netään yhtei­sö­veroa alenta­malla sekä huoleh­ti­malla siitä, että palkka­tulon verotus ei kiristy missään tuloluo­kassa. Pieni­tu­loisen työn verotusta keven­netään, jotta työn vastaa­not­ta­minen tulee kannat­ta­vam­maksi. Työtu­lo­vä­hen­nystä ja perus­vä­hen­nystä korotetaan yhteensä 400 miljoo­nalla eurolla. Hallitus on varau­tunut keven­tämään tulove­ro­tusta vielä enemmän, jos Suomeen syntyy kilpai­lu­kykyä edistävä työmark­ki­na­rat­kaisu.

? Tuleva hallitus ottaa myös julkisen talouden velkaan­tu­mista koskevan haasteen vakavasti. Halli­tus­oh­jelmaan kirjatuin toimin katkaistaan valtion velkaan­tu­mis­kierre. Velkaan­tu­mista ja julkisen talouden kestä­vyyttä seurataan vuosit­tai­silla tarkas­tuk­silla. Lisätoi­milla varmis­tetaan tarvit­taessa se, että velkaan­tu­minen pysäy­tetään ja hyvin­voin­tiyh­teis­kunnan tulevaisuus kyetään turvaamaan, Ravi toteaa.


Kokoomus.fi