Evästeasetukset Verkkosivumme käyttää välttämättömiä evästeitä, jotta sivut toimivat ja kokemuksesi olisi vieläkin makeampi. Voit lukea lisää käyttämistämme evästeistä ja hallita asetuksiasi evästeasetussivulla. You can read more about them use and control their settings.
Kokoomus.fi / Julkaisut / Politiikka / Ravi: Tulo­ve­ro­tuk­sen kiris­ty­mi­nen leik­kaisi osto­voi­maa ja lisäisi työt­tö­myyttä

Ravi: Tulo­ve­ro­tuk­sen kiris­ty­mi­nen leik­kaisi osto­voi­maa ja lisäisi työt­tö­myyttä

Julkaistu:

Vihreät esit­tä­vät vero­ta­son tarkis­tuk­sesta luopu­mista vastoin valtio­va­rain­mi­nis­teri Katai­sen budjet­tieh­do­tusta, jossa tulo­ve­ro­tus pidet­täi­siin ennal­laan kompen­soi­malla ansio­ta­son ja sosi­aa­li­tur­va­mak­su­jen vero­tusta kiris­tävä vaiku­tus.

“Kokoo­muk­selle tulo­ve­ro­tuk­sen kiris­ty­mi­nen ei käy. Se olisi elvy­tyk­sen ja työl­li­syy­den yllä­pi­tä­mi­sen vastai­nen toimen­pide, joka sopii mahdol­li­sim­man huonosti tähän talous­ti­lan­tee­seen”, Ravi jyräh­tää.

“Työn vero­tusta on onnis­tu­neesti keven­netty nyky­hal­li­tuk­sen aikana. Tämä on kannus­ta­nut sekä työn teke­mi­seen että työn anta­mi­seen ja nosta­nut koti­ta­louk­sien osto­voi­maa suhdan­ne­ti­lan­teen kannalta juuri oikeassa vaiheessa”, Ravi toteaa. “Kohden­ne­tuilla toimilla, kuten työtu­lo­vä­hen­nyk­sellä, veron­ke­ven­nyk­set ovat painot­tu­neet suhteel­li­sesti enem­män pieni­tu­loi­sille. Katai­sen budjet­tieh­do­tuk­sessa esitetty kunnal­lis­ve­ro­tuk­sen perus­vä­hen­nyk­sen koro­tus nykyi­sestä vajaasta 1 500 eurosta 2 000 euroon on täsmä­toimi, joka keven­tää erityi­sesti juuri pieni­tu­lois­ten vero­tusta vielä lisää”, Ravi muis­tut­taa. “On myös hyvä, että perus­vä­hen­ny­suu­dis­tuk­sen vero­tuot­toa pienen­tävä vaiku­tus kompen­soi­daan kunnille, eli toimi ei heikennä kuntien asemaa”, Ravi toteaa.

“Vihrei­den halu hinata perus­vä­hen­nystä sovit­tua korkeam­maksi on ymmär­ret­tävä, koska se veisi Suomea kohti perus­tu­lo­mal­lia, jota Vihreät ovat yrit­tä­neet tulok­setta ajaa useita vuosia”, Ravi toteaa.

“Toisin kuin vihreät ovat nähtä­västi ymmär­tä­neet, ansio­ta­son tarkis­tus tehdään kaik­kiin vero­luok­kiin, ei yksi­lö­ta­solla. Tarkis­tuk­set autta­vat siis kaik­kia tulo­ve­roa maksa­via”, Ravi oikai­see.

“Vero­tuk­sen pitä­mi­nen nyky­ta­solla sen kiris­tä­mi­sen sijaan vähen­tää osal­taan paineita myös tule­van syksyn palk­ka­neu­vot­te­luissa. Kansa­lais­ten osto­voi­man yllä­pi­tä­mi­nen on erityi­sen tärkeää tässä talous­ti­lan­teessa, jossa vienti on vähen­ty­nyt voimak­kaasti ja työpaik­ko­jen säily­mi­nen on suurelta osin koti­mai­sen kysyn­nän varassa”, sanoo Ravi.

Ravi kommen­toi myös RKP:n Stefan Walli­nin ajatusta ravin­to­la­pal­ve­lui­den arvon­li­sä­ve­ron alen­ta­mi­sen kustan­nus­ten katta­mi­sesta vero­tar­kis­tuk­sia leik­kaa­malla. “En pidä järke­vänä alen­taa välil­listä vero­tusta, mikäli sen hintana on tulo­ve­ro­tuk­sen kiris­ty­mi­nen. Kokoo­muk­sen esit­tämä ruoan ja ravin­to­la­pal­ve­lui­den alv:n alen­ta­mi­nen 14 prosent­tiin olisi hyvä käde­no­jen­nus kulut­ta­jille, mutta kustan­nuk­sil­taan lähes neut­raali jo sovit­tui­hin linjauk­siin verrat­tuna. Molem­pien alv-kanto­jen alen­ta­mi­nen 12 prosent­tiin maksaisi lähes 300 miljoo­naa euroa enem­män, mikä olisi haas­teel­lista tässä talous­ti­lan­teessa”, Ravi päät­tää.

Lisä­tie­dot: Pekka Ravi, puh. 050 512 1970


Kuvat

Lisää sisältöä samassa kategoriassa

5.2.2024

Anna-Kaisa Ikonen: “Kai me pystymme parem­paan kuin yhteen sola­riu­miin?”

Millaista olisi yritys­ten, kuntien tai hyvin­voin­tia­luei­den työ, jos todella uskal­tai­simme kokeilla, selviäm­mekö hieman pienem­mällä normi­tuk­sella? Nyt on elämämme tilai­suus, kirjoit­taa

4.12.2023

Pirjo Mäljä Hämeen Kokoo­muk­sen toimin­nan­joh­ta­jaksi, Joonas Pulliai­nen puolu­een euro­vaa­li­koor­di­naat­to­riksi

Kokoo­muk­sen puolue­hal­li­tus on valin­nut HTM Pirjo Mäljän Hämeen Kokoo­muk­sen toimin­nan­joh­ta­jaksi 2.1.2024 alkaen. Mäljä siir­tyy tehtä­vään Euroo­pan parla­men­tin avus­ta­jan tehtä­västä. Hänellä on pitkä

15.11.2023

Timo Heino­nen: “Nopealle, jous­ta­valle ja muokat­ta­valle krii­sin­hal­lin­ta­ky­vylle on tarvetta”

Kansan­edus­taja Timo Heino­sen pitämä Kokoo­muk­sen edus­kun­ta­ryh­män ryhmä­puhe Edus­kun­nan keskus­tel­lessa valtio­neu­vos­ton selon­teosta Soti­las­osas­ton aset­ta­mi­sesta korke­aan valmiu­teen osana Rans­kan, Belgian ja Suomen

Skip to content