Evästeasetukset Verkkosivumme käyttää välttämättömiä evästeitä, jotta sivut toimivat ja kokemuksesi olisi vieläkin makeampi. Voit lukea lisää käyttämistämme evästeistä ja hallita asetuksiasi evästeasetussivulla. You can read more about them use and control their settings.
Kokoomus.fi / Julkaisut / Politiikka / Sato­nen: Suomi tarvit­see maahan­muut­ta­jia työvoi­ma­ka­peik­koi­hin

Sato­nen: Suomi tarvit­see maahan­muut­ta­jia työvoi­ma­ka­peik­koi­hin

Julkaistu:

Ikään­tyvä Suomi tarvit­see työpe­räi­siä maahan­muut­ta­jia sekä nyt, että tule­vai­suu­dessa.

- Vaikeas­sa­kin talous­ti­lan­teessa on aina työvoi­ma­ka­peik­koja, joihin tarvi­taan työn­te­ki­jöitä ulko­mailta, Kokoo­muk­sen edus­kun­ta­ryh­män vara­pu­heen­joh­taja Arto Sato­nen toteaa.

Tällä hetkellä tällai­sia aloja ovat esimer­kiksi hoitoala, maata­lous- ja puutarha-ala, sekä monet palve­lua­lan amma­tit. Lisäksi erityis­osaa­jia ja kansain­vä­li­sen kaupan ammat­ti­lai­sia tarvi­taan monille aloille edis­tä­mään suoma­lais­ten tuot­tei­den ja palve­lui­den myyn­tiä maail­malle.

- On tärkeää, että Suomeen voidaan rekry­toida nopeasti ja suju­vasti työvoi­maa ulko­mailta tarpeen mukaan, Sato­nen toteaa.

Sato­sen mukaan saata­vuus­har­kinta ei saa estää nopeaa rekry­toin­tia niille aloille, joissa Suomessa on pysyvä työvoi­ma­pula.

- Jos marjan­poi­mi­jan lupa makaa viran­omais­kä­sit­te­lyssä sato­kau­den ajan, niin se koituu kaikille tappioksi. Sato­nen kuvaa esimerk­kiä.

Sato­nen on tyyty­väi­nen halli­tuk­sen tänään julkis­te­tun maahan­muut­to­po­liit­ti­sen stra­te­gian linjauk­seen työpe­räis­ten maahan­muut­ta­jien perhee­nyh­dis­tä­mi­sen helpot­ta­mi­sesta.

- Tulo­ra­jo­jen määrit­te­lyssä on oikeu­den­mu­kaista huomioida todel­li­set asumis­kus­tan­nuk­set, Sato­nen toteaa ja uskoo tämän muutok­sen helpot­ta­van ulko­mai­sen työvoi­man rekry­toin­tia kasvu­kes­kus­ten ulko­puo­lelle.

Lisä­tie­toja: Arto Sato­nen p. 050 511 3110

Lisää sisältöä samassa kategoriassa

5.2.2024

Anna-Kaisa Ikonen: “Kai me pystymme parem­paan kuin yhteen sola­riu­miin?”

Millaista olisi yritys­ten, kuntien tai hyvin­voin­tia­luei­den työ, jos todella uskal­tai­simme kokeilla, selviäm­mekö hieman pienem­mällä normi­tuk­sella? Nyt on elämämme tilai­suus, kirjoit­taa

4.12.2023

Pirjo Mäljä Hämeen Kokoo­muk­sen toimin­nan­joh­ta­jaksi, Joonas Pulliai­nen puolu­een euro­vaa­li­koor­di­naat­to­riksi

Kokoo­muk­sen puolue­hal­li­tus on valin­nut HTM Pirjo Mäljän Hämeen Kokoo­muk­sen toimin­nan­joh­ta­jaksi 2.1.2024 alkaen. Mäljä siir­tyy tehtä­vään Euroo­pan parla­men­tin avus­ta­jan tehtä­västä. Hänellä on pitkä

15.11.2023

Timo Heino­nen: “Nopealle, jous­ta­valle ja muokat­ta­valle krii­sin­hal­lin­ta­ky­vylle on tarvetta”

Kansan­edus­taja Timo Heino­sen pitämä Kokoo­muk­sen edus­kun­ta­ryh­män ryhmä­puhe Edus­kun­nan keskus­tel­lessa valtio­neu­vos­ton selon­teosta Soti­las­osas­ton aset­ta­mi­sesta korke­aan valmiu­teen osana Rans­kan, Belgian ja Suomen

Skip to content