Evästeasetukset Verkkosivumme käyttää välttämättömiä evästeitä, jotta sivut toimivat ja kokemuksesi olisi vieläkin makeampi. Voit lukea lisää käyttämistämme evästeistä ja hallita asetuksiasi evästeasetussivulla. You can read more about them use and control their settings.
Kokoomus.fi / Julkaisut / Politiikka / Sato­nen: Uusia keinoja nuori­so­ta­kuuseen

Sato­nen: Uusia keinoja nuori­so­ta­kuuseen

Julkaistu:

Kokoo­muk­sen edus­kun­ta­ryh­män vara­pu­heen­joh­taja Arto Sato­nen on tyyty­väi­nen halli­tuk­sen aktii­vi­seen ottee­seen nuori­so­ta­kuun edis­tä­mi­seksi. Halli­tus on tuomassa edus­kun­nalle esityk­sen, jonka avulla vaki­tui­sia työn­te­ki­jöi­tään lomaut­ta­nut yritys voi tarjota nuori­so­ta­kuun mukaista paik­kaa nuorelle. Samalla yritys voi hakea nuoren Sanssi-palk­ka­tu­kea, jota saa enim­mil­lään 700 euroa kuukau­dessa yhdek­sän kuukau­den ajan. Aiem­min tämä ei ole ollut mahdol­lista, ja lain­sää­däntö on rajan­nut suuren joukon yrityk­siä nuori­so­ta­kuu­jär­jes­tel­män ulko­puo­lelle.

?Tämä on erin­omai­nen kannuste työnan­ta­jille työl­lis­tää enem­män nuoria osaa­jia, mutta erityi­sen tärkeä muutos ennen kaik­kea työtä etsi­ville nuorille itsel­leen. Juuri tällai­sia työlain­sää­dän­nön jous­toja tarvit­semme nuor­ten työl­lis­tä­mi­seksi?, Sato­nen koros­taa.

?On haas­tava tavoite saada jokai­nen suoma­lai­nen nuori joko työhön tai koulu­tuk­seen ? tämä edel­lyt­tää vielä uusien toimien kaiva­mista halli­tuk­sen työka­lu­pa­kista?, Sato­nen perään­kuu­lut­taa.

Sato­sen mukaan halli­tuk­sella pitää olla valmiutta tehdä vielä uusia toimia, mikäli nuori­so­ta­kuun tavoit­teet eivät näytä toteu­tu­van. Paljon on vielä tehtä­vissä nuor­ten työl­lis­tä­mi­sen edis­tä­mi­seksi. ?Esimer­kiksi koea­jan piden­tä­mi­sellä voitai­siin rohkaista työnan­ta­jia otta­maan työl­lis­tä­mi­sen riski?, Sato­nen ehdot­taa. Sato­sen mukaan myös­kään Vartiai­sen ja Soinin­vaa­ran esitystä alle 25-vuotiai­den vero­kor­tista vasta­pai­nona työeh­to­so­pi­musta alhai­sem­malle palkalle ei tulisi unoh­taa. ?Mata­lat palkat tuskin ovat kenen­kään tavoite, mutta työl­li­syy­den lisää­mi­nen on?, Sato­nen painot­taa.

Hänen mukaansa ensim­mäi­seen työpaik­kaan pääsy on erityi­sesti nuor­ten syrjäy­ty­mi­sen ehkäi­se­mi­seksi tärkeää.
?On kaik­kien suoma­lais­ten yhtei­nen etu, että nuoret pääse­vät kiinni elämän syrjään. Heidän harteil­laan on lopulta meidän vanhem­pien­kin hyvin­vointi?, Sato­nen koros­taa.

Lisä­tie­toja:
Arto Sato­nen p. 050 511 3110

Lisää sisältöä samassa kategoriassa

19.6.2024

Kokoo­muk­sen verkos­to­jen vastuu­hen­ki­löt kaudelle 2024-2026 valittu

Kokoo­muk­sen puolue­hal­li­tus on kokouk­ses­saan 14.6.2024 valin­nut kokoo­muk­sen ohjel­ma­työn verkos­toille vastuu­hen­ki­löt. Verkos­to­jen jäse­nyys on avointa kaikille puolu­een jäse­nille. Verkos­toi­hin pääsee liit­ty­mään

15.6.2024

Petteri Orpon linja­puhe puolue­ko­kouk­sessa 2024

Muutok­set puhut­taessa mahdol­li­sia. Hyvä puolue­ko­kous, Muis­tat­teko tunnel­man Kala­joella kaksi vuotta sitten? Ilmassa oli tahtoa ja päät­tä­väi­syyttä. Olimme nähneet, mihin vasem­mis­to­hal­li­tus

15.6.2024

Kokoo­mus valitsi Petteri Orpon jatka­maan puheen­joh­ta­jana

Orpo on ollut puheen­joh­ta­jana yhtä­jak­soi­sesti vuodesta 2016. Päämi­nis­te­rinä hän on ollut kesä­kuusta 2023 alkaen. Kokoo­muk­sen puheen­joh­ta­jan kausi on kaksi­vuo­ti­nen. Tampe­reella

Skip to content