Evästeasetukset Verkkosivumme käyttää välttämättömiä evästeitä, jotta sivut toimivat ja kokemuksesi olisi vieläkin makeampi. Voit lukea lisää käyttämistämme evästeistä ja hallita asetuksiasi evästeasetussivulla. You can read more about them use and control their settings.
Kokoomus.fi / Julkaisut / Politiikka / Sato­nen: Suomi tarvit­see maahan­muut­ta­jia työvoi­ma­ka­peik­koi­hin

Sato­nen: Suomi tarvit­see maahan­muut­ta­jia työvoi­ma­ka­peik­koi­hin

Julkaistu:

Ikään­tyvä Suomi tarvit­see työpe­räi­siä maahan­muut­ta­jia sekä nyt, että tule­vai­suu­dessa.

- Vaikeas­sa­kin talous­ti­lan­teessa on aina työvoi­ma­ka­peik­koja, joihin tarvi­taan työn­te­ki­jöitä ulko­mailta, Kokoo­muk­sen edus­kun­ta­ryh­män vara­pu­heen­joh­taja Arto Sato­nen toteaa.

Tällä hetkellä tällai­sia aloja ovat esimer­kiksi hoitoala, maata­lous- ja puutarha-ala, sekä monet palve­lua­lan amma­tit. Lisäksi erityis­osaa­jia ja kansain­vä­li­sen kaupan ammat­ti­lai­sia tarvi­taan monille aloille edis­tä­mään suoma­lais­ten tuot­tei­den ja palve­lui­den myyn­tiä maail­malle.

- On tärkeää, että Suomeen voidaan rekry­toida nopeasti ja suju­vasti työvoi­maa ulko­mailta tarpeen mukaan, Sato­nen toteaa.

Sato­sen mukaan saata­vuus­har­kinta ei saa estää nopeaa rekry­toin­tia niille aloille, joissa Suomessa on pysyvä työvoi­ma­pula.

- Jos marjan­poi­mi­jan lupa makaa viran­omais­kä­sit­te­lyssä sato­kau­den ajan, niin se koituu kaikille tappioksi. Sato­nen kuvaa esimerk­kiä.

Sato­nen on tyyty­väi­nen halli­tuk­sen tänään julkis­te­tun maahan­muut­to­po­liit­ti­sen stra­te­gian linjauk­seen työpe­räis­ten maahan­muut­ta­jien perhee­nyh­dis­tä­mi­sen helpot­ta­mi­sesta.

- Tulo­ra­jo­jen määrit­te­lyssä on oikeu­den­mu­kaista huomioida todel­li­set asumis­kus­tan­nuk­set, Sato­nen toteaa ja uskoo tämän muutok­sen helpot­ta­van ulko­mai­sen työvoi­man rekry­toin­tia kasvu­kes­kus­ten ulko­puo­lelle.

Lisä­tie­toja: Arto Sato­nen p. 050 511 3110

Lisää sisältöä samassa kategoriassa

15.9.2023

Joel Elmaci kokoo­muk­sen nuori­so­koor­di­naat­to­riksi

Kokoo­muk­sen puolue­hal­li­tus on nimit­tä­nyt varkau­te­lai­sen Joel Elmacin, 23, nuori­so­koor­di­naat­to­riksi puolue­toi­mis­tolle. Hän on toimi­nut aiem­min muun muassa poli­tii­kan ja vies­tin­nän suun­nit­te­li­jana

6.9.2023

Päämi­nis­teri Petteri Orpo: Rasis­mille ei ole suoma­lai­sessa yhteis­kun­nassa tilaa

Päämi­nis­teri Petteri Orpo piti esit­te­ly­pu­heen edus­kun­nalle tiedon­an­to­kes­kus­te­lussa keski­viik­kona 6. syys­kuuta 2023. Puhe muutos­va­rauk­sin. Arvoisa puhe­mies, Valtio­neu­vosto on anta­nut edus­kun­nalle tiedon­an­non

4.9.2023

Janne Jukkola ja Teemu Kinnari: “Osta­malla suoma­laista ruokaa tuet huol­to­var­muutta”

Janne Jukkola Olen koko ikäni ollut teke­mi­sissä koti­mai­sen ruoan­tuo­tan­non parissa. Maito­ti­lalla kasva­neena ja meijeri-yrit­­tä­­jänä Jukko­lan Juus­to­lassa olen oppi­nut arvos­ta­maan työn­te­koa,

Skip to content