Evästeasetukset Verkkosivumme käyttää välttämättömiä evästeitä, jotta sivut toimivat ja kokemuksesi olisi vieläkin makeampi. Voit lukea lisää käyttämistämme evästeistä ja hallita asetuksiasi evästeasetussivulla. You can read more about them use and control their settings.
Kokoomus.fi / Julkaisut / Politiikka / Kokoomus­opiskelijat: Minis­teri Guze­nina-Richard­son kään­tää selkänsä nuorille!

Kokoomus­opiskelijat: Minis­teri Guze­nina-Richard­son kään­tää selkänsä nuorille!

Julkaistu:

Kokoo­muk­sen Opis­ke­li­ja­liitto Tuhat­kunta ry on tyrmis­ty­nyt perus­pal­ve­lu­mi­nis­teri Maria Guze­nina-Richard­so­nin (sd.) sooloi­lusta vanhus­pal­ve­lu­laissa. Perus­pal­ve­lu­mi­nis­teri mars­sitti budjet­ti­neu­vot­te­lui­hin Sääty­ta­lolle vaati­muk­sen vanhus­pal­ve­lu­lain henki­lö­mi­toi­tuk­sesta, joka tulisi olla sosi­aa­li­de­mo­kraat­tien ja minis­te­rin mielestä seit­se­män hoita­jaa kymmentä vanhusta kohden. Samalla, kun kaikki sosi­aali- ja terveys­mi­nis­te­riön budjet­ti­li­säyk­set kiin­nit­tyi­si­vät tähän, unoh­taa hän nuoret täysin.

Kokoo­mus­opis­ke­li­joi­den puheen­joh­taja Akseli Hakala tuomit­see minis­te­rin näke­myk­sen siitä, että hank­kee­seen esitetty lisä­mää­rä­raha 32 miljoo­naa euroa edes riit­täisi. “Nykyi­sel­lään yhtä vanhusta hoitaa noin 0,6 hoita­jaa. Esimer­kiksi Kunta­liitto on arvioi­nut vuonna 2011, että hoita­ja­mi­toi­tuk­sella 0,8 kustan­nus­vai­ku­tuk­set olisi­vat 353 miljoo­naa euroa. Se on kymmen­ker­tai­nen summa verrat­tuna minis­te­rin pyytä­mään 36 miljoo­naan euroon. Ja mistä­hän minis­teri aikoo taikoa Suomeen useita tuhan­sia uusia lähi- ja sairaan­hoi­ta­jia alle vuodessa”, Hakala ihmet­te­lee.

Puhut­taessa pelkästä hoita­ja­mi­toi­tuk­sesta unoh­de­taan se, että toimin­ta­ta­poja pitää voida kehit­tää nykyi­sel­lä­kin henki­lös­tö­mää­rällä. Hoiva- ja hoito­työtä voidaan tehdä uutta tekno­lo­giaa sovel­taen nykyistä tehok­kaam­min ja parem­min. “Juuri tästä on palve­lu­ra­ken­ne­uu­dis­tuk­sessa kyse. Tärkein asia ei ole, kuinka monta työn­te­ki­jää on työtä teke­mässä, vaan se, miten työtä tehdään”, Hakala muis­tut­taa.

Huoles­tut­ta­vinta minis­teri Guze­nina-Richard­so­nin esityk­sessä ei kuiten­kaan ole läpi­nä­kyvä kunta­vaa­lien imago­hyö­dyn tavoit­telu, vaan nuorien unoh­ta­mi­nen. Myös Kokoo­mus­opis­ke­li­joi­den vara­pu­heen­joh­taja Teemu Myllä­ri­nen on huolis­saan nuor­ten asemasta. “Saamme päivit­täin lukea tutki­mus­tie­toa nuor­ten syrjäy­ty­mi­sen ja mielen­ter­vey­son­gel­mien lisään­ty­mi­sestä. Jos nyt sidomme sosi­aali- ja terveys­mi­nis­te­riön budjet­ti­li­säyk­set vuosiksi vanhus­ten hoita­jien lisää­mi­seen, sivuut­taa minis­teri nuoret täysin. Vanhus­pal­ve­lut ovat tärkeitä, mutta aikooko minis­teri maksat­taa vaali­kam­pan­jansa tule­vien suku­pol­vien hyvin­voin­nin ja jaksa­mi­sen kustan­nuk­sella”, Myllä­ri­nen kysyy.

“Minis­teri Guze­nina-Richard­so­nin ja SDP:n tulisi siir­tää katseensa syksyn äänes­tä­jien kalas­te­lusta tärkeim­pään eli itse palve­lui­hin. Voidak­seen parem­min, Suomi tarvit­see koti­hoi­don palve­lui­den, etsi­vän nuori­so­työn ja mielen­ter­veys­pal­ve­lui­den laadun ja tehok­kuu­den paran­ta­mista. Perus­pal­ve­lu­mi­nis­te­rin työn­ku­vaan kuuluu kaikista huoleh­ti­mi­nen, ei pelkäs­tään omista äänes­tä­jis­tään”, Myllä­ri­nen lopet­taa.

Lisä­tie­dot:

Akseli Hakala
puheen­joh­taja
044 7760 773
akseli.hakala@kokoomusopiskelijat.fi

Teemu Myllä­ri­nen
vara­pu­heen­joh­taja
0400 825 008
teemu.myllarinen@kokoomusopiskelijat.fi

Lisää sisältöä samassa kategoriassa

5.2.2024

Anna-Kaisa Ikonen: “Kai me pystymme parem­paan kuin yhteen sola­riu­miin?”

Millaista olisi yritys­ten, kuntien tai hyvin­voin­tia­luei­den työ, jos todella uskal­tai­simme kokeilla, selviäm­mekö hieman pienem­mällä normi­tuk­sella? Nyt on elämämme tilai­suus, kirjoit­taa

4.12.2023

Pirjo Mäljä Hämeen Kokoo­muk­sen toimin­nan­joh­ta­jaksi, Joonas Pulliai­nen puolu­een euro­vaa­li­koor­di­naat­to­riksi

Kokoo­muk­sen puolue­hal­li­tus on valin­nut HTM Pirjo Mäljän Hämeen Kokoo­muk­sen toimin­nan­joh­ta­jaksi 2.1.2024 alkaen. Mäljä siir­tyy tehtä­vään Euroo­pan parla­men­tin avus­ta­jan tehtä­västä. Hänellä on pitkä

15.11.2023

Timo Heino­nen: “Nopealle, jous­ta­valle ja muokat­ta­valle krii­sin­hal­lin­ta­ky­vylle on tarvetta”

Kansan­edus­taja Timo Heino­sen pitämä Kokoo­muk­sen edus­kun­ta­ryh­män ryhmä­puhe Edus­kun­nan keskus­tel­lessa valtio­neu­vos­ton selon­teosta Soti­las­osas­ton aset­ta­mi­sesta korke­aan valmiu­teen osana Rans­kan, Belgian ja Suomen

Skip to content