Evästeasetukset Verkkosivumme käyttää välttämättömiä evästeitä, jotta sivut toimivat ja kokemuksesi olisi vieläkin makeampi. Voit lukea lisää käyttämistämme evästeistä ja hallita asetuksiasi evästeasetussivulla. You can read more about them use and control their settings.
Kokoomus.fi / Julkaisut / Politiikka / Ravi: Perhei­den ja kuntien selviä­mi­nen etusi­jalle

Ravi: Perhei­den ja kuntien selviä­mi­nen etusi­jalle

Julkaistu:

Ravi pitää erin­omai­sena halli­tuk­sen päätöstä lapsi­li­sien ja koti­hoi­don tuen sito­mi­sesta indek­siin. Ravi pitää myös takuu­eläk­keen käyt­töö­not­ta­mista terve­tul­leena uudis­tuk­sena. Se tulee käytän­nössä paran­ta­maan noin 120 000 eläk­keen­saa­jan asemaa.

“Kokoo­muk­selle lapsi­li­sien indek­siin sito­mi­nen oli keskei­nen vaali­ta­voite. Olen­kin erit­täin tyyty­väi­nen, että tämä tärkeä hanke on nyt saatu liik­keelle”, Ravi toteaa.

Myös työnan­ta­jien Kela-maksun poisto saa Ravilta kiitosta. “Maksun poisto työnan­ta­jilta alen­taa palkan sivu­ku­luja ja kannus­taa työl­lis­tä­mään niin tässä suhdan­ne­ti­lan­teessa kuin talou­den kään­tyessä nousuun”, Ravi toteaa.

“Olen tyyty­väi­nen päätök­seen ulot­taa maksun poisto myös kunta­työ­nan­ta­jiin”, Ravi tähden­tää. “Tämän­het­kis­ten ennus­tei­den mukaan kunta­ta­lous niiaa tänä ja ensi vuonna vero­tu­lo­jen alene­mi­sen vuoksi. Kela-maksun poisto tarkoit­taa kunnille n. 250 miljoo­nan euron sääs­töä vuosi­ta­solla. Tämä on merkit­tävä käde­no­jen­nus valtion puolelta”, toteaa Ravi.

Ravi ihmet­te­lee Kela-maksun pois­ton yhtey­dessä nous­sutta huolta perus­tur­van tasosta. “Kun Kela-maksu pois­tuu, on itses­tään selvää, että vaje kate­taan muulla tavoin. Puheet siitä, että perus­turva tämän uudis­tuk­sen takia heik­ke­nisi, ovat tuulesta temmat­tuja”, Ravi toteaa. “Vajeen katta­mi­nen valmis­tel­laan huolel­li­sesti ja päätök­siä voidaan odot­taa kehys­rii­hen yhtey­dessä maalis­kuussa”, sanoo Ravi.

Lisä­tie­toja: Pekka Ravi, puh. 050 512 1970, pekka.ravi@eduskunta.fi


Kuvat

Lisää sisältöä samassa kategoriassa

15.9.2023

Joel Elmaci kokoo­muk­sen nuori­so­koor­di­naat­to­riksi

Kokoo­muk­sen puolue­hal­li­tus on nimit­tä­nyt varkau­te­lai­sen Joel Elmacin, 23, nuori­so­koor­di­naat­to­riksi puolue­toi­mis­tolle. Hän on toimi­nut aiem­min muun muassa poli­tii­kan ja vies­tin­nän suun­nit­te­li­jana

6.9.2023

Päämi­nis­teri Petteri Orpo: Rasis­mille ei ole suoma­lai­sessa yhteis­kun­nassa tilaa

Päämi­nis­teri Petteri Orpo piti esit­te­ly­pu­heen edus­kun­nalle tiedon­an­to­kes­kus­te­lussa keski­viik­kona 6. syys­kuuta 2023. Puhe muutos­va­rauk­sin. Arvoisa puhe­mies, Valtio­neu­vosto on anta­nut edus­kun­nalle tiedon­an­non

4.9.2023

Janne Jukkola ja Teemu Kinnari: “Osta­malla suoma­laista ruokaa tuet huol­to­var­muutta”

Janne Jukkola Olen koko ikäni ollut teke­mi­sissä koti­mai­sen ruoan­tuo­tan­non parissa. Maito­ti­lalla kasva­neena ja meijeri-yrit­­tä­­jänä Jukko­lan Juus­to­lassa olen oppi­nut arvos­ta­maan työn­te­koa,

Skip to content