Evästeasetukset Verkkosivumme käyttää välttämättömiä evästeitä, jotta sivut toimivat ja kokemuksesi olisi vieläkin makeampi. Voit lukea lisää käyttämistämme evästeistä ja hallita asetuksiasi evästeasetussivulla. You can read more about them use and control their settings.
Kokoomus.fi / Julkaisut / Politiikka / Hei, me kaikki puhu­taan maahan­muu­tosta -kier­tue on käyn­nissä!

Hei, me kaikki puhu­taan maahan­muu­tosta -kier­tue on käyn­nissä!

Julkaistu:

Jokai­sessa kier­tu­een tapah­tu­massa on mukana Kokoo­muk­sen minis­teri kuun­te­le­massa ja keskus­te­le­massa osal­lis­tu­jien kanssa.

Maahan­muu­tosta halu­taan edel­leen keskus­tella. Kokoo­mus ja Kansal­li­set Maahan­muut­ta­jat ry halua­vat, että keskus­te­luun osal­lis­tu­vat sekä synty­pe­räi­set suoma­lai­set että maahan­muut­ta­jat. Kokoon­nu­taan kaikki saman katon alle, kuun­nel­laan tois­temme huolia, toiveita ja koke­muk­sia, ja opitaan yhdessä tunte­maan toinen toisemme parem­min.

Hei, me kaikki puhu­taan maahan­muu­tosta -kier­tu­een tapah­tu­mat:

 

- 22.11.2010 RAAHE, Kaup­pa­kes­kus Kaup­pa­por­vari (Sovionk. 12-14) klo
11.45?12.45, mukana puolus­tus­mi­nis­teri Jyri Häkä­mies
- 22.11. OULU, Café Saara (Asemak. 7) klo 15.30-17, mukana
puolus­tus­mi­nis­teri Jyri Häkä­mies
- 26.11. VAASA, Moni­kult­tuu­ri­kes­kus Mira­talo (Kasar­mi­tori) klo 16, mukana
asun­to­mi­nis­teri Jan Vapaa­vuori
- 30.11. JOENSUU, mukana sisä­mi­nis­teri Anne Holm­lund, tarkka aika ja paikka
ilmoi­te­taan myöhem­min
- 2.12. ESPOO, Kino Tapiola (Mänty­viita 2) klo 17-19, mukana
perus­pal­ve­lu­mi­nis­teri Paula Risikko
- 15.12. VANTAA, Tikku­ri­lan Wayne?s Coffee (Tikku­raitti 13) klo 17, mukana
vies­tin­tä­mi­nis­teri Suvi Lindén
Lisä­tie­toja Kansal­li­set Maahan­muut­ta­jat ry:stä: http://www.kansallisetmaahanmuuttajat.fi/
Tiedo­tus­vä­li­nei­den edus­ta­jat ovat lämpi­mästi terve­tul­leita Hei, me kaikki puhu­taan maahanmuutosta?kiertueen tilai­suuk­siin!

Lisää sisältöä samassa kategoriassa

5.2.2024

Anna-Kaisa Ikonen: “Kai me pystymme parem­paan kuin yhteen sola­riu­miin?”

Millaista olisi yritys­ten, kuntien tai hyvin­voin­tia­luei­den työ, jos todella uskal­tai­simme kokeilla, selviäm­mekö hieman pienem­mällä normi­tuk­sella? Nyt on elämämme tilai­suus, kirjoit­taa

4.12.2023

Pirjo Mäljä Hämeen Kokoo­muk­sen toimin­nan­joh­ta­jaksi, Joonas Pulliai­nen puolu­een euro­vaa­li­koor­di­naat­to­riksi

Kokoo­muk­sen puolue­hal­li­tus on valin­nut HTM Pirjo Mäljän Hämeen Kokoo­muk­sen toimin­nan­joh­ta­jaksi 2.1.2024 alkaen. Mäljä siir­tyy tehtä­vään Euroo­pan parla­men­tin avus­ta­jan tehtä­västä. Hänellä on pitkä

15.11.2023

Timo Heino­nen: “Nopealle, jous­ta­valle ja muokat­ta­valle krii­sin­hal­lin­ta­ky­vylle on tarvetta”

Kansan­edus­taja Timo Heino­sen pitämä Kokoo­muk­sen edus­kun­ta­ryh­män ryhmä­puhe Edus­kun­nan keskus­tel­lessa valtio­neu­vos­ton selon­teosta Soti­las­osas­ton aset­ta­mi­sesta korke­aan valmiu­teen osana Rans­kan, Belgian ja Suomen

Skip to content