Evästeasetukset Verkkosivumme käyttää välttämättömiä evästeitä, jotta sivut toimivat ja kokemuksesi olisi vieläkin makeampi. Voit lukea lisää käyttämistämme evästeistä ja hallita asetuksiasi evästeasetussivulla. You can read more about them use and control their settings.
Kokoomus.fi / Julkaisut / Politiikka / Kokoomus­opiskelijat: Minis­teri Guze­nina-Richard­son kään­tää selkänsä nuorille!

Kokoomus­opiskelijat: Minis­teri Guze­nina-Richard­son kään­tää selkänsä nuorille!

Julkaistu:

Kokoo­muk­sen Opis­ke­li­ja­liitto Tuhat­kunta ry on tyrmis­ty­nyt perus­pal­ve­lu­mi­nis­teri Maria Guze­nina-Richard­so­nin (sd.) sooloi­lusta vanhus­pal­ve­lu­laissa. Perus­pal­ve­lu­mi­nis­teri mars­sitti budjet­ti­neu­vot­te­lui­hin Sääty­ta­lolle vaati­muk­sen vanhus­pal­ve­lu­lain henki­lö­mi­toi­tuk­sesta, joka tulisi olla sosi­aa­li­de­mo­kraat­tien ja minis­te­rin mielestä seit­se­män hoita­jaa kymmentä vanhusta kohden. Samalla, kun kaikki sosi­aali- ja terveys­mi­nis­te­riön budjet­ti­li­säyk­set kiin­nit­tyi­si­vät tähän, unoh­taa hän nuoret täysin.

Kokoo­mus­opis­ke­li­joi­den puheen­joh­taja Akseli Hakala tuomit­see minis­te­rin näke­myk­sen siitä, että hank­kee­seen esitetty lisä­mää­rä­raha 32 miljoo­naa euroa edes riit­täisi. “Nykyi­sel­lään yhtä vanhusta hoitaa noin 0,6 hoita­jaa. Esimer­kiksi Kunta­liitto on arvioi­nut vuonna 2011, että hoita­ja­mi­toi­tuk­sella 0,8 kustan­nus­vai­ku­tuk­set olisi­vat 353 miljoo­naa euroa. Se on kymmen­ker­tai­nen summa verrat­tuna minis­te­rin pyytä­mään 36 miljoo­naan euroon. Ja mistä­hän minis­teri aikoo taikoa Suomeen useita tuhan­sia uusia lähi- ja sairaan­hoi­ta­jia alle vuodessa”, Hakala ihmet­te­lee.

Puhut­taessa pelkästä hoita­ja­mi­toi­tuk­sesta unoh­de­taan se, että toimin­ta­ta­poja pitää voida kehit­tää nykyi­sel­lä­kin henki­lös­tö­mää­rällä. Hoiva- ja hoito­työtä voidaan tehdä uutta tekno­lo­giaa sovel­taen nykyistä tehok­kaam­min ja parem­min. “Juuri tästä on palve­lu­ra­ken­ne­uu­dis­tuk­sessa kyse. Tärkein asia ei ole, kuinka monta työn­te­ki­jää on työtä teke­mässä, vaan se, miten työtä tehdään”, Hakala muis­tut­taa.

Huoles­tut­ta­vinta minis­teri Guze­nina-Richard­so­nin esityk­sessä ei kuiten­kaan ole läpi­nä­kyvä kunta­vaa­lien imago­hyö­dyn tavoit­telu, vaan nuorien unoh­ta­mi­nen. Myös Kokoo­mus­opis­ke­li­joi­den vara­pu­heen­joh­taja Teemu Myllä­ri­nen on huolis­saan nuor­ten asemasta. “Saamme päivit­täin lukea tutki­mus­tie­toa nuor­ten syrjäy­ty­mi­sen ja mielen­ter­vey­son­gel­mien lisään­ty­mi­sestä. Jos nyt sidomme sosi­aali- ja terveys­mi­nis­te­riön budjet­ti­li­säyk­set vuosiksi vanhus­ten hoita­jien lisää­mi­seen, sivuut­taa minis­teri nuoret täysin. Vanhus­pal­ve­lut ovat tärkeitä, mutta aikooko minis­teri maksat­taa vaali­kam­pan­jansa tule­vien suku­pol­vien hyvin­voin­nin ja jaksa­mi­sen kustan­nuk­sella”, Myllä­ri­nen kysyy.

“Minis­teri Guze­nina-Richard­so­nin ja SDP:n tulisi siir­tää katseensa syksyn äänes­tä­jien kalas­te­lusta tärkeim­pään eli itse palve­lui­hin. Voidak­seen parem­min, Suomi tarvit­see koti­hoi­don palve­lui­den, etsi­vän nuori­so­työn ja mielen­ter­veys­pal­ve­lui­den laadun ja tehok­kuu­den paran­ta­mista. Perus­pal­ve­lu­mi­nis­te­rin työn­ku­vaan kuuluu kaikista huoleh­ti­mi­nen, ei pelkäs­tään omista äänes­tä­jis­tään”, Myllä­ri­nen lopet­taa.

Lisä­tie­dot:

Akseli Hakala
puheen­joh­taja
044 7760 773
akseli.hakala@kokoomusopiskelijat.fi

Teemu Myllä­ri­nen
vara­pu­heen­joh­taja
0400 825 008
teemu.myllarinen@kokoomusopiskelijat.fi

Lisää sisältöä samassa kategoriassa

19.6.2024

Kokoo­muk­sen verkos­to­jen vastuu­hen­ki­löt kaudelle 2024-2026 valittu

Kokoo­muk­sen puolue­hal­li­tus on kokouk­ses­saan 14.6.2024 valin­nut kokoo­muk­sen ohjel­ma­työn verkos­toille vastuu­hen­ki­löt. Verkos­to­jen jäse­nyys on avointa kaikille puolu­een jäse­nille. Verkos­toi­hin pääsee liit­ty­mään

15.6.2024

Petteri Orpon linja­puhe puolue­ko­kouk­sessa 2024

Muutok­set puhut­taessa mahdol­li­sia. Hyvä puolue­ko­kous, Muis­tat­teko tunnel­man Kala­joella kaksi vuotta sitten? Ilmassa oli tahtoa ja päät­tä­väi­syyttä. Olimme nähneet, mihin vasem­mis­to­hal­li­tus

15.6.2024

Kokoo­mus valitsi Petteri Orpon jatka­maan puheen­joh­ta­jana

Orpo on ollut puheen­joh­ta­jana yhtä­jak­soi­sesti vuodesta 2016. Päämi­nis­te­rinä hän on ollut kesä­kuusta 2023 alkaen. Kokoo­muk­sen puheen­joh­ta­jan kausi on kaksi­vuo­ti­nen. Tampe­reella

Skip to content