Arto Satonen: Husbyn kaltaiset mellakat voidaan estää – kokoomus.fi
MENU
Arto Satonen: Husbyn kaltaiset mellakat voidaan estää

Arto Satonen: Husbyn kaltaiset mellakat voidaan estää

Julkaistu: 27.05.2013 Uncategorized

Kokoo­muksen eduskun­ta­ryhmän varapu­heen­joh­tajan Arto Satosen mukaan ennal­taeh­käi­se­villä ratkai­suilla on estettävä Husbyn nuori­so­mel­la­koiden rantau­tu­minen Suomeen.

Satosen mukaan Suomi tarvitsee maahan­muut­tajia. Ruotsin tapah­tumien ennal­taeh­käisy vaatii kuitenkin onnis­tu­mi­sesta kolmessa asiassa: Turva­pai­kan­ha­ki­joiden määrä on pidettävä hallin­nassa, maahan­muut­ta­ja­nuorten kotou­tu­miseen on panos­tettava ja asuina­lueiden liial­linen segre­goi­tu­minen on estettävä.

Satosen mukaan Vanhasen toisen halli­tuksen loppu­kau­della aloitetut maahan­muut­to­po­li­tiikan uudis­tukset ovat tuottaneet tuloksia. “Silloin Suomi siirtyi turva­paik­ka­po­li­tii­kassa liberaa­lilta linjalta realismin tielle pitkälti Kokoo­muksen vaati­muk­sesta ja Keskustan tuella”, Satonen toteaa. Suomeen tuli runsaasti turva­pai­kan­ha­ki­joita mm. muista EU-maista, mutta nyt turva­pai­kan­ha­ki­joiden määrä on puolit­tunut vuoteen 2009 verrattuna, mikä merkit­tä­västi helpottaa kotou­tu­mista.

Satosen mukaan maahan­muut­ta­ja­nuorten kielten opetukseen, ammatil­liseen koulu­tukseen ja harras­tuksiin on viisasta panostaa. “Esimer­kiksi jalka­pal­lo­seurat tekevät aivan upeaa työtä maahan­muut­ta­ja­nuorten kotou­tu­mi­sessa”, Satonen toteaa.

Asunto­po­li­tii­kassa Suomessa on vielä vältet­tä­vissä Ruotsin virheet. Ohjaa­malla kunnal­lista asunto­tuo­tantoa, kaavoi­tusta ja asukas­va­lintoja voidaan vaikuttaa maahan­muut­tajien tasai­sempaan jakau­tu­miseen eri asuina­lueiden kesken. Käytän­nössä on havaittu, että jos maahan­muut­tajien määrä asuina­lu­eella nousee yli viiden­nekseen, kanta­väestön poismuutto kysei­siltä alueilta kiihtyy. “Tällaisen eriytyvän kehityksen estäminen on sekä maahan­muut­tajien, että kanta­väestön etu”, Satonen päättää.


Kokoomus.fi