Evästeasetukset Verkkosivumme käyttää välttämättömiä evästeitä, jotta sivut toimivat ja kokemuksesi olisi vieläkin makeampi. Voit lukea lisää käyttämistämme evästeistä ja hallita asetuksiasi evästeasetussivulla. You can read more about them use and control their settings.
Kokoomus.fi / Julkaisut / Puheet / Heikki Vest­man: ”Kohden­ne­taan turva kaik­kein hädä­na­lai­sim­mille”

Heikki Vest­man: ”Kohden­ne­taan turva kaik­kein hädä­na­lai­sim­mille”

Julkaistu:

Realis­mia ja ratkai­suja. Se on kokoo­muk­sen linja huma­ni­taa­ri­sessa maahan­muu­tossa. Haluamme auttaa hädä­na­lai­sim­pia, voima­va­ro­jen rajoissa.

Emme hyväksy turva­paik­ka­jär­jes­tel­män väärin­käyt­töä. Ymmär­rämme, että libe­raa­li­de­mo­kra­tian avoin yhteis­kunta edel­lyt­tää säilyäk­seen tiuk­ko­ja­kin rajoja. Haluamme suojella kalleim­pia arvo­jamme: vapautta, tasa-arvoa, turval­li­suutta.

Viimeis­tään vuosien 2015–16 siir­to­lais­kriisi osoitti, että yksit­täi­siä lähinnä poliit­ti­sen tai uskon­nol­li­sen vainon uhreja varten luotu turva­paik­ka­jär­jes­telmä on rikki. Tuol­loin vain alle neljän­nes Suomesta suoje­lua hake­neista sai myön­tei­sen päätök­sen. Loput eivät olleet liik­keellä turvan tarpeesta, vaan muista syistä.

Tänään todel­li­suutta on, että Viro, Liet­tua ja Kreikka ovat päät­tä­neet raja-aidoin suojau­tua turva­paik­ka­jär­jes­tel­mää härs­kisti hyödyn­tä­vältä hybri­di­vai­kut­ta­mi­selta. Paikoin turva­paik­ka­ha­ke­mus­ten jättä­mi­nen on yksin­ker­tai­sesti estetty, EU:n hyväk­syn­nällä ja tuella.

Turva­paik­ka­jär­jes­tel­mää ei tarkoi­tettu massa­siir­to­lai­suutta varten. Kokoo­muk­sen tavoit­teena on mini­moida rajat ylit­tävä turva­pai­kan­haku ja kohden­taa turva kaik­kein hädä­na­lai­sim­mille kuten naisille ja lapsille. Ensi­si­jai­sesti on autet­tava lähtö­alueilla. Suomea palvel­lei­den afgaa­nien autta­mi­nen Suomeen on esimerkki avun oikeasta kohden­ta­mista.

Viime kaudella kokoo­mus­lais­ten sisä­mi­nis­te­rien johdolla tehtiin ja valmis­tel­tiin tiuken­nuk­sia lakiin. Turva­paik­ka­me­net­te­lyä tehos­tet­tiin ja uusin­ta­ha­ke­mus­ten sekä perhee­nyh­dis­tä­mi­sen ehtoja kiris­tet­tiin.

Lisäksi valmis­tel­tiin tiuken­nuk­sia, jotka edus­ta­vat ylei­seu­roop­pa­laista ja pohjois­maista linjaa: turva­paik­ka­ha­ke­mus­ten käsit­tely raja­me­net­te­lyssä, pysy­vän oles­ke­lun ja kansa­lai­suu­den kritee­rien kiris­tyk­set, törkei­siin rikok­siin syyl­lis­ty­nei­den kansain­vä­li­sen suoje­lun aseman pois­ta­mi­nen, nopeat karko­tuk­set ja säilöön­o­ton edel­ly­tys­ten laajen­ta­mi­nen.

Vasem­mis­to­hal­li­tus hautasi porva­ri­hal­li­tuk­sen teke­män maahan­muut­ta­ja­taus­tais­ten rikol­li­suu­den torjun­taoh­jel­man pöytä­laa­tik­koon. Puna­vih­rei­den ääne­tön yhtiö­mies keskusta hiljai­sesti myön­tyi. Realismi vaih­tui sini­sil­mäi­syy­deksi.

Hälyt­tävä esimerkki on laki­luon­nos perhee­nyh­dis­tä­mi­sestä. Maahan­muut­to­vi­rasto on varoit­ta­nut, että vaka­vista rikok­sista syyte­tyt tai Supon mukaan kansal­lista turval­li­suutta vaaran­ta­vat henki­löt voisi­vat päästä maahan lähet­tä­mällä lapsensa ankku­reiksi edeltä. Lisäksi ehdo­tettu toimeen­tu­loe­del­ly­tyk­sen pois­ta­mi­nen perheen­ko­koa­jalta romut­taisi kotou­tu­mi­sen kannus­teet.

Hyväk­syykö keskusta mallin, joka lienee Euroo­pan holtit­to­min?

Kokoo­mus ei hyväksy kansal­li­sen turval­li­suu­den vaaran­ta­mista ja epäter­vei­den veto­voi­ma­te­ki­jöi­den vahvis­ta­mista. Perus­teet­to­mat haki­jat on pysäy­tet­tävä rajalle. Turva­paik­ka­ha­ke­muk­set tulee ratkaista raja­vyö­hyk­keellä pääs­tä­mättä henki­löä maahan. Raja­me­net­te­lyä tulisi käyt­tää EU:n ulko­ra­joilla ja Suomessa. Direk­tiivi sallii menet­te­lyn itära­jal­lamme, mutta halli­tus on pysäyt­tä­nyt asian valmis­te­lun.

Laaja­mit­tai­nen maahan­tulo on todel­li­nen turval­li­suus­riski. Kokoo­muk­sen mielestä Suomeen on luotava valmius rajoit­taa ja estää turva­pai­kan­haku määrä­ai­kai­sesti kansal­li­sen turval­li­suu­den vaaran­tu­mi­sen perus­teella. Miksei Mari­nin halli­tus ole edis­tä­nyt asiaa?

Kotou­tu­mi­sen on oltava maahan­muu­ton ehto. Liian harva Suomeen jäänyt on kotou­tu­nut. Kyse on yksi­suun­tai­sesta proses­sista: tulija kotou­tuu uuteen maahan. Tuli­jalta pitää vaatia aitoa halua sitou­tua maamme sään­töi­hin, kieleen ja työmark­ki­noille.

Kokoo­muk­sen mielestä kansa­lai­suu­den ja pysy­vän oles­ke­lu­lu­van on perus­tut­tava riit­tä­vään kieli­tai­toon sekä työ- ja opis­ke­luai­kaan Suomessa. Kotou­tu­mi­seen kannus­ta­mi­seksi on tarpeel­lista eriyt­tää sosi­aa­li­turva siten, että se on koto­tu­tu­mis­jak­solla muuta väes­töä mata­lampi sekä selvit­tää tuki­ka­ton käyt­töön­otto.

Vali­koiva maahan­muutto on Suomelle kohta­lon­ky­sy­mys: Ilman osaa­via ulko­mai­sia työn­te­ki­jöitä ja yrit­tä­jiä hyvin­voin­tiyh­teis­kun­nan pohja putoaa. Turval­li­suus ja vakaus ovat paitsi suoma­lai­sille kalliita, ne ovat myös valt­ti­kortti, kun kilpai­lemme kansain­vä­li­sesti osaa­vasta työvoi­masta. Ne mene­te­tään, jos huma­ni­taa­ri­selle maahan­muu­tolle ei aseteta kestä­viä, tiuk­ko­ja­kin reunaeh­toja.

Esitän seuraa­van epäluot­ta­mus­lauseen: Edus­kunta toteaa, että halli­tus on epäon­nis­tu­nut huma­ni­taa­ri­sen maahan­muu­ton kestä­vien reunaeh­to­jen aset­ta­mi­sessa ja turva­paik­ka­jär­jes­tel­män tiuken­ta­mi­sessa, jotta apu kohden­tuisi kaik­kein hädä­na­lai­sim­mille, sekä pysäyt­tä­nyt viime vaali­kau­della valmis­te­luun otet­tu­jen tiuken­nus­ten valmis­te­lun, minkä vuoksi halli­tus ei nauti edus­kun­nan luot­ta­musta.

Kansan­edus­taja Heikki Vest­man
Kokoo­muk­sen ryhmä­pu­heen­vuoro edus­kun­nassa 20.10.2021

Muutok­set puhut­taessa mahdol­li­sia

Lisää sisältöä samassa kategoriassa

17.4.2024

Sari Sarko­maa: Kouluista ja lapsen arjesta on tehtävä kaikille turval­lista

Kokoo­muk­sen ryhmä­pu­heen­vuoro ajan­koh­tais­kes­kus­te­luun koulu­tur­val­li­suu­desta ja koulu­rau­hasta. Muutok­set puhut­taessa mahdol­li­sia. Koulu­rauha ja lastemme hyvin­vointi on meidän aikuis­ten vastuulla. Valtaosa lapsista ja

20.3.2024

Heikki Autto: Vain vahva talous ja työl­li­syys takaa­vat Suomen menes­tys­ta­ri­nalle jatkon – koko Suomessa

Kokoo­muk­sen ryhmä­pu­heen­vuoro väli­ky­sy­myk­seen halli­tuk­sen alueel­li­sesti syrji­västä poli­tii­kasta. Muutok­set puhut­taessa mahdol­li­sia. Suoma­lais­ten ahke­ruus ja osaa­mi­nen, niistä kumpuava kasvu ja kilpai­lu­kyky sekä

13.3.2024

Petteri Orpo: “Se, miten toimimme tänään määrit­tää suku­pol­vemme perin­nön”

Päämi­nis­teri Petteri Orpon puhui Euroo­pan parla­men­tin täysis­tun­noissa Stras­bour­gissa 13.3.2024. Puhe muutos­va­rauk­sin. Alku­pe­räi­nen puhe pidetty englan­niksi. Arvoisa puhe­mies, hyvä Roberta, arvoi­sat Euroo­pan

Skip to content