Evästeasetukset Verkkosivumme käyttää välttämättömiä evästeitä, jotta sivut toimivat ja kokemuksesi olisi vieläkin makeampi. Voit lukea lisää käyttämistämme evästeistä ja hallita asetuksiasi evästeasetussivulla. You can read more about them use and control their settings.
Kokoomus.fi / Julkaisut / Politiikka / Janne Sankelo: Suomen kesto­ky­vyn raja tulee vastaan vuodessa

Janne Sankelo: Suomen kesto­ky­vyn raja tulee vastaan vuodessa

Julkaistu:

Kokoo­muk­sen vara­pu­heen­joh­taja Janne Sankelo on tyyty­väi­nen EU:n ja Turkin suun­ni­tel­maan rajoit­taa Turkin kautta Euroop­paan saapu­vien pako­lais­ten määrää.

”Aidoista avun­tar­vit­si­joista tulee kantaa huolta. Nyt tehdyillä järjes­te­lyillä päätök­siä turva­pai­kan myön­tä­mi­sestä voidaan tehdä jo ennen unio­nin alueelle saapu­mista. On perus­tel­tua, että Suomi on mukana rahoi­tuk­sessa, koska massii­vi­nen kansain­vael­lus on saatava hallin­taan”, Sankelo sanoo.

”Suomeen on tänä vuonna saapu­nut 30 000 turva­pai­kan­ha­ki­jaa. Mikäli sama tahti jatkuu, Suomen kesto­ky­vyn raja tulee vastaan vuodessa.”

Sanke­lon mielestä halli­tus on tehnyt olosuh­teet huomioon ottaen ripeitä päätök­siä turva­pai­kan­ha­ku­pro­ses­sien nopeut­ta­mi­seksi. Sisä­mi­nis­teri Petteri Orpo on ollut tilan­teen tasalla.

”On myös huoleh­dit­tava siitä, että sopi­muk­set ovat kunnossa vastaa­not­ta­viin maihin ja paluu­lii­kenne toimii. Jos kiel­tei­sen turva­paik­ka­pää­tök­sen saaneelle jää jonkin­lai­nen vippas­konsti jäädä edel­leen maahan, koko systee­min uskot­ta­vuus on vaaka­lau­dalla.”

Kauha­va­lai­sen Sanke­lon mukaan maahan tullei­den turva­pai­kan­ha­ki­joi­den kotout­ta­mi­sessa tarvi­taan luovia ratkai­suja.

”Hyviä käytän­teitä on esimer­kiksi Kauha­van vastaan­ot­to­kes­kuk­sessa, jossa väkeä ei jätetä makaa­maan. Maan tavat tehdään selväksi, lapsille pide­tään koulua ja alueella toimii myös omia yrityk­siä. Kuri, järjes­tys ja päivä­ru­tii­nit tuovat turvaa kaikille”, Sankelo sanoo.

Sanke­lon mukaan on kuiten­kin realis­mia todeta, että turvat­to­muu­den tunne on lisään­ty­nyt monilla niistä alueista, joihin vastaan­ot­to­kes­kuk­sia on perus­tettu.

”Jos ihmi­set sano­vat, että he eivät enää uskalla mennä lenkille, niin se on vaka­vasti otet­tava asia. Suomi on pidet­tävä turval­li­sena maana. Haki­jat ovat tietoi­sesti hake­neet kohde­maak­seen Suomen. Silloin pitää tietää, että nyt mennään suoma­lais­ten nuot­tien mukaan.”

 

Sankelo puhui Kokoo­muk­sen maahan­muut­to­kier­tu­eella Kajaa­nissa 30.11.

Lisää sisältöä samassa kategoriassa

5.2.2024

Anna-Kaisa Ikonen: “Kai me pystymme parem­paan kuin yhteen sola­riu­miin?”

Millaista olisi yritys­ten, kuntien tai hyvin­voin­tia­luei­den työ, jos todella uskal­tai­simme kokeilla, selviäm­mekö hieman pienem­mällä normi­tuk­sella? Nyt on elämämme tilai­suus, kirjoit­taa

4.12.2023

Pirjo Mäljä Hämeen Kokoo­muk­sen toimin­nan­joh­ta­jaksi, Joonas Pulliai­nen puolu­een euro­vaa­li­koor­di­naat­to­riksi

Kokoo­muk­sen puolue­hal­li­tus on valin­nut HTM Pirjo Mäljän Hämeen Kokoo­muk­sen toimin­nan­joh­ta­jaksi 2.1.2024 alkaen. Mäljä siir­tyy tehtä­vään Euroo­pan parla­men­tin avus­ta­jan tehtä­västä. Hänellä on pitkä

15.11.2023

Timo Heino­nen: “Nopealle, jous­ta­valle ja muokat­ta­valle krii­sin­hal­lin­ta­ky­vylle on tarvetta”

Kansan­edus­taja Timo Heino­sen pitämä Kokoo­muk­sen edus­kun­ta­ryh­män ryhmä­puhe Edus­kun­nan keskus­tel­lessa valtio­neu­vos­ton selon­teosta Soti­las­osas­ton aset­ta­mi­sesta korke­aan valmiu­teen osana Rans­kan, Belgian ja Suomen

Skip to content