Outi Mäkelä: Sote-palvelut ja ihminen maakuntien edelle – kokoomus.fi
MENU
Outi Mäkelä: Sote-palvelut ja ihminen maakuntien edelle

Outi Mäkelä: Sote-palvelut ja ihminen maakuntien edelle

Julkaistu: 17.02.2016 Uncategorized

Uudenmaan maakun­ta­hal­li­tuksen puheen­johtaja, kansan­edustaja Outi Mäkelä otti keski­viikkona Kunnal­li­salan kehit­tä­mis­säätiön seminaa­rissa kantaan sote-uudis­tuksen aluejakoon ja rahoi­tus­malliin.

Mäkelä totesi, että vaikka maakunnat tarvitaan alustaksi sote-ratkai­sulle, alueuu­distus tulee tehdä sosiaali- ja terveys­pal­velut edellä niin, ettei pääasia, eli ihminen ja palvelut, unohdu. Mäkelä perään­kuu­lut­taakin järjes­tel­mäl­listä ja tehokasta etene­mistä.

–Sote-järjes­tä­mislaki voi edetä aikatau­lussa vasta sitten, kun uudis­tuksen kaikkien osa-alueiden etene­mi­sestä on selkeä tiekartta, Mäkelä edellyttää.

Mäkelän mukaan itsehal­lin­toa­lueiden toiminnot tulee järjestää niin, että maakun­nal­liset asiat ja sote-asiat hoidetaan mahdol­li­simman tehok­kaasti ja tarkoi­tuk­sen­mu­kai­sesti. Kaupun­ki­seu­tujen erityis­asema on myös huomioitava.

–Tärkeää on, että kunnilla säilyy yleinen toimiala ja tällöin maakun­nista tulee sote-asioihin erikois­tu­neita toimi­joita, joilla on myös rajattuja alueke­hi­tys­teh­täviä, Mäkelä sanoo.

Mäkelä pitää Uutta­maata sopivan kokoisena itsehal­lin­toa­lu­eeksi ja toivoisi, että muutkin alueet olisivat saman­ko­koisia.

–Vastuun ja vallan tulee olla samoissa käsissä, ja kun käytän­nössä sote-palve­luiden tasosta päättää jo perus­tus­lainkin hengessä loppujen lopuksi valtio, on selkeintä, että rahoitus hoidetaan valtion kautta. Maakuntien rahoitus tulee rakentaa niin, ettei kasvua­lueita ryöstetä. Sote-tehtävien jakau­tu­minen maakunta-alustoille ei saa johtaa kilpa­va­rus­teluun, Mäkelä varoittaa.


Kokoomus.fi