Evästeasetukset Verkkosivumme käyttää välttämättömiä evästeitä, jotta sivut toimivat ja kokemuksesi olisi vieläkin makeampi. Voit lukea lisää käyttämistämme evästeistä ja hallita asetuksiasi evästeasetussivulla. You can read more about them use and control their settings.
Kokoomus.fi / maahanmuutto

maahanmuutto

20.10.2021

Heikki Vest­man: ”Kohden­ne­taan turva kaik­kein hädä­na­lai­sim­mille”

Realis­mia ja ratkai­suja. Se on kokoo­muk­sen linja huma­ni­taa­ri­sessa maahan­muu­tossa. Haluamme auttaa hädä­na­lai­sim­pia, voima­va­ro­jen rajoissa. Emme hyväksy turva­paik­ka­jär­jes­tel­män väärin­käyt­töä. Ymmär­rämme, että

16.9.2021

Kai Mykkä­nen: “Kotout­ta­mi­sessa on onnis­tut­tava, jotta Suomi selviää ikään­ty­vän väes­tön haas­teista kunnialla”

Ilman maahan­muut­toa Suomen työi­käi­nen väestö piene­nisi yli 150 000 henki­löllä tämän vuosi­kym­me­nen aikana. Eläk­keelle jäävien ikäluok­kien korvaa­mi­nen on nojan­nut maahan­muut­ta­jiin jo

24.8.2021

Kai Mykkä­nen: “Tehdään tärkei­den asioi­den hyväksi todel­li­sia valin­toja – ei lupailla kaikille kaik­kea”

Korona ja johta­mis­vas­tuut Mukava nähdä edus­ta­ja­kol­le­gat fyysi­sesti tänään! Puoli­toista vuotta olemme kokous­ta­neet etänä, myös kesä­ko­kouk­sen vuosi sitten. Olemme valtao­sin saaneet

8.12.2020

EPP hyväk­syi Petteri Orpon valmis­te­le­man linja­pa­pe­rin EU:n maahan­muutto- ja turva­paik­ka­po­li­tii­kasta

Euroo­pan kansan­puo­lue (EPP) hyväk­syi uuden maahan­­muutto- ja turva­paik­ka­po­liit­ti­sen linja­pa­pe­rin. Kokoo­muk­sen puheen­joh­taja Petteri Orpo on vastan­nut linja­pa­pe­rin valmis­te­lusta. Orpo on yksi

30.11.2015

Janne Sankelo: Suomen kesto­ky­vyn raja tulee vastaan vuodessa

Kokoo­muk­sen vara­pu­heen­joh­taja Janne Sankelo on tyyty­väi­nen EU:n ja Turkin suun­ni­tel­maan rajoit­taa Turkin kautta Euroop­paan saapu­vien pako­lais­ten määrää. ”Aidoista avun­tar­vit­si­joista tulee

13.6.2013

Sato­nen: Suomi tarvit­see maahan­muut­ta­jia työvoi­ma­ka­peik­koi­hin

Ikään­tyvä Suomi tarvit­see työpe­räi­siä maahan­muut­ta­jia sekä nyt, että tule­vai­suu­dessa. - Vaikeas­sa­kin talous­ti­lan­teessa on aina työvoi­ma­ka­peik­koja, joihin tarvi­taan työn­te­ki­jöitä ulko­mailta, Kokoo­muk­sen

27.5.2013

Arto Sato­nen: Husbyn kaltai­set mella­kat voidaan estää

Kokoo­muk­sen edus­kun­ta­ryh­män vara­pu­heen­joh­ta­jan Arto Sato­sen mukaan ennal­taeh­käi­se­villä ratkai­suilla on estet­tävä Husbyn nuori­so­mel­la­koi­den rantau­tu­mi­nen Suomeen. Sato­sen mukaan Suomi tarvit­see maahan­muut­ta­jia. Ruot­sin

22.11.2010

Hei, me kaikki puhu­taan maahan­muu­tosta -kier­tue on käyn­nissä!

Kokoo­mus ja Kansal­li­set Maahan­muut­ta­jat järjes­ti­vät keväällä 2010 Hei, me kaikki puhu­taan maahan­muu­tosta ?kier­tu­een. Syksyllä 2010 kier­tue on ollut jälleen käyn­nissä loka­kuusta lähtien ja tapah­tu­missa on ollut sadoit­tain osal­lis­tu­jia.

11.10.2010

Moni­kult­tuu­ri­nen Suomi

Suomi tarvit­see tule­vai­suu­dessa yhä enem­män maahan­muut­toa. Se tarkoit­taa moni­kult­tuu­ri­sem­paa Suomea. Se on erit­täin myön­tei­nen asia. Meidän on vain yhdessä huoleh­dit­tava, että moni­kult­tuu­ri­sem­man Suomen raken­ta­mi­nen sujuu ongel­mitta.

11.10.2010

Jyrki Katai­nen Savon Sano­missa: Moni­kult­tuu­ri­nen Suomi

Suomi tarvit­see tule­vai­suu­dessa yhä enem­män maahan­muut­toa. Se tarkoit­taa moni­kult­tuu­ri­sem­paa Suomea. Se on erit­täin myön­tei­nen asia. Meidän on vain yhdessä huoleh­dit­tava, että moni­kult­tuu­ri­sem­man Suomen raken­ta­mi­nen sujuu ongel­mitta.

Skip to content