Evästeasetukset Verkkosivumme käyttää välttämättömiä evästeitä, jotta sivut toimivat ja kokemuksesi olisi vieläkin makeampi. Voit lukea lisää käyttämistämme evästeistä ja hallita asetuksiasi evästeasetussivulla. You can read more about them use and control their settings.
Kokoomus.fi / Julkaisut / Politiikka / Kokoo­mus kuun­te­lee Fuen­gi­ro­lassa

Kokoo­mus kuun­te­lee Fuen­gi­ro­lassa

Julkaistu:

Lauan­taina 5.3. Kokoo­mus järjes­tää kaksi “Kokoo­mus kuun­te­lee” -tapah­tu­maa Fuen­gi­ro­lassa. Tilai­suuk­sissa Ravi kuun­te­lee ulko­suo­ma­lais­ten ajatuk­sia tule­vista edus­kun­ta­vaa­leista. Tilai­suuk­sien järjes­täjä on Aurin­ko­ran­ni­kon Kokoo­mus.

Espan­jan Aurin­ko­ran­ni­kolla asuu Kelan arvion mukaan talvi­sin arviolta 25 000 ? 30 000 suoma­laista.

Kokoo­musyh­dis­tyk­siä toimii ulko­mailla Espan­jan lisäksi Belgiassa (Brys­se­lin Kansal­lis­seura) ja Iso-Britan­niassa (West­mins­te­rin Kokoo­mus).

Kokoo­mus tulee kevään aikana järjes­tä­mään “Kokoo­mus kuun­te­lee” -tapah­tu­mia ulko­mailla, myös mm. Ruot­sissa.

Lisää sisältöä samassa kategoriassa

15.4.2024

Susanna Kisner: ”Hyvin­voin­nilla on hinta ja tänään se on edul­li­sempi kuin huomenna”

Euroo­pan unio­nista puhut­taessa esillä on usein talou­den, turval­li­suu­den ja kult­tuu­rin teemoja. Unio­nilla on kuiten­kin myös liian vähälle huomiolle jäävä asema

5.2.2024

Anna-Kaisa Ikonen: “Kai me pystymme parem­paan kuin yhteen sola­riu­miin?”

Millaista olisi yritys­ten, kuntien tai hyvin­voin­tia­luei­den työ, jos todella uskal­tai­simme kokeilla, selviäm­mekö hieman pienem­mällä normi­tuk­sella? Nyt on elämämme tilai­suus, kirjoit­taa

4.12.2023

Pirjo Mäljä Hämeen Kokoo­muk­sen toimin­nan­joh­ta­jaksi, Joonas Pulliai­nen puolu­een euro­vaa­li­koor­di­naat­to­riksi

Kokoo­muk­sen puolue­hal­li­tus on valin­nut HTM Pirjo Mäljän Hämeen Kokoo­muk­sen toimin­nan­joh­ta­jaksi 2.1.2024 alkaen. Mäljä siir­tyy tehtä­vään Euroo­pan parla­men­tin avus­ta­jan tehtä­västä. Hänellä on pitkä

Skip to content