Evästeasetukset Verkkosivumme käyttää välttämättömiä evästeitä, jotta sivut toimivat ja kokemuksesi olisi vieläkin makeampi. Voit lukea lisää käyttämistämme evästeistä ja hallita asetuksiasi evästeasetussivulla. You can read more about them use and control their settings.
Kokoomus.fi / Julkaisut / Politiikka / Risikko: Nuor­ten osaa­mista hyödyn­net­tävä parem­min työelä­mässä

Risikko: Nuor­ten osaa­mista hyödyn­net­tävä parem­min työelä­mässä

Julkaistu:

Työuran alun koke­muk­set muok­kaa­vat nuor­ten työelä­mää koske­via asen­teita ja käyt­täy­ty­mis­mal­leja. Työssä pärjää­mi­sellä ja työhy­vin­voin­nilla voi olla kauas­kan­toi­sia vaiku­tuk­sia heidän tule­valle työural­leen ja amma­til­li­selle kehit­ty­mi­sel­leen. Pohja kestä­välle työuralle raken­ne­taan siis jo nuoruu­dessa”, sanoi sosi­aali- ja terveys­mi­nis­teri Paula Risikko puhues­saan tänään kaupan alan työter­veys­päi­villä Helsin­gissä.

Tuoreet tutki­muk­set osoit­ta­vat, että nuoret arvos­ta­vat pitkää työsuh­detta, mutta ovat toisaalta valmiita vaih­ta­maan työpaik­kaa, jos työolo­suh­teet eivät tyydytä heitä.

“Työssä nuorille tärkeitä ovat sosi­aa­li­set suhteet, työn kiin­nos­ta­vuus ja mielek­kyys. Siksi nuoria työn­te­ki­jöitä on ohjat­tava ja johdet­tava otta­malla huomioon heidän yksi­löl­li­set vahvuu­tensa - yhtei­söl­li­syyttä unoh­ta­matta”, sanoi Risikko.

Työn vaati­mus­ten ja nuoren osaa­mi­sen on oltava tasa­pa­nossa, jotta työ moti­voisi ja siihen sitou­dut­tai­siin. Euroop­pa­lai­sen työolo­tut­ki­muk­sen (Euro­fond 2012) mukaan nuorilla työn vaati­muk­set ja oma osaa­mi­nen ovat kuiten­kin usein epäta­sa­pai­nossa: nuoret koke­vat työnsä joko liian yksin­ker­tai­seksi tai liian vaati­vaksi suhteessa omaan osaa­mi­seensa.

Saman­suun­tai­sia tulok­sia on saatu Työter­veys­lai­tok­sen keväällä 2013 teke­mästä kyse­lystä, joka oli suun­nattu PAMin vähit­täis­kau­pan alalla työs­ken­te­le­ville jäse­nille. Kaupan alalla työs­ken­te­lee paljon nuoria.

“Kyse­lyn alus­ta­vien tulos­ten mukaan nuoret eivät koke­neet työtään yhtä usein riit­tä­vän haas­ta­vana kuin vanhem­mat työn­te­ki­jät. Toisin sanoen nuoret leipään­ty­vät helpom­min. Toisaalta he koke­vat, että eniten voimia työhön anta­vat toimiva työyh­teisö ja hyvä esimies­työ. Enem­mistö kyse­lyyn vastan­neista nuorista on sitou­tu­nut työpaik­kaansa ja tuntee työs­ken­te­le­vänsä sekä itsensä myös työpaik­kansa eteen”, kertoi Risikko.

“Nuor­ten osaa­mista pitäisi hyödyn­tää entistä enem­män työelä­mässä. Nuor­ten työn­te­ki­jöi­den vahvuuk­sia ovat esimer­kiksi ennak­ko­luu­lot­to­muus, asioi­den tarkas­telu tuoreista näkö­kul­mista sekä olemassa olevien käytän­tö­jen kysee­na­lais­ta­mi­nen. Heitä kannat­taa kuun­nella ja heidän ajatuk­si­aan käyt­tää työpai­kan käytän­töjä kehi­tet­täessä” muis­tutti Risikko.

Lisä­tie­toja
Minis­teri Paula Risikko, p. 050 511 3107

Lisää sisältöä samassa kategoriassa

27.5.2024

Sauli Seit­ten­ranta: ”Lääke­pula on turval­li­suusuhka”

2021 rahti­laiva tukki Suezin kana­van. 2022 Kiinan rajut koro­na­ra­joi­tuk­set johti­vat Shang­hain ja Shenz­he­nin tehtai­den ja sata­mien kapa­si­tee­tin laskuun. 2024 huthi­ka­pi­nal­lis­ten

24.5.2024

Susanne Päivä­rinta: ”Suomen turva on vahva Eurooppa”

Elämme massii­vis­ten haas­tei­den ja kasain­vä­lis­ten jännit­tei­den aikaa. Venä­jän hyök­käys­sota Ukrai­nassa jatkuu, Suomi on sulke­nut itära­jansa. Venä­jän suun­nalta voimme odot­taa jatkos­sa­kin

7.5.2024

Pauli Aalto-Setälä: Emme aio jättää Suomen pelas­ta­mista kesken

Kansan­edus­taja Pauli Aalto-Setä­­län pitämä ryhmä­puhe keskus­te­luun julki­sen talou­den suun­ni­tel­masta 2025-2028. Muutok­set puhut­taessa mahdol­li­sia. Keskellä pahinta euro­krii­siä Euroo­pan keskus­pan­kin pääjoh­taja Mario

Skip to content