Risikko: Arkikei­no­jakin tarvitaan – kokoomus.fi
MENU
Risikko: Arkikei­no­jakin tarvitaan

Risikko: Arkikei­no­jakin tarvitaan

Julkaistu: 03.10.2012 Uncategorized

?Tarvitaan joku, joka sanoo, että olet hyvä ja kelpaat?, sanoo nuori haastat­te­lussa (HS 28.9).

Tasavallan presi­dentti Niinistön asettama asian­tun­ti­ja­ryhmä julkaisi pari viikkoa sitten ?ihan taval­lisia asioita? eli arkikeinoja, joiden avulla voidaan tehdä lasten ja nuorten arjesta turval­li­sempaa. Työryhmä mietti muun muassa mitä voimme tehdä yhdessä, mihin voimme tarttua ja miten itse kukin voi auttaa. Työryhmän näkökulma on nimenomaan meissä itse kussakin, ei viran­omai­sissa.

Esitykset saivat paljon myönteistä palau­tetta mutta myös kritiikkiä. Kritiikkiä tuli muun muassa siitä, ettei ryhmä ole huomioinut viran­omais­toimia ja esittänyt resurs­si­li­säyksiä.  Joidenkin mielestä esitykset puuttuvat perheiden yksityi­syyteen ja toisten mielestä työryhmän ehdotukset ovat liian taval­lisia.

Itse pidän asian­tun­ti­ja­ryhmän valit­semaa näkökulmaa ja ehdotuksia hyvinä. Samoin pidän ryhmän kokoon­panoa hyvänä. Ryhmäs­sähän ovat edustettuna juuri he, jotka kädet kaina­loita myöten tekevät syrjäy­ty­misen vastaista työtä. Ja ryhmässä on myös heitä kaikkein tärkeimpiä eli nuoria.

Eri minis­te­riöissä on meneillään kymmeniä viran­omais­toimia, hankkeita ja projekteja syrjäy­ty­misen ehkäisyyn ja siinä autta­miseen. Sosiaali- ja terveys­mi­nis­teriö koordinoi halli­tuksen syrjäy­ty­misen vastaisia toimen­pi­teitä poikki­hal­lin­nol­li­sella ohjel­malla.

Sosiaali- ja terveys­mi­nis­teriön koordi­noima ohjelma sisältää runsaat 30 eri minis­te­riöiden kärki­han­ketta. Lisäksi viime vuosina on tehty eri minis­te­riöissä lukuisia selvi­tyksiä, ohjeita ja säädöksiä viran­omais­toimien paran­ta­mi­seksi.

Yksi merkit­tä­vim­mistä koko halli­tuksen yhtei­sistä hankkeista on nuorten yhteis­kun­ta­ta­kuu­oh­jelma, joka käynnistyy ensi vuoden alussa. Sen avulla taataan jokai­selle alle 25-vuoti­aalle nuorelle ja alle 30 -vuoti­aalle vasta­val­mis­tu­neelle työ-, harjoittelu- opiskelu-, työpaja- tai kuntou­tus­paikka viimeistään kolmen kuukauden kuluttua työttö­mäksi joutu­mi­sesta.

Muita merkit­täviä syrjäy­ty­mistä ehkäi­seviä tai syrjäy­ty­neitä auttamaan pyrkiviä hankkeita ovat lasten-, nuorten- ja lapsi­per­heiden palve­lujen kehit­tä­mis­oh­jelma osana kansal­lista sosiaali- ja tervey­den­huollon kehit­tä­mis­oh­jelmaa sekä pitkä­ai­kai­sa­sunn­ot­to­muuden vähen­tä­mis­oh­jelma.

Miksi ihmeessä siis presi­dentin asettamaan työryhmän esitys olisi pitänyt olla viran­omai­sille suunnattu ohjelma, joita on jo vaikka millä mitalla? Ja miksi ihmeessä työryhmän olisi pitänyt esittää resurs­si­li­säyksiä? Kyllä me tiedämme mihin resursseja kunnissa tarvit­taisiin enemmän: lasten­suo­je­lu­työhön, perheiden kotipal­ve­luihin ja oppilas­huoltoon.

Ja vielä lisäksi: tämä ongelma ei ratkea pelkällä viran­omais­toi­milla vaan syrjäy­ty­misen estämi­sessä ja siinä autta­mi­sessa tarvitaan myös muita kuin viran­omaisia. Helsinki Mission toimin­nan­johtaja Olli Valtonen onkin mielestäni osuvasti sanonut syrjäy­ty­misen vastai­sesta taiste­lusta seuraavaa: ?Tarvitaan myös kansan­liike?.

Tarvitaan siis minua ja sinua. Ja mitä tulee nuoren omaan kannus­ta­miseen tai perheen ja lähim­mäisen vastuun tukemiseen arkikeinoin, en pidä sitäkään huonona.  Jokainen lapsi ja nuori tarvitsee kannus­tusta ja onnis­tu­misen kokemuksia.  Meillä kaikilla on vastuu ja sen antama oikeus auttaa.


Kokoomus.fi