Evästeasetukset Verkkosivumme käyttää välttämättömiä evästeitä, jotta sivut toimivat ja kokemuksesi olisi vieläkin makeampi. Voit lukea lisää käyttämistämme evästeistä ja hallita asetuksiasi evästeasetussivulla. You can read more about them use and control their settings.
Kokoomus.fi / Julkaisut / Politiikka / Janne Sankelo: Suomen kesto­ky­vyn raja tulee vastaan vuodessa

Janne Sankelo: Suomen kesto­ky­vyn raja tulee vastaan vuodessa

Julkaistu:

Kokoo­muk­sen vara­pu­heen­joh­taja Janne Sankelo on tyyty­väi­nen EU:n ja Turkin suun­ni­tel­maan rajoit­taa Turkin kautta Euroop­paan saapu­vien pako­lais­ten määrää.

”Aidoista avun­tar­vit­si­joista tulee kantaa huolta. Nyt tehdyillä järjes­te­lyillä päätök­siä turva­pai­kan myön­tä­mi­sestä voidaan tehdä jo ennen unio­nin alueelle saapu­mista. On perus­tel­tua, että Suomi on mukana rahoi­tuk­sessa, koska massii­vi­nen kansain­vael­lus on saatava hallin­taan”, Sankelo sanoo.

”Suomeen on tänä vuonna saapu­nut 30 000 turva­pai­kan­ha­ki­jaa. Mikäli sama tahti jatkuu, Suomen kesto­ky­vyn raja tulee vastaan vuodessa.”

Sanke­lon mielestä halli­tus on tehnyt olosuh­teet huomioon ottaen ripeitä päätök­siä turva­pai­kan­ha­ku­pro­ses­sien nopeut­ta­mi­seksi. Sisä­mi­nis­teri Petteri Orpo on ollut tilan­teen tasalla.

”On myös huoleh­dit­tava siitä, että sopi­muk­set ovat kunnossa vastaa­not­ta­viin maihin ja paluu­lii­kenne toimii. Jos kiel­tei­sen turva­paik­ka­pää­tök­sen saaneelle jää jonkin­lai­nen vippas­konsti jäädä edel­leen maahan, koko systee­min uskot­ta­vuus on vaaka­lau­dalla.”

Kauha­va­lai­sen Sanke­lon mukaan maahan tullei­den turva­pai­kan­ha­ki­joi­den kotout­ta­mi­sessa tarvi­taan luovia ratkai­suja.

”Hyviä käytän­teitä on esimer­kiksi Kauha­van vastaan­ot­to­kes­kuk­sessa, jossa väkeä ei jätetä makaa­maan. Maan tavat tehdään selväksi, lapsille pide­tään koulua ja alueella toimii myös omia yrityk­siä. Kuri, järjes­tys ja päivä­ru­tii­nit tuovat turvaa kaikille”, Sankelo sanoo.

Sanke­lon mukaan on kuiten­kin realis­mia todeta, että turvat­to­muu­den tunne on lisään­ty­nyt monilla niistä alueista, joihin vastaan­ot­to­kes­kuk­sia on perus­tettu.

”Jos ihmi­set sano­vat, että he eivät enää uskalla mennä lenkille, niin se on vaka­vasti otet­tava asia. Suomi on pidet­tävä turval­li­sena maana. Haki­jat ovat tietoi­sesti hake­neet kohde­maak­seen Suomen. Silloin pitää tietää, että nyt mennään suoma­lais­ten nuot­tien mukaan.”

 

Sankelo puhui Kokoo­muk­sen maahan­muut­to­kier­tu­eella Kajaa­nissa 30.11.

Lisää sisältöä samassa kategoriassa

19.6.2024

Kokoo­muk­sen verkos­to­jen vastuu­hen­ki­löt kaudelle 2024-2026 valittu

Kokoo­muk­sen puolue­hal­li­tus on kokouk­ses­saan 14.6.2024 valin­nut kokoo­muk­sen ohjel­ma­työn verkos­toille vastuu­hen­ki­löt. Verkos­to­jen jäse­nyys on avointa kaikille puolu­een jäse­nille. Verkos­toi­hin pääsee liit­ty­mään

15.6.2024

Petteri Orpon linja­puhe puolue­ko­kouk­sessa 2024

Muutok­set puhut­taessa mahdol­li­sia. Hyvä puolue­ko­kous, Muis­tat­teko tunnel­man Kala­joella kaksi vuotta sitten? Ilmassa oli tahtoa ja päät­tä­väi­syyttä. Olimme nähneet, mihin vasem­mis­to­hal­li­tus

15.6.2024

Kokoo­mus valitsi Petteri Orpon jatka­maan puheen­joh­ta­jana

Orpo on ollut puheen­joh­ta­jana yhtä­jak­soi­sesti vuodesta 2016. Päämi­nis­te­rinä hän on ollut kesä­kuusta 2023 alkaen. Kokoo­muk­sen puheen­joh­ta­jan kausi on kaksi­vuo­ti­nen. Tampe­reella

Skip to content