Evästeasetukset Verkkosivumme käyttää välttämättömiä evästeitä, jotta sivut toimivat ja kokemuksesi olisi vieläkin makeampi. Voit lukea lisää käyttämistämme evästeistä ja hallita asetuksiasi evästeasetussivulla. You can read more about them use and control their settings.
Kokoomus.fi / nuoret

nuoret

21.11.2023

Mari-Leena Talvi­tie: “Haluamme, että jokai­nen nuori löytää oman paik­kansa maail­massa”

Kansan­edus­taja Mari-Leena Talvi­tien 21.11.2023 pitämä kokoo­muk­sen edus­kun­ta­ryh­män ryhmä­puhe edus­kun­nan keskus­tel­lessa väli­ky­sy­myk­sestä nuor­ten tule­vai­suu­desta. Sain oulu­lais­nuo­rilta aika­naan toiveita pape­rilla. Nuoret kirjoit­ti­vat: “mitä

6.10.2023

Paula Risikko ja Jarno Limnell: Nuor­ten pahoin­vointi horjut­taa yhteis­kun­tamme turval­li­suutta      

Nuori­so­vä­ki­val­lan lisään­ty­mi­sestä ympäri Suomea on uuti­soitu jo pitkään, samoin nuor­ten keskuu­dessa ilme­ne­vän, toisiin nuoriin kohdis­tu­van kiusaa­mi­sen ja väki­val­lan lisään­ty­mi­sestä. Nämä

8.10.2018

TET-harjoit­te­lussa puolue­toi­mis­tolla: “Minä osana yhteis­kun­taa”

Ysiluok­ka­lai­nen Arseny teki puolue­toi­mis­tolle ja Kokoo­mus­nuor­ten keskus­toi­mis­tolle TET-harjoit­­te­­lunsa. Vanhem­pana hän haluaa tehdä töitä poli­tii­kan parissa ja paran­taa Suomen talou­del­lista tilan­netta

10.4.2015

Minis­teri Risikko: Nuori­solle ja vammai­sille lisää vaikut­ta­mis­mah­dol­li­suuk­sia

Uusi kunta­laki vahvis­tet­tiin tänään. Uuden lain mukaan kunnalla on velvol­li­suus aset­taa vanhus­neu­vosto sekä myös uusi velvol­li­suus aset­taa vammais­neu­vosto. Neuvos­tot voivat

1.10.2013

Sato­nen ja Viro­lai­nen: Byro­kra­tia ei saa tulla nuor­ten työl­lis­ty­mi­sen tielle

Kokoo­muk­sen vara­pu­heen­joh­taja Anne-Mari Viro­lai­nen ja edus­kun­ta­ryh­män vara­pu­heen­joh­taja Arto Sato­nen perää­vät nopeita ratkai­suja nuor­ten työhön pääsyn helpot­ta­mi­seksi. - On järkyt­tä­vää, että

12.9.2013

Risikko: Nuor­ten osaa­mista hyödyn­net­tävä parem­min työelä­mässä

Työuran alun koke­muk­set muok­kaa­vat nuor­ten työelä­mää koske­via asen­teita ja käyt­täy­ty­mis­mal­leja. Työssä pärjää­mi­sellä ja työhy­vin­voin­nilla voi olla kauas­kan­toi­sia vaiku­tuk­sia heidän tule­valle

18.5.2013

Sato­nen: Uusia keinoja nuori­so­ta­kuuseen

Kokoo­muk­sen edus­kun­ta­ryh­män vara­pu­heen­joh­taja Arto Sato­nen on tyyty­väi­nen halli­tuk­sen aktii­vi­seen ottee­seen nuori­so­ta­kuun edis­tä­mi­seksi. Halli­tus on tuomassa edus­kun­nalle esityk­sen, jonka avulla vaki­tui­sia

3.10.2012

Risikko: Arki­kei­no­ja­kin tarvi­taan

?Tarvi­taan joku, joka sanoo, että olet hyvä ja kelpaat?, sanoo nuori haas­tat­te­lussa (HS 28.9). Tasa­val­lan presi­dentti Niinis­tön aset­tama asian­tun­ti­ja­ryhmä julkaisi

15.8.2012

Kokoomus­opiskelijat: Minis­teri Guze­nina-Richard­son kään­tää selkänsä nuorille!

Kokoo­muk­sen Opis­ke­li­ja­liitto Tuhat­kunta ry on tyrmis­ty­nyt perus­pal­ve­lu­mi­nis­teri Maria Guze­­nina-Richard­­so­­nin (sd.) sooloi­lusta vanhus­pal­ve­lu­laissa. Perus­pal­ve­lu­mi­nis­teri mars­sitti budjet­ti­neu­vot­te­lui­hin Sääty­ta­lolle vaati­muk­sen vanhus­pal­ve­lu­lain henki­lö­mi­toi­tuk­sesta, joka

Skip to content