Kokoomus.fi / Julkaisut / Järjestö / Suositukset tilaisuuksien järjestämisestä 2021

Suosi­tuk­set tilai­suuk­sien järjes­tä­mi­sestä 2021

Julkaistu:

Vaali­työtä voi tehdä poik­keus­ai­kana! - seuraat­han alueel­li­sia rajoi­tuk­sia 

Puolue suosit­taa koro­na­tur­val­lista kampan­join­tia

Koro­na­ti­lanne vaih­te­lee merkit­tä­västi ympäri Suomen. Osassa Suomea on voitu aloit­taa jo tori­ti­lai­suu­det, toisaalla Suomessa joudu­taan noudat­ta­maan toden­nä­köi­sesti hyvin tiuk­koja rajoi­tuk­sia koko kampan­jan ajan. Kannus­tamme vaali­työ­hön, mutta koros­tamme alueel­lis­ten määräys­ten seuraa­mista ja noudat­ta­mista.

Kaikilla alueilla tulee noudat­taa voimassa olevia viran­omais­mää­räyk­siä. Viran­omais­ten määräyk­set ovat ensi­si­jai­set verrat­tuna puolu­een ohjei­siin.

Puolue­joh­don kier­tä­mi­sessä nouda­te­taan alueel­li­sia rajoi­tuk­sia ja tilai­suu­det järjes­te­tään fyysi­sesti alueen tilan­teen niin salliessa. Puolue­joh­don kier­tä­mi­nen koor­di­noi­daan piiri­toi­mis­tolta.

Parhaita vink­kejä kampan­join­tiin löydät seuraa­malla kokoo­musyh­dis­tyk­siä somessa. Ympäri Suomen tehdään lois­ta­vaa ja kekse­liästä kampan­join­tia koro­na­ti­lanne huomioi­den.

Oman alueesi viran­omais­oh­jeet voit tarkas­taa paikal­li­selta alue­hal­lin­to­vi­ras­tolta: https://www.avi.fi/web/avi/aluehallintovirastot
Lisä­tie­toa koro­na­ti­lan­teesta: https://thl.fi/fi/web/infektiotaudit-ja-rokotukset/ajankohtaista/ajankohtaista-koronaviruksesta-covid-19

Tarkem­pia ohjeita kampan­join­nista löytyy yhdis­tys­kir­jeessä 18.5.2021

Halli­tuk­sen kokouk­set

Ohjeita halli­tuk­sen etäko­kouk­seen löytyy puolu­een verk­ko­si­vuilta: https://www.kokoomus.fi/tukea-yhdistysten-etatyoskentelyyn/

Sään­tö­mää­räi­set kokouk­set

Laki väliai­kai­sesta poik­kea­mi­sesta osakeyh­tiö­laista, osuus­kun­ta­laista, yhdis­tys­laista ja eräistä muista yhtei­sö­la­eista covid-19-epide­mian leviä­mi­sen rajoit­ta­mi­seksi

Lain tiivis­telmä

Väliai­kaista lakia on päätetty jatkaa 3.10.2020 alkaen. Laki on voimassa 30.6.2021 saakka. Laki sallii sään­tö­mää­räis­ten kokous­ten järjes­tä­mi­sen etäyh­teyttä käyt­täen, vaikka sään­nöt eivät tätä sallisi ja yhdis­tyk­sellä ei ole päätet­tyä äänes­tys- ja vaali­jär­jes­tystä. Kokouk­sen etäyh­tey­den käyttö on kunkin yhdis­tyk­sen halli­tuk­sen päätet­tä­vissä oleva asia. Etäyh­teyttä pidet­tyyn kokouk­seen voidaan velvoit­taa ennak­koil­moit­tau­tu­mi­nen. Laissa anne­taan mahdol­li­suus myös sään­tö­mää­räi­sen kokouk­sen pitä­mi­seen valtuu­tuk­sen saaneita asia­mie­hiä käyt­täen. Kokouk­set tulee pitää sään­tö­jen määrää­mässä määrä­ajassa.

Puolu­een suosi­tuk­set

Puolue ei suosita nykyistä laajem­pien valtuu­tuk­sien anta­mista jäsen­ten asiamiehille/​kokousedustajille. Puolue ei tule ohjeis­ta­maan tätä asiaa.

Suosi­tuk­sia sään­tö­mää­räi­sen etäko­kouk­sen järjes­tä­mi­seksi

Mikäli kokous pääte­tään pitää etäyh­teyttä käyt­täen, ohessa on suosi­tuk­sia kokouk­sen pitä­mi­selle.

Huomaat­te­han että mikäli kokouk­sessa on odotet­ta­vissa henki­lö­vaa­leja ja/​tai äänes­tyk­siä sulje­tuin lipuin, suosi­tamme ettei kokousta pidetä etäyh­teyttä käyt­täen.

Mikäli yhdis­tys päät­tää pitää kokouk­sen etäyh­teyttä käyt­täen ja kokouk­sessa on henki­lö­vaa­lit, yhdis­tyk­sen tulee huoleh­tia vaali­sa­li­suu­den säily­mi­sestä parhaalla mahdol­li­sella tavalla.

Halli­tuk­sen tehtä­vät ennen yleistä kokousta

Halli­tus kutsuu sään­tö­mää­räi­sen kokouk­sen koolle ja määrää kokouk­sen ajan, paikan ja muodon (valit­see käytet­tä­vän tekni­sen väli­neen)

*Kutsu toimi­te­taan määrä­ajassa. Suosit­te­lemme otta­maan käyt­töön ennak­koil­moit­tau­tu­mi­sen varsin­kin suurissa kokouk­sissa jäsen­mak­su­jen tarkis­ta­mi­sen vuoksi. Viimei­nen mahdol­li­nen päivä ilmoit­tau­tua kokouk­seen voi olla enin­tään kaksi viik­koa ennen kokousta, mutta aika suosi­tel­laan jätet­tä­vän mahdol­li­sim­man lyhyeksi eli sellai­seksi, kuin yhdis­tys arvioi mene­vän jäsen­mak­su­jen maksa­mi­sen tarkas­ta­mi­seen. Useissa yhdis­tyk­sissä tämä onnis­tu­nee yhdessä tai kahdessa päivässä. Normaa­liin kutsun määrä­ai­kaan (sään­nöissä mainittu kokous­kut­suaika) lisä­tään tämä aika, jonka halli­tus on päät­tä­nyt varata ennak­koil­moit­tau­tu­mi­sen viimei­sen päivän ja kokouk­sen väli­seksi ajaksi. Esimerkki: Normaali sään­nöissä mainittu kokous­kut­sun määrä­aika on 1 vko, halli­tus on päät­tä­nyt viimei­sen ilmoit­tau­tu­mis­päi­vän olevan 2 päivää ennen kokousta => Kutsu lähe­te­tään 9 vrk ennen kokousta ja kokouk­seen tulee ilmoit­tau­tua viimeis­tään 2 vrk ennen kokousta.

*Kokouk­sen muotoa vali­tessa tulee arvioida mitä väli­nettä jäse­nis­tön on toden­nä­köi­sim­min mahdol­lista käyt­tää. Yksi mahdol­li­nen väline on Teams. Olisi hyvä valita järjes­telmä, jossa on mahdol­li­suus kuva- ja ääniyh­tey­teen. Suurem­missa kokouk­sissa on hyvä olla mahdol­li­suus myös kirjoi­tus­toi­min­toon esimer­kiksi puheen­vuo­ro­pyyn­töjä varten.

*Kutsun yhtey­dessä tulee toimit­taa tarkat ohjeet kokouk­sen tekni­sen järjes­tel­män käytöstä. Kutsuun on hyvä lait­taa ohjeet ja yhteys­tie­dot keneen voi olla yhtey­dessä ennen kokousta yhtey­den ja käytön varmis­ta­mi­seksi. Halli­tuk­sen tulee varmis­tua, että jokai­nen kokouk­seen oikeu­tettu voi myös tosia­sial­li­sesti osal­lis­tua kokouk­seen.

halli­tus käsit­te­lee halli­tuk­sen kokouk­sessa esitel­tä­vät asiat ja esit­tää niitä varsi­nai­selle kokouk­selle

Huomaat­te­han tehdä kaikki valmis­te­le­vat toimet hyvissä ajoin. Kokouk­sessa käsi­tel­tä­vät liit­teet on hyvä lähet­tää kokous­kut­sun yhtey­dessä suju­van kokouk­sen varmis­ta­mi­seksi.

Huomioi­ta­via asioita:

*äänioi­keus on jäsen­mak­sunsa maksa­neilla jäse­nillä. Jäsen­mak­su­jen tarkis­ta­mi­seen on hyvä varata pieni määrä­aika ennen kokousta.

*kokouk­sen aikana on syytä olla nimet­tynä tekni­nen tuki­hen­kilö

*kokouk­sen aluksi tulee toden­taa selvästi ketkä kokouk­sessa ovat paikalla kokous­ti­lassa ja ketkä etäyh­tey­dellä sekä saat­taa se osal­lis­tu­jien tietoon

*asia­ää­nes­tyk­set tulee kokouk­sessa tehdä avoi­mena äänes­tyk­senä esimer­kiksi kokouk­sen kommen­toin­ti­ken­tässä tai nimen­huu­to­tek­nii­kalla (puheen­joh­taja sanoo edus­ta­jan nimen, edus­taja sanoo kantansa JAA/​EI). Tästä käytän­nöstä kannat­taa sopia ja tiedot­taa ennen kokousta.

*ennen kokousta tulee sopia, miten kokouk­sessa pyyde­tään puheen­vuo­roa. Tieto kannat­taa lähet­tää osal­lis­tu­jille jo ennen kokousta.

*kokouk­sessa näytet­tä­vät esityk­set (esim. Power­point) kannat­taa valmis­tella hyvissä ajoin ja varmis­taa niiden tekni­nen toimi­vuus

*ennen kokousta kannat­taa sopia ja vastuut­taa rooli­jaot kokouk­sessa ja jakaa vastuita riit­tä­västi. Erik­seen kannat­taa nimetä tekni­nen tuki, esitys­ten näyt­tä­mi­sestä vastaava henkilö jne. Em. tehtä­viä ei tule jättää kokouk­sen puheen­joh­ta­jan tehtä­väksi, jotta hän voi keskit­tyä kokouk­sen johta­mi­seen.

Henki­lö­vaa­lit

Puolue suosit­taa, että kokousta ei pidetä etäyh­teyttä käyt­täen, mikäli kokouk­sessa on enna­koi­ta­vissa henki­lö­vaa­leja ja/​tai äänes­tyk­siä sulje­tuin lipuin.

Lisää sisältöä samassa kategoriassa

6.9.2020

Puolue­ko­kous valitsi vara­pu­heen­joh­ta­jat ja puolue­val­tuus­ton puheen­joh­ta­jan

Kokoo­muk­sen puolue­ko­kous valitsi Porissa puolu­eelle sunnun­taina kolme vara­pu­heen­joh­ta­jaa ja puolue­val­tuus­ton puheen­joh­ta­jan. Vara­pu­heen­joh­ta­jaksi jatko­kau­delle valit­tiin Antti Häkkä­nen. Uusiksi vara­pu­heen­joh­ta­jiksi valit­tiin Elina Lepo­mäki ja Anna-Kaisa Ikonen.

6.9.2020

Kokoo­muk­sen puolue­ko­kous valitsi puolue­val­tuus­ton kaudelle 2020-2022

Kokoo­muk­sen puolue­ko­kous Porissa valitsi sunnun­taina puolue­val­tuus­ton jäse­net ja vara­jä­se­net kaksi­vuo­tis­kau­delle. Helsin­gin Kokoo­mus Sami Heis­taro (vara­jä­sen Perttu Hill­man) Kati Martin­son (vara­jä­sen Maarit

24.4.2020

Kokoo­mus­lais­ten virtu­aa­li­set vappu­ta­pah­tu­mat 2020

Tänä vuonna vappuna on hyvä huoleh­tia turval­li­suu­desta ja vappua voikin viet­tää virtu­aa­li­sesti. Koko­simme tälle sivulle kokoo­mus­lais­ten järjes­tä­miä virtu­aa­li­sia vappu­ta­pah­tu­mia. Sivulle