• FI
 • SV
 • MENU
  Ravi: Tulo­ve­ro­tuk­sen kiris­ty­mi­nen leik­kaisi osto­voi­maa ja lisäisi työt­tö­myyttä
  Twiittaa

  Ravi: Tulo­ve­ro­tuk­sen kiris­ty­mi­nen leik­kaisi osto­voi­maa ja lisäisi työt­tö­myyttä

  Julkaistu: 19.08.2009 Uncategorized

  Vihreät esit­tä­vät vero­ta­son tarkis­tuk­sesta luopu­mista vastoin valtio­va­rain­mi­nis­teri Katai­sen budjet­tieh­do­tusta, jossa tulo­ve­ro­tus pidet­täi­siin ennal­laan kompen­soi­malla ansio­ta­son ja sosi­aa­li­tur­va­mak­su­jen vero­tusta kiris­tävä vaiku­tus.

  “Kokoo­muk­selle tulo­ve­ro­tuk­sen kiris­ty­mi­nen ei käy. Se olisi elvy­tyk­sen ja työl­li­syy­den yllä­pi­tä­mi­sen vastai­nen toimen­pide, joka sopii mahdol­li­sim­man huonosti tähän talous­ti­lan­tee­seen”, Ravi jyräh­tää.

  “Työn vero­tusta on onnis­tu­neesti keven­netty nyky­hal­li­tuk­sen aikana. Tämä on kannus­ta­nut sekä työn teke­mi­seen että työn anta­mi­seen ja nosta­nut koti­ta­louk­sien osto­voi­maa suhdan­ne­ti­lan­teen kannalta juuri oikeassa vaiheessa”, Ravi toteaa. “Kohden­ne­tuilla toimilla, kuten työtu­lo­vä­hen­nyk­sellä, veron­ke­ven­nyk­set ovat painot­tu­neet suhteel­li­sesti enem­män pieni­tu­loi­sille. Katai­sen budjet­tieh­do­tuk­sessa esitetty kunnal­lis­ve­ro­tuk­sen perus­vä­hen­nyk­sen koro­tus nykyi­sestä vajaasta 1 500 eurosta 2 000 euroon on täsmä­toimi, joka keven­tää erityi­sesti juuri pieni­tu­lois­ten vero­tusta vielä lisää”, Ravi muis­tut­taa. “On myös hyvä, että perus­vä­hen­ny­suu­dis­tuk­sen vero­tuot­toa pienen­tävä vaiku­tus kompen­soi­daan kunnille, eli toimi ei heikennä kuntien asemaa”, Ravi toteaa.

  “Vihrei­den halu hinata perus­vä­hen­nystä sovit­tua korkeam­maksi on ymmär­ret­tävä, koska se veisi Suomea kohti perus­tu­lo­mal­lia, jota Vihreät ovat yrit­tä­neet tulok­setta ajaa useita vuosia”, Ravi toteaa.

  “Toisin kuin vihreät ovat nähtä­västi ymmär­tä­neet, ansio­ta­son tarkis­tus tehdään kaik­kiin vero­luok­kiin, ei yksi­lö­ta­solla. Tarkis­tuk­set autta­vat siis kaik­kia tulo­ve­roa maksa­via”, Ravi oikai­see.

  “Vero­tuk­sen pitä­mi­nen nyky­ta­solla sen kiris­tä­mi­sen sijaan vähen­tää osal­taan paineita myös tule­van syksyn palk­ka­neu­vot­te­luissa. Kansa­lais­ten osto­voi­man yllä­pi­tä­mi­nen on erityi­sen tärkeää tässä talous­ti­lan­teessa, jossa vienti on vähen­ty­nyt voimak­kaasti ja työpaik­ko­jen säily­mi­nen on suurelta osin koti­mai­sen kysyn­nän varassa”, sanoo Ravi.

  Ravi kommen­toi myös RKP:n Stefan Walli­nin ajatusta ravin­to­la­pal­ve­lui­den arvon­li­sä­ve­ron alen­ta­mi­sen kustan­nus­ten katta­mi­sesta vero­tar­kis­tuk­sia leik­kaa­malla. “En pidä järke­vänä alen­taa välil­listä vero­tusta, mikäli sen hintana on tulo­ve­ro­tuk­sen kiris­ty­mi­nen. Kokoo­muk­sen esit­tämä ruoan ja ravin­to­la­pal­ve­lui­den alv:n alen­ta­mi­nen 14 prosent­tiin olisi hyvä käde­no­jen­nus kulut­ta­jille, mutta kustan­nuk­sil­taan lähes neut­raali jo sovit­tui­hin linjauk­siin verrat­tuna. Molem­pien alv-kanto­jen alen­ta­mi­nen 12 prosent­tiin maksaisi lähes 300 miljoo­naa euroa enem­män, mikä olisi haas­teel­lista tässä talous­ti­lan­teessa”, Ravi päät­tää.

  Lisä­tie­dot: Pekka Ravi, puh. 050 512 1970


  Kuvat