Kokoomus.fi / Julkaisut / Tiedote / EPP hyväksyi Petteri Orpon valmisteleman linjapaperin EU:n maahanmuutto- ja turvapaikkapolitiikasta

EPP hyväk­syi Petteri Orpon valmis­te­le­man linja­pa­pe­rin EU:n maahan­muutto- ja turva­paik­ka­po­li­tii­kasta

Julkaistu:

Euroo­pan kansan­puo­lue (EPP) hyväk­syi uuden maahan­muutto- ja turva­paik­ka­po­liit­ti­sen linja­pa­pe­rin. Kokoo­muk­sen puheen­joh­taja Petteri Orpo on vastan­nut linja­pa­pe­rin valmis­te­lusta. Orpo on yksi Euroo­pan kansan­puo­lu­een kymme­nestä vara­pu­heen­joh­ta­jasta.

“Maahan­muutto on kansain­vä­li­nen ilmiö ja mikään maa ei voi yksin löytää siihen ratkai­sua. Jotta ihmis­ten vapaa liik­ku­vuus EU:ssa voidaan varmis­taa, meidän on huoleh­dit­tava siitä, että EU:lla on yhtei­nen maahan­muutto- ja turva­paik­ka­po­li­tiikka. Se edel­lyt­tää kovia ulko­ra­joja, teho­kasta raja­me­net­te­lyä ja suju­vaa palau­tus­po­li­tiik­kaa sekä onnis­tu­nutta kotout­ta­mista”, Orpo sanoo.  

Maalis­kuussa 2020 syntyi tilanne, jolloin Turkista työn­net­tiin suuri määrä ihmi­siä kohti Krei­kan rajaa. Kreikka keskeytti kuukau­deksi turva­paik­ka­ha­ke­mus­ten käsit­te­lyn. EU-komis­sio ja suurin osa EU:n jäsen­maista antoi­vat tukensa Krei­kalle, mutta Suomen halli­tuk­sen tuki Krei­kalle jäi laimeaksi. EPP:n linja­pa­pe­rissa on kirjaus siitä, että krii­si­ti­lan­teissa on perus­tel­tua kansal­li­sen turval­li­suu­den nimissä panna rajat hetkel­li­sesti kiinni.

“Olen todella tyyty­väi­nen siihen, että EPP näin avoi­mesti tukee Krei­kan toimia. Suomen raja on myös EU:n ulko­raja. Suomella ei ole kaikissa kuvi­tel­ta­vissa olevissa tilan­teissa mahdol­li­suutta käsi­tellä suurta määrää yhtä­ai­kai­sia maahan­tu­li­joita ilman, että kansal­li­nen turval­li­suus vaaran­tuu. Siksi kokoo­mus on esit­tä­nyt, että valmius­lain­sää­dän­töön on lisät­tävä mahdol­li­suus rajoit­taa turva­pai­kan­ha­kua määrä­ai­kai­sesti kansal­li­sen turval­li­suu­den vaaran­tu­mi­sen perus­teella”, Orpo toteaa.

Euroo­pan komis­sio esitti uuden maahan­muutto- ja turva­paik­ka­pa­ke­tin 23. syys­kuuta. Paket­tia käsi­tel­lään Euroo­pan parla­men­tissa ja Euroo­pan neuvos­tossa.

“Toimi­vat palau­tuk­set ovat turva­paik­ka­jär­jes­tel­män perusta. EPP antaa täyden tukensa tehok­kaalle palau­tus­po­li­tii­kalle ja perään­kuu­lut­taa ulko-, kauppa- ja kehi­tys­po­li­tii­kan hyödyn­tä­mistä palau­tus­so­pi­muk­sia koske­vissa neuvot­te­luissa kolman­sien maiden kanssa”, Orpo painot­taa.

“EPP tukee komis­sion esit­tä­mää uutta raja­me­net­te­lyä sekä uutta vastuun­ja­ko­me­ka­nis­mia. Teho­kas ja oikeu­den­mu­kai­nen raja­me­net­tely on niin vastaa­not­ta­vien maiden kuin turvan­pai­kan­ha­ki­joi­den intres­sissä. Tavoit­tee­namme on estää väärin­käyt­töä sekä auttaa hädä­na­lai­sia”, Orpo toteaa.

Kokoo­mus kunnioit­taa ja edis­tää perus- ja ihmi­soi­keuk­sien toteu­tu­mista maail­man­laa­jui­sesti. Jokai­sella on oikeus hakea ja saada kansain­vä­listä suoje­lua kohda­tes­saan vainoa alku­pe­ränsä, uskon­tonsa, kansal­li­suu­tensa, yhteis­kun­nal­li­sen ryhmänsä tai poliit­tis­ten mieli­pi­tei­densä johdosta.

“Nykyi­nen turva­paik­ka­jär­jes­telmä on kuiten­kin altis erilai­sille väärin­käy­tök­sille ja lieveil­miöille. Meidän on oltava oikeu­den­mu­kai­sia niille, jotka tarvit­se­vat suoje­lua ja anka­ria niille, jotka käyt­tä­vät tilan­netta ja heikom­pi­aan hyväksi tai väärin­käyt­tä­vät Euroo­pan maiden turva­paik­ka­po­li­tiik­kaa”, Orpo alle­vii­vaa.

Linkki linja­pa­pe­riin: https://www.epp.eu/papers/a-window-of-opportunity-the-new-eu-pact-on-migration-and-asylum#

Lisää sisältöä samassa kategoriassa

14.4.2021

Kokoo­mus julkaisi näke­myk­sensä 2020-luvun talous­po­li­tii­kasta ja puoli­vä­li­rii­hestä tarvit­ta­vista päätök­sistä

Kokoo­mus julkaisi esityk­sensä Suomen 2020-luvun talous­po­li­tii­kaksi sekä näke­myk­sensä puoli­vä­li­rii­hestä tarvit­ta­vista päätök­sistä. Kokoo­muk­sen mielestä Suomen talous­po­li­tiikka tarvit­see työl­li­syys­ta­voit­teen rinnalle yrit­tä­jyys­ta­voit­teen, vauras­tu­mis­ta­voit­teen

30.3.2021

Kokoo­muk­sen Orpo: Koro­na­krii­siä on johdet­tava enna­koi­vasti – kokoo­mus julkaisi keskus­te­lu­na­vauk­sen koro­nan exit-linjauk­seksi

Kokoo­mus julkaisi oman keskus­te­lu­na­vauk­sensa koro­nan exit-linjauk­­seksi. Kokoo­muk­sen puheen­joh­taja Petteri Orpo painotti enna­koi­van johta­mi­sen merki­tystä keinona päästä eteen­päin koro­na­krii­sistä. ”Halli­tuk­selta puut­tuu koko­nais­kuva koro­nan

20.3.2021

Petteri Orpo: Suomessa on otet­tava käyt­töön yrit­tä­jyys­ta­voite

Kokoo­muk­sen puheen­joh­taja Petteri Orpo esit­tää, että Suomessa otetaan käyt­töön yrit­tä­jyys­ta­voite. Yrit­tä­jyys­ta­voite tarkoit­taisi sitä, että poli­tiik­kaa ohjaa­vaksi tavoit­teeksi otet­tai­siin yritys­ten määrän