• FI
 • SV
 • MENU
  TET-harjoittelija_kokoomus
  TET-harjoit­te­lussa puolue­toi­mis­tolla: “Minä osana yhteis­kun­taa”

  TET-harjoit­te­lussa puolue­toi­mis­tolla: “Minä osana yhteis­kun­taa”

  Julkaistu: 08.10.2018 Kokoomus

  Ysiluok­ka­lai­nen Arseny teki puolue­toi­mis­tolle ja Kokoo­mus­nuor­ten keskus­toi­mis­tolle TET-harjoit­te­lunsa. Vanhem­pana hän haluaa tehdä töitä poli­tii­kan parissa ja paran­taa Suomen talou­del­lista tilan­netta enti­ses­tään. Arseny kirjoitti TET:insä yhtey­dessä blogi­teks­tin siitä, miltä maailma ja tule­vai­suus ysiluok­ka­lai­sen silmin näyt­tää.

  Minä osana yhteis­kun­taa

  “Olen Arseny Bele­nic­hev ja olen kotoi­sin Venä­jältä. Olin juuri täyt­tä­nyt neljä, kun minä ja äitini muutimme Suomeen isäni luokse. Suomessa olen asunut aina Uuden­maan alueella ja asun tällä­kin hetkellä Vantaalla. Käyn koulua Kulos­aa­ren Yhteis­kou­lussa ja vapaa-ajal­lani harras­tan jalka­pal­loa ja muuta ikäluo­kal­leni tyypil­listä touhua. Olen muuten­kin tavalla tai toisella tyypil­li­nen 15-vuotias teini, mutta näke­myk­seni eroa­vat varmasti monista muista ikäi­sis­täni.

  Olen tyyty­väi­nen Suomen tilan­tee­seen, sillä kanna­tan vapautta ja itse­näi­syyttä.

  Minua kiin­nos­taa poli­tiikka ja tieten­kin minulla on oma näke­myk­seni siitä, miten asioi­den kuuluu olla. Olen kuiten­kin tyyty­väi­nen Suomen tilan­tee­seen, sillä kanna­tan vapautta ja itse­näi­syyttä. Mieles­täni omat asiat pitää hoitaa itse, eikä antaa yhteis­kun­nan hoitaa niitä. Tarkem­min olen vapaan kaupan ja libe­ra­lis­min kannalla, joten juuri kokoo­mus tuntuu mahdol­li­sim­man sopi­valta puolu­eelta minulle.

  No mitä jos mieti­tään minun ikäis­teni mieli­pi­teitä ja ajatuk­sia yhteis­kun­nasta? No suurin osa minulle tutuista nuorista ei ole vielä päät­tä­nyt, minkä kannalla on tai ei halua kertoa sitä ehkä epävar­muu­den vuoksi. Ne, joilla on oma mieli­pide, ovat yleensä luon­non sääs­tä­mi­sen ja rauhan puolesta, sillä tämä on nous­sut tren­diksi lähiai­koina. Esimer­kiksi usein yhteis­kun­tao­pin tunneilla mieli­pi­teet ovat erit­täin… no sanoi­sin, että vihreitä, eli juuri­kin ihmis- ja eläi­noi­keus­pai­not­tei­sia. Myös koulun projek­tiai­heet, jotka koske­vat näitä teemoja, ovat suosit­tuja. Olen myös tavan­nut nuoria, joilla on saman­tyyp­pi­nen kanta kuin minulla. Vasem­mis­to­lai­sia tai vasem­mis­to­mai­sesti ajat­te­le­via en ole juuri­kaan tavan­nut.

  Nyky­nuo­ret ovat luon­non sääs­tä­mi­sen ja rauhan puolesta.

  Kaik­kien keskus­te­luai­hei­den lomasta löytyy silti yksi yhtei­nen melkein kaik­kia kiin­nos­tava aihe, tule­vai­suus ja jatko-opin­not. Usein monia askar­rut­taa, kun ei tiedetä minne lukioon tai ammat­ti­kou­luun menee, ja mikä tule­vai­suu­den ammatti on, siksi aiheesta keskus­tel­laan paljon ja saadaan mahdol­li­sesti vink­kiä kave­rilta minne mennä. Vaikka keskus­te­lun aihe on yhtei­nen ja kaik­kia koskeva, silti halut ja mieli­pi­teet ovat aivan erilai­sia. Esimer­kiksi joku voi haluta raksa­mie­heksi ja toinen presi­den­tiksi. Se ei ole kuiten­kaan huono asia, enem­män­kin hieno asia, sillä keskus­tel­lessa pääsee kuule­maan tois­ten mieli­pi­teitä ja ymmär­tä­mään kave­rin sisäistä maail­maa enem­män.”

   

  Keskus­tel­lessa pääsee kuule­maan tois­ten mieli­pi­teitä ja ymmär­tä­mään kave­rin sisäistä maail­maa enem­män.