Evästeasetukset Verkkosivumme käyttää välttämättömiä evästeitä, jotta sivut toimivat ja kokemuksesi olisi vieläkin makeampi. Voit lukea lisää käyttämistämme evästeistä ja hallita asetuksiasi evästeasetussivulla. You can read more about them use and control their settings.
Kokoomus.fi / Julkaisut / Politiikka / Sato­nen: Suomi tarvit­see maahan­muut­ta­jia työvoi­ma­ka­peik­koi­hin

Sato­nen: Suomi tarvit­see maahan­muut­ta­jia työvoi­ma­ka­peik­koi­hin

Julkaistu:

Ikään­tyvä Suomi tarvit­see työpe­räi­siä maahan­muut­ta­jia sekä nyt, että tule­vai­suu­dessa.

- Vaikeas­sa­kin talous­ti­lan­teessa on aina työvoi­ma­ka­peik­koja, joihin tarvi­taan työn­te­ki­jöitä ulko­mailta, Kokoo­muk­sen edus­kun­ta­ryh­män vara­pu­heen­joh­taja Arto Sato­nen toteaa.

Tällä hetkellä tällai­sia aloja ovat esimer­kiksi hoitoala, maata­lous- ja puutarha-ala, sekä monet palve­lua­lan amma­tit. Lisäksi erityis­osaa­jia ja kansain­vä­li­sen kaupan ammat­ti­lai­sia tarvi­taan monille aloille edis­tä­mään suoma­lais­ten tuot­tei­den ja palve­lui­den myyn­tiä maail­malle.

- On tärkeää, että Suomeen voidaan rekry­toida nopeasti ja suju­vasti työvoi­maa ulko­mailta tarpeen mukaan, Sato­nen toteaa.

Sato­sen mukaan saata­vuus­har­kinta ei saa estää nopeaa rekry­toin­tia niille aloille, joissa Suomessa on pysyvä työvoi­ma­pula.

- Jos marjan­poi­mi­jan lupa makaa viran­omais­kä­sit­te­lyssä sato­kau­den ajan, niin se koituu kaikille tappioksi. Sato­nen kuvaa esimerk­kiä.

Sato­nen on tyyty­väi­nen halli­tuk­sen tänään julkis­te­tun maahan­muut­to­po­liit­ti­sen stra­te­gian linjauk­seen työpe­räis­ten maahan­muut­ta­jien perhee­nyh­dis­tä­mi­sen helpot­ta­mi­sesta.

- Tulo­ra­jo­jen määrit­te­lyssä on oikeu­den­mu­kaista huomioida todel­li­set asumis­kus­tan­nuk­set, Sato­nen toteaa ja uskoo tämän muutok­sen helpot­ta­van ulko­mai­sen työvoi­man rekry­toin­tia kasvu­kes­kus­ten ulko­puo­lelle.

Lisä­tie­toja: Arto Sato­nen p. 050 511 3110

Lisää sisältöä samassa kategoriassa

19.6.2024

Kokoo­muk­sen verkos­to­jen vastuu­hen­ki­löt kaudelle 2024-2026 valittu

Kokoo­muk­sen puolue­hal­li­tus on kokouk­ses­saan 14.6.2024 valin­nut kokoo­muk­sen ohjel­ma­työn verkos­toille vastuu­hen­ki­löt. Verkos­to­jen jäse­nyys on avointa kaikille puolu­een jäse­nille. Verkos­toi­hin pääsee liit­ty­mään

15.6.2024

Petteri Orpon linja­puhe puolue­ko­kouk­sessa 2024

Muutok­set puhut­taessa mahdol­li­sia. Hyvä puolue­ko­kous, Muis­tat­teko tunnel­man Kala­joella kaksi vuotta sitten? Ilmassa oli tahtoa ja päät­tä­väi­syyttä. Olimme nähneet, mihin vasem­mis­to­hal­li­tus

15.6.2024

Kokoo­mus valitsi Petteri Orpon jatka­maan puheen­joh­ta­jana

Orpo on ollut puheen­joh­ta­jana yhtä­jak­soi­sesti vuodesta 2016. Päämi­nis­te­rinä hän on ollut kesä­kuusta 2023 alkaen. Kokoo­muk­sen puheen­joh­ta­jan kausi on kaksi­vuo­ti­nen. Tampe­reella

Skip to content