Evästeasetukset Verkkosivumme käyttää välttämättömiä evästeitä, jotta sivut toimivat ja kokemuksesi olisi vieläkin makeampi. Voit lukea lisää käyttämistämme evästeistä ja hallita asetuksiasi evästeasetussivulla. You can read more about them use and control their settings.
Kokoomus.fi / Outi Mäkelä

Outi Mäkelä

17.2.2016

Outi Mäkelä: Sote-palve­lut ja ihmi­nen maakun­tien edelle

Uuden­maan maakun­ta­hal­li­tuk­sen puheen­joh­taja, kansan­edus­taja Outi Mäkelä otti keski­viik­kona Kunnal­li­sa­lan kehit­tä­mis­sää­tiön semi­naa­rissa kantaan sote-uudis­­tuk­­sen alue­ja­koon ja rahoi­tus­mal­liin. Mäkelä totesi, että vaikka

13.12.2013

Outi Mäkelä: Kokoo­mus kuun­teli yrit­tä­jiä Helsin­gissä

Kokoo­muk­sen edus­kun­ta­ryh­män yrit­tä­jyys­kier­tue lähti käyn­tiin Helsin­gistä tiis­taina 10.12.2013. Minulla oli ilo olla mukana tilai­suu­dessa kuun­te­le­massa yrit­tä­jien ideoita yrit­tä­jyys­teoiksi, joilla Suomea

13.5.2013

Outi Mäkelä: Kunnat voivat vaikut­taa sote-aluei­den muodos­tu­mi­seen

Kokoo­muk­sen edus­kun­ta­ryh­män vara­pu­heen­joh­taja Outi Mäkelä on tyyty­väi­nen edus­kun­ta­ryh­mien saavut­ta­maan sote-sopuun. ?Perus­linja on selvillä ja kunnilla on mahdol­li­suus vaikut­taa loppu­tu­lok­seen. Kunnat

22.3.2013

Outi Mäkelä: Nuoret ja yrityk­set kohtaa­vat helpom­min uudella oppi­so­pi­mus­mal­lilla

Kokoo­muk­sen edus­kun­ta­ryh­män vara­pu­heen­joh­taja, kansan­edus­taja Outi Mäkelä on tyyty­väi­nen kehys­rii­hen päätök­siin, jotka edesaut­ta­vat nuor­ten työl­lis­ty­mistä yrityk­siin. ?Oppi­so­pi­mus­kou­lu­tuk­sessa otetaan Kokoo­muk­sen linjan mukai­sesti

5.3.2013

Outi Mäkelä metro­po­lieh­do­tuk­sista: Selvit­tä­mistä ei kannata pelätä

Esisel­vi­tyk­sessä noja­taan vahvoi­hin perus­kun­tiin. Vahvo­jen kuntien toimesta voidaan luon­te­vasti ja tehok­kaasti kehit­tää palve­lu­verk­koja koko­nai­suu­tena ja päät­tää mm. maan­käy­töstä. Kunnissa pääte­tään

1.3.2013

Outi Mäkelä: Suoma­lai­nen teol­li­suus sai halli­tuk­selta ansait­se­mansa huomion

Vien­ti­teol­li­suus on talou­temme kivi­jalka. Puoli­­väli-istun­­non monet linjauk­set koros­ta­vat vien­ti­sek­to­rin kilpai­lu­ky­vyn merki­tystä. Suomi tarvit­see teol­li­sia työpaik­koja. Halli­tus antoi puoli­­väli-istun­­nos­­saan selkeitä toimek­sian­toja

12.2.2013

Outi Mäkelä: Valtion­osuus­uudistuksen tuet­tava kunta­uu­dis­tusta

Mäkelä koros­taa uudis­tuk­sen tarpeel­li­suutta ja merki­tystä osana kunta­uu­dis­tusta. Hän toivoo uudesta järjes­tel­mästä kannus­teita kuntien väli­sen yhteis­työn ja myös kunta­lii­tos­ten edis­tä­mi­seksi.

8.2.2013

Outi Mäkelä: ARA-tuotanto vauh­tiin rajoitus­aikoja lyhen­tä­mällä

Kokoo­muk­sen edus­kun­ta­ryh­män vara­pu­heen­joh­taja Outi Mäkelä patis­taa asun­to­mi­nis­teri Krista Kiurua toimiin pääkau­pun­ki­seu­dun asun­to­tuo­tan­non vauh­dit­ta­mi­seksi. Viime vuonna pääkau­pun­ki­seu­dulla aloi­tet­tiin vain 340 ARA-vuokra-asun­­non

24.1.2013

Outi Mäkelä: Yrityk­set mukaan raken­ta­maan kyber­tur­val­lista Suomea

Kokoo­muk­sen edus­kun­ta­ryh­män vara­pu­heen­joh­taja Outi Mäkelä pitää valtio­neu­vos­ton tänään julkai­se­maa kyber­tur­val­li­suus­stra­te­giaa tärkeänä aske­leena kohti turval­lista toimin­taym­pä­ris­töä. - Meillä on mahdol­li­suus kehit­tää

Skip to content