Evästeasetukset Verkkosivumme käyttää välttämättömiä evästeitä, jotta sivut toimivat ja kokemuksesi olisi vieläkin makeampi. Voit lukea lisää käyttämistämme evästeistä ja hallita asetuksiasi evästeasetussivulla. You can read more about them use and control their settings.
Kokoomus.fi / Julkaisut / Politiikka / Arto Sato­nen: Husbyn kaltai­set mella­kat voidaan estää

Arto Sato­nen: Husbyn kaltai­set mella­kat voidaan estää

Julkaistu:

Kokoo­muk­sen edus­kun­ta­ryh­män vara­pu­heen­joh­ta­jan Arto Sato­sen mukaan ennal­taeh­käi­se­villä ratkai­suilla on estet­tävä Husbyn nuori­so­mel­la­koi­den rantau­tu­mi­nen Suomeen.

Sato­sen mukaan Suomi tarvit­see maahan­muut­ta­jia. Ruot­sin tapah­tu­mien ennal­taeh­käisy vaatii kuiten­kin onnis­tu­mi­sesta kolmessa asiassa: Turva­pai­kan­ha­ki­joi­den määrä on pidet­tävä hallin­nassa, maahan­muut­ta­ja­nuor­ten kotou­tu­mi­seen on panos­tet­tava ja asui­na­luei­den liial­li­nen segre­goi­tu­mi­nen on estet­tävä.

Sato­sen mukaan Vanha­sen toisen halli­tuk­sen loppu­kau­della aloi­te­tut maahan­muut­to­po­li­tii­kan uudis­tuk­set ovat tuot­ta­neet tulok­sia. “Silloin Suomi siir­tyi turva­paik­ka­po­li­tii­kassa libe­raa­lilta linjalta realis­min tielle pitkälti Kokoo­muk­sen vaati­muk­sesta ja Keskus­tan tuella”, Sato­nen toteaa. Suomeen tuli runsaasti turva­pai­kan­ha­ki­joita mm. muista EU-maista, mutta nyt turva­pai­kan­ha­ki­joi­den määrä on puolit­tu­nut vuoteen 2009 verrat­tuna, mikä merkit­tä­västi helpot­taa kotou­tu­mista.

Sato­sen mukaan maahan­muut­ta­ja­nuor­ten kiel­ten opetuk­seen, amma­til­li­seen koulu­tuk­seen ja harras­tuk­siin on viisasta panos­taa. “Esimer­kiksi jalka­pal­lo­seu­rat teke­vät aivan upeaa työtä maahan­muut­ta­ja­nuor­ten kotou­tu­mi­sessa”, Sato­nen toteaa.

Asun­to­po­li­tii­kassa Suomessa on vielä vältet­tä­vissä Ruot­sin virheet. Ohjaa­malla kunnal­lista asun­to­tuo­tan­toa, kaavoi­tusta ja asukas­va­lin­toja voidaan vaikut­taa maahan­muut­ta­jien tasai­sem­paan jakau­tu­mi­seen eri asui­na­luei­den kesken. Käytän­nössä on havaittu, että jos maahan­muut­ta­jien määrä asui­na­lu­eella nousee yli viiden­nek­seen, kanta­väes­tön pois­muutto kysei­siltä alueilta kiih­tyy. “Tällai­sen eriy­ty­vän kehi­tyk­sen estä­mi­nen on sekä maahan­muut­ta­jien, että kanta­väes­tön etu”, Sato­nen päät­tää.

Lisää sisältöä samassa kategoriassa

19.6.2024

Kokoo­muk­sen verkos­to­jen vastuu­hen­ki­löt kaudelle 2024-2026 valittu

Kokoo­muk­sen puolue­hal­li­tus on kokouk­ses­saan 14.6.2024 valin­nut kokoo­muk­sen ohjel­ma­työn verkos­toille vastuu­hen­ki­löt. Verkos­to­jen jäse­nyys on avointa kaikille puolu­een jäse­nille. Verkos­toi­hin pääsee liit­ty­mään

15.6.2024

Petteri Orpon linja­puhe puolue­ko­kouk­sessa 2024

Muutok­set puhut­taessa mahdol­li­sia. Hyvä puolue­ko­kous, Muis­tat­teko tunnel­man Kala­joella kaksi vuotta sitten? Ilmassa oli tahtoa ja päät­tä­väi­syyttä. Olimme nähneet, mihin vasem­mis­to­hal­li­tus

15.6.2024

Kokoo­mus valitsi Petteri Orpon jatka­maan puheen­joh­ta­jana

Orpo on ollut puheen­joh­ta­jana yhtä­jak­soi­sesti vuodesta 2016. Päämi­nis­te­rinä hän on ollut kesä­kuusta 2023 alkaen. Kokoo­muk­sen puheen­joh­ta­jan kausi on kaksi­vuo­ti­nen. Tampe­reella

Skip to content