Evästeasetukset Verkkosivumme käyttää välttämättömiä evästeitä, jotta sivut toimivat ja kokemuksesi olisi vieläkin makeampi. Voit lukea lisää käyttämistämme evästeistä ja hallita asetuksiasi evästeasetussivulla. You can read more about them use and control their settings.
Kokoomus.fi / Julkaisut / Politiikka / Risikko: Arki­kei­no­ja­kin tarvi­taan

Risikko: Arki­kei­no­ja­kin tarvi­taan

Julkaistu:

?Tarvi­taan joku, joka sanoo, että olet hyvä ja kelpaat?, sanoo nuori haas­tat­te­lussa (HS 28.9).

Tasa­val­lan presi­dentti Niinis­tön aset­tama asian­tun­ti­ja­ryhmä julkaisi pari viik­koa sitten ?ihan taval­li­sia asioita? eli arki­kei­noja, joiden avulla voidaan tehdä lasten ja nuor­ten arjesta turval­li­sem­paa. Työryhmä mietti muun muassa mitä voimme tehdä yhdessä, mihin voimme tart­tua ja miten itse kukin voi auttaa. Työryh­män näkö­kulma on nime­no­maan meissä itse kussa­kin, ei viran­omai­sissa.

Esityk­set saivat paljon myön­teistä palau­tetta mutta myös kritiik­kiä. Kritiik­kiä tuli muun muassa siitä, ettei ryhmä ole huomioi­nut viran­omais­toi­mia ja esit­tä­nyt resurs­si­li­säyk­siä.  Joiden­kin mielestä esityk­set puut­tu­vat perhei­den yksi­tyi­syy­teen ja tois­ten mielestä työryh­män ehdo­tuk­set ovat liian taval­li­sia.

Itse pidän asian­tun­ti­ja­ryh­män valit­se­maa näkö­kul­maa ja ehdo­tuk­sia hyvinä. Samoin pidän ryhmän kokoon­pa­noa hyvänä. Ryhmäs­sä­hän ovat edus­tet­tuna juuri he, jotka kädet kaina­loita myöten teke­vät syrjäy­ty­mi­sen vastaista työtä. Ja ryhmässä on myös heitä kaik­kein tärkeim­piä eli nuoria.

Eri minis­te­riöissä on meneil­lään kymme­niä viran­omais­toi­mia, hank­keita ja projek­teja syrjäy­ty­mi­sen ehkäi­syyn ja siinä autta­mi­seen. Sosi­aali- ja terveys­mi­nis­te­riö koor­di­noi halli­tuk­sen syrjäy­ty­mi­sen vastai­sia toimen­pi­teitä poik­ki­hal­lin­nol­li­sella ohjel­malla.

Sosi­aali- ja terveys­mi­nis­te­riön koor­di­noima ohjelma sisäl­tää runsaat 30 eri minis­te­riöi­den kärki­han­ketta. Lisäksi viime vuosina on tehty eri minis­te­riöissä lukui­sia selvi­tyk­siä, ohjeita ja säädök­siä viran­omais­toi­mien paran­ta­mi­seksi.

Yksi merkit­tä­vim­mistä koko halli­tuk­sen yhtei­sistä hank­keista on nuor­ten yhteis­kun­ta­ta­kuu­oh­jelma, joka käyn­nis­tyy ensi vuoden alussa. Sen avulla taataan jokai­selle alle 25-vuoti­aalle nuorelle ja alle 30 -vuoti­aalle vasta­val­mis­tu­neelle työ-, harjoit­telu- opis­kelu-, työpaja- tai kuntou­tus­paikka viimeis­tään kolmen kuukau­den kulut­tua työt­tö­mäksi joutu­mi­sesta.

Muita merkit­tä­viä syrjäy­ty­mistä ehkäi­se­viä tai syrjäy­ty­neitä autta­maan pyrki­viä hank­keita ovat lasten-, nuor­ten- ja lapsi­per­hei­den palve­lu­jen kehit­tä­mis­oh­jelma osana kansal­lista sosi­aali- ja tervey­den­huol­lon kehit­tä­mis­oh­jel­maa sekä pitkä­ai­kai­sa­sunn­ot­to­muu­den vähen­tä­mis­oh­jelma.

Miksi ihmeessä siis presi­den­tin aset­ta­maan työryh­män esitys olisi pitä­nyt olla viran­omai­sille suun­nattu ohjelma, joita on jo vaikka millä mitalla? Ja miksi ihmeessä työryh­män olisi pitä­nyt esit­tää resurs­si­li­säyk­siä? Kyllä me tiedämme mihin resurs­seja kunnissa tarvit­tai­siin enem­män: lasten­suo­je­lu­työ­hön, perhei­den koti­pal­ve­lui­hin ja oppi­las­huol­toon.

Ja vielä lisäksi: tämä ongelma ei ratkea pelkällä viran­omais­toi­milla vaan syrjäy­ty­mi­sen estä­mi­sessä ja siinä autta­mi­sessa tarvi­taan myös muita kuin viran­omai­sia. Helsinki Mission toimin­nan­joh­taja Olli Valto­nen onkin mieles­täni osuvasti sano­nut syrjäy­ty­mi­sen vastai­sesta tais­te­lusta seuraa­vaa: ?Tarvi­taan myös kansan­liike?.

Tarvi­taan siis minua ja sinua. Ja mitä tulee nuoren omaan kannus­ta­mi­seen tai perheen ja lähim­mäi­sen vastuun tuke­mi­seen arki­kei­noin, en pidä sitä­kään huonona.  Jokai­nen lapsi ja nuori tarvit­see kannus­tusta ja onnis­tu­mi­sen koke­muk­sia.  Meillä kaikilla on vastuu ja sen antama oikeus auttaa.

Lisää sisältöä samassa kategoriassa

15.9.2023

Joel Elmaci kokoo­muk­sen nuori­so­koor­di­naat­to­riksi

Kokoo­muk­sen puolue­hal­li­tus on nimit­tä­nyt varkau­te­lai­sen Joel Elmacin, 23, nuori­so­koor­di­naat­to­riksi puolue­toi­mis­tolle. Hän on toimi­nut aiem­min muun muassa poli­tii­kan ja vies­tin­nän suun­nit­te­li­jana

6.9.2023

Päämi­nis­teri Petteri Orpo: Rasis­mille ei ole suoma­lai­sessa yhteis­kun­nassa tilaa

Päämi­nis­teri Petteri Orpo piti esit­te­ly­pu­heen edus­kun­nalle tiedon­an­to­kes­kus­te­lussa keski­viik­kona 6. syys­kuuta 2023. Puhe muutos­va­rauk­sin. Arvoisa puhe­mies, Valtio­neu­vosto on anta­nut edus­kun­nalle tiedon­an­non

4.9.2023

Janne Jukkola ja Teemu Kinnari: “Osta­malla suoma­laista ruokaa tuet huol­to­var­muutta”

Janne Jukkola Olen koko ikäni ollut teke­mi­sissä koti­mai­sen ruoan­tuo­tan­non parissa. Maito­ti­lalla kasva­neena ja meijeri-yrit­­tä­­jänä Jukko­lan Juus­to­lassa olen oppi­nut arvos­ta­maan työn­te­koa,

Skip to content