Evästeasetukset Verkkosivumme käyttää välttämättömiä evästeitä, jotta sivut toimivat ja kokemuksesi olisi vieläkin makeampi. Voit lukea lisää käyttämistämme evästeistä ja hallita asetuksiasi evästeasetussivulla. You can read more about them use and control their settings.
Kokoomus.fi / Julkaisut / Politiikka / Terveys / Outi Mäkelä: Sote-palve­lut ja ihmi­nen maakun­tien edelle

Outi Mäkelä: Sote-palve­lut ja ihmi­nen maakun­tien edelle

Julkaistu:

Uuden­maan maakun­ta­hal­li­tuk­sen puheen­joh­taja, kansan­edus­taja Outi Mäkelä otti keski­viik­kona Kunnal­li­sa­lan kehit­tä­mis­sää­tiön semi­naa­rissa kantaan sote-uudis­tuk­sen alue­ja­koon ja rahoi­tus­mal­liin.

Mäkelä totesi, että vaikka maakun­nat tarvi­taan alus­taksi sote-ratkai­sulle, alue­uu­dis­tus tulee tehdä sosi­aali- ja terveys­pal­ve­lut edellä niin, ettei pääasia, eli ihmi­nen ja palve­lut, unohdu. Mäkelä perään­kuu­lut­taa­kin järjes­tel­mäl­listä ja teho­kasta etene­mistä.

–Sote-järjes­tä­mis­laki voi edetä aika­tau­lussa vasta sitten, kun uudis­tuk­sen kaik­kien osa-aluei­den etene­mi­sestä on selkeä tiekartta, Mäkelä edel­lyt­tää.

Mäke­län mukaan itse­hal­lin­toa­luei­den toimin­not tulee järjes­tää niin, että maakun­nal­li­set asiat ja sote-asiat hoide­taan mahdol­li­sim­man tehok­kaasti ja tarkoi­tuk­sen­mu­kai­sesti. Kaupun­ki­seu­tu­jen erityis­a­sema on myös huomioi­tava.

–Tärkeää on, että kunnilla säilyy ylei­nen toimiala ja tällöin maakun­nista tulee sote-asioi­hin erikois­tu­neita toimi­joita, joilla on myös rajat­tuja alue­ke­hi­tys­teh­tä­viä, Mäkelä sanoo.

Mäkelä pitää Uutta­maata sopi­van kokoi­sena itse­hal­lin­toa­lu­eeksi ja toivoisi, että muut­kin alueet olisi­vat saman­ko­koi­sia.

–Vastuun ja vallan tulee olla samoissa käsissä, ja kun käytän­nössä sote-palve­lui­den tasosta päät­tää jo perus­tus­lain­kin hengessä loppu­jen lopuksi valtio, on selkeintä, että rahoi­tus hoide­taan valtion kautta. Maakun­tien rahoi­tus tulee raken­taa niin, ettei kasvua­lueita ryös­tetä. Sote-tehtä­vien jakau­tu­mi­nen maakunta-alus­toille ei saa johtaa kilpa­va­rus­te­luun, Mäkelä varoit­taa.

Lisää sisältöä samassa kategoriassa

27.5.2024

Sauli Seit­ten­ranta: ”Lääke­pula on turval­li­suusuhka”

2021 rahti­laiva tukki Suezin kana­van. 2022 Kiinan rajut koro­na­ra­joi­tuk­set johti­vat Shang­hain ja Shenz­he­nin tehtai­den ja sata­mien kapa­si­tee­tin laskuun. 2024 huthi­ka­pi­nal­lis­ten

18.10.2023

Mia Laiho: Sotesta ei leikata, vaan siihen panos­te­taan miljardi lisää joka vuosi

Halli­tuk­sen tavoit­teena on vahva ja välit­tävä Suomi, jossa turva­taan kaike­ni­käis­ten sosi­aali- ja terveys­pal­ve­lut tulo­ta­sosta ja asuin­pai­kasta riip­pu­matta.

31.3.2023

Sari Multala: Liik­ku­mat­to­muus on miljar­dien euro­jen ongelma

Suomen hyvin­voin­tia uhkaa liian vähäi­nen liik­ku­mi­nen. Liik­ku­mat­to­muus maksaa eri laskel­mien mukaan esimer­kiksi sairaus-, työky­vyt­tö­myys- ja työpois­sao­loina jopa seit­se­män miljar­dia euroa.

Skip to content