Evästeasetukset Verkkosivumme käyttää välttämättömiä evästeitä, jotta sivut toimivat ja kokemuksesi olisi vieläkin makeampi. Voit lukea lisää käyttämistämme evästeistä ja hallita asetuksiasi evästeasetussivulla. You can read more about them use and control their settings.
Kokoomus.fi / Julkaisut / Outi Mäkelä: ARA-tuotanto vauh­tiin rajoitus­aikoja lyhen­tä­mällä

Outi Mäkelä: ARA-tuotanto vauh­tiin rajoitus­aikoja lyhen­tä­mällä

Julkaistu:

Kokoo­muk­sen edus­kun­ta­ryh­män vara­pu­heen­joh­taja Outi Mäkelä patis­taa asun­to­mi­nis­teri Krista Kiurua toimiin pääkau­pun­ki­seu­dun asun­to­tuo­tan­non vauh­dit­ta­mi­seksi. Viime vuonna pääkau­pun­ki­seu­dulla aloi­tet­tiin vain 340 ARA-vuokra-asun­non raken­ta­mi­nen, mikä on kaukana edel­tä­vien vuosien luke­mista.

?Krii­siin löytyy ratkai­suja. Raken­nusala ja asian­tun­ti­jat ovat tuoneet esille ARA-tuotan­non rajoi­tusai­ko­jen lyhen­tä­mi­sen ja myös niin sano­tun väli­mal­lin vuokra-asun­to­ra­ken­ta­mi­sen, jossa korko­tu­kea saisi enin­tään 10 vuoden ajan, mutta ne eivät näytä kelpaa­van. Ideo­lo­gi­sin perus­tein ei pidä jättää vali­koi­masta alan yritys­ten ja toimi­joi­den ehdot­ta­mia keinoja?, Mäkelä sanoo.

Mäkelä muis­tut­taa, että myös asumi­soi­keus- ja erityis­ryh­mien asun­noilla on vaiku­tuk­sensa koko­nai­suu­teen. Ne vähen­tä­vät osal­taan normaa­lien ARA-vuokra-asun­to­jen tarvetta, ja toisaalta niihin muut­ta­vat usein vapaut­ta­vat ARA-asun­toja. Kuiten­kin vuonna 2012 myös asumi­soi­keus- ja erityis­ryh­mien asun­to­jen aloi­tus­mää­rät laski­vat edel­tä­vään vuoteen verrat­tuna.

?Pääkau­pun­ki­seu­dulla kaikki asun­to­ra­ken­ta­mi­nen on terve­tul­lutta, oli sitten kysy­mys kohtuu­hin­tai­sista vuokra-asun­noista, asumi­soi­keus­a­sun­noista tai vapaa­ra­hoit­tei­sesta tuotan­nosta. Keskit­ty­mi­nen vain normaa­lei­hin ARA-vuokra-asun­toi­hin on enti­ses­tään vaikeut­ta­nut koko­nais­ti­lan­netta, jossa hinnat karkaa­vat tarjon­nan pysyessä niuk­kana?, Mäkelä toteaa.

?Tuetusta asun­to­tuo­tan­nosta on jälleen tehtävä kiin­nos­ta­vaa, jotta raken­ta­mi­nen pääsee vauh­tiin ja pääkau­pun­ki­seu­dun asun­to­pula lievit­tyy. Pitem­mällä aika­vä­lillä koko järjes­tel­män perkaa­mi­nen olisi otet­tava työn alle ja tehtävä siitä tähän päivään sopiva,? Mäkelä arvioi.

Lisä­tie­dot:
Outi Mäkelä
050 5122 877

Lisää sisältöä samassa kategoriassa

14.6.2023

Koko­muus­mep­pien kolme täkyä parla­men­tin loppu­kau­teen

Euroo­pan parla­men­tin istun­to­kausi on kään­ty­mässä pian loppusuo­ralle. Viisi­vuo­ti­sen kauden aikana on ehti­nyt tapah­tua paljon, ja usein rutii­nin­omai­selta sekä puudut­ta­valta näyt­tävä lain­sää­dän­tö­työ on ollut hyvin poik­keuk­sel­lista tällä kaudella. Prio­ri­teet­teja on laitettu uusiksi esimer­kiksi koro­na­pan­de­mian, Venä­jän aloit­ta­man hyök­käys­so­dan sekä siitä seuran­neen ener­gia­krii­sin seurauk­sena. Viimeistä vuotta Euroo­pan parla­men­tissa leimaa­vat näiden ohella ja näistä johtuen erityi­sesti Ukrai­nan tilanne sekä talous- ja oikeus­val­tio­ky­sy­myk­set.

27.3.2023

Nyt on oikea aika raken­taa hyvin­voin­tia

Seuraa­van halli­tuk­sen tärkein tehtävä on hyvin­voin­tiyh­teis­kun­nan pelas­ta­mi­nen ja ihmi­sille tärkei­den palve­lui­den turvaa­mi­nen. Kokoo­muk­sen tavoit­te­lema Suomi on hyvä yhteis­kunta niin lapsille,

25.3.2023

Petteri Orpo: Uusi ydin­voi­mala Suomeen

Yksi tule­van halli­tuk­sen tärkeim­mistä tehtä­vistä on vauh­dit­taa voimak­kaasti uusien ydin­voi­ma­loi­den raken­ta­mista Suomeen. Kokoo­mus haluaa ydin­voi­masta tule­van halli­tuk­sen ener­gia­po­li­tii­kan kulma­ki­ven. Fortum

Skip to content