Evästeasetukset Verkkosivumme käyttää välttämättömiä evästeitä, jotta sivut toimivat ja kokemuksesi olisi vieläkin makeampi. Voit lukea lisää käyttämistämme evästeistä ja hallita asetuksiasi evästeasetussivulla. You can read more about them use and control their settings.
Kokoomus.fi / Julkaisut / Puheet / Kai Mykkä­nen: “Kotout­ta­mi­sessa on onnis­tut­tava, jotta Suomi selviää ikään­ty­vän väes­tön haas­teista kunnialla”

Kai Mykkä­nen: “Kotout­ta­mi­sessa on onnis­tut­tava, jotta Suomi selviää ikään­ty­vän väes­tön haas­teista kunnialla”

Julkaistu:

Ilman maahan­muut­toa Suomen työi­käi­nen väestö piene­nisi yli 150 000 henki­löllä tämän vuosi­kym­me­nen aikana. Eläk­keelle jäävien ikäluok­kien korvaa­mi­nen on nojan­nut maahan­muut­ta­jiin jo vuosia. Suomessa asuu yli 420 000 ulko­maa­lais­taus­taista henki­löä. Suosit­te­len tosi­asioi­den kertaa­mista niille, jotka halua­vat vähä­tellä työpe­räi­sen maahan­muu­ton ilmeistä tarvetta tai nähdä maahan­muu­ton pelk­känä ongel­mana.

Tosi­asioi­hin perus­tu­via tekoja perään myös niiltä, jotka halua­vat hyssy­tellä ja lakaista maton alle ulko­maa­lais­taus­tai­sen väes­tön muita korkeam­man työt­tö­myy­den ja kieli­tai­dot­to­muu­den. Epäon­nis­tu­nut kotou­tu­mi­nen johtaa myös tiet­ty­jen maahan­muut­ta­ja­ryh­mien ylie­dus­tuk­seen väki­val­tai­sessa jengi­ri­kol­li­suu­dessa.

Afri­kasta ja Aasiasta muut­ta­neista työi­käi­sistä vain reilu puolet käy töissä 10 Suomessa asutun vuoden jälkeen. Kotou­tu­mi­sai­kana vain kolman­nes saavut­taa suomen tai ruot­sin kielen perus­ta­son. Tosi­asiat kerto­vat, että olemme epäon­nis­tu­neet. Tarvit­semme rajuja muutok­sia, emme pärjää hieno­sää­döllä.

Tarkas­tus­va­lio­kun­nan mielestä kotout­ta­mis­po­li­tiikka ei toimi ja tilan­teen korjaa­mi­seksi tarvi­taan uusia ratkai­suja. Mietin­nön yhtey­dessä edus­kunta päätti edel­lyt­tää, että halli­tus laatii koko­nais­val­tai­sen toimen­pi­deoh­jel­man kotout­ta­mi­sen uudis­ta­mis­tar­peesta ja toteu­tet­ta­vista uudis­tuk­sista. Tästä halli­tuk­sen selon­teosta odotimme kunnon muutok­sia, saimme proses­si­ku­vauk­sen. Selon­teossa sana ”kehi­te­tään” esiin­tyy eri muodois­saan 188 kertaa. Tuntu­via lääk­keitä kotou­tu­mi­sen ongel­miin ei esitetä. Miksi?

”Vähintä mitä Suomeen tulija voi tehdä, on opetella suomen kielen. Kielen osaa­mi­nen on ehdo­ton edel­ly­tys sille, että ihmi­nen kokee aidosti olevansa osa yhteis­kun­taa. Tästä syystä kieli­taito voisi mieles­täni olla myös edel­ly­tys yhteis­kun­nan tukien saami­selle.”

Näin kirjoitti Rajku­mar Saba­na­de­san, enti­nen turvapaikanhakija,Ylen kolum­nis­saan elokuussa (17.8.2021).

Tarkas­tus­va­lio­kun­nan mukaan maahan­muut­ta­ja­taus­tai­set piti­vät suomen tai ruot­sin kieli­tai­don puutetta tärkeim­pänä esteenä työl­lis­ty­mi­selle. Tarvit­semme parem­pia palve­luita, mutta myös enem­män oman vastuun otta­mista.

Ei voi olla oikeuk­sia ilman velvol­li­suuk­sia. Esitämme, että kotou­tu­mi­sen aikana sosi­aa­li­tur­van taso olisi ensin normaa­lia mata­lampi ja tukien taso kytket­täi­siin nykyistä voimak­kaam­min siihen, että maahan­muut­taja toteut­taa kotou­tu­mis­oh­jel­maansa. Monet ovat aktii­vi­sia nytkin, mutta liian moni passi­voi­tuu ja tarvit­sisi topa­kam­pia pork­ka­noita uuden ympä­ris­tön kynnys­ten ylit­tä­mi­seen. Myös tarkas­tus­va­lio­kunta toteaa asian­tun­ti­ja­lausun­toi­hin nojau­tuen, että sosi­aa­li­tur­van kannus­tin­lou­kut ovat erityi­sesti vähä­va­rais­ten maahan­muut­ta­jien työl­lis­ty­mi­sen este.

Pysyvä oles­ke­lu­lupa on lähtö­koh­tai­sesti elini­käi­nen sitou­mus sekä yhteis­kun­nalta että haki­jalta. Se on useim­mille Suomesta suojaa hake­neille voimak­kain pork­kana, jonka voimme tarjota. Pohjois­mais­ten esimerk­kien mukai­sesti pysyvä oles­ke­lu­lupa tulisi kytkeä suomen tai ruot­sin kielen perus­ta­son tyydyt­tä­vään osaa­mi­seen. Lisäksi työi­käi­seltä- ja kykyi­seltä tulisi edel­lyt­tää Suomessa synty­nyttä työ- tai opis­ke­lu­his­to­riaa merk­kinä yhteis­kun­taan kiin­nit­ty­mi­sestä.

Teemme kotou­tu­jalle palve­luk­sen, jos tukien porras­ta­mi­nen ja pysy­vän oles­ke­lu­lu­van saami­nen kannus­ta­vat jokai­sen töihin tai opin­toi­hin. Tämä ei estäisi työn tai opin­to­jen takia Suomeen tulleita uusi­masta syype­rus­teista oles­ke­lu­lu­paansa aina, kun syy jatkuu.

Kannan erityistä huolta Suomesta perheel­leen suojaa hake­nei­den nais­ten kohta­losta. Heistä liian moni juut­tuu oman äidin­kie­li­sen yhtei­sönsä sisään. Heidän lapsensa myös hyötyi­si­vät eniten varhais­kas­va­tuk­sesta, johon osal­lis­tu­mista tulee suosia. Äitien voimaan­nut­ta­mi­seen pitää panos­taa neuvo­loissa. Lupaa­via tulok­sia on saatu äitien kieli­kurs­seista lasten koulu­jen yhtey­dessä. Myös pitkien koti­hoi­don­tu­ki­jak­so­jen aikana tulee tarjota ja edel­lyt­tää kurs­seja tai osa-aikaista työhar­joit­te­lua.

Esit­te­limme kotout­ta­mi­sen tulos­ten paran­ta­mi­seksi jo kesällä kansan­edus­taja Pia Kauman johdolla valmis­tel­tuja, tässä­kin mainit­se­miani ehdo­tuk­sia. Halli­tus­puo­luei­den riveistä ehdo­tuk­semme haukut­tiin. Eikö­hän niin käy tänään­kin. Mutta mitä esitätte tilalle? Tätä selon­te­koako? Ei riitä muutok­seen. Aihe on liian tärkeä Suomen hyvin­voin­nille, että voisimme jättää sen ääri­päille tai hyssyt­te­li­jöille. Kotout­ta­mi­sessa on onnis­tut­tava, jotta Suomi selviää ikään­ty­vän väes­tön haas­teista kunnialla.

Jokai­nen tänne tuleva haluaa pärjätä omil­laan ja tehdä töitä. Meidän velvol­li­suu­temme on varmis­taa, että maksi­moimme oman vastuun tunteen emmekä passi­voi tukien varaan ja kotouta työt­tö­mäksi.

Ryhmä­pu­heen­vuoro, VNS 6/​2021 vp Valtio­neu­vos­ton selon­teko kotou­tu­mi­sen edis­tä­mi­sen uudis­ta­mis­tar­peista
Kai Mykkä­nen

Lisää sisältöä samassa kategoriassa

5.6.2024

Mari-Leena Talvi­tie: Halli­tus toimii, jotta Suomi nousee puhtaan ener­gian suur­val­laksi ja ilmas­to­kä­den­jäl­jen edel­lä­kä­vi­jäksi

Kokoo­muk­sen ryhmä­pu­heen­vuoro väli­ky­sy­myk­seen halli­tuk­sen luonto- ja ilmas­to­po­li­tii­kasta. Muutok­set puhut­taessa mahdol­li­sia. Ympä­ristö ei ole vain lahja menneiltä suku­pol­vilta, se on myös

15.5.2024

Sinuhe Wallin­heimo: Tämä halli­tus on kasvun halli­tus ja sen ohjelma on kasvun ohjelma

Kokoo­muk­sen ryhmä­pu­heen­vuoro keskus­tan väli­ky­sy­myk­seen talous­po­li­tii­kasta. Muutok­set puhut­taessa mahdol­li­sia. Kokoo­mus on työn, yrit­tä­mi­sen ja toimi­vien mark­ki­noi­den puolue. Raken­namme Suomea, jossa jokai­nen

23.4.2024

Ville Väyry­nen: Tervey­den­huol­lon henki­löstö on moti­voi­tu­nutta ja ammat­ti­tai­toista – heitä ei vain ole riit­tä­västi

Kokoo­muk­sen ryhmä­pu­heen­vuoro väli­ky­sy­myk­seen sairaa­la­ver­kosta. Muutok­set puhut­taessa mahdol­li­sia. Keskus­sai­raa­la­ver­kosto on laaduk­kaaksi tunnus­te­tun erikois­sai­raan­hoi­tomme selkä­ranka. Sillä on merkit­tävä rooli esimer­kiksi koulu­tuk­sen, tutki­muk­sen,

Skip to content