Evästeasetukset Verkkosivumme käyttää välttämättömiä evästeitä, jotta sivut toimivat ja kokemuksesi olisi vieläkin makeampi. Voit lukea lisää käyttämistämme evästeistä ja hallita asetuksiasi evästeasetussivulla. You can read more about them use and control their settings.
Kokoomus.fi / Julkaisut / Järjestö / Suosi­tuk­set tilai­suuk­sien järjes­tä­mi­sestä 2021

Suosi­tuk­set tilai­suuk­sien järjes­tä­mi­sestä 2021

Julkaistu:

Vaali­työtä voi tehdä poik­keus­ai­kana! - seuraat­han alueel­li­sia rajoi­tuk­sia 

Puolue suosit­taa koro­na­tur­val­lista kampan­join­tia

Koro­na­ti­lanne vaih­te­lee merkit­tä­västi ympäri Suomen. Osassa Suomea on voitu aloit­taa jo tori­ti­lai­suu­det, toisaalla Suomessa joudu­taan noudat­ta­maan toden­nä­köi­sesti hyvin tiuk­koja rajoi­tuk­sia koko kampan­jan ajan. Kannus­tamme vaali­työ­hön, mutta koros­tamme alueel­lis­ten määräys­ten seuraa­mista ja noudat­ta­mista.

Kaikilla alueilla tulee noudat­taa voimassa olevia viran­omais­mää­räyk­siä. Viran­omais­ten määräyk­set ovat ensi­si­jai­set verrat­tuna puolu­een ohjei­siin.

Puolue­joh­don kier­tä­mi­sessä nouda­te­taan alueel­li­sia rajoi­tuk­sia ja tilai­suu­det järjes­te­tään fyysi­sesti alueen tilan­teen niin salliessa. Puolue­joh­don kier­tä­mi­nen koor­di­noi­daan piiri­toi­mis­tolta.

Parhaita vink­kejä kampan­join­tiin löydät seuraa­malla kokoo­musyh­dis­tyk­siä somessa. Ympäri Suomen tehdään lois­ta­vaa ja kekse­liästä kampan­join­tia koro­na­ti­lanne huomioi­den.

Oman alueesi viran­omais­oh­jeet voit tarkas­taa paikal­li­selta alue­hal­lin­to­vi­ras­tolta: https://www.avi.fi/web/avi/aluehallintovirastot
Lisä­tie­toa koro­na­ti­lan­teesta: https://thl.fi/fi/web/infektiotaudit-ja-rokotukset/ajankohtaista/ajankohtaista-koronaviruksesta-covid-19

Tarkem­pia ohjeita kampan­join­nista löytyy yhdis­tys­kir­jeessä 18.5.2021

Halli­tuk­sen kokouk­set

Ohjeita halli­tuk­sen etäko­kouk­seen löytyy puolu­een verk­ko­si­vuilta: https://www.kokoomus.fi/tukea-yhdistysten-etatyoskentelyyn/

Sään­tö­mää­räi­set kokouk­set

Laki väliai­kai­sesta poik­kea­mi­sesta osakeyh­tiö­laista, osuus­kun­ta­laista, yhdis­tys­laista ja eräistä muista yhtei­sö­la­eista covid-19-epide­mian leviä­mi­sen rajoit­ta­mi­seksi

Lain tiivis­telmä

Väliai­kaista lakia on päätetty jatkaa 3.10.2020 alkaen. Laki on voimassa 30.6.2021 saakka. Laki sallii sään­tö­mää­räis­ten kokous­ten järjes­tä­mi­sen etäyh­teyttä käyt­täen, vaikka sään­nöt eivät tätä sallisi ja yhdis­tyk­sellä ei ole päätet­tyä äänes­tys- ja vaali­jär­jes­tystä. Kokouk­sen etäyh­tey­den käyttö on kunkin yhdis­tyk­sen halli­tuk­sen päätet­tä­vissä oleva asia. Etäyh­teyttä pidet­tyyn kokouk­seen voidaan velvoit­taa ennak­koil­moit­tau­tu­mi­nen. Laissa anne­taan mahdol­li­suus myös sään­tö­mää­räi­sen kokouk­sen pitä­mi­seen valtuu­tuk­sen saaneita asia­mie­hiä käyt­täen. Kokouk­set tulee pitää sään­tö­jen määrää­mässä määrä­ajassa.

Puolu­een suosi­tuk­set

Puolue ei suosita nykyistä laajem­pien valtuu­tuk­sien anta­mista jäsen­ten asiamiehille/​kokousedustajille. Puolue ei tule ohjeis­ta­maan tätä asiaa.

Suosi­tuk­sia sään­tö­mää­räi­sen etäko­kouk­sen järjes­tä­mi­seksi

Mikäli kokous pääte­tään pitää etäyh­teyttä käyt­täen, ohessa on suosi­tuk­sia kokouk­sen pitä­mi­selle.

Huomaat­te­han että mikäli kokouk­sessa on odotet­ta­vissa henki­lö­vaa­leja ja/​tai äänes­tyk­siä sulje­tuin lipuin, suosi­tamme ettei kokousta pidetä etäyh­teyttä käyt­täen.

Mikäli yhdis­tys päät­tää pitää kokouk­sen etäyh­teyttä käyt­täen ja kokouk­sessa on henki­lö­vaa­lit, yhdis­tyk­sen tulee huoleh­tia vaali­sa­li­suu­den säily­mi­sestä parhaalla mahdol­li­sella tavalla.

Halli­tuk­sen tehtä­vät ennen yleistä kokousta

Halli­tus kutsuu sään­tö­mää­räi­sen kokouk­sen koolle ja määrää kokouk­sen ajan, paikan ja muodon (valit­see käytet­tä­vän tekni­sen väli­neen)

*Kutsu toimi­te­taan määrä­ajassa. Suosit­te­lemme otta­maan käyt­töön ennak­koil­moit­tau­tu­mi­sen varsin­kin suurissa kokouk­sissa jäsen­mak­su­jen tarkis­ta­mi­sen vuoksi. Viimei­nen mahdol­li­nen päivä ilmoit­tau­tua kokouk­seen voi olla enin­tään kaksi viik­koa ennen kokousta, mutta aika suosi­tel­laan jätet­tä­vän mahdol­li­sim­man lyhyeksi eli sellai­seksi, kuin yhdis­tys arvioi mene­vän jäsen­mak­su­jen maksa­mi­sen tarkas­ta­mi­seen. Useissa yhdis­tyk­sissä tämä onnis­tu­nee yhdessä tai kahdessa päivässä. Normaa­liin kutsun määrä­ai­kaan (sään­nöissä mainittu kokous­kut­suaika) lisä­tään tämä aika, jonka halli­tus on päät­tä­nyt varata ennak­koil­moit­tau­tu­mi­sen viimei­sen päivän ja kokouk­sen väli­seksi ajaksi. Esimerkki: Normaali sään­nöissä mainittu kokous­kut­sun määrä­aika on 1 vko, halli­tus on päät­tä­nyt viimei­sen ilmoit­tau­tu­mis­päi­vän olevan 2 päivää ennen kokousta => Kutsu lähe­te­tään 9 vrk ennen kokousta ja kokouk­seen tulee ilmoit­tau­tua viimeis­tään 2 vrk ennen kokousta.

*Kokouk­sen muotoa vali­tessa tulee arvioida mitä väli­nettä jäse­nis­tön on toden­nä­köi­sim­min mahdol­lista käyt­tää. Yksi mahdol­li­nen väline on Teams. Olisi hyvä valita järjes­telmä, jossa on mahdol­li­suus kuva- ja ääniyh­tey­teen. Suurem­missa kokouk­sissa on hyvä olla mahdol­li­suus myös kirjoi­tus­toi­min­toon esimer­kiksi puheen­vuo­ro­pyyn­töjä varten.

*Kutsun yhtey­dessä tulee toimit­taa tarkat ohjeet kokouk­sen tekni­sen järjes­tel­män käytöstä. Kutsuun on hyvä lait­taa ohjeet ja yhteys­tie­dot keneen voi olla yhtey­dessä ennen kokousta yhtey­den ja käytön varmis­ta­mi­seksi. Halli­tuk­sen tulee varmis­tua, että jokai­nen kokouk­seen oikeu­tettu voi myös tosia­sial­li­sesti osal­lis­tua kokouk­seen.

halli­tus käsit­te­lee halli­tuk­sen kokouk­sessa esitel­tä­vät asiat ja esit­tää niitä varsi­nai­selle kokouk­selle

Huomaat­te­han tehdä kaikki valmis­te­le­vat toimet hyvissä ajoin. Kokouk­sessa käsi­tel­tä­vät liit­teet on hyvä lähet­tää kokous­kut­sun yhtey­dessä suju­van kokouk­sen varmis­ta­mi­seksi.

Huomioi­ta­via asioita:

*äänioi­keus on jäsen­mak­sunsa maksa­neilla jäse­nillä. Jäsen­mak­su­jen tarkis­ta­mi­seen on hyvä varata pieni määrä­aika ennen kokousta.

*kokouk­sen aikana on syytä olla nimet­tynä tekni­nen tuki­hen­kilö

*kokouk­sen aluksi tulee toden­taa selvästi ketkä kokouk­sessa ovat paikalla kokous­ti­lassa ja ketkä etäyh­tey­dellä sekä saat­taa se osal­lis­tu­jien tietoon

*asia­ää­nes­tyk­set tulee kokouk­sessa tehdä avoi­mena äänes­tyk­senä esimer­kiksi kokouk­sen kommen­toin­ti­ken­tässä tai nimen­huu­to­tek­nii­kalla (puheen­joh­taja sanoo edus­ta­jan nimen, edus­taja sanoo kantansa JAA/​EI). Tästä käytän­nöstä kannat­taa sopia ja tiedot­taa ennen kokousta.

*ennen kokousta tulee sopia, miten kokouk­sessa pyyde­tään puheen­vuo­roa. Tieto kannat­taa lähet­tää osal­lis­tu­jille jo ennen kokousta.

*kokouk­sessa näytet­tä­vät esityk­set (esim. Power­point) kannat­taa valmis­tella hyvissä ajoin ja varmis­taa niiden tekni­nen toimi­vuus

*ennen kokousta kannat­taa sopia ja vastuut­taa rooli­jaot kokouk­sessa ja jakaa vastuita riit­tä­västi. Erik­seen kannat­taa nimetä tekni­nen tuki, esitys­ten näyt­tä­mi­sestä vastaava henkilö jne. Em. tehtä­viä ei tule jättää kokouk­sen puheen­joh­ta­jan tehtä­väksi, jotta hän voi keskit­tyä kokouk­sen johta­mi­seen.

Henki­lö­vaa­lit

Puolue suosit­taa, että kokousta ei pidetä etäyh­teyttä käyt­täen, mikäli kokouk­sessa on enna­koi­ta­vissa henki­lö­vaa­leja ja/​tai äänes­tyk­siä sulje­tuin lipuin.

Lisää sisältöä samassa kategoriassa

25.3.2024

Vastuu­hen­ki­lö­haku verkos­toi­hin on avattu

Kokoo­muk­sen verkos­tot asete­taan kahdeksi vuodeksi kerral­laan, ja samalla niille vali­taan kaksi­vuo­tis­kau­deksi puheen­joh­ta­jat ja sihtee­rit. Verkos­to­jen vastuu­hen­ki­lö­haku on auki 15.5. saakka.

25.9.2022

Kris­tiina Kokko jatkaa puolue­sih­tee­rinä, puolue­val­tuus­ton vara­pu­heen­joh­ta­jiksi Emilia Koik­ka­lai­nen ja Juha Rostedt

Kokoo­muk­sen puolue­sih­tee­rinä jatkaa Kris­tiina Kokko. Kokoo­muk­sen puolue­val­tuusto valitsi Kokon jatko­kau­delle kokouk­ses­saan Hämeen­lin­nassa. Kokko on toimi­nut kokoo­muk­sen puolue­sih­tee­rinä syys­kuusta 2019. Puolue­val­tuus­ton

6.9.2020

Puolue­ko­kous valitsi vara­pu­heen­joh­ta­jat ja puolue­val­tuus­ton puheen­joh­ta­jan

Kokoo­muk­sen puolue­ko­kous valitsi Porissa puolu­eelle sunnun­taina kolme vara­pu­heen­joh­ta­jaa ja puolue­val­tuus­ton puheen­joh­ta­jan. Vara­pu­heen­joh­ta­jaksi jatko­kau­delle valit­tiin Antti Häkkä­nen. Uusiksi vara­pu­heen­joh­ta­jiksi valit­tiin Elina Lepo­mäki ja Anna-Kaisa Ikonen.

Skip to content