Outi Mäkelä: Yritykset mukaan raken­tamaan kyber­tur­val­lista Suomea – kokoomus.fi
MENU
Outi Mäkelä: Yritykset mukaan raken­tamaan kyber­tur­val­lista Suomea

Outi Mäkelä: Yritykset mukaan raken­tamaan kyber­tur­val­lista Suomea

Julkaistu: 24.01.2013 Uutiset

Kokoo­muksen eduskun­ta­ryhmän varapu­heen­johtaja Outi Mäkelä pitää valtio­neu­voston tänään julkai­semaa kyber­tur­val­li­suus­stra­tegiaa tärkeänä askeleena kohti turval­lista toimin­taym­pä­ristöä.

- Meillä on mahdol­lisuus kehittää kyber­tur­val­li­suu­desta Suomelle kilpai­luetu. Uskon tämän houkut­te­levan myös ulkomaisia yhtiöitä sijoit­tamaan Suomeen. Suomi on korkean tekno­logian maa, jonka teknistä osaamista arvos­tetaan myös kansain­vä­li­sesti. Mielestäni kyber­tur­val­lisuus onkin Suomelle nimenomaan hieno mahdol­lisuus, Mäkelä toteaa.

Vaikka Mäkelä pitää kansal­lisen kyber­stra­tegian julkaisua hyvänä asiana, muistuttaa hän varsi­naisen työn alkavan vasta toteut­ta­mis­vai­heessa. Hän toivoo myös yrityk­siltä laajaa sitou­tu­mista kybertyön kehit­tä­miseen.

- On hyvä, että strategia vihdoin saatiin. Nyt on tärkeää varmistaa myös sen toimeen­panon onnis­tu­minen. Tähän työhön tarvitaan yksityinen sektori mukaan. Noin 80% kriit­ti­sestä infra­struk­tuu­rista on yksityi­sessä omistuk­sessa ja myös paras kybero­saa­minen löytyy nimenomaan sieltä, Mäkelä muistuttaa.

Mäkelän mukaan kyber­stra­tegian kanssa ei ole varaa jäädä paikoilleen, vaan toimen­pi­teitä kyber­tur­val­li­suuden edistä­mi­seksi on kehitettävä jatku­vasti.

- Maailma muuttuu nopeasti ja kohtaamme koko ajan uuden­laisia uhkia. Vastaavia strate­gioita on jo suurim­massa osassa länsi­maita. Meidän tuleekin nostaa vahvuu­dek­semme osaami­semme lisäksi julkisen ja yksityisen sektorin saumaton ja luotta­muk­sel­linen yhteistyö. Meillä on hyvät edelly­tykset kotimaiseen kyber­tur­val­li­suuteen, Mäkelä sanoo.

Lisätietoja: kansan­edustaja Outi Mäkelä p. 050 5122 877


Kokoomus.fi