Evästeasetukset Verkkosivumme käyttää välttämättömiä evästeitä, jotta sivut toimivat ja kokemuksesi olisi vieläkin makeampi. Voit lukea lisää käyttämistämme evästeistä ja hallita asetuksiasi evästeasetussivulla. You can read more about them use and control their settings.
Kokoomus.fi / Julkaisut / Outi Mäkelä: Yrityk­set mukaan raken­ta­maan kyber­tur­val­lista Suomea

Outi Mäkelä: Yrityk­set mukaan raken­ta­maan kyber­tur­val­lista Suomea

Julkaistu:

Kokoo­muk­sen edus­kun­ta­ryh­män vara­pu­heen­joh­taja Outi Mäkelä pitää valtio­neu­vos­ton tänään julkai­se­maa kyber­tur­val­li­suus­stra­te­giaa tärkeänä aske­leena kohti turval­lista toimin­taym­pä­ris­töä.

- Meillä on mahdol­li­suus kehit­tää kyber­tur­val­li­suu­desta Suomelle kilpai­luetu. Uskon tämän houkut­te­le­van myös ulko­mai­sia yhtiöitä sijoit­ta­maan Suomeen. Suomi on korkean tekno­lo­gian maa, jonka teknistä osaa­mista arvos­te­taan myös kansain­vä­li­sesti. Mieles­täni kyber­tur­val­li­suus onkin Suomelle nime­no­maan hieno mahdol­li­suus, Mäkelä toteaa.

Vaikka Mäkelä pitää kansal­li­sen kyber­stra­te­gian julkai­sua hyvänä asiana, muis­tut­taa hän varsi­nai­sen työn alka­van vasta toteut­ta­mis­vai­heessa. Hän toivoo myös yrityk­siltä laajaa sitou­tu­mista kyber­työn kehit­tä­mi­seen.

- On hyvä, että stra­te­gia vihdoin saatiin. Nyt on tärkeää varmis­taa myös sen toimeen­pa­non onnis­tu­mi­nen. Tähän työhön tarvi­taan yksi­tyi­nen sektori mukaan. Noin 80% kriit­ti­sestä infra­struk­tuu­rista on yksi­tyi­sessä omis­tuk­sessa ja myös paras kybe­ro­saa­mi­nen löytyy nime­no­maan sieltä, Mäkelä muis­tut­taa.

Mäke­län mukaan kyber­stra­te­gian kanssa ei ole varaa jäädä paikoil­leen, vaan toimen­pi­teitä kyber­tur­val­li­suu­den edis­tä­mi­seksi on kehi­tet­tävä jatku­vasti.

- Maailma muut­tuu nopeasti ja kohtaamme koko ajan uuden­lai­sia uhkia. Vastaa­via stra­te­gioita on jo suurim­massa osassa länsi­maita. Meidän tulee­kin nostaa vahvuu­dek­semme osaa­mi­semme lisäksi julki­sen ja yksi­tyi­sen sekto­rin sauma­ton ja luot­ta­muk­sel­li­nen yhteis­työ. Meillä on hyvät edel­ly­tyk­set koti­mai­seen kyber­tur­val­li­suu­teen, Mäkelä sanoo.

Lisä­tie­toja: kansan­edus­taja Outi Mäkelä p. 050 5122 877

Lisää sisältöä samassa kategoriassa

14.6.2023

Koko­muus­mep­pien kolme täkyä parla­men­tin loppu­kau­teen

Euroo­pan parla­men­tin istun­to­kausi on kään­ty­mässä pian loppusuo­ralle. Viisi­vuo­ti­sen kauden aikana on ehti­nyt tapah­tua paljon, ja usein rutii­nin­omai­selta sekä puudut­ta­valta näyt­tävä lain­sää­dän­tö­työ on ollut hyvin poik­keuk­sel­lista tällä kaudella. Prio­ri­teet­teja on laitettu uusiksi esimer­kiksi koro­na­pan­de­mian, Venä­jän aloit­ta­man hyök­käys­so­dan sekä siitä seuran­neen ener­gia­krii­sin seurauk­sena. Viimeistä vuotta Euroo­pan parla­men­tissa leimaa­vat näiden ohella ja näistä johtuen erityi­sesti Ukrai­nan tilanne sekä talous- ja oikeus­val­tio­ky­sy­myk­set.

27.3.2023

Nyt on oikea aika raken­taa hyvin­voin­tia

Seuraa­van halli­tuk­sen tärkein tehtävä on hyvin­voin­tiyh­teis­kun­nan pelas­ta­mi­nen ja ihmi­sille tärkei­den palve­lui­den turvaa­mi­nen. Kokoo­muk­sen tavoit­te­lema Suomi on hyvä yhteis­kunta niin lapsille,

25.3.2023

Petteri Orpo: Uusi ydin­voi­mala Suomeen

Yksi tule­van halli­tuk­sen tärkeim­mistä tehtä­vistä on vauh­dit­taa voimak­kaasti uusien ydin­voi­ma­loi­den raken­ta­mista Suomeen. Kokoo­mus haluaa ydin­voi­masta tule­van halli­tuk­sen ener­gia­po­li­tii­kan kulma­ki­ven. Fortum

Skip to content