Evästeasetukset Verkkosivumme käyttää välttämättömiä evästeitä, jotta sivut toimivat ja kokemuksesi olisi vieläkin makeampi. Voit lukea lisää käyttämistämme evästeistä ja hallita asetuksiasi evästeasetussivulla. You can read more about them use and control their settings.
Kokoomus.fi / Julkaisut / Politiikka / Arto Sato­nen: Husbyn kaltai­set mella­kat voidaan estää

Arto Sato­nen: Husbyn kaltai­set mella­kat voidaan estää

Julkaistu:

Kokoo­muk­sen edus­kun­ta­ryh­män vara­pu­heen­joh­ta­jan Arto Sato­sen mukaan ennal­taeh­käi­se­villä ratkai­suilla on estet­tävä Husbyn nuori­so­mel­la­koi­den rantau­tu­mi­nen Suomeen.

Sato­sen mukaan Suomi tarvit­see maahan­muut­ta­jia. Ruot­sin tapah­tu­mien ennal­taeh­käisy vaatii kuiten­kin onnis­tu­mi­sesta kolmessa asiassa: Turva­pai­kan­ha­ki­joi­den määrä on pidet­tävä hallin­nassa, maahan­muut­ta­ja­nuor­ten kotou­tu­mi­seen on panos­tet­tava ja asui­na­luei­den liial­li­nen segre­goi­tu­mi­nen on estet­tävä.

Sato­sen mukaan Vanha­sen toisen halli­tuk­sen loppu­kau­della aloi­te­tut maahan­muut­to­po­li­tii­kan uudis­tuk­set ovat tuot­ta­neet tulok­sia. “Silloin Suomi siir­tyi turva­paik­ka­po­li­tii­kassa libe­raa­lilta linjalta realis­min tielle pitkälti Kokoo­muk­sen vaati­muk­sesta ja Keskus­tan tuella”, Sato­nen toteaa. Suomeen tuli runsaasti turva­pai­kan­ha­ki­joita mm. muista EU-maista, mutta nyt turva­pai­kan­ha­ki­joi­den määrä on puolit­tu­nut vuoteen 2009 verrat­tuna, mikä merkit­tä­västi helpot­taa kotou­tu­mista.

Sato­sen mukaan maahan­muut­ta­ja­nuor­ten kiel­ten opetuk­seen, amma­til­li­seen koulu­tuk­seen ja harras­tuk­siin on viisasta panos­taa. “Esimer­kiksi jalka­pal­lo­seu­rat teke­vät aivan upeaa työtä maahan­muut­ta­ja­nuor­ten kotou­tu­mi­sessa”, Sato­nen toteaa.

Asun­to­po­li­tii­kassa Suomessa on vielä vältet­tä­vissä Ruot­sin virheet. Ohjaa­malla kunnal­lista asun­to­tuo­tan­toa, kaavoi­tusta ja asukas­va­lin­toja voidaan vaikut­taa maahan­muut­ta­jien tasai­sem­paan jakau­tu­mi­seen eri asui­na­luei­den kesken. Käytän­nössä on havaittu, että jos maahan­muut­ta­jien määrä asui­na­lu­eella nousee yli viiden­nek­seen, kanta­väes­tön pois­muutto kysei­siltä alueilta kiih­tyy. “Tällai­sen eriy­ty­vän kehi­tyk­sen estä­mi­nen on sekä maahan­muut­ta­jien, että kanta­väes­tön etu”, Sato­nen päät­tää.

Lisää sisältöä samassa kategoriassa

5.2.2024

Anna-Kaisa Ikonen: “Kai me pystymme parem­paan kuin yhteen sola­riu­miin?”

Millaista olisi yritys­ten, kuntien tai hyvin­voin­tia­luei­den työ, jos todella uskal­tai­simme kokeilla, selviäm­mekö hieman pienem­mällä normi­tuk­sella? Nyt on elämämme tilai­suus, kirjoit­taa

4.12.2023

Pirjo Mäljä Hämeen Kokoo­muk­sen toimin­nan­joh­ta­jaksi, Joonas Pulliai­nen puolu­een euro­vaa­li­koor­di­naat­to­riksi

Kokoo­muk­sen puolue­hal­li­tus on valin­nut HTM Pirjo Mäljän Hämeen Kokoo­muk­sen toimin­nan­joh­ta­jaksi 2.1.2024 alkaen. Mäljä siir­tyy tehtä­vään Euroo­pan parla­men­tin avus­ta­jan tehtä­västä. Hänellä on pitkä

15.11.2023

Timo Heino­nen: “Nopealle, jous­ta­valle ja muokat­ta­valle krii­sin­hal­lin­ta­ky­vylle on tarvetta”

Kansan­edus­taja Timo Heino­sen pitämä Kokoo­muk­sen edus­kun­ta­ryh­män ryhmä­puhe Edus­kun­nan keskus­tel­lessa valtio­neu­vos­ton selon­teosta Soti­las­osas­ton aset­ta­mi­sesta korke­aan valmiu­teen osana Rans­kan, Belgian ja Suomen

Skip to content