Jyrki Katainen Savon Sanomissa: Monikult­tuu­rinen Suomi – kokoomus.fi
MENU
Jyrki Katainen Savon Sanomissa: Monikult­tuu­rinen Suomi

Jyrki Katainen Savon Sanomissa: Monikult­tuu­rinen Suomi

Julkaistu: 11.10.2010 Uncategorized

Väestömme vanhenee nopeasti ja tarvit­semme uusia tekijöitä tulevina vuosi­kym­meninä. Suomeen saa ja pitääkin tulla muualta töitä tekemään samoilla reiluilla pelisään­nöillä kuin suoma­laisten. Monikult­tuu­ri­suu­temme kasvaa myös humaanin vastuun­kannon myötä. Otamme Suomeen osuuden maailman sotien ja luonnon­ka­ta­strofien aiheut­ta­mista pakolai­sista. Myös turva­paikkaa saa täältä hakea. Autamme niitä, joiden henki tai turval­lisuus on uhattuna vainon takia.

Myönteinen suhtau­tu­minen ei saa olla sinisil­mäi­syyttä. Maahan­muut­to­käy­tän­nöissä ja kotout­ta­mi­sessa pitää käyttää maalais­järkeä. Esimer­kiksi turva­paik­ka­käy­tän­tömme eivät saa houku­tella perus­teet­tomiin turva­paik­ka­ha­ke­muksiin. Muuten menetämme käsit­te­ly­aikaa ja paikkoja todel­lista ja suurempaa hätää kärsi­viltä.
Meidän on järjes­tettävä laadukas ja riittävä koulutus kielen ja kulttuu­rimme saralla. Uusien suoma­laisten pitää pärjätä yhteis­kun­nas­samme. Se on kaikkien etu.  Myös suoma­lainen lainsää­däntö ja työelämän pelisäännöt koskevat kaikkia tänne tulevia. Samat oikeudet ja velvol­li­suudet kuuluvat kaikille täällä asuville. Myös epäkohtiin ja väärin­käy­töksiin on puututtava viivyt­te­le­mättä.
Harmaata taloutta torjutaan
Työmark­ki­natkaan eivät ole nolla­sum­ma­peliä, jossa tänne töihin tuleva veisi työn suoma­lai­selta. Byrokraat­tisen työvoiman tarve­har­kinnan sijaan onkin oleel­li­sempaa valvoa, että Suomessa nouda­tetaan suoma­laisia työehtoja.
Olemmekin keskit­tyneet harmaan talouden torjuntaan. Verohal­linnon yhteyteen perus­tetaan harmaan talouden selvi­tys­keskus ja talous­ri­kosten käsit­telyyn tulee ensi vuonna lisää resursseja. Raken­nusalan käännetty arvon­li­sä­ve­ro­vel­vol­lisuus otetaan käyttöön huhti­kuussa 2011. Opposi­tiosta esitetyt väitteet, että hallitus tai Kokoomus haluaisi luoda ?kahdet työmark­kinat? ovat käsit­tä­mät­tömiä. Vaikka vaalit lähes­ty­vätkin, joku tolkku pitäisi puheissa olla.
 
Autetaan oikeasti hädäna­laisia
Kehity­syh­teistyön määrä­rahoja on nostettu tällä vaali­kau­della yli miljardiin euroon. Kaikkea hätää tai ongelmia voi poistaa lähtö­maissa. On myös sellaisia maita, joiden kansa­laisten vainoa ei kehity­sa­vulla voida lopettaa. Aidosti suojelun tarpeessa olevalla ihmisellä on oikeus tulla Suomeen hakemaan turvaa. Järjes­tel­mämme ongelmiin puuttu­malla voimme keskittää resurssit eniten apua tarvit­se­vista huoleh­ti­miseen.
Perhee­nyh­dis­tä­mis­ha­ke­mukset ovat lisään­tyneet nopeasti. Elokuussa päätöstä odotti lähes 5 000 pelkästään somalia­laisten perhe­si­de­ha­ke­musta. Viime vuonna somalia­laisten perhe­siteen perus­teella tekemistä oleske­lu­lu­pa­ha­ke­muk­sista puolet todettiin perus­teet­to­maksi. Järjes­telmää muutta­malla karsimme perus­teet­tomat hakemukset ja pystymme auttamaan aitoja tapauksia.
Lakia muutet­tiinkin tänä syksynä siten, että perhee­nyh­dis­tä­minen edellyttää jatkossa turvattua toimeen­tuloa jos perhe on muodos­tettu vasta Suomeen tulon jälkeen. Taval­lisin tilanne on avioliiton solmi­minen. Kasvat­ti­lap­selta vaaditaan jatkossa luotettava selvitys siitä, että Suomessa oleskeleva perheen­ko­koaja on tosia­sial­li­sesti ollut hänen huolta­jansa. Oleske­lu­lupaa perhe­siteen perus­teella ei myönnetä, jos perheen­ko­koajan oma lupa perustuu hänen antamiinsa vääriin tietoihin. Seuraava uudistus tulee koskemaan sitä, että perhee­nyh­dis­tä­misten matka­kus­tan­nuksiin ovat oikeu­tettuja vain kiintiö­pa­ko­laisten omaiset.
Jotkut turva­pai­kan­ha­kijat hävit­tävät passinsa, jotta hakemuksen käsit­te­lyaika pitkit­tyisi. Turva­pai­kan­ha­kijan oikeus työntekoon muuttui tavalla, joka kannustaa hakijoita esittämään passin tai muun matkus­tus­asia­kirjan. Vaikka uudistus hidastaa passitta saapuvien siirty­mistä työelämään, se helpottaa viran­omaisten työtä ja nopeuttaa hakemusten käsit­telyä.
EU-kansa­laiset eivät turva­paikan tarpeessa
Suomi katsoo EU-maat turval­li­siksi lähtö­maiksi, joten käytän­nössä kaikki hakemukset hylätään perus­teet­tomina. Perus­teet­to­mienkin hakemusten jättä­jille maksettiin ennen toimeen­tu­lo­tukea ja muita etuuksia. Johtuen useamman kuukauden käsit­te­ly­ajoista, menet­te­lyämme saatettiin käyttää perus­teet­to­masti hyväksi. Halli­tuksen tehos­tus­toimien ansiosta turva­paikkaa hakevat EU-kansa­laiset saavat jatkossa päätöksen muuta­massa päivässä. Kielteisen turva­paik­ka­pää­töksen saaneet EU-kansa­laiset eivät enää saa toimeen­tu­lo­tukea ja muita vastaan­ot­to­pal­ve­luita. Tämä on viime kesästä lähtien vähen­tänyt EU-kansa­laisten turva­paik­ka­ha­ke­muksia Suomeen.
Turva­pai­kan­ha­ki­joiden toimeen­tu­lo­tukea on muutenkin kohdis­tettu rahan sijasta ylläpitoon. Hallitus on muuttanut säännöksiä niin, että turva­pai­kan­ha­kijat saavat suuremman osan toimeen­tu­lo­tuesta tavaroina ja palve­luina, jolloin tuki voidaan paremmin suhteuttaa todel­liseen tarpeeseen.
Maahan­muutto on myönteinen asia. Meidän pitää kuitenkin keskus­tella myös maahan­muuton ongel­mista avoimesti. Vain siten ne voidaan korjata ajoissa. Monikult­tuu­ri­semman ja kansain­vä­li­semmän Suomen raken­ta­mi­seksi on pidettävä maalais­järki kädessä. Siten Suomesta voidaan tehdä suvait­se­vainen ja moniar­voinen maa, jossa kaikkien on hyvä elää.

[Kirjoitus on julkaistu Savon Sanomissa 10.10.2010]


Kokoomus.fi