Evästeasetukset Verkkosivumme käyttää välttämättömiä evästeitä, jotta sivut toimivat ja kokemuksesi olisi vieläkin makeampi. Voit lukea lisää käyttämistämme evästeistä ja hallita asetuksiasi evästeasetussivulla. You can read more about them use and control their settings.
Kokoomus.fi / Julkaisut / Politiikka / Minis­teri Risikko: Nuori­solle ja vammai­sille lisää vaikut­ta­mis­mah­dol­li­suuk­sia

Minis­teri Risikko: Nuori­solle ja vammai­sille lisää vaikut­ta­mis­mah­dol­li­suuk­sia

Julkaistu:

Uusi kunta­laki vahvis­tet­tiin tänään. Uuden lain mukaan kunnalla on velvol­li­suus aset­taa vanhus­neu­vosto sekä myös uusi velvol­li­suus aset­taa vammais­neu­vosto. Neuvos­tot voivat olla myös useam­man kunnan yhtei­siä.

?Tänään lisät­tiin nuor­ten ja vammais­ten vaikut­ta­mis­mah­dol­li­suuk­sia?, iloit­see liikenne- ja kunta­mi­nis­teri Paula Risikko.

Lisäksi nuori­so­val­tuus­ton tai vastaa­van vaikut­ta­ja­ryh­män aset­ta­mi­nen tulee kunnille pakol­li­seksi.

?Uudessa kunta­laissa halu­taan kiin­nit­tää huomiota nuor­ten osal­lis­tu­mi­seen ja vaikut­ta­mi­seen. Esimer­kiksi jo 15 vuotta täyt­tä­neet saavat mahdol­li­suu­den tehdä aloit­teen kunnal­li­sesta kansa­nää­nes­tyk­sestä. Lisäksi vammais­neu­vos­to­jen asema pitää turvata, koska vammai­silla ja heitä edus­ta­villa järjes­töillä on arvo­kasta koke­musta ja tietoa hyödyn­net­tä­väksi toimin­nan suun­nit­te­lussa?, toteaa Risikko.

Kunta voi myös tukea kunnan eri osissa asuvien asuk­kai­den vaikut­ta­mis­mah­dol­li­suuk­sia aset­ta­malla alueel­li­sia toimie­li­miä.

?Demo­kra­tian toteu­tu­mista tulee kehit­tää jatku­vasti, koska se on kunta­lais­ten perus­tus­lail­li­nen oikeus. Uuden lain tarkoi­tus on kannus­taa kuntia luomaan uusia ja moni­puo­li­sia vaiku­tus­mah­dol­li­suuk­sia, koska tarvit­semme uuden­lai­sia teke­mi­sen tapoja, jotta kunta­lai­set pääsi­si­vät mukaan ideoi­maan sekä vaikut­ta­maan palve­lu­jen suun­nit­te­luun mahdol­li­sim­man varhai­sessa vaiheessa?, arvioi Risikko.

Uudessa kunta­laissa kannus­te­taan kuntia tarjoa­maan entistä enem­män moni­puo­li­sia, vaikut­ta­via ja käyt­tä­jä­läh­töi­siä osal­lis­tu­mis­kei­noja. Näitä voivat olla esimer­kiksi osal­lis­tu­van budje­toin­nin hyödyn­tä­mi­nen, erilai­set keskus­te­lu­ti­lai­suu­det ja kansa­lais­raa­dit.

Asuk­kai­den vaikut­ta­mis­mah­dol­li­suu­det tulisi tuoda esille myös kunta­stra­te­giassa. Kunnan tulisi tarkas­tella koko­nai­suu­tena ja nykyistä suun­ni­tel­mal­li­sem­min muun muassa kunnan hyödyn­tä­miä osal­lis­tu­mis­ta­poja, vies­tin­tää ja valmis­te­lun avoi­muutta.

 

Lisää sisältöä samassa kategoriassa

15.4.2024

Susanna Kisner: ”Hyvin­voin­nilla on hinta ja tänään se on edul­li­sempi kuin huomenna”

Euroo­pan unio­nista puhut­taessa esillä on usein talou­den, turval­li­suu­den ja kult­tuu­rin teemoja. Unio­nilla on kuiten­kin myös liian vähälle huomiolle jäävä asema

5.2.2024

Anna-Kaisa Ikonen: “Kai me pystymme parem­paan kuin yhteen sola­riu­miin?”

Millaista olisi yritys­ten, kuntien tai hyvin­voin­tia­luei­den työ, jos todella uskal­tai­simme kokeilla, selviäm­mekö hieman pienem­mällä normi­tuk­sella? Nyt on elämämme tilai­suus, kirjoit­taa

4.12.2023

Pirjo Mäljä Hämeen Kokoo­muk­sen toimin­nan­joh­ta­jaksi, Joonas Pulliai­nen puolu­een euro­vaa­li­koor­di­naat­to­riksi

Kokoo­muk­sen puolue­hal­li­tus on valin­nut HTM Pirjo Mäljän Hämeen Kokoo­muk­sen toimin­nan­joh­ta­jaksi 2.1.2024 alkaen. Mäljä siir­tyy tehtä­vään Euroo­pan parla­men­tin avus­ta­jan tehtä­västä. Hänellä on pitkä

Skip to content