Outi Mäkelä: ARA-tuotanto vauhtiin rajoitus­aikoja lyhen­tä­mällä – kokoomus.fi
MENU
Outi Mäkelä: ARA-tuotanto vauhtiin rajoitus­aikoja lyhen­tä­mällä

Outi Mäkelä: ARA-tuotanto vauhtiin rajoitus­aikoja lyhen­tä­mällä

Julkaistu: 08.02.2013 Uncategorized

Kokoo­muksen eduskun­ta­ryhmän varapu­heen­johtaja Outi Mäkelä patistaa asunto­mi­nisteri Krista Kiurua toimiin pääkau­pun­ki­seudun asunto­tuo­tannon vauhdit­ta­mi­seksi. Viime vuonna pääkau­pun­ki­seu­dulla aloitettiin vain 340 ARA-vuokra-asunnon raken­ta­minen, mikä on kaukana edeltävien vuosien lukemista.

?Kriisiin löytyy ratkaisuja. Raken­nusala ja asian­tun­tijat ovat tuoneet esille ARA-tuotannon rajoi­tusai­kojen lyhen­tä­misen ja myös niin sanotun välimallin vuokra-asunto­ra­ken­ta­misen, jossa korko­tukea saisi enintään 10 vuoden ajan, mutta ne eivät näytä kelpaavan. Ideolo­gisin perustein ei pidä jättää valikoi­masta alan yritysten ja toimi­joiden ehdot­tamia keinoja?, Mäkelä sanoo.

Mäkelä muistuttaa, että myös asumi­soikeus- ja erityis­ryhmien asunnoilla on vaiku­tuk­sensa kokonai­suuteen. Ne vähen­tävät osaltaan normaalien ARA-vuokra-asuntojen tarvetta, ja toisaalta niihin muuttavat usein vapaut­tavat ARA-asuntoja. Kuitenkin vuonna 2012 myös asumi­soikeus- ja erityis­ryhmien asuntojen aloitus­määrät laskivat edeltävään vuoteen verrattuna.

?Pääkau­pun­ki­seu­dulla kaikki asunto­ra­ken­ta­minen on terve­tul­lutta, oli sitten kysymys kohtuu­hin­tai­sista vuokra-asunnoista, asumi­soi­keus­a­sun­noista tai vapaa­ra­hoit­tei­sesta tuotan­nosta. Keskit­ty­minen vain normaa­leihin ARA-vuokra-asuntoihin on entisestään vaikeut­tanut kokonais­ti­lan­netta, jossa hinnat karkaavat tarjonnan pysyessä niukkana?, Mäkelä toteaa.

?Tuetusta asunto­tuo­tan­nosta on jälleen tehtävä kiinnos­tavaa, jotta raken­ta­minen pääsee vauhtiin ja pääkau­pun­ki­seudun asuntopula lievittyy. Pitem­mällä aikavä­lillä koko järjes­telmän perkaa­minen olisi otettava työn alle ja tehtävä siitä tähän päivään sopiva,? Mäkelä arvioi.

Lisätiedot:
Outi Mäkelä
050 5122 877


Kokoomus.fi