Evästeasetukset Verkkosivumme käyttää välttämättömiä evästeitä, jotta sivut toimivat ja kokemuksesi olisi vieläkin makeampi. Voit lukea lisää käyttämistämme evästeistä ja hallita asetuksiasi evästeasetussivulla. You can read more about them use and control their settings.
Mari-Leena Talvitie, kansanedustaja kokoomus
Kokoomus.fi / Julkaisut / Puheet / Mari-Leena Talvitie: ”Haluamme, että jokainen nuori löytää oman paikkansa maailmassa”

Mari-Leena Talvi­tie: “Haluamme, että jokai­nen nuori löytää oman paik­kansa maail­massa”

Julkaistu:

Kansan­edus­taja Mari-Leena Talvi­tien 21.11.2023 pitämä kokoo­muk­sen edus­kun­ta­ryh­män ryhmä­puhe edus­kun­nan keskus­tel­lessa väli­ky­sy­myk­sestä nuor­ten tule­vai­suu­desta.

Sain oulu­lais­nuo­rilta aika­naan toiveita pape­rilla. Nuoret kirjoit­ti­vat: “mitä väliä, miten monta ammat­ti­laista, mitä niitä nyt onkaan, jos kukaan ei oikeesti välitä, mitä mulle kuuluu”.

Paperi on vielä­kin työhuo­neeni seinällä muis­tut­ta­massa minua siitä, miten tärkeää on välit­tää.

Nuor­temme hyvin­vointi eriy­tyy.

Suurin osa nuoris­tamme voi hyvin.

Yhä useam­malla on opis­kelu- ja työpaikka. Työn ja koulu­tuk­sen ulko­puo­lella olevien nuor­ten määrä vähe­nee enti­ses­tään. Suurin osa nuorista suhtau­tuu tule­vai­suu­teensa opti­mis­ti­sesti.

Samaan aikaan osa nuorista voi entistä huonom­min ja pahoin­vointi kasaan­tuu. Mielen­ter­vey­den haas­teet ovat kasva­neet.

Koro­na­pan­de­mia vaikutti monin eri tavoin nuor­ten elämään. Rajoi­tuk­set vaikeut­ti­vat opin­toja, siir­ty­mistä työelä­mään sekä ystä­vyys- ja perhe­suh­teita. Oli vaikeampi saada apua, ja yhteis­kun­nan palve­luita.

Vaikka maailma on nyt auki, pande­mian haavoja paika­taan yhä. Ilmas­ton­muu­tos, sodat ja konflik­tit heiken­tä­vät osal­taan uskoa tule­vaan. 

Lähes joka kymme­nes nuori on koulu­tuk­sen sekä työmark­ki­noi­den ulko­puo­lella - vaarassa syrjäy­tyä. Yhteis­kun­tana meidän on pystyt­tävä parem­paan. Ketään ei saa syrjäyt­tää eikä kenen­kään pidä syrjäy­tyä.

Me kokoo­muk­sessa haluamme, että jokai­sella lapsella ja nuorella on uskoa tule­vaan. Uskoa siihen, että vaikeis­ta­kin ajoista selvi­tään, yhdessä. Se on kokoo­muk­selle keskei­nen arvo. 

Tämä jos mikään, on tule­vai­suus­ky­sy­mys.

Eniten epävar­muutta omassa elämäs­sään nuoret ovat koke­neet työl­lis­ty­mi­ses­tään, toimeen­tu­los­taan ja tule­vai­suu­des­taan.

Siksi vastuul­lista poli­tiik­kaa on se, että jokai­sella on mahdol­li­suus opis­kella ja tehdä töitä. Koulu­tus paran­taa mahdol­li­suuk­sia työl­lis­tyä, nostaa tulo­ta­soa ja on paras työt­tö­myy­den turva.

Pidämme huolen siitä, että Suomessa, rakkaassa isän­maas­samme, jokai­sella on mahdol­li­suus koulut­tau­tua niin pitkälle kuin tahtoa riit­tää.

Itse ponnis­tin pienestä etelä­poh­ja­lais­pi­tä­jästä ja suori­tin perheeni ensim­mäi­senä ylem­män korkea­kou­lu­tut­kin­non.

Me kokoo­muk­sessa haluamme, että tämä on mahdol­lista tule­vai­suu­des­sa­kin. Siksi panos­tamme siihen, että jokai­nen nuori saa perus­kou­lussa riit­tä­vät perus­tai­dot, joilla pääsee opin­nois­saan eteen­päin.

Hyvin­voin­tiyh­teis­kun­nan tehtävä on tasata kotoa saatuja eväitä myös huomenna. Tämä on tule­vai­suus­ky­sy­mys.

Kannamme vastuuta tule­vista suku­pol­vista huoleh­ti­malla myös julki­sen talou­den kestä­vyy­destä. Holti­ton velan­otto on päätyt­tävä.

Ilman tätä vastuun­kan­toa, emme voi turvata nykyi­siä tasa­ver­tai­sia koulu­tus- ja työmah­dol­li­suuk­sia tule­ville suku­pol­ville.

Julki­sen talou­den sääs­tö­jen lisäksi päivi­tämme yhteis­kun­tamme raken­teita ja uudis­tamme työmark­ki­noita. Helpo­tamme yritys­ten mahdol­li­suuk­sia työl­lis­tää. Uudis­tus­ten myötä yhä useampi nuori löytää sen ensim­mäi­sen kesä­työ­pai­kan ja pääse töihin.

Kanta­malla vastuuta tässä ja nyt voimme varus­taa jokai­sen lapsen ja nuoren riit­tä­villä eväillä elämään myös tule­vai­suu­dessa.

Kun nuorilta kysy­tään, mitkä asiat autta­vat selviy­ty­mään vaikeista tilan­teista, tärkeim­pinä esiin nousee ystä­vät ja oma perhe – välit­tävä yhteisö.

Sama viesti välit­tyi nuor­ten tervei­sissä. ”Mitä väliä, jos kukaan ei oikeesti välitä, mitä mulle kuuluu.”

Usein yksi­kin välit­tävä aikui­nen riit­tää, kannat­te­lee.              

Jokai­selle nuorelle tulee taata turval­li­nen lähiyh­teisö. Se voi olla esimer­kiksi perhe, koulu, opis­ke­lu­paikka, harras­tus tai työ. Paikka, jossa ei kohtaa kiusaa­mista, syrjin­tää tai väki­val­taa, vaan jokai­nen hyväk­sy­tään omana itse­nään. Paikka, jossa on hyvä olla.

Nämä ovat tule­vai­suus­ky­sy­myk­siä.

Nuoret eivät ole yksi yhte­näi­nen joukko, vaan nuor­ten elämän­ti­lan­teet, ja tarpeet vaih­te­le­vat – kuten muil­la­kin ikäluo­killa. Nuoret ovat opis­ke­li­joita, työs­sä­käy­viä veron­mak­sa­jia ja lasten vanhem­pia muuta­man maini­tak­seni.

Kokoo­mus haluaa, että jokai­nen nuori saa lähtö­koh­dis­taan riip­pu­matta yhtä­läi­set mahdol­li­suu­det, raken­taa ahke­ruu­del­laan ja valin­noil­laan oman­nä­köis­tään elämää. 

Jotta jokai­nen nuori löytää oman paik­kansa maail­massa. Se on tule­vai­suus­ky­sy­mys.

(Muutok­set puhut­taessa mahdol­li­sia.)

Lisää sisältöä samassa kategoriassa

5.6.2024

Mari-Leena Talvi­tie: Halli­tus toimii, jotta Suomi nousee puhtaan ener­gian suur­val­laksi ja ilmas­to­kä­den­jäl­jen edel­lä­kä­vi­jäksi

Kokoo­muk­sen ryhmä­pu­heen­vuoro väli­ky­sy­myk­seen halli­tuk­sen luonto- ja ilmas­to­po­li­tii­kasta. Muutok­set puhut­taessa mahdol­li­sia. Ympä­ristö ei ole vain lahja menneiltä suku­pol­vilta, se on myös

15.5.2024

Sinuhe Wallin­heimo: Tämä halli­tus on kasvun halli­tus ja sen ohjelma on kasvun ohjelma

Kokoo­muk­sen ryhmä­pu­heen­vuoro keskus­tan väli­ky­sy­myk­seen talous­po­li­tii­kasta. Muutok­set puhut­taessa mahdol­li­sia. Kokoo­mus on työn, yrit­tä­mi­sen ja toimi­vien mark­ki­noi­den puolue. Raken­namme Suomea, jossa jokai­nen

23.4.2024

Ville Väyry­nen: Tervey­den­huol­lon henki­löstö on moti­voi­tu­nutta ja ammat­ti­tai­toista – heitä ei vain ole riit­tä­västi

Kokoo­muk­sen ryhmä­pu­heen­vuoro väli­ky­sy­myk­seen sairaa­la­ver­kosta. Muutok­set puhut­taessa mahdol­li­sia. Keskus­sai­raa­la­ver­kosto on laaduk­kaaksi tunnus­te­tun erikois­sai­raan­hoi­tomme selkä­ranka. Sillä on merkit­tävä rooli esimer­kiksi koulu­tuk­sen, tutki­muk­sen,

Skip to content