MENU
Satonen: Suomi tarvitsee maahan­muut­tajia työvoi­ma­ka­peik­koihin

Satonen: Suomi tarvitsee maahan­muut­tajia työvoi­ma­ka­peik­koihin

Julkaistu: 13.06.2013 Uutiset

Ikääntyvä Suomi tarvitsee työpe­räisiä maahan­muut­tajia sekä nyt, että tulevai­suu­dessa.

- Vaikeas­sakin talous­ti­lan­teessa on aina työvoi­ma­ka­peikkoja, joihin tarvitaan työnte­ki­jöitä ulkomailta, Kokoo­muksen eduskun­ta­ryhmän varapu­heen­johtaja Arto Satonen toteaa.

Tällä hetkellä tällaisia aloja ovat esimer­kiksi hoitoala, maatalous- ja puutarha-ala, sekä monet palve­lualan ammatit. Lisäksi erityis­osaajia ja kansain­vä­lisen kaupan ammat­ti­laisia tarvitaan monille aloille edistämään suoma­laisten tuotteiden ja palve­luiden myyntiä maail­malle.

- On tärkeää, että Suomeen voidaan rekry­toida nopeasti ja sujuvasti työvoimaa ulkomailta tarpeen mukaan, Satonen toteaa.

Satosen mukaan saata­vuus­har­kinta ei saa estää nopeaa rekry­tointia niille aloille, joissa Suomessa on pysyvä työvoi­mapula.

- Jos marjan­poi­mijan lupa makaa viran­omais­kä­sit­te­lyssä satokauden ajan, niin se koituu kaikille tappioksi. Satonen kuvaa esimerkkiä.

Satonen on tyyty­väinen halli­tuksen tänään julkis­tetun maahan­muut­to­po­liit­tisen strategian linjaukseen työpe­räisten maahan­muut­tajien perhee­nyh­dis­tä­misen helpot­ta­mi­sesta.

- Tulora­jojen määrit­te­lyssä on oikeu­den­mu­kaista huomioida todel­liset asumis­kus­tan­nukset, Satonen toteaa ja uskoo tämän muutoksen helpot­tavan ulkomaisen työvoiman rekry­tointia kasvu­kes­kusten ulkopuo­lelle.

Lisätietoja: Arto Satonen p. 050 511 3110


Kokoomus.fi