Evästeasetukset Verkkosivumme käyttää välttämättömiä evästeitä, jotta sivut toimivat ja kokemuksesi olisi vieläkin makeampi. Voit lukea lisää käyttämistämme evästeistä ja hallita asetuksiasi evästeasetussivulla. You can read more about them use and control their settings.
Kokoomus.fi / Julkaisut / Outi Mäkelä: Yrityk­set mukaan raken­ta­maan kyber­tur­val­lista Suomea

Outi Mäkelä: Yrityk­set mukaan raken­ta­maan kyber­tur­val­lista Suomea

Julkaistu:

Kokoo­muk­sen edus­kun­ta­ryh­män vara­pu­heen­joh­taja Outi Mäkelä pitää valtio­neu­vos­ton tänään julkai­se­maa kyber­tur­val­li­suus­stra­te­giaa tärkeänä aske­leena kohti turval­lista toimin­taym­pä­ris­töä.

- Meillä on mahdol­li­suus kehit­tää kyber­tur­val­li­suu­desta Suomelle kilpai­luetu. Uskon tämän houkut­te­le­van myös ulko­mai­sia yhtiöitä sijoit­ta­maan Suomeen. Suomi on korkean tekno­lo­gian maa, jonka teknistä osaa­mista arvos­te­taan myös kansain­vä­li­sesti. Mieles­täni kyber­tur­val­li­suus onkin Suomelle nime­no­maan hieno mahdol­li­suus, Mäkelä toteaa.

Vaikka Mäkelä pitää kansal­li­sen kyber­stra­te­gian julkai­sua hyvänä asiana, muis­tut­taa hän varsi­nai­sen työn alka­van vasta toteut­ta­mis­vai­heessa. Hän toivoo myös yrityk­siltä laajaa sitou­tu­mista kyber­työn kehit­tä­mi­seen.

- On hyvä, että stra­te­gia vihdoin saatiin. Nyt on tärkeää varmis­taa myös sen toimeen­pa­non onnis­tu­mi­nen. Tähän työhön tarvi­taan yksi­tyi­nen sektori mukaan. Noin 80% kriit­ti­sestä infra­struk­tuu­rista on yksi­tyi­sessä omis­tuk­sessa ja myös paras kybe­ro­saa­mi­nen löytyy nime­no­maan sieltä, Mäkelä muis­tut­taa.

Mäke­län mukaan kyber­stra­te­gian kanssa ei ole varaa jäädä paikoil­leen, vaan toimen­pi­teitä kyber­tur­val­li­suu­den edis­tä­mi­seksi on kehi­tet­tävä jatku­vasti.

- Maailma muut­tuu nopeasti ja kohtaamme koko ajan uuden­lai­sia uhkia. Vastaa­via stra­te­gioita on jo suurim­massa osassa länsi­maita. Meidän tulee­kin nostaa vahvuu­dek­semme osaa­mi­semme lisäksi julki­sen ja yksi­tyi­sen sekto­rin sauma­ton ja luot­ta­muk­sel­li­nen yhteis­työ. Meillä on hyvät edel­ly­tyk­set koti­mai­seen kyber­tur­val­li­suu­teen, Mäkelä sanoo.

Lisä­tie­toja: kansan­edus­taja Outi Mäkelä p. 050 5122 877

Lisää sisältöä samassa kategoriassa

19.6.2024

Kokoo­muk­sen verkos­to­jen vastuu­hen­ki­löt kaudelle 2024-2026 valittu

Kokoo­muk­sen puolue­hal­li­tus on kokouk­ses­saan 14.6.2024 valin­nut kokoo­muk­sen ohjel­ma­työn verkos­toille vastuu­hen­ki­löt. Verkos­to­jen jäse­nyys on avointa kaikille puolu­een jäse­nille. Verkos­toi­hin pääsee liit­ty­mään

12.6.2024

Kokoo­muk­sen edus­kun­ta­ryh­män keskus­te­lua­vaus hyvästä lapsuu­desta ja sen suoje­lusta

Tämä julkaisu on kokoo­muk­sen edus­kun­ta­ryh­män keskus­te­lua­vaus lasten­suo­je­lun uudis­tus­työ­hön. Kyse on isosta urakasta, joka ei tule valmiiksi tällä vaali­kau­della tai tämän

30.5.2024

Maria Rauta­nen: ”Ener­giao­ma­va­rai­suus on huol­to­var­muus­asia”

Ener­gia­po­li­tiikka on tärkeä osa Suomen ja koko EU:n turval­li­suutta. Ilman huol­to­var­maa ener­giaa olemme todella haavoit­tu­vai­sia ihmi­sen tai luon­non aiheut­ta­man kata­stro­fin

Skip to content