Evästeasetukset Verkkosivumme käyttää välttämättömiä evästeitä, jotta sivut toimivat ja kokemuksesi olisi vieläkin makeampi. Voit lukea lisää käyttämistämme evästeistä ja hallita asetuksiasi evästeasetussivulla. You can read more about them use and control their settings.
Kokoomus.fi / Julkaisut / Outi Mäkelä: Yrityk­set mukaan raken­ta­maan kyber­tur­val­lista Suomea

Outi Mäkelä: Yrityk­set mukaan raken­ta­maan kyber­tur­val­lista Suomea

Julkaistu:

Kokoo­muk­sen edus­kun­ta­ryh­män vara­pu­heen­joh­taja Outi Mäkelä pitää valtio­neu­vos­ton tänään julkai­se­maa kyber­tur­val­li­suus­stra­te­giaa tärkeänä aske­leena kohti turval­lista toimin­taym­pä­ris­töä.

- Meillä on mahdol­li­suus kehit­tää kyber­tur­val­li­suu­desta Suomelle kilpai­luetu. Uskon tämän houkut­te­le­van myös ulko­mai­sia yhtiöitä sijoit­ta­maan Suomeen. Suomi on korkean tekno­lo­gian maa, jonka teknistä osaa­mista arvos­te­taan myös kansain­vä­li­sesti. Mieles­täni kyber­tur­val­li­suus onkin Suomelle nime­no­maan hieno mahdol­li­suus, Mäkelä toteaa.

Vaikka Mäkelä pitää kansal­li­sen kyber­stra­te­gian julkai­sua hyvänä asiana, muis­tut­taa hän varsi­nai­sen työn alka­van vasta toteut­ta­mis­vai­heessa. Hän toivoo myös yrityk­siltä laajaa sitou­tu­mista kyber­työn kehit­tä­mi­seen.

- On hyvä, että stra­te­gia vihdoin saatiin. Nyt on tärkeää varmis­taa myös sen toimeen­pa­non onnis­tu­mi­nen. Tähän työhön tarvi­taan yksi­tyi­nen sektori mukaan. Noin 80% kriit­ti­sestä infra­struk­tuu­rista on yksi­tyi­sessä omis­tuk­sessa ja myös paras kybe­ro­saa­mi­nen löytyy nime­no­maan sieltä, Mäkelä muis­tut­taa.

Mäke­län mukaan kyber­stra­te­gian kanssa ei ole varaa jäädä paikoil­leen, vaan toimen­pi­teitä kyber­tur­val­li­suu­den edis­tä­mi­seksi on kehi­tet­tävä jatku­vasti.

- Maailma muut­tuu nopeasti ja kohtaamme koko ajan uuden­lai­sia uhkia. Vastaa­via stra­te­gioita on jo suurim­massa osassa länsi­maita. Meidän tulee­kin nostaa vahvuu­dek­semme osaa­mi­semme lisäksi julki­sen ja yksi­tyi­sen sekto­rin sauma­ton ja luot­ta­muk­sel­li­nen yhteis­työ. Meillä on hyvät edel­ly­tyk­set koti­mai­seen kyber­tur­val­li­suu­teen, Mäkelä sanoo.

Lisä­tie­toja: kansan­edus­taja Outi Mäkelä p. 050 5122 877

Lisää sisältöä samassa kategoriassa

25.4.2024

Kokoo­muk­sen EU-vaalioh­jelma 2024

Missä EU, siellä mahdol­li­suus. Vahva Euroo­pan unioni tarkoit­taa vahvem­paa itse­näistä Suomea Jäse­nyys EU:ssa vahvis­taa Suomen vakautta, turvaa ja hyvin­voin­tia. Kansa

4.1.2024

Sanni Grahn-Laaso­nen: Kela-korvauk­set nousi­vat vuoden alussa hoito­jo­no­jen purka­mi­seksi

Lääkä­ri­käyn­tien kela-korvauk­­set nousi­vat vuoden alusta alkaen. Orpon halli­tuk­sen tavoit­teena on lyhen­tää hoito­jo­noja, helpot­taa hyvin­voin­tia­luei­den taak­kaa ja ennen kaik­kea nopeut­taa hoitoon

10.10.2023

Ryhmä­pu­heen­joh­taja Mart­ti­nen: Hyvin­voin­tiyh­teis­kunta voidaan raken­taa vain kestä­vän talou­den varaan

Halli­tus lähtee uudis­ta­maan Suomea vasem­mis­to­hal­li­tuk­sen valta­kau­den jälkeen. Olemme saaneet perin­tönä mitta­vat alijää­mät, raskaan velka­las­tin ja teke­mät­tö­mät refor­mit.

Skip to content