TET-harjoit­te­lussa puolue­toi­mis­tolla: “Minä osana yhteis­kuntaa” – kokoomus.fi
MENU
TET-harjoittelija_kokoomus
TET-harjoit­te­lussa puolue­toi­mis­tolla: “Minä osana yhteis­kuntaa”

TET-harjoit­te­lussa puolue­toi­mis­tolla: “Minä osana yhteis­kuntaa”

Julkaistu: 08.10.2018 Kokoomus

Ysiluok­ka­lainen Arseny teki puolue­toi­mis­tolle ja Kokoo­mus­nuorten keskus­toi­mis­tolle TET-harjoit­te­lunsa. Vanhempana hän haluaa tehdä töitä politiikan parissa ja parantaa Suomen talou­del­lista tilan­netta entisestään. Arseny kirjoitti TET:insä yhtey­dessä blogi­tekstin siitä, miltä maailma ja tulevaisuus ysiluok­ka­laisen silmin näyttää.

Minä osana yhteis­kuntaa

“Olen Arseny Belenichev ja olen kotoisin Venäjältä. Olin juuri täyttänyt neljä, kun minä ja äitini muutimme Suomeen isäni luokse. Suomessa olen asunut aina Uudenmaan alueella ja asun tälläkin hetkellä Vantaalla. Käyn koulua Kulos­aaren Yhteis­kou­lussa ja vapaa-ajallani harrastan jalka­palloa ja muuta ikäluo­kalleni tyypil­listä touhua. Olen muutenkin tavalla tai toisella tyypil­linen 15-vuotias teini, mutta näkemykseni eroavat varmasti monista muista ikäisistäni.

Olen tyyty­väinen Suomen tilan­teeseen, sillä kannatan vapautta ja itsenäi­syyttä.

Minua kiinnostaa politiikka ja tietenkin minulla on oma näkemykseni siitä, miten asioiden kuuluu olla. Olen kuitenkin tyyty­väinen Suomen tilan­teeseen, sillä kannatan vapautta ja itsenäi­syyttä. Mielestäni omat asiat pitää hoitaa itse, eikä antaa yhteis­kunnan hoitaa niitä. Tarkemmin olen vapaan kaupan ja libera­lismin kannalla, joten juuri kokoomus tuntuu mahdol­li­simman sopivalta puolu­eelta minulle.

No mitä jos mietitään minun ikäisteni mieli­pi­teitä ja ajatuksia yhteis­kun­nasta? No suurin osa minulle tutuista nuorista ei ole vielä päättänyt, minkä kannalla on tai ei halua kertoa sitä ehkä epävar­muuden vuoksi. Ne, joilla on oma mielipide, ovat yleensä luonnon säästä­misen ja rauhan puolesta, sillä tämä on noussut trendiksi lähiai­koina. Esimer­kiksi usein yhteis­kun­taopin tunneilla mieli­piteet ovat erittäin… no sanoisin, että vihreitä, eli juurikin ihmis- ja eläinoi­keus­pai­not­teisia. Myös koulun projek­tiaiheet, jotka koskevat näitä teemoja, ovat suosittuja. Olen myös tavannut nuoria, joilla on saman­tyyp­pinen kanta kuin minulla. Vasem­mis­to­laisia tai vasem­mis­to­mai­sesti ajatte­levia en ole juurikaan tavannut.

Nykynuoret ovat luonnon säästä­misen ja rauhan puolesta.

Kaikkien keskus­te­luai­heiden lomasta löytyy silti yksi yhteinen melkein kaikkia kiinnostava aihe, tulevaisuus ja jatko-opinnot. Usein monia askar­ruttaa, kun ei tiedetä minne lukioon tai ammat­ti­kouluun menee, ja mikä tulevai­suuden ammatti on, siksi aiheesta keskus­tellaan paljon ja saadaan mahdol­li­sesti vinkkiä kaverilta minne mennä. Vaikka keskus­telun aihe on yhteinen ja kaikkia koskeva, silti halut ja mieli­piteet ovat aivan erilaisia. Esimer­kiksi joku voi haluta raksa­mie­heksi ja toinen presi­den­tiksi. Se ei ole kuitenkaan huono asia, enemmänkin hieno asia, sillä keskus­tel­lessa pääsee kuulemaan toisten mieli­pi­teitä ja ymmär­tämään kaverin sisäistä maailmaa enemmän.”

 

Keskus­tel­lessa pääsee kuulemaan toisten mieli­pi­teitä ja ymmär­tämään kaverin sisäistä maailmaa enemmän.

 


Kokoomus.fi