Evästeasetukset Verkkosivumme käyttää välttämättömiä evästeitä, jotta sivut toimivat ja kokemuksesi olisi vieläkin makeampi. Voit lukea lisää käyttämistämme evästeistä ja hallita asetuksiasi evästeasetussivulla. You can read more about them use and control their settings.
Kokoomus.fi / Julkaisut / Politiikka / Minis­teri Risikko: Nuori­solle ja vammai­sille lisää vaikut­ta­mis­mah­dol­li­suuk­sia

Minis­teri Risikko: Nuori­solle ja vammai­sille lisää vaikut­ta­mis­mah­dol­li­suuk­sia

Julkaistu:

Uusi kunta­laki vahvis­tet­tiin tänään. Uuden lain mukaan kunnalla on velvol­li­suus aset­taa vanhus­neu­vosto sekä myös uusi velvol­li­suus aset­taa vammais­neu­vosto. Neuvos­tot voivat olla myös useam­man kunnan yhtei­siä.

?Tänään lisät­tiin nuor­ten ja vammais­ten vaikut­ta­mis­mah­dol­li­suuk­sia?, iloit­see liikenne- ja kunta­mi­nis­teri Paula Risikko.

Lisäksi nuori­so­val­tuus­ton tai vastaa­van vaikut­ta­ja­ryh­män aset­ta­mi­nen tulee kunnille pakol­li­seksi.

?Uudessa kunta­laissa halu­taan kiin­nit­tää huomiota nuor­ten osal­lis­tu­mi­seen ja vaikut­ta­mi­seen. Esimer­kiksi jo 15 vuotta täyt­tä­neet saavat mahdol­li­suu­den tehdä aloit­teen kunnal­li­sesta kansa­nää­nes­tyk­sestä. Lisäksi vammais­neu­vos­to­jen asema pitää turvata, koska vammai­silla ja heitä edus­ta­villa järjes­töillä on arvo­kasta koke­musta ja tietoa hyödyn­net­tä­väksi toimin­nan suun­nit­te­lussa?, toteaa Risikko.

Kunta voi myös tukea kunnan eri osissa asuvien asuk­kai­den vaikut­ta­mis­mah­dol­li­suuk­sia aset­ta­malla alueel­li­sia toimie­li­miä.

?Demo­kra­tian toteu­tu­mista tulee kehit­tää jatku­vasti, koska se on kunta­lais­ten perus­tus­lail­li­nen oikeus. Uuden lain tarkoi­tus on kannus­taa kuntia luomaan uusia ja moni­puo­li­sia vaiku­tus­mah­dol­li­suuk­sia, koska tarvit­semme uuden­lai­sia teke­mi­sen tapoja, jotta kunta­lai­set pääsi­si­vät mukaan ideoi­maan sekä vaikut­ta­maan palve­lu­jen suun­nit­te­luun mahdol­li­sim­man varhai­sessa vaiheessa?, arvioi Risikko.

Uudessa kunta­laissa kannus­te­taan kuntia tarjoa­maan entistä enem­män moni­puo­li­sia, vaikut­ta­via ja käyt­tä­jä­läh­töi­siä osal­lis­tu­mis­kei­noja. Näitä voivat olla esimer­kiksi osal­lis­tu­van budje­toin­nin hyödyn­tä­mi­nen, erilai­set keskus­te­lu­ti­lai­suu­det ja kansa­lais­raa­dit.

Asuk­kai­den vaikut­ta­mis­mah­dol­li­suu­det tulisi tuoda esille myös kunta­stra­te­giassa. Kunnan tulisi tarkas­tella koko­nai­suu­tena ja nykyistä suun­ni­tel­mal­li­sem­min muun muassa kunnan hyödyn­tä­miä osal­lis­tu­mis­ta­poja, vies­tin­tää ja valmis­te­lun avoi­muutta.

 

Lisää sisältöä samassa kategoriassa

15.9.2023

Joel Elmaci kokoo­muk­sen nuori­so­koor­di­naat­to­riksi

Kokoo­muk­sen puolue­hal­li­tus on nimit­tä­nyt varkau­te­lai­sen Joel Elmacin, 23, nuori­so­koor­di­naat­to­riksi puolue­toi­mis­tolle. Hän on toimi­nut aiem­min muun muassa poli­tii­kan ja vies­tin­nän suun­nit­te­li­jana

6.9.2023

Päämi­nis­teri Petteri Orpo: Rasis­mille ei ole suoma­lai­sessa yhteis­kun­nassa tilaa

Päämi­nis­teri Petteri Orpo piti esit­te­ly­pu­heen edus­kun­nalle tiedon­an­to­kes­kus­te­lussa keski­viik­kona 6. syys­kuuta 2023. Puhe muutos­va­rauk­sin. Arvoisa puhe­mies, Valtio­neu­vosto on anta­nut edus­kun­nalle tiedon­an­non

4.9.2023

Janne Jukkola ja Teemu Kinnari: “Osta­malla suoma­laista ruokaa tuet huol­to­var­muutta”

Janne Jukkola Olen koko ikäni ollut teke­mi­sissä koti­mai­sen ruoan­tuo­tan­non parissa. Maito­ti­lalla kasva­neena ja meijeri-yrit­­tä­­jänä Jukko­lan Juus­to­lassa olen oppi­nut arvos­ta­maan työn­te­koa,

Skip to content