Outi Mäkelä: Sote-palve­lut ja ihmi­nen maakun­tien edelle

Julkaistu: 17.02.2016

Uuden­maan maakun­ta­hal­li­tuk­sen puheen­joh­taja, kansan­edus­taja Outi Mäkelä otti keski­viik­kona Kunnal­li­sa­lan kehit­tä­mis­sää­tiön semi­naa­rissa kantaan sote-uudis­tuk­sen alue­ja­koon ja rahoi­tus­mal­liin.

Mäkelä totesi, että vaikka maakun­nat tarvi­taan alus­taksi sote-ratkai­sulle, alue­uu­dis­tus tulee tehdä sosi­aali- ja terveys­pal­ve­lut edellä niin, ettei pääasia, eli ihmi­nen ja palve­lut, unohdu. Mäkelä perään­kuu­lut­taa­kin järjes­tel­mäl­listä ja teho­kasta etene­mistä.

–Sote-järjes­tä­mis­laki voi edetä aika­tau­lussa vasta sitten, kun uudis­tuk­sen kaik­kien osa-aluei­den etene­mi­sestä on selkeä tiekartta, Mäkelä edel­lyt­tää.

Mäke­län mukaan itse­hal­lin­toa­luei­den toimin­not tulee järjes­tää niin, että maakun­nal­li­set asiat ja sote-asiat hoide­taan mahdol­li­sim­man tehok­kaasti ja tarkoi­tuk­sen­mu­kai­sesti. Kaupun­ki­seu­tu­jen erityis­a­sema on myös huomioi­tava.

–Tärkeää on, että kunnilla säilyy ylei­nen toimiala ja tällöin maakun­nista tulee sote-asioi­hin erikois­tu­neita toimi­joita, joilla on myös rajat­tuja alue­ke­hi­tys­teh­tä­viä, Mäkelä sanoo.

Mäkelä pitää Uutta­maata sopi­van kokoi­sena itse­hal­lin­toa­lu­eeksi ja toivoisi, että muut­kin alueet olisi­vat saman­ko­koi­sia.

–Vastuun ja vallan tulee olla samoissa käsissä, ja kun käytän­nössä sote-palve­lui­den tasosta päät­tää jo perus­tus­lain­kin hengessä loppu­jen lopuksi valtio, on selkeintä, että rahoi­tus hoide­taan valtion kautta. Maakun­tien rahoi­tus tulee raken­taa niin, ettei kasvua­lueita ryös­tetä. Sote-tehtä­vien jakau­tu­mi­nen maakunta-alus­toille ei saa johtaa kilpa­va­rus­te­luun, Mäkelä varoit­taa.