Outi Mäkelä: Kokoo­mus kuun­teli yrit­tä­jiä Helsin­gissä

Julkaistu: 13.12.2013

Kokoo­muk­sen edus­kun­ta­ryh­män yrit­tä­jyys­kier­tue lähti käyn­tiin Helsin­gistä tiis­taina 10.12.2013. Minulla oli ilo olla mukana tilai­suu­dessa kuun­te­le­massa yrit­tä­jien ideoita yrit­tä­jyys­teoiksi, joilla Suomea voitai­siin uudis­taa.

Yrit­tä­jiltä tulleen vies­tin mukaan henki­löyh­tiöi­den ja elin­kei­non­har­joit­ta­jien vero­tuk­sessa on vielä tehtä­vää. Halli­tuk­sen yritys­ve­ro­uu­dis­tus on posi­tii­vi­nen signaali kaikille yrityk­sille, mutta muutos koskee vain osakeyh­tiöitä. On totta, että kannus­teita pitää luoda kaiken kokoi­sille yrityk­sille ? varsin­kin kun suurin osa maamme uusista työpai­koista syntyy nyt ja tule­vai­suu­dessa pieniin ja keski­suu­riin yrityk­siin.

Yhtei­sö­ve­roa roimasti keven­tä­mällä halli­tus päätti verot­taa yrityk­sen sisään jätet­tä­vää voit­toa jatkossa huomat­ta­vasti nykyistä kevyem­min, jotta yritys­ten kannat­taa inves­toida toimin­taansa, kasvuun ja työl­lis­tä­mi­seen. Näin ollen pieny­ri­tys­muo­doissa, joissa yhtei­sö­ve­roa ei sovel­leta, ei voida jättää tulosta yrityk­seen alem­malla vero­kan­nalla yritystä kasvat­ta­maan. Tähän kannus­ti­non­gel­maan olisi­kin syytä hakea ratkai­sua, joka toisi uudet mahdol­li­suu­det myös pien­ten yritys­ten ulot­tu­ville.

Vero­tuk­sen ohella tilai­suu­dessa tärkeänä teemana esiin nousi työl­lis­tä­mi­nen ja siihen liit­ty­vät haas­teet. Eräs yrit­täjä tote­si­kin osuvasti: ?työl­lis­tä­mi­nen muis­tut­taa lähinnä este­ra­taa?. Moni yrit­täjä päät­tää, ettei lähde hyppi­mään tälle radalle ? ja yrit­tää mieluum­min yksin.

Suomessa on lähes 180 000 yksi­ny­rit­tä­jää. Itsensä työl­lis­tä­mi­nen on erit­täin arvo­kas asia ? mutta moni yksi­ny­rit­täjä kokee teke­vänsä yksin useam­man kuin yhden ihmi­sen työt. Jos teemme työl­lis­tä­mi­sestä näille yrit­tä­jille nykyistä kannus­ta­vam­paa, Suomeen syntyy kymme­niä tuhan­sia uusia työpaik­koja.

Koko­nai­suu­des­saan yrit­tä­jien viesti Helsin­gistä oli hyvin selkeä: Suomeen tarvi­taan lisää tilaa yrit­tä­mi­selle. Kilpai­lua vääris­tä­vien tukien ja valtio­na­vus­tus­ten sijasta on keski­tyt­tävä edis­tä­mään yrit­tä­jyyttä muut­ta­malla vero­tusta ja lain­sää­dän­töä. Yrityk­set kyllä hoita­vat loput.

Yrit­tä­jyys­kier­tue jatkuu

Yrit­tä­jyys­kier­tu­eemme jatkuu seuraa­vaksi Turussa tors­taina 9.1.2014. Tammi- ja helmi­kuun aikana kier­rämme maakun­tia läpi ja keräämme yrit­tä­jyys­te­koja. Terve­tu­loa kier­tu­eelle mukaan!

Kirjoit­taja on Kokoo­muk­sen edus­kun­ta­ryh­män vara­pu­heen­joh­taja ja kansan­edus­taja Nurmi­jär­veltä.

Yrittäjyyskiertue