Evästeasetukset Verkkosivumme käyttää välttämättömiä evästeitä, jotta sivut toimivat ja kokemuksesi olisi vieläkin makeampi. Voit lukea lisää käyttämistämme evästeistä ja hallita asetuksiasi evästeasetussivulla. You can read more about them use and control their settings.
Kokoomus.fi / Julkaisut / Outi Mäkelä: ARA-tuotanto vauh­tiin rajoitus­aikoja lyhen­tä­mällä

Outi Mäkelä: ARA-tuotanto vauh­tiin rajoitus­aikoja lyhen­tä­mällä

Julkaistu:

Kokoo­muk­sen edus­kun­ta­ryh­män vara­pu­heen­joh­taja Outi Mäkelä patis­taa asun­to­mi­nis­teri Krista Kiurua toimiin pääkau­pun­ki­seu­dun asun­to­tuo­tan­non vauh­dit­ta­mi­seksi. Viime vuonna pääkau­pun­ki­seu­dulla aloi­tet­tiin vain 340 ARA-vuokra-asun­non raken­ta­mi­nen, mikä on kaukana edel­tä­vien vuosien luke­mista.

?Krii­siin löytyy ratkai­suja. Raken­nusala ja asian­tun­ti­jat ovat tuoneet esille ARA-tuotan­non rajoi­tusai­ko­jen lyhen­tä­mi­sen ja myös niin sano­tun väli­mal­lin vuokra-asun­to­ra­ken­ta­mi­sen, jossa korko­tu­kea saisi enin­tään 10 vuoden ajan, mutta ne eivät näytä kelpaa­van. Ideo­lo­gi­sin perus­tein ei pidä jättää vali­koi­masta alan yritys­ten ja toimi­joi­den ehdot­ta­mia keinoja?, Mäkelä sanoo.

Mäkelä muis­tut­taa, että myös asumi­soi­keus- ja erityis­ryh­mien asun­noilla on vaiku­tuk­sensa koko­nai­suu­teen. Ne vähen­tä­vät osal­taan normaa­lien ARA-vuokra-asun­to­jen tarvetta, ja toisaalta niihin muut­ta­vat usein vapaut­ta­vat ARA-asun­toja. Kuiten­kin vuonna 2012 myös asumi­soi­keus- ja erityis­ryh­mien asun­to­jen aloi­tus­mää­rät laski­vat edel­tä­vään vuoteen verrat­tuna.

?Pääkau­pun­ki­seu­dulla kaikki asun­to­ra­ken­ta­mi­nen on terve­tul­lutta, oli sitten kysy­mys kohtuu­hin­tai­sista vuokra-asun­noista, asumi­soi­keus­a­sun­noista tai vapaa­ra­hoit­tei­sesta tuotan­nosta. Keskit­ty­mi­nen vain normaa­lei­hin ARA-vuokra-asun­toi­hin on enti­ses­tään vaikeut­ta­nut koko­nais­ti­lan­netta, jossa hinnat karkaa­vat tarjon­nan pysyessä niuk­kana?, Mäkelä toteaa.

?Tuetusta asun­to­tuo­tan­nosta on jälleen tehtävä kiin­nos­ta­vaa, jotta raken­ta­mi­nen pääsee vauh­tiin ja pääkau­pun­ki­seu­dun asun­to­pula lievit­tyy. Pitem­mällä aika­vä­lillä koko järjes­tel­män perkaa­mi­nen olisi otet­tava työn alle ja tehtävä siitä tähän päivään sopiva,? Mäkelä arvioi.

Lisä­tie­dot:
Outi Mäkelä
050 5122 877

Lisää sisältöä samassa kategoriassa

25.4.2024

Kokoo­muk­sen EU-vaalioh­jelma 2024

Missä EU, siellä mahdol­li­suus. Vahva Euroo­pan unioni tarkoit­taa vahvem­paa itse­näistä Suomea Jäse­nyys EU:ssa vahvis­taa Suomen vakautta, turvaa ja hyvin­voin­tia. Kansa

4.1.2024

Sanni Grahn-Laaso­nen: Kela-korvauk­set nousi­vat vuoden alussa hoito­jo­no­jen purka­mi­seksi

Lääkä­ri­käyn­tien kela-korvauk­­set nousi­vat vuoden alusta alkaen. Orpon halli­tuk­sen tavoit­teena on lyhen­tää hoito­jo­noja, helpot­taa hyvin­voin­tia­luei­den taak­kaa ja ennen kaik­kea nopeut­taa hoitoon

10.10.2023

Ryhmä­pu­heen­joh­taja Mart­ti­nen: Hyvin­voin­tiyh­teis­kunta voidaan raken­taa vain kestä­vän talou­den varaan

Halli­tus lähtee uudis­ta­maan Suomea vasem­mis­to­hal­li­tuk­sen valta­kau­den jälkeen. Olemme saaneet perin­tönä mitta­vat alijää­mät, raskaan velka­las­tin ja teke­mät­tö­mät refor­mit.

Skip to content