Risikko: Nuorten osaamista hyödyn­nettävä paremmin työelä­mässä – kokoomus.fi
MENU
Risikko: Nuorten osaamista hyödyn­nettävä paremmin työelä­mässä

Risikko: Nuorten osaamista hyödyn­nettävä paremmin työelä­mässä

Julkaistu: 12.09.2013 Uncategorized

Työuran alun kokemukset muokkaavat nuorten työelämää koskevia asenteita ja käyttäy­ty­mis­malleja. Työssä pärjää­mi­sellä ja työhy­vin­voin­nilla voi olla kauas­kan­toisia vaiku­tuksia heidän tulevalle työuralleen ja ammatil­li­selle kehit­ty­mi­selleen. Pohja kestä­välle työuralle raken­netaan siis jo nuoruu­dessa”, sanoi sosiaali- ja terveys­mi­nisteri Paula Risikko puhuessaan tänään kaupan alan työter­veys­päi­villä Helsin­gissä.

Tuoreet tutki­mukset osoit­tavat, että nuoret arvos­tavat pitkää työsuh­detta, mutta ovat toisaalta valmiita vaihtamaan työpaikkaa, jos työolo­suhteet eivät tyydytä heitä.

“Työssä nuorille tärkeitä ovat sosiaa­liset suhteet, työn kiinnos­tavuus ja mielekkyys. Siksi nuoria työnte­ki­jöitä on ohjattava ja johdettava ottamalla huomioon heidän yksilöl­liset vahvuu­tensa - yhtei­söl­li­syyttä unohta­matta”, sanoi Risikko.

Työn vaati­musten ja nuoren osaamisen on oltava tasapa­nossa, jotta työ motivoisi ja siihen sitou­dut­taisiin. Euroop­pa­laisen työolo­tut­ki­muksen (Eurofond 2012) mukaan nuorilla työn vaati­mukset ja oma osaaminen ovat kuitenkin usein epäta­sa­pai­nossa: nuoret kokevat työnsä joko liian yksin­ker­tai­seksi tai liian vaati­vaksi suhteessa omaan osaami­seensa.

Saman­suun­taisia tuloksia on saatu Työter­veys­lai­toksen keväällä 2013 tekemästä kyselystä, joka oli suunnattu PAMin vähit­täis­kaupan alalla työsken­te­le­ville jäsenille. Kaupan alalla työsken­telee paljon nuoria.

“Kyselyn alustavien tulosten mukaan nuoret eivät kokeneet työtään yhtä usein riittävän haastavana kuin vanhemmat työnte­kijät. Toisin sanoen nuoret leipään­tyvät helpommin. Toisaalta he kokevat, että eniten voimia työhön antavat toimiva työyh­teisö ja hyvä esimiestyö. Enemmistö kyselyyn vastan­neista nuorista on sitou­tunut työpaik­kaansa ja tuntee työsken­te­le­vänsä sekä itsensä myös työpaik­kansa eteen”, kertoi Risikko.

“Nuorten osaamista pitäisi hyödyntää entistä enemmän työelä­mässä. Nuorten työnte­ki­jöiden vahvuuksia ovat esimer­kiksi ennak­ko­luu­lot­tomuus, asioiden tarkastelu tuoreista näkökul­mista sekä olemassa olevien käytän­töjen kysee­na­lais­ta­minen. Heitä kannattaa kuunnella ja heidän ajatuk­siaan käyttää työpaikan käytäntöjä kehitet­täessä” muistutti Risikko.

Lisätietoja
Ministeri Paula Risikko, p. 050 511 3107


Kokoomus.fi