Evästeasetukset Verkkosivumme käyttää välttämättömiä evästeitä, jotta sivut toimivat ja kokemuksesi olisi vieläkin makeampi. Voit lukea lisää käyttämistämme evästeistä ja hallita asetuksiasi evästeasetussivulla. You can read more about them use and control their settings.
Kokoomus.fi / Julkaisut / Politiikka / Jyrki Katai­nen Savon Sano­missa: Moni­kult­tuu­ri­nen Suomi

Jyrki Katai­nen Savon Sano­missa: Moni­kult­tuu­ri­nen Suomi

Julkaistu:

Väes­tömme vanhe­nee nopeasti ja tarvit­semme uusia teki­jöitä tule­vina vuosi­kym­me­ninä. Suomeen saa ja pitää­kin tulla muualta töitä teke­mään samoilla reiluilla peli­sään­nöillä kuin suoma­lais­ten. Moni­kult­tuu­ri­suu­temme kasvaa myös humaa­nin vastuun­kan­non myötä. Otamme Suomeen osuu­den maail­man sotien ja luon­non­ka­ta­stro­fien aiheut­ta­mista pako­lai­sista. Myös turva­paik­kaa saa täältä hakea. Autamme niitä, joiden henki tai turval­li­suus on uhat­tuna vainon takia.

Myön­tei­nen suhtau­tu­mi­nen ei saa olla sini­sil­mäi­syyttä. Maahan­muut­to­käy­tän­nöissä ja kotout­ta­mi­sessa pitää käyt­tää maalais­jär­keä. Esimer­kiksi turva­paik­ka­käy­tän­tömme eivät saa houku­tella perus­teet­to­miin turva­paik­ka­ha­ke­muk­siin. Muuten mene­tämme käsit­te­ly­ai­kaa ja paik­koja todel­lista ja suurem­paa hätää kärsi­viltä.
Meidän on järjes­tet­tävä laadu­kas ja riit­tävä koulu­tus kielen ja kult­tuu­rimme saralla. Uusien suoma­lais­ten pitää pärjätä yhteis­kun­nas­samme. Se on kaik­kien etu.  Myös suoma­lai­nen lain­sää­däntö ja työelä­män peli­sään­nöt koske­vat kaik­kia tänne tule­via. Samat oikeu­det ja velvol­li­suu­det kuulu­vat kaikille täällä asuville. Myös epäkoh­tiin ja väärin­käy­tök­siin on puutut­tava viivyt­te­le­mättä.
Harmaata taloutta torju­taan
Työmark­ki­nat­kaan eivät ole nolla­sum­ma­pe­liä, jossa tänne töihin tuleva veisi työn suoma­lai­selta. Byro­kraat­ti­sen työvoi­man tarve­har­kin­nan sijaan onkin oleel­li­sem­paa valvoa, että Suomessa nouda­te­taan suoma­lai­sia työeh­toja.
Olem­me­kin keskit­ty­neet harmaan talou­den torjun­taan. Vero­hal­lin­non yhtey­teen perus­te­taan harmaan talou­den selvi­tys­kes­kus ja talous­ri­kos­ten käsit­te­lyyn tulee ensi vuonna lisää resurs­seja. Raken­nusa­lan kään­netty arvon­li­sä­ve­ro­vel­vol­li­suus otetaan käyt­töön huhti­kuussa 2011. Oppo­si­tiosta esite­tyt väit­teet, että halli­tus tai Kokoo­mus haluaisi luoda ?kahdet työmark­ki­nat? ovat käsit­tä­mät­tö­miä. Vaikka vaalit lähes­ty­vät­kin, joku tolkku pitäisi puheissa olla.
 
Aute­taan oikeasti hädä­na­lai­sia
Kehi­ty­syh­teis­työn määrä­ra­hoja on nostettu tällä vaali­kau­della yli miljar­diin euroon. Kaik­kea hätää tai ongel­mia voi pois­taa lähtö­maissa. On myös sellai­sia maita, joiden kansa­lais­ten vainoa ei kehi­ty­sa­vulla voida lopet­taa. Aidosti suoje­lun tarpeessa olevalla ihmi­sellä on oikeus tulla Suomeen hake­maan turvaa. Järjes­tel­mämme ongel­miin puut­tu­malla voimme keskit­tää resurs­sit eniten apua tarvit­se­vista huoleh­ti­mi­seen.
Perhee­nyh­dis­tä­mis­ha­ke­muk­set ovat lisään­ty­neet nopeasti. Elokuussa päätöstä odotti lähes 5 000 pelkäs­tään soma­lia­lais­ten perhe­si­de­ha­ke­musta. Viime vuonna soma­lia­lais­ten perhe­si­teen perus­teella teke­mistä oles­ke­lu­lu­pa­ha­ke­muk­sista puolet todet­tiin perus­teet­to­maksi. Järjes­tel­mää muut­ta­malla karsimme perus­teet­to­mat hake­muk­set ja pystymme autta­maan aitoja tapauk­sia.
Lakia muutet­tiin­kin tänä syksynä siten, että perhee­nyh­dis­tä­mi­nen edel­lyt­tää jatkossa turvat­tua toimeen­tu­loa jos perhe on muodos­tettu vasta Suomeen tulon jälkeen. Taval­li­sin tilanne on avio­lii­ton solmi­mi­nen. Kasvat­ti­lap­selta vaadi­taan jatkossa luotet­tava selvi­tys siitä, että Suomessa oles­ke­leva perheen­ko­koaja on tosia­sial­li­sesti ollut hänen huol­ta­jansa. Oles­ke­lu­lu­paa perhe­si­teen perus­teella ei myön­netä, jos perheen­ko­koa­jan oma lupa perus­tuu hänen anta­miinsa vääriin tietoi­hin. Seuraava uudis­tus tulee koske­maan sitä, että perhee­nyh­dis­tä­mis­ten matka­kus­tan­nuk­siin ovat oikeu­tet­tuja vain kiin­tiö­pa­ko­lais­ten omai­set.
Jotkut turva­pai­kan­ha­ki­jat hävit­tä­vät passinsa, jotta hake­muk­sen käsit­te­ly­aika pitkit­tyisi. Turva­pai­kan­ha­ki­jan oikeus työn­te­koon muut­tui tavalla, joka kannus­taa haki­joita esit­tä­mään passin tai muun matkus­tus­asia­kir­jan. Vaikka uudis­tus hidas­taa passitta saapu­vien siir­ty­mistä työelä­mään, se helpot­taa viran­omais­ten työtä ja nopeut­taa hake­mus­ten käsit­te­lyä.
EU-kansa­lai­set eivät turva­pai­kan tarpeessa
Suomi katsoo EU-maat turval­li­siksi lähtö­maiksi, joten käytän­nössä kaikki hake­muk­set hylä­tään perus­teet­to­mina. Perus­teet­to­mien­kin hake­mus­ten jättä­jille makset­tiin ennen toimeen­tu­lo­tu­kea ja muita etuuk­sia. Johtuen useam­man kuukau­den käsit­te­ly­ajoista, menet­te­lyämme saatet­tiin käyt­tää perus­teet­to­masti hyväksi. Halli­tuk­sen tehos­tus­toi­mien ansiosta turva­paik­kaa hake­vat EU-kansa­lai­set saavat jatkossa päätök­sen muuta­massa päivässä. Kiel­tei­sen turva­paik­ka­pää­tök­sen saaneet EU-kansa­lai­set eivät enää saa toimeen­tu­lo­tu­kea ja muita vastaan­ot­to­pal­ve­luita. Tämä on viime kesästä lähtien vähen­tä­nyt EU-kansa­lais­ten turva­paik­ka­ha­ke­muk­sia Suomeen.
Turva­pai­kan­ha­ki­joi­den toimeen­tu­lo­tu­kea on muuten­kin kohdis­tettu rahan sijasta yllä­pi­toon. Halli­tus on muut­ta­nut sään­nök­siä niin, että turva­pai­kan­ha­ki­jat saavat suurem­man osan toimeen­tu­lo­tuesta tava­roina ja palve­luina, jolloin tuki voidaan parem­min suhteut­taa todel­li­seen tarpee­seen.
Maahan­muutto on myön­tei­nen asia. Meidän pitää kuiten­kin keskus­tella myös maahan­muu­ton ongel­mista avoi­mesti. Vain siten ne voidaan korjata ajoissa. Moni­kult­tuu­ri­sem­man ja kansain­vä­li­sem­män Suomen raken­ta­mi­seksi on pidet­tävä maalais­järki kädessä. Siten Suomesta voidaan tehdä suvait­se­vai­nen ja moniar­voi­nen maa, jossa kaik­kien on hyvä elää.
[Kirjoi­tus on julkaistu Savon Sano­missa 10.10.2010]

Lisää sisältöä samassa kategoriassa

19.6.2024

Kokoo­muk­sen verkos­to­jen vastuu­hen­ki­löt kaudelle 2024-2026 valittu

Kokoo­muk­sen puolue­hal­li­tus on kokouk­ses­saan 14.6.2024 valin­nut kokoo­muk­sen ohjel­ma­työn verkos­toille vastuu­hen­ki­löt. Verkos­to­jen jäse­nyys on avointa kaikille puolu­een jäse­nille. Verkos­toi­hin pääsee liit­ty­mään

15.6.2024

Petteri Orpon linja­puhe puolue­ko­kouk­sessa 2024

Muutok­set puhut­taessa mahdol­li­sia. Hyvä puolue­ko­kous, Muis­tat­teko tunnel­man Kala­joella kaksi vuotta sitten? Ilmassa oli tahtoa ja päät­tä­väi­syyttä. Olimme nähneet, mihin vasem­mis­to­hal­li­tus

15.6.2024

Kokoo­mus valitsi Petteri Orpon jatka­maan puheen­joh­ta­jana

Orpo on ollut puheen­joh­ta­jana yhtä­jak­soi­sesti vuodesta 2016. Päämi­nis­te­rinä hän on ollut kesä­kuusta 2023 alkaen. Kokoo­muk­sen puheen­joh­ta­jan kausi on kaksi­vuo­ti­nen. Tampe­reella

Skip to content