Evästeasetukset Verkkosivumme käyttää välttämättömiä evästeitä, jotta sivut toimivat ja kokemuksesi olisi vieläkin makeampi. Voit lukea lisää käyttämistämme evästeistä ja hallita asetuksiasi evästeasetussivulla. You can read more about them use and control their settings.
TET-harjoittelija_kokoomus
Kokoomus.fi / Julkaisut / Politiikka / TET-harjoit­te­lussa puolue­toi­mis­tolla: “Minä osana yhteis­kun­taa”

TET-harjoit­te­lussa puolue­toi­mis­tolla: “Minä osana yhteis­kun­taa”

Julkaistu:

Ysiluok­ka­lai­nen Arseny teki puolue­toi­mis­tolle ja Kokoo­mus­nuor­ten keskus­toi­mis­tolle TET-harjoit­te­lunsa. Vanhem­pana hän haluaa tehdä töitä poli­tii­kan parissa ja paran­taa Suomen talou­del­lista tilan­netta enti­ses­tään. Arseny kirjoitti TET:insä yhtey­dessä blogi­teks­tin siitä, miltä maailma ja tule­vai­suus ysiluok­ka­lai­sen silmin näyt­tää.

Minä osana yhteis­kun­taa

“Olen Arseny Bele­nic­hev ja olen kotoi­sin Venä­jältä. Olin juuri täyt­tä­nyt neljä, kun minä ja äitini muutimme Suomeen isäni luokse. Suomessa olen asunut aina Uuden­maan alueella ja asun tällä­kin hetkellä Vantaalla. Käyn koulua Kulos­aa­ren Yhteis­kou­lussa ja vapaa-ajal­lani harras­tan jalka­pal­loa ja muuta ikäluo­kal­leni tyypil­listä touhua. Olen muuten­kin tavalla tai toisella tyypil­li­nen 15-vuotias teini, mutta näke­myk­seni eroa­vat varmasti monista muista ikäi­sis­täni.

Olen tyyty­väi­nen Suomen tilan­tee­seen, sillä kanna­tan vapautta ja itse­näi­syyttä.

Minua kiin­nos­taa poli­tiikka ja tieten­kin minulla on oma näke­myk­seni siitä, miten asioi­den kuuluu olla. Olen kuiten­kin tyyty­väi­nen Suomen tilan­tee­seen, sillä kanna­tan vapautta ja itse­näi­syyttä. Mieles­täni omat asiat pitää hoitaa itse, eikä antaa yhteis­kun­nan hoitaa niitä. Tarkem­min olen vapaan kaupan ja libe­ra­lis­min kannalla, joten juuri kokoo­mus tuntuu mahdol­li­sim­man sopi­valta puolu­eelta minulle.

No mitä jos mieti­tään minun ikäis­teni mieli­pi­teitä ja ajatuk­sia yhteis­kun­nasta? No suurin osa minulle tutuista nuorista ei ole vielä päät­tä­nyt, minkä kannalla on tai ei halua kertoa sitä ehkä epävar­muu­den vuoksi. Ne, joilla on oma mieli­pide, ovat yleensä luon­non sääs­tä­mi­sen ja rauhan puolesta, sillä tämä on nous­sut tren­diksi lähiai­koina. Esimer­kiksi usein yhteis­kun­tao­pin tunneilla mieli­pi­teet ovat erit­täin… no sanoi­sin, että vihreitä, eli juuri­kin ihmis- ja eläi­noi­keus­pai­not­tei­sia. Myös koulun projek­tiai­heet, jotka koske­vat näitä teemoja, ovat suosit­tuja. Olen myös tavan­nut nuoria, joilla on saman­tyyp­pi­nen kanta kuin minulla. Vasem­mis­to­lai­sia tai vasem­mis­to­mai­sesti ajat­te­le­via en ole juuri­kaan tavan­nut.

Nyky­nuo­ret ovat luon­non sääs­tä­mi­sen ja rauhan puolesta.

Kaik­kien keskus­te­luai­hei­den lomasta löytyy silti yksi yhtei­nen melkein kaik­kia kiin­nos­tava aihe, tule­vai­suus ja jatko-opin­not. Usein monia askar­rut­taa, kun ei tiedetä minne lukioon tai ammat­ti­kou­luun menee, ja mikä tule­vai­suu­den ammatti on, siksi aiheesta keskus­tel­laan paljon ja saadaan mahdol­li­sesti vink­kiä kave­rilta minne mennä. Vaikka keskus­te­lun aihe on yhtei­nen ja kaik­kia koskeva, silti halut ja mieli­pi­teet ovat aivan erilai­sia. Esimer­kiksi joku voi haluta raksa­mie­heksi ja toinen presi­den­tiksi. Se ei ole kuiten­kaan huono asia, enem­män­kin hieno asia, sillä keskus­tel­lessa pääsee kuule­maan tois­ten mieli­pi­teitä ja ymmär­tä­mään kave­rin sisäistä maail­maa enem­män.”

 

Keskus­tel­lessa pääsee kuule­maan tois­ten mieli­pi­teitä ja ymmär­tä­mään kave­rin sisäistä maail­maa enem­män.

 

Lisää sisältöä samassa kategoriassa

25.3.2024

Vastuu­hen­ki­lö­haku verkos­toi­hin on avattu

Kokoo­muk­sen verkos­tot asete­taan kahdeksi vuodeksi kerral­laan, ja samalla niille vali­taan kaksi­vuo­tis­kau­deksi puheen­joh­ta­jat ja sihtee­rit. Verkos­to­jen vastuu­hen­ki­lö­haku on auki 15.5. saakka.

25.9.2022

Kris­tiina Kokko jatkaa puolue­sih­tee­rinä, puolue­val­tuus­ton vara­pu­heen­joh­ta­jiksi Emilia Koik­ka­lai­nen ja Juha Rostedt

Kokoo­muk­sen puolue­sih­tee­rinä jatkaa Kris­tiina Kokko. Kokoo­muk­sen puolue­val­tuusto valitsi Kokon jatko­kau­delle kokouk­ses­saan Hämeen­lin­nassa. Kokko on toimi­nut kokoo­muk­sen puolue­sih­tee­rinä syys­kuusta 2019. Puolue­val­tuus­ton

1.10.2020

Suosi­tuk­set tilai­suuk­sien järjes­tä­mi­sestä 2021

Vaali­työtä voi tehdä poik­keus­ai­kana! - seuraat­han alueel­li­sia rajoi­tuk­sia  Puolue suosit­taa koro­na­tur­val­lista kampan­join­tia Koro­na­ti­lanne vaih­te­lee merkit­tä­västi ympäri Suomen. Osassa Suomea on

Skip to content