Ravi: Tulove­ro­tuksen kiris­ty­minen leikkaisi ostovoimaa ja lisäisi työttö­myyttä – kokoomus.fi
MENU
Ravi: Tulove­ro­tuksen kiris­ty­minen leikkaisi ostovoimaa ja lisäisi työttö­myyttä

Ravi: Tulove­ro­tuksen kiris­ty­minen leikkaisi ostovoimaa ja lisäisi työttö­myyttä

Julkaistu: 19.08.2009 Uncategorized

Vihreät esittävät verotason tarkis­tuk­sesta luopu­mista vastoin valtio­va­rain­mi­nisteri Kataisen budjet­tieh­do­tusta, jossa tulove­rotus pidet­täisiin ennallaan kompen­soi­malla ansio­tason ja sosiaa­li­tur­va­mak­sujen verotusta kiristävä vaikutus.

“Kokoo­muk­selle tulove­ro­tuksen kiris­ty­minen ei käy. Se olisi elvytyksen ja työlli­syyden ylläpi­tä­misen vastainen toimenpide, joka sopii mahdol­li­simman huonosti tähän talous­ti­lan­teeseen”, Ravi jyrähtää.

“Työn verotusta on onnis­tu­neesti keven­netty nykyhal­li­tuksen aikana. Tämä on kannus­tanut sekä työn tekemiseen että työn antamiseen ja nostanut kotita­louksien ostovoimaa suhdan­ne­ti­lanteen kannalta juuri oikeassa vaiheessa”, Ravi toteaa. “Kohden­ne­tuilla toimilla, kuten työtu­lo­vä­hen­nyk­sellä, veron­ke­ven­nykset ovat painot­tuneet suhteel­li­sesti enemmän pieni­tu­loi­sille. Kataisen budjet­tieh­do­tuk­sessa esitetty kunnal­lis­ve­ro­tuksen perus­vä­hen­nyksen korotus nykyi­sestä vajaasta 1 500 eurosta 2 000 euroon on täsmä­toimi, joka keventää erityi­sesti juuri pieni­tu­loisten verotusta vielä lisää”, Ravi muistuttaa. “On myös hyvä, että perus­vä­hen­ny­suu­dis­tuksen verotuottoa pienentävä vaikutus kompen­soidaan kunnille, eli toimi ei heikennä kuntien asemaa”, Ravi toteaa.

“Vihreiden halu hinata perus­vä­hen­nystä sovittua korkeam­maksi on ymmär­rettävä, koska se veisi Suomea kohti perus­tu­lo­mallia, jota Vihreät ovat yrittäneet tulok­setta ajaa useita vuosia”, Ravi toteaa.

“Toisin kuin vihreät ovat nähtä­västi ymmär­täneet, ansio­tason tarkistus tehdään kaikkiin veroluokkiin, ei yksilö­ta­solla. Tarkis­tukset auttavat siis kaikkia tuloveroa maksavia”, Ravi oikaisee.

“Verotuksen pitäminen nykyta­solla sen kiris­tä­misen sijaan vähentää osaltaan paineita myös tulevan syksyn palkka­neu­vot­te­luissa. Kansa­laisten ostovoiman ylläpi­tä­minen on erityisen tärkeää tässä talous­ti­lan­teessa, jossa vienti on vähen­tynyt voimak­kaasti ja työpaik­kojen säily­minen on suurelta osin kotimaisen kysynnän varassa”, sanoo Ravi.

Ravi kommentoi myös RKP:n Stefan Wallinin ajatusta ravin­to­la­pal­ve­luiden arvon­li­sä­veron alenta­misen kustan­nusten katta­mi­sesta verotar­kis­tuksia leikkaa­malla. “En pidä järkevänä alentaa välil­listä verotusta, mikäli sen hintana on tulove­ro­tuksen kiris­ty­minen. Kokoo­muksen esittämä ruoan ja ravin­to­la­pal­ve­luiden alv:n alenta­minen 14 prosenttiin olisi hyvä kädeno­jennus kulut­ta­jille, mutta kustan­nuk­siltaan lähes neutraali jo sovit­tuihin linjauksiin verrattuna. Molempien alv-kantojen alenta­minen 12 prosenttiin maksaisi lähes 300 miljoonaa euroa enemmän, mikä olisi haasteel­lista tässä talous­ti­lan­teessa”, Ravi päättää.

Lisätiedot: Pekka Ravi, puh. 050 512 1970


Kuvat


Kokoomus.fi