Ministeri Risikko: Nuori­solle ja vammai­sille lisää vaikut­ta­mis­mah­dol­li­suuksia – kokoomus.fi
MENU
Ministeri Risikko: Nuori­solle ja vammai­sille lisää vaikut­ta­mis­mah­dol­li­suuksia

Ministeri Risikko: Nuori­solle ja vammai­sille lisää vaikut­ta­mis­mah­dol­li­suuksia

Julkaistu: 10.04.2015 Uncategorized

Uusi kuntalaki vahvis­tettiin tänään. Uuden lain mukaan kunnalla on velvol­lisuus asettaa vanhus­neu­vosto sekä myös uusi velvol­lisuus asettaa vammais­neu­vosto. Neuvostot voivat olla myös useamman kunnan yhteisiä.

?Tänään lisättiin nuorten ja vammaisten vaikut­ta­mis­mah­dol­li­suuksia?, iloitsee liikenne- ja kunta­mi­nisteri Paula Risikko.

Lisäksi nuori­so­val­tuuston tai vastaavan vaikut­ta­ja­ryhmän asetta­minen tulee kunnille pakol­li­seksi.

?Uudessa kunta­laissa halutaan kiinnittää huomiota nuorten osallis­tu­miseen ja vaikut­ta­miseen. Esimer­kiksi jo 15 vuotta täyttäneet saavat mahdol­li­suuden tehdä aloitteen kunnal­li­sesta kansa­nää­nes­tyk­sestä. Lisäksi vammais­neu­vos­tojen asema pitää turvata, koska vammai­silla ja heitä edusta­villa järjes­töillä on arvokasta kokemusta ja tietoa hyödyn­net­tä­väksi toiminnan suunnit­te­lussa?, toteaa Risikko.

Kunta voi myös tukea kunnan eri osissa asuvien asukkaiden vaikut­ta­mis­mah­dol­li­suuksia asetta­malla alueel­lisia toimie­limiä.

?Demokratian toteu­tu­mista tulee kehittää jatku­vasti, koska se on kunta­laisten perus­tus­lail­linen oikeus. Uuden lain tarkoitus on kannustaa kuntia luomaan uusia ja monipuo­lisia vaiku­tus­mah­dol­li­suuksia, koska tarvit­semme uuden­laisia tekemisen tapoja, jotta kunta­laiset pääsi­sivät mukaan ideoimaan sekä vaikut­tamaan palve­lujen suunnit­teluun mahdol­li­simman varhai­sessa vaiheessa?, arvioi Risikko.

Uudessa kunta­laissa kannus­tetaan kuntia tarjoamaan entistä enemmän monipuo­lisia, vaikut­tavia ja käyttä­jä­läh­töisiä osallis­tu­mis­keinoja. Näitä voivat olla esimer­kiksi osallis­tuvan budje­toinnin hyödyn­tä­minen, erilaiset keskus­te­lu­ti­lai­suudet ja kansa­lais­raadit.

Asukkaiden vaikut­ta­mis­mah­dol­li­suudet tulisi tuoda esille myös kunta­stra­te­giassa. Kunnan tulisi tarkas­tella kokonai­suutena ja nykyistä suunni­tel­mal­li­semmin muun muassa kunnan hyödyn­tämiä osallis­tu­mis­tapoja, viestintää ja valmis­telun avoimuutta.

 


Kokoomus.fi