Evästeasetukset Verkkosivumme käyttää välttämättömiä evästeitä, jotta sivut toimivat ja kokemuksesi olisi vieläkin makeampi. Voit lukea lisää käyttämistämme evästeistä ja hallita asetuksiasi evästeasetussivulla. You can read more about them use and control their settings.
Kokoomus.fi / Julkaisut / Politiikka / Ravi: Tulok­sena kilpai­lu­ky­kyä, työl­li­syyttä ja oikeu­den­mu­kai­suutta tukeva ohjelma

Ravi: Tulok­sena kilpai­lu­ky­kyä, työl­li­syyttä ja oikeu­den­mu­kai­suutta tukeva ohjelma

Julkaistu:

? Tulok­sena on kilpai­lu­ky­kyä, työl­li­syyttä ja sosi­aa­lista oikeu­den­mu­kai­suutta tukeva ohjelma, jossa näkyy vahva kokoo­mus­lai­nen käden­jälki, Ravi arvioi.

? Kokoo­mus­lai­sen talous­po­li­tii­kan perus­linja jatkuu myös tule­valla halli­tus­kau­della. Kokoo­muk­sen keskei­sen tavoit­teen mukai­sesti työn vero­tusta keven­ne­tään talous­kas­vun ja työl­li­syy­den aikaan­saa­mi­seksi. Tämän lisäksi halli­tus­oh­jel­maan on kirjattu vahvoja satsauk­sia perus­tur­van korot­ta­mi­seen. Näin huoleh­di­taan kaik­kein heikoim­massa asemassa olevista, Ravi sanoo.

Halli­tus­oh­jel­massa työn vero­tusta keven­ne­tään yhtei­sö­ve­roa alen­ta­malla sekä huoleh­ti­malla siitä, että palk­ka­tu­lon vero­tus ei kiristy missään tulo­luo­kassa. Pieni­tu­loi­sen työn vero­tusta keven­ne­tään, jotta työn vastaa­not­ta­mi­nen tulee kannat­ta­vam­maksi. Työtu­lo­vä­hen­nystä ja perus­vä­hen­nystä koro­te­taan yhteensä 400 miljoo­nalla eurolla. Halli­tus on varau­tu­nut keven­tä­mään tulo­ve­ro­tusta vielä enem­män, jos Suomeen syntyy kilpai­lu­ky­kyä edis­tävä työmark­ki­na­rat­kaisu.

? Tuleva halli­tus ottaa myös julki­sen talou­den velkaan­tu­mista koske­van haas­teen vaka­vasti. Halli­tus­oh­jel­maan kirja­tuin toimin katkais­taan valtion velkaan­tu­mis­kierre. Velkaan­tu­mista ja julki­sen talou­den kestä­vyyttä seura­taan vuosit­tai­silla tarkas­tuk­silla. Lisä­toi­milla varmis­te­taan tarvit­taessa se, että velkaan­tu­mi­nen pysäy­te­tään ja hyvin­voin­tiyh­teis­kun­nan tule­vai­suus kyetään turvaa­maan, Ravi toteaa.

Lisää sisältöä samassa kategoriassa

15.4.2024

Susanna Kisner: ”Hyvin­voin­nilla on hinta ja tänään se on edul­li­sempi kuin huomenna”

Euroo­pan unio­nista puhut­taessa esillä on usein talou­den, turval­li­suu­den ja kult­tuu­rin teemoja. Unio­nilla on kuiten­kin myös liian vähälle huomiolle jäävä asema

5.2.2024

Anna-Kaisa Ikonen: “Kai me pystymme parem­paan kuin yhteen sola­riu­miin?”

Millaista olisi yritys­ten, kuntien tai hyvin­voin­tia­luei­den työ, jos todella uskal­tai­simme kokeilla, selviäm­mekö hieman pienem­mällä normi­tuk­sella? Nyt on elämämme tilai­suus, kirjoit­taa

4.12.2023

Pirjo Mäljä Hämeen Kokoo­muk­sen toimin­nan­joh­ta­jaksi, Joonas Pulliai­nen puolu­een euro­vaa­li­koor­di­naat­to­riksi

Kokoo­muk­sen puolue­hal­li­tus on valin­nut HTM Pirjo Mäljän Hämeen Kokoo­muk­sen toimin­nan­joh­ta­jaksi 2.1.2024 alkaen. Mäljä siir­tyy tehtä­vään Euroo­pan parla­men­tin avus­ta­jan tehtä­västä. Hänellä on pitkä

Skip to content