Kokoomus­opiskelijat: Ministeri Guzenina-Richardson kääntää selkänsä nuorille! – kokoomus.fi
MENU
Kokoomus­opiskelijat: Ministeri Guzenina-Richardson kääntää selkänsä nuorille!

Kokoomus­opiskelijat: Ministeri Guzenina-Richardson kääntää selkänsä nuorille!

Julkaistu: 15.08.2012 Uncategorized

Kokoo­muksen Opiske­li­ja­liitto Tuhat­kunta ry on tyrmis­tynyt perus­pal­ve­lu­mi­nisteri Maria Guzenina-Richard­sonin (sd.) sooloi­lusta vanhus­pal­ve­lu­laissa. Perus­pal­ve­lu­mi­nisteri marssitti budjet­ti­neu­vot­te­luihin Sääty­ta­lolle vaati­muksen vanhus­pal­ve­lulain henki­lö­mi­toi­tuk­sesta, joka tulisi olla sosiaa­li­de­mo­kraattien ja minis­terin mielestä seitsemän hoitajaa kymmentä vanhusta kohden. Samalla, kun kaikki sosiaali- ja terveys­mi­nis­teriön budjet­ti­li­säykset kiinnit­tyi­sivät tähän, unohtaa hän nuoret täysin.

Kokoo­mus­opis­ke­li­joiden puheen­johtaja Akseli Hakala tuomitsee minis­terin näkemyksen siitä, että hankkeeseen esitetty lisämää­räraha 32 miljoonaa euroa edes riittäisi. “Nykyi­sellään yhtä vanhusta hoitaa noin 0,6 hoitajaa. Esimer­kiksi Kunta­liitto on arvioinut vuonna 2011, että hoita­ja­mi­toi­tuk­sella 0,8 kustan­nus­vai­ku­tukset olisivat 353 miljoonaa euroa. Se on kymmen­ker­tainen summa verrattuna minis­terin pyytämään 36 miljoonaan euroon. Ja mistähän ministeri aikoo taikoa Suomeen useita tuhansia uusia lähi- ja sairaan­hoi­tajia alle vuodessa”, Hakala ihmet­telee.

Puhut­taessa pelkästä hoita­ja­mi­toi­tuk­sesta unohdetaan se, että toimin­ta­tapoja pitää voida kehittää nykyi­sel­läkin henki­lös­tö­mää­rällä. Hoiva- ja hoito­työtä voidaan tehdä uutta tekno­logiaa soveltaen nykyistä tehok­kaammin ja paremmin. “Juuri tästä on palve­lu­ra­ken­ne­uu­dis­tuk­sessa kyse. Tärkein asia ei ole, kuinka monta työnte­kijää on työtä tekemässä, vaan se, miten työtä tehdään”, Hakala muistuttaa.

Huoles­tut­ta­vinta ministeri Guzenina-Richard­sonin esityk­sessä ei kuitenkaan ole läpinäkyvä kunta­vaalien imago­hyödyn tavoittelu, vaan nuorien unohta­minen. Myös Kokoo­mus­opis­ke­li­joiden varapu­heen­johtaja Teemu Myllä­rinen on huolissaan nuorten asemasta. “Saamme päivittäin lukea tutki­mus­tietoa nuorten syrjäy­ty­misen ja mielen­ter­vey­son­gelmien lisään­ty­mi­sestä. Jos nyt sidomme sosiaali- ja terveys­mi­nis­teriön budjet­ti­li­säykset vuosiksi vanhusten hoitajien lisää­miseen, sivuuttaa ministeri nuoret täysin. Vanhus­pal­velut ovat tärkeitä, mutta aikooko ministeri maksattaa vaali­kam­pan­jansa tulevien sukupolvien hyvin­voinnin ja jaksa­misen kustan­nuk­sella”, Myllä­rinen kysyy.

“Ministeri Guzenina-Richard­sonin ja SDP:n tulisi siirtää katseensa syksyn äänes­täjien kalas­te­lusta tärkeimpään eli itse palve­luihin. Voidakseen paremmin, Suomi tarvitsee kotihoidon palve­luiden, etsivän nuori­sotyön ja mielen­ter­veys­pal­ve­luiden laadun ja tehok­kuuden paran­ta­mista. Perus­pal­ve­lu­mi­nis­terin työnkuvaan kuuluu kaikista huoleh­ti­minen, ei pelkästään omista äänes­tä­jistään”, Myllä­rinen lopettaa.

Lisätiedot:

Akseli Hakala
puheen­johtaja
044 7760 773
akseli.hakala@kokoomusopiskelijat.fi

Teemu Myllä­rinen
varapu­heen­johtaja
0400 825 008
teemu.myllarinen@kokoomusopiskelijat.fi


Kokoomus.fi