Evästeasetukset Verkkosivumme käyttää välttämättömiä evästeitä, jotta sivut toimivat ja kokemuksesi olisi vieläkin makeampi. Voit lukea lisää käyttämistämme evästeistä ja hallita asetuksiasi evästeasetussivulla. You can read more about them use and control their settings.
Kokoomus.fi / Julkaisut / Politiikka / Risikko: Arki­kei­no­ja­kin tarvi­taan

Risikko: Arki­kei­no­ja­kin tarvi­taan

Julkaistu:

?Tarvi­taan joku, joka sanoo, että olet hyvä ja kelpaat?, sanoo nuori haas­tat­te­lussa (HS 28.9).

Tasa­val­lan presi­dentti Niinis­tön aset­tama asian­tun­ti­ja­ryhmä julkaisi pari viik­koa sitten ?ihan taval­li­sia asioita? eli arki­kei­noja, joiden avulla voidaan tehdä lasten ja nuor­ten arjesta turval­li­sem­paa. Työryhmä mietti muun muassa mitä voimme tehdä yhdessä, mihin voimme tart­tua ja miten itse kukin voi auttaa. Työryh­män näkö­kulma on nime­no­maan meissä itse kussa­kin, ei viran­omai­sissa.

Esityk­set saivat paljon myön­teistä palau­tetta mutta myös kritiik­kiä. Kritiik­kiä tuli muun muassa siitä, ettei ryhmä ole huomioi­nut viran­omais­toi­mia ja esit­tä­nyt resurs­si­li­säyk­siä.  Joiden­kin mielestä esityk­set puut­tu­vat perhei­den yksi­tyi­syy­teen ja tois­ten mielestä työryh­män ehdo­tuk­set ovat liian taval­li­sia.

Itse pidän asian­tun­ti­ja­ryh­män valit­se­maa näkö­kul­maa ja ehdo­tuk­sia hyvinä. Samoin pidän ryhmän kokoon­pa­noa hyvänä. Ryhmäs­sä­hän ovat edus­tet­tuna juuri he, jotka kädet kaina­loita myöten teke­vät syrjäy­ty­mi­sen vastaista työtä. Ja ryhmässä on myös heitä kaik­kein tärkeim­piä eli nuoria.

Eri minis­te­riöissä on meneil­lään kymme­niä viran­omais­toi­mia, hank­keita ja projek­teja syrjäy­ty­mi­sen ehkäi­syyn ja siinä autta­mi­seen. Sosi­aali- ja terveys­mi­nis­te­riö koor­di­noi halli­tuk­sen syrjäy­ty­mi­sen vastai­sia toimen­pi­teitä poik­ki­hal­lin­nol­li­sella ohjel­malla.

Sosi­aali- ja terveys­mi­nis­te­riön koor­di­noima ohjelma sisäl­tää runsaat 30 eri minis­te­riöi­den kärki­han­ketta. Lisäksi viime vuosina on tehty eri minis­te­riöissä lukui­sia selvi­tyk­siä, ohjeita ja säädök­siä viran­omais­toi­mien paran­ta­mi­seksi.

Yksi merkit­tä­vim­mistä koko halli­tuk­sen yhtei­sistä hank­keista on nuor­ten yhteis­kun­ta­ta­kuu­oh­jelma, joka käyn­nis­tyy ensi vuoden alussa. Sen avulla taataan jokai­selle alle 25-vuoti­aalle nuorelle ja alle 30 -vuoti­aalle vasta­val­mis­tu­neelle työ-, harjoit­telu- opis­kelu-, työpaja- tai kuntou­tus­paikka viimeis­tään kolmen kuukau­den kulut­tua työt­tö­mäksi joutu­mi­sesta.

Muita merkit­tä­viä syrjäy­ty­mistä ehkäi­se­viä tai syrjäy­ty­neitä autta­maan pyrki­viä hank­keita ovat lasten-, nuor­ten- ja lapsi­per­hei­den palve­lu­jen kehit­tä­mis­oh­jelma osana kansal­lista sosi­aali- ja tervey­den­huol­lon kehit­tä­mis­oh­jel­maa sekä pitkä­ai­kai­sa­sunn­ot­to­muu­den vähen­tä­mis­oh­jelma.

Miksi ihmeessä siis presi­den­tin aset­ta­maan työryh­män esitys olisi pitä­nyt olla viran­omai­sille suun­nattu ohjelma, joita on jo vaikka millä mitalla? Ja miksi ihmeessä työryh­män olisi pitä­nyt esit­tää resurs­si­li­säyk­siä? Kyllä me tiedämme mihin resurs­seja kunnissa tarvit­tai­siin enem­män: lasten­suo­je­lu­työ­hön, perhei­den koti­pal­ve­lui­hin ja oppi­las­huol­toon.

Ja vielä lisäksi: tämä ongelma ei ratkea pelkällä viran­omais­toi­milla vaan syrjäy­ty­mi­sen estä­mi­sessä ja siinä autta­mi­sessa tarvi­taan myös muita kuin viran­omai­sia. Helsinki Mission toimin­nan­joh­taja Olli Valto­nen onkin mieles­täni osuvasti sano­nut syrjäy­ty­mi­sen vastai­sesta tais­te­lusta seuraa­vaa: ?Tarvi­taan myös kansan­liike?.

Tarvi­taan siis minua ja sinua. Ja mitä tulee nuoren omaan kannus­ta­mi­seen tai perheen ja lähim­mäi­sen vastuun tuke­mi­seen arki­kei­noin, en pidä sitä­kään huonona.  Jokai­nen lapsi ja nuori tarvit­see kannus­tusta ja onnis­tu­mi­sen koke­muk­sia.  Meillä kaikilla on vastuu ja sen antama oikeus auttaa.

Lisää sisältöä samassa kategoriassa

5.2.2024

Anna-Kaisa Ikonen: “Kai me pystymme parem­paan kuin yhteen sola­riu­miin?”

Millaista olisi yritys­ten, kuntien tai hyvin­voin­tia­luei­den työ, jos todella uskal­tai­simme kokeilla, selviäm­mekö hieman pienem­mällä normi­tuk­sella? Nyt on elämämme tilai­suus, kirjoit­taa

4.12.2023

Pirjo Mäljä Hämeen Kokoo­muk­sen toimin­nan­joh­ta­jaksi, Joonas Pulliai­nen puolu­een euro­vaa­li­koor­di­naat­to­riksi

Kokoo­muk­sen puolue­hal­li­tus on valin­nut HTM Pirjo Mäljän Hämeen Kokoo­muk­sen toimin­nan­joh­ta­jaksi 2.1.2024 alkaen. Mäljä siir­tyy tehtä­vään Euroo­pan parla­men­tin avus­ta­jan tehtä­västä. Hänellä on pitkä

15.11.2023

Timo Heino­nen: “Nopealle, jous­ta­valle ja muokat­ta­valle krii­sin­hal­lin­ta­ky­vylle on tarvetta”

Kansan­edus­taja Timo Heino­sen pitämä Kokoo­muk­sen edus­kun­ta­ryh­män ryhmä­puhe Edus­kun­nan keskus­tel­lessa valtio­neu­vos­ton selon­teosta Soti­las­osas­ton aset­ta­mi­sesta korke­aan valmiu­teen osana Rans­kan, Belgian ja Suomen

Skip to content