Evästeasetukset Verkkosivumme käyttää välttämättömiä evästeitä, jotta sivut toimivat ja kokemuksesi olisi vieläkin makeampi. Voit lukea lisää käyttämistämme evästeistä ja hallita asetuksiasi evästeasetussivulla. You can read more about them use and control their settings.
Kokoomus.fi / Julkaisut / Tiedote / EPP hyväk­syi Petteri Orpon valmis­te­le­man linja­pa­pe­rin EU:n maahan­muutto- ja turva­paik­ka­po­li­tii­kasta

EPP hyväk­syi Petteri Orpon valmis­te­le­man linja­pa­pe­rin EU:n maahan­muutto- ja turva­paik­ka­po­li­tii­kasta

Julkaistu:

Euroo­pan kansan­puo­lue (EPP) hyväk­syi uuden maahan­muutto- ja turva­paik­ka­po­liit­ti­sen linja­pa­pe­rin. Kokoo­muk­sen puheen­joh­taja Petteri Orpo on vastan­nut linja­pa­pe­rin valmis­te­lusta. Orpo on yksi Euroo­pan kansan­puo­lu­een kymme­nestä vara­pu­heen­joh­ta­jasta.

“Maahan­muutto on kansain­vä­li­nen ilmiö ja mikään maa ei voi yksin löytää siihen ratkai­sua. Jotta ihmis­ten vapaa liik­ku­vuus EU:ssa voidaan varmis­taa, meidän on huoleh­dit­tava siitä, että EU:lla on yhtei­nen maahan­muutto- ja turva­paik­ka­po­li­tiikka. Se edel­lyt­tää kovia ulko­ra­joja, teho­kasta raja­me­net­te­lyä ja suju­vaa palau­tus­po­li­tiik­kaa sekä onnis­tu­nutta kotout­ta­mista”, Orpo sanoo.  

Maalis­kuussa 2020 syntyi tilanne, jolloin Turkista työn­net­tiin suuri määrä ihmi­siä kohti Krei­kan rajaa. Kreikka keskeytti kuukau­deksi turva­paik­ka­ha­ke­mus­ten käsit­te­lyn. EU-komis­sio ja suurin osa EU:n jäsen­maista antoi­vat tukensa Krei­kalle, mutta Suomen halli­tuk­sen tuki Krei­kalle jäi laimeaksi. EPP:n linja­pa­pe­rissa on kirjaus siitä, että krii­si­ti­lan­teissa on perus­tel­tua kansal­li­sen turval­li­suu­den nimissä panna rajat hetkel­li­sesti kiinni.

“Olen todella tyyty­väi­nen siihen, että EPP näin avoi­mesti tukee Krei­kan toimia. Suomen raja on myös EU:n ulko­raja. Suomella ei ole kaikissa kuvi­tel­ta­vissa olevissa tilan­teissa mahdol­li­suutta käsi­tellä suurta määrää yhtä­ai­kai­sia maahan­tu­li­joita ilman, että kansal­li­nen turval­li­suus vaaran­tuu. Siksi kokoo­mus on esit­tä­nyt, että valmius­lain­sää­dän­töön on lisät­tävä mahdol­li­suus rajoit­taa turva­pai­kan­ha­kua määrä­ai­kai­sesti kansal­li­sen turval­li­suu­den vaaran­tu­mi­sen perus­teella”, Orpo toteaa.

Euroo­pan komis­sio esitti uuden maahan­muutto- ja turva­paik­ka­pa­ke­tin 23. syys­kuuta. Paket­tia käsi­tel­lään Euroo­pan parla­men­tissa ja Euroo­pan neuvos­tossa.

“Toimi­vat palau­tuk­set ovat turva­paik­ka­jär­jes­tel­män perusta. EPP antaa täyden tukensa tehok­kaalle palau­tus­po­li­tii­kalle ja perään­kuu­lut­taa ulko-, kauppa- ja kehi­tys­po­li­tii­kan hyödyn­tä­mistä palau­tus­so­pi­muk­sia koske­vissa neuvot­te­luissa kolman­sien maiden kanssa”, Orpo painot­taa.

“EPP tukee komis­sion esit­tä­mää uutta raja­me­net­te­lyä sekä uutta vastuun­ja­ko­me­ka­nis­mia. Teho­kas ja oikeu­den­mu­kai­nen raja­me­net­tely on niin vastaa­not­ta­vien maiden kuin turvan­pai­kan­ha­ki­joi­den intres­sissä. Tavoit­tee­namme on estää väärin­käyt­töä sekä auttaa hädä­na­lai­sia”, Orpo toteaa.

Kokoo­mus kunnioit­taa ja edis­tää perus- ja ihmi­soi­keuk­sien toteu­tu­mista maail­man­laa­jui­sesti. Jokai­sella on oikeus hakea ja saada kansain­vä­listä suoje­lua kohda­tes­saan vainoa alku­pe­ränsä, uskon­tonsa, kansal­li­suu­tensa, yhteis­kun­nal­li­sen ryhmänsä tai poliit­tis­ten mieli­pi­tei­densä johdosta.

“Nykyi­nen turva­paik­ka­jär­jes­telmä on kuiten­kin altis erilai­sille väärin­käy­tök­sille ja lieveil­miöille. Meidän on oltava oikeu­den­mu­kai­sia niille, jotka tarvit­se­vat suoje­lua ja anka­ria niille, jotka käyt­tä­vät tilan­netta ja heikom­pi­aan hyväksi tai väärin­käyt­tä­vät Euroo­pan maiden turva­paik­ka­po­li­tiik­kaa”, Orpo alle­vii­vaa.

Linkki linja­pa­pe­riin: https://www.epp.eu/papers/a-window-of-opportunity-the-new-eu-pact-on-migration-and-asylum#

Lisää sisältöä samassa kategoriassa

13.1.2024

Kokoo­mus nimitti uuden puolue­hal­li­tuk­sen ja kaksi uutta euro­vaa­lieh­do­kasta

Susanna Kisne­rin (Pohjois-Pohjan­maa) ja Ted Apte­rin (Helsinki) nimi­tys nostaa kokoo­muk­sen tähän mennessä nimet­ty­jen euro­vaa­lieh­dok­kai­den määrän kahdek­saan. Helsin­gissä Bottalla lauan­taina kokoon­tu­nut kokoo­muk­sen puolue­val­tuusto nimesi

29.10.2023

Kokoo­mus nimesi ensim­mäi­set ehdok­kaat 2024 euro­vaa­lei­hin

Kokoo­muk­sen puolue­val­tuusto on nimen­nyt puolu­een ensim­mäi­set kuusi ehdo­kasta ensi kesä­kuun euro­vaa­lei­hin. Nime­tyt ovat Mika Kaso­nen, Maria Miala, Sirpa Pieti­käi­nen, Aura

28.10.2023

Alexan­der Stubb kokoo­muk­sen presi­dent­tieh­dok­kaaksi – tavoit­teena avoin, turval­li­nen ja kansain­vä­li­nen Suomi

Kokoo­muk­sen ylimää­räi­nen puolue­ko­kous on nimen­nyt profes­sori Alexan­der Stub­bin puolu­een presi­dent­tieh­dok­kaaksi. Stubb korosti puhees­saan Suomen tarvit­se­van vahvaa ulko­po­liit­tista otetta ja yhte­näi­syyttä. Kokous järjes­tet­tiin

Skip to content