• FI
 • SV
 • MENU
  Risikko: Nuor­ten osaa­mista hyödyn­net­tävä parem­min työelä­mässä
  Twiittaa

  Risikko: Nuor­ten osaa­mista hyödyn­net­tävä parem­min työelä­mässä

  Julkaistu: 12.09.2013 Uncategorized

  Työuran alun koke­muk­set muok­kaa­vat nuor­ten työelä­mää koske­via asen­teita ja käyt­täy­ty­mis­mal­leja. Työssä pärjää­mi­sellä ja työhy­vin­voin­nilla voi olla kauas­kan­toi­sia vaiku­tuk­sia heidän tule­valle työural­leen ja amma­til­li­selle kehit­ty­mi­sel­leen. Pohja kestä­välle työuralle raken­ne­taan siis jo nuoruu­dessa”, sanoi sosi­aali- ja terveys­mi­nis­teri Paula Risikko puhues­saan tänään kaupan alan työter­veys­päi­villä Helsin­gissä.

  Tuoreet tutki­muk­set osoit­ta­vat, että nuoret arvos­ta­vat pitkää työsuh­detta, mutta ovat toisaalta valmiita vaih­ta­maan työpaik­kaa, jos työolo­suh­teet eivät tyydytä heitä.

  “Työssä nuorille tärkeitä ovat sosi­aa­li­set suhteet, työn kiin­nos­ta­vuus ja mielek­kyys. Siksi nuoria työn­te­ki­jöitä on ohjat­tava ja johdet­tava otta­malla huomioon heidän yksi­löl­li­set vahvuu­tensa - yhtei­söl­li­syyttä unoh­ta­matta”, sanoi Risikko.

  Työn vaati­mus­ten ja nuoren osaa­mi­sen on oltava tasa­pa­nossa, jotta työ moti­voisi ja siihen sitou­dut­tai­siin. Euroop­pa­lai­sen työolo­tut­ki­muk­sen (Euro­fond 2012) mukaan nuorilla työn vaati­muk­set ja oma osaa­mi­nen ovat kuiten­kin usein epäta­sa­pai­nossa: nuoret koke­vat työnsä joko liian yksin­ker­tai­seksi tai liian vaati­vaksi suhteessa omaan osaa­mi­seensa.

  Saman­suun­tai­sia tulok­sia on saatu Työter­veys­lai­tok­sen keväällä 2013 teke­mästä kyse­lystä, joka oli suun­nattu PAMin vähit­täis­kau­pan alalla työs­ken­te­le­ville jäse­nille. Kaupan alalla työs­ken­te­lee paljon nuoria.

  “Kyse­lyn alus­ta­vien tulos­ten mukaan nuoret eivät koke­neet työtään yhtä usein riit­tä­vän haas­ta­vana kuin vanhem­mat työn­te­ki­jät. Toisin sanoen nuoret leipään­ty­vät helpom­min. Toisaalta he koke­vat, että eniten voimia työhön anta­vat toimiva työyh­teisö ja hyvä esimies­työ. Enem­mistö kyse­lyyn vastan­neista nuorista on sitou­tu­nut työpaik­kaansa ja tuntee työs­ken­te­le­vänsä sekä itsensä myös työpaik­kansa eteen”, kertoi Risikko.

  “Nuor­ten osaa­mista pitäisi hyödyn­tää entistä enem­män työelä­mässä. Nuor­ten työn­te­ki­jöi­den vahvuuk­sia ovat esimer­kiksi ennak­ko­luu­lot­to­muus, asioi­den tarkas­telu tuoreista näkö­kul­mista sekä olemassa olevien käytän­tö­jen kysee­na­lais­ta­mi­nen. Heitä kannat­taa kuun­nella ja heidän ajatuk­si­aan käyt­tää työpai­kan käytän­töjä kehi­tet­täessä” muis­tutti Risikko.

  Lisä­tie­toja
  Minis­teri Paula Risikko, p. 050 511 3107