Evästeasetukset Verkkosivumme käyttää välttämättömiä evästeitä, jotta sivut toimivat ja kokemuksesi olisi vieläkin makeampi. Voit lukea lisää käyttämistämme evästeistä ja hallita asetuksiasi evästeasetussivulla. You can read more about them use and control their settings.
Kokoomus.fi / Julkaisut / Politiikka / Ravi: Perhei­den ja kuntien selviä­mi­nen etusi­jalle

Ravi: Perhei­den ja kuntien selviä­mi­nen etusi­jalle

Julkaistu:

Ravi pitää erin­omai­sena halli­tuk­sen päätöstä lapsi­li­sien ja koti­hoi­don tuen sito­mi­sesta indek­siin. Ravi pitää myös takuu­eläk­keen käyt­töö­not­ta­mista terve­tul­leena uudis­tuk­sena. Se tulee käytän­nössä paran­ta­maan noin 120 000 eläk­keen­saa­jan asemaa.

“Kokoo­muk­selle lapsi­li­sien indek­siin sito­mi­nen oli keskei­nen vaali­ta­voite. Olen­kin erit­täin tyyty­väi­nen, että tämä tärkeä hanke on nyt saatu liik­keelle”, Ravi toteaa.

Myös työnan­ta­jien Kela-maksun poisto saa Ravilta kiitosta. “Maksun poisto työnan­ta­jilta alen­taa palkan sivu­ku­luja ja kannus­taa työl­lis­tä­mään niin tässä suhdan­ne­ti­lan­teessa kuin talou­den kään­tyessä nousuun”, Ravi toteaa.

“Olen tyyty­väi­nen päätök­seen ulot­taa maksun poisto myös kunta­työ­nan­ta­jiin”, Ravi tähden­tää. “Tämän­het­kis­ten ennus­tei­den mukaan kunta­ta­lous niiaa tänä ja ensi vuonna vero­tu­lo­jen alene­mi­sen vuoksi. Kela-maksun poisto tarkoit­taa kunnille n. 250 miljoo­nan euron sääs­töä vuosi­ta­solla. Tämä on merkit­tävä käde­no­jen­nus valtion puolelta”, toteaa Ravi.

Ravi ihmet­te­lee Kela-maksun pois­ton yhtey­dessä nous­sutta huolta perus­tur­van tasosta. “Kun Kela-maksu pois­tuu, on itses­tään selvää, että vaje kate­taan muulla tavoin. Puheet siitä, että perus­turva tämän uudis­tuk­sen takia heik­ke­nisi, ovat tuulesta temmat­tuja”, Ravi toteaa. “Vajeen katta­mi­nen valmis­tel­laan huolel­li­sesti ja päätök­siä voidaan odot­taa kehys­rii­hen yhtey­dessä maalis­kuussa”, sanoo Ravi.

Lisä­tie­toja: Pekka Ravi, puh. 050 512 1970, pekka.ravi@eduskunta.fi


Kuvat

Lisää sisältöä samassa kategoriassa

15.4.2024

Susanna Kisner: ”Hyvin­voin­nilla on hinta ja tänään se on edul­li­sempi kuin huomenna”

Euroo­pan unio­nista puhut­taessa esillä on usein talou­den, turval­li­suu­den ja kult­tuu­rin teemoja. Unio­nilla on kuiten­kin myös liian vähälle huomiolle jäävä asema

5.2.2024

Anna-Kaisa Ikonen: “Kai me pystymme parem­paan kuin yhteen sola­riu­miin?”

Millaista olisi yritys­ten, kuntien tai hyvin­voin­tia­luei­den työ, jos todella uskal­tai­simme kokeilla, selviäm­mekö hieman pienem­mällä normi­tuk­sella? Nyt on elämämme tilai­suus, kirjoit­taa

4.12.2023

Pirjo Mäljä Hämeen Kokoo­muk­sen toimin­nan­joh­ta­jaksi, Joonas Pulliai­nen puolu­een euro­vaa­li­koor­di­naat­to­riksi

Kokoo­muk­sen puolue­hal­li­tus on valin­nut HTM Pirjo Mäljän Hämeen Kokoo­muk­sen toimin­nan­joh­ta­jaksi 2.1.2024 alkaen. Mäljä siir­tyy tehtä­vään Euroo­pan parla­men­tin avus­ta­jan tehtä­västä. Hänellä on pitkä

Skip to content