Satonen: Uusia keinoja nuori­so­ta­kuuseen – kokoomus.fi
MENU
Satonen: Uusia keinoja nuori­so­ta­kuuseen

Satonen: Uusia keinoja nuori­so­ta­kuuseen

Julkaistu: 18.05.2013 Uncategorized

Kokoo­muksen eduskun­ta­ryhmän varapu­heen­johtaja Arto Satonen on tyyty­väinen halli­tuksen aktii­viseen otteeseen nuori­so­takuun edistä­mi­seksi. Hallitus on tuomassa eduskun­nalle esityksen, jonka avulla vakituisia työnte­ki­jöitään lomaut­tanut yritys voi tarjota nuori­so­takuun mukaista paikkaa nuorelle. Samalla yritys voi hakea nuoren Sanssi-palkka­tukea, jota saa enimmillään 700 euroa kuukau­dessa yhdeksän kuukauden ajan. Aiemmin tämä ei ole ollut mahdol­lista, ja lainsää­däntö on rajannut suuren joukon yrityksiä nuori­so­ta­kuu­jär­jes­telmän ulkopuo­lelle.

?Tämä on erinomainen kannuste työnan­ta­jille työllistää enemmän nuoria osaajia, mutta erityisen tärkeä muutos ennen kaikkea työtä etsiville nuorille itselleen. Juuri tällaisia työlain­sää­dännön joustoja tarvit­semme nuorten työllis­tä­mi­seksi?, Satonen korostaa.

?On haastava tavoite saada jokainen suoma­lainen nuori joko työhön tai koulu­tukseen ? tämä edellyttää vielä uusien toimien kaiva­mista halli­tuksen työka­lu­pa­kista?, Satonen perään­kuu­luttaa.

Satosen mukaan halli­tuk­sella pitää olla valmiutta tehdä vielä uusia toimia, mikäli nuori­so­takuun tavoitteet eivät näytä toteu­tuvan. Paljon on vielä tehtä­vissä nuorten työllis­tä­misen edistä­mi­seksi. ?Esimer­kiksi koeajan piden­tä­mi­sellä voitaisiin rohkaista työnan­tajia ottamaan työllis­tä­misen riski?, Satonen ehdottaa. Satosen mukaan myöskään Vartiaisen ja Soinin­vaaran esitystä alle 25-vuotiaiden verokor­tista vasta­painona työeh­to­so­pi­musta alhai­sem­malle palkalle ei tulisi unohtaa. ?Matalat palkat tuskin ovat kenenkään tavoite, mutta työlli­syyden lisää­minen on?, Satonen painottaa.

Hänen mukaansa ensim­mäiseen työpaikkaan pääsy on erityi­sesti nuorten syrjäy­ty­misen ehkäi­se­mi­seksi tärkeää.
?On kaikkien suoma­laisten yhteinen etu, että nuoret pääsevät kiinni elämän syrjään. Heidän harteillaan on lopulta meidän vanhem­pienkin hyvin­vointi?, Satonen korostaa.

Lisätietoja:
Arto Satonen p. 050 511 3110


Kokoomus.fi