Kokoomus.fi
MENU
Outi Mäkelä: Kokoomus kuunteli yrittäjiä Helsin­gissä

Outi Mäkelä: Kokoomus kuunteli yrittäjiä Helsin­gissä

Julkaistu: 13.12.2013 Uutiset

Kokoo­muksen eduskun­ta­ryhmän yrittä­jyys­kiertue lähti käyntiin Helsin­gistä tiistaina 10.12.2013. Minulla oli ilo olla mukana tilai­suu­dessa kuunte­le­massa yrittäjien ideoita yrittä­jyys­teoiksi, joilla Suomea voitaisiin uudistaa.

Yrittä­jiltä tulleen viestin mukaan henki­löyh­tiöiden ja elinkei­non­har­joit­tajien verotuk­sessa on vielä tehtävää. Halli­tuksen yritys­ve­ro­uu­distus on positii­vinen signaali kaikille yrityk­sille, mutta muutos koskee vain osakeyh­tiöitä. On totta, että kannus­teita pitää luoda kaiken kokoi­sille yrityk­sille ? varsinkin kun suurin osa maamme uusista työpai­koista syntyy nyt ja tulevai­suu­dessa pieniin ja keski­suuriin yrityksiin.

Yhtei­sö­veroa roimasti keven­tä­mällä hallitus päätti verottaa yrityksen sisään jätet­tävää voittoa jatkossa huomat­ta­vasti nykyistä kevyemmin, jotta yritysten kannattaa inves­toida toimin­taansa, kasvuun ja työllis­tä­miseen. Näin ollen pieny­ri­tys­muo­doissa, joissa yhtei­sö­veroa ei sovelleta, ei voida jättää tulosta yritykseen alemmalla verokan­nalla yritystä kasvat­tamaan. Tähän kannus­ti­non­gelmaan olisikin syytä hakea ratkaisua, joka toisi uudet mahdol­li­suudet myös pienten yritysten ulottu­ville.

Verotuksen ohella tilai­suu­dessa tärkeänä teemana esiin nousi työllis­tä­minen ja siihen liittyvät haasteet. Eräs yrittäjä totesikin osuvasti: ?työllis­tä­minen muistuttaa lähinnä esterataa?. Moni yrittäjä päättää, ettei lähde hyppimään tälle radalle ? ja yrittää mieluummin yksin.

Suomessa on lähes 180 000 yksiny­rit­täjää. Itsensä työllis­tä­minen on erittäin arvokas asia ? mutta moni yksiny­rittäjä kokee tekevänsä yksin useamman kuin yhden ihmisen työt. Jos teemme työllis­tä­mi­sestä näille yrittä­jille nykyistä kannus­ta­vampaa, Suomeen syntyy kymmeniä tuhansia uusia työpaikkoja.

Kokonai­suu­dessaan yrittäjien viesti Helsin­gistä oli hyvin selkeä: Suomeen tarvitaan lisää tilaa yrittä­mi­selle. Kilpailua vääris­tävien tukien ja valtio­na­vus­tusten sijasta on keski­tyttävä edistämään yrittä­jyyttä muutta­malla verotusta ja lainsää­däntöä. Yritykset kyllä hoitavat loput.

Yrittä­jyys­kiertue jatkuu

Yrittä­jyys­kier­tu­eemme jatkuu seuraa­vaksi Turussa torstaina 9.1.2014. Tammi- ja helmikuun aikana kierrämme maakuntia läpi ja keräämme yrittä­jyys­tekoja. Terve­tuloa kiertu­eelle mukaan!

Kirjoittaja on Kokoo­muksen eduskun­ta­ryhmän varapu­heen­johtaja ja kansan­edustaja Nurmi­jär­veltä.

Yrittäjyyskiertue


Kokoomus.fi