Evästeasetukset Verkkosivumme käyttää välttämättömiä evästeitä, jotta sivut toimivat ja kokemuksesi olisi vieläkin makeampi. Voit lukea lisää käyttämistämme evästeistä ja hallita asetuksiasi evästeasetussivulla. You can read more about them use and control their settings.
Kokoomus.fi / Julkaisut / Politiikka / Sato­nen: Uusia keinoja nuori­so­ta­kuuseen

Sato­nen: Uusia keinoja nuori­so­ta­kuuseen

Julkaistu:

Kokoo­muk­sen edus­kun­ta­ryh­män vara­pu­heen­joh­taja Arto Sato­nen on tyyty­väi­nen halli­tuk­sen aktii­vi­seen ottee­seen nuori­so­ta­kuun edis­tä­mi­seksi. Halli­tus on tuomassa edus­kun­nalle esityk­sen, jonka avulla vaki­tui­sia työn­te­ki­jöi­tään lomaut­ta­nut yritys voi tarjota nuori­so­ta­kuun mukaista paik­kaa nuorelle. Samalla yritys voi hakea nuoren Sanssi-palk­ka­tu­kea, jota saa enim­mil­lään 700 euroa kuukau­dessa yhdek­sän kuukau­den ajan. Aiem­min tämä ei ole ollut mahdol­lista, ja lain­sää­däntö on rajan­nut suuren joukon yrityk­siä nuori­so­ta­kuu­jär­jes­tel­män ulko­puo­lelle.

?Tämä on erin­omai­nen kannuste työnan­ta­jille työl­lis­tää enem­män nuoria osaa­jia, mutta erityi­sen tärkeä muutos ennen kaik­kea työtä etsi­ville nuorille itsel­leen. Juuri tällai­sia työlain­sää­dän­nön jous­toja tarvit­semme nuor­ten työl­lis­tä­mi­seksi?, Sato­nen koros­taa.

?On haas­tava tavoite saada jokai­nen suoma­lai­nen nuori joko työhön tai koulu­tuk­seen ? tämä edel­lyt­tää vielä uusien toimien kaiva­mista halli­tuk­sen työka­lu­pa­kista?, Sato­nen perään­kuu­lut­taa.

Sato­sen mukaan halli­tuk­sella pitää olla valmiutta tehdä vielä uusia toimia, mikäli nuori­so­ta­kuun tavoit­teet eivät näytä toteu­tu­van. Paljon on vielä tehtä­vissä nuor­ten työl­lis­tä­mi­sen edis­tä­mi­seksi. ?Esimer­kiksi koea­jan piden­tä­mi­sellä voitai­siin rohkaista työnan­ta­jia otta­maan työl­lis­tä­mi­sen riski?, Sato­nen ehdot­taa. Sato­sen mukaan myös­kään Vartiai­sen ja Soinin­vaa­ran esitystä alle 25-vuotiai­den vero­kor­tista vasta­pai­nona työeh­to­so­pi­musta alhai­sem­malle palkalle ei tulisi unoh­taa. ?Mata­lat palkat tuskin ovat kenen­kään tavoite, mutta työl­li­syy­den lisää­mi­nen on?, Sato­nen painot­taa.

Hänen mukaansa ensim­mäi­seen työpaik­kaan pääsy on erityi­sesti nuor­ten syrjäy­ty­mi­sen ehkäi­se­mi­seksi tärkeää.
?On kaik­kien suoma­lais­ten yhtei­nen etu, että nuoret pääse­vät kiinni elämän syrjään. Heidän harteil­laan on lopulta meidän vanhem­pien­kin hyvin­vointi?, Sato­nen koros­taa.

Lisä­tie­toja:
Arto Sato­nen p. 050 511 3110

Lisää sisältöä samassa kategoriassa

15.4.2024

Susanna Kisner: ”Hyvin­voin­nilla on hinta ja tänään se on edul­li­sempi kuin huomenna”

Euroo­pan unio­nista puhut­taessa esillä on usein talou­den, turval­li­suu­den ja kult­tuu­rin teemoja. Unio­nilla on kuiten­kin myös liian vähälle huomiolle jäävä asema

5.2.2024

Anna-Kaisa Ikonen: “Kai me pystymme parem­paan kuin yhteen sola­riu­miin?”

Millaista olisi yritys­ten, kuntien tai hyvin­voin­tia­luei­den työ, jos todella uskal­tai­simme kokeilla, selviäm­mekö hieman pienem­mällä normi­tuk­sella? Nyt on elämämme tilai­suus, kirjoit­taa

4.12.2023

Pirjo Mäljä Hämeen Kokoo­muk­sen toimin­nan­joh­ta­jaksi, Joonas Pulliai­nen puolu­een euro­vaa­li­koor­di­naat­to­riksi

Kokoo­muk­sen puolue­hal­li­tus on valin­nut HTM Pirjo Mäljän Hämeen Kokoo­muk­sen toimin­nan­joh­ta­jaksi 2.1.2024 alkaen. Mäljä siir­tyy tehtä­vään Euroo­pan parla­men­tin avus­ta­jan tehtä­västä. Hänellä on pitkä

Skip to content