• FI
 • SV
 • MENU
  Sato­nen: Uusia keinoja nuori­so­ta­kuuseen

  Sato­nen: Uusia keinoja nuori­so­ta­kuuseen

  Julkaistu: 18.05.2013 Uncategorized

  Kokoo­muk­sen edus­kun­ta­ryh­män vara­pu­heen­joh­taja Arto Sato­nen on tyyty­väi­nen halli­tuk­sen aktii­vi­seen ottee­seen nuori­so­ta­kuun edis­tä­mi­seksi. Halli­tus on tuomassa edus­kun­nalle esityk­sen, jonka avulla vaki­tui­sia työn­te­ki­jöi­tään lomaut­ta­nut yritys voi tarjota nuori­so­ta­kuun mukaista paik­kaa nuorelle. Samalla yritys voi hakea nuoren Sanssi-palk­ka­tu­kea, jota saa enim­mil­lään 700 euroa kuukau­dessa yhdek­sän kuukau­den ajan. Aiem­min tämä ei ole ollut mahdol­lista, ja lain­sää­däntö on rajan­nut suuren joukon yrityk­siä nuori­so­ta­kuu­jär­jes­tel­män ulko­puo­lelle.

  ?Tämä on erin­omai­nen kannuste työnan­ta­jille työl­lis­tää enem­män nuoria osaa­jia, mutta erityi­sen tärkeä muutos ennen kaik­kea työtä etsi­ville nuorille itsel­leen. Juuri tällai­sia työlain­sää­dän­nön jous­toja tarvit­semme nuor­ten työl­lis­tä­mi­seksi?, Sato­nen koros­taa.

  ?On haas­tava tavoite saada jokai­nen suoma­lai­nen nuori joko työhön tai koulu­tuk­seen ? tämä edel­lyt­tää vielä uusien toimien kaiva­mista halli­tuk­sen työka­lu­pa­kista?, Sato­nen perään­kuu­lut­taa.

  Sato­sen mukaan halli­tuk­sella pitää olla valmiutta tehdä vielä uusia toimia, mikäli nuori­so­ta­kuun tavoit­teet eivät näytä toteu­tu­van. Paljon on vielä tehtä­vissä nuor­ten työl­lis­tä­mi­sen edis­tä­mi­seksi. ?Esimer­kiksi koea­jan piden­tä­mi­sellä voitai­siin rohkaista työnan­ta­jia otta­maan työl­lis­tä­mi­sen riski?, Sato­nen ehdot­taa. Sato­sen mukaan myös­kään Vartiai­sen ja Soinin­vaa­ran esitystä alle 25-vuotiai­den vero­kor­tista vasta­pai­nona työeh­to­so­pi­musta alhai­sem­malle palkalle ei tulisi unoh­taa. ?Mata­lat palkat tuskin ovat kenen­kään tavoite, mutta työl­li­syy­den lisää­mi­nen on?, Sato­nen painot­taa.

  Hänen mukaansa ensim­mäi­seen työpaik­kaan pääsy on erityi­sesti nuor­ten syrjäy­ty­mi­sen ehkäi­se­mi­seksi tärkeää.
  ?On kaik­kien suoma­lais­ten yhtei­nen etu, että nuoret pääse­vät kiinni elämän syrjään. Heidän harteil­laan on lopulta meidän vanhem­pien­kin hyvin­vointi?, Sato­nen koros­taa.

  Lisä­tie­toja:
  Arto Sato­nen p. 050 511 3110