Kokoomus.fi / Politiikka / Janne Sankelo: Suomen kesto­ky­vyn raja tulee vastaan vuodessa

Janne Sankelo: Suomen kesto­ky­vyn raja tulee vastaan vuodessa

Julkaistu:

Kokoo­muk­sen vara­pu­heen­joh­taja Janne Sankelo on tyyty­väi­nen EU:n ja Turkin suun­ni­tel­maan rajoit­taa Turkin kautta Euroop­paan saapu­vien pako­lais­ten määrää.

”Aidoista avun­tar­vit­si­joista tulee kantaa huolta. Nyt tehdyillä järjes­te­lyillä päätök­siä turva­pai­kan myön­tä­mi­sestä voidaan tehdä jo ennen unio­nin alueelle saapu­mista. On perus­tel­tua, että Suomi on mukana rahoi­tuk­sessa, koska massii­vi­nen kansain­vael­lus on saatava hallin­taan”, Sankelo sanoo.

”Suomeen on tänä vuonna saapu­nut 30 000 turva­pai­kan­ha­ki­jaa. Mikäli sama tahti jatkuu, Suomen kesto­ky­vyn raja tulee vastaan vuodessa.”

Sanke­lon mielestä halli­tus on tehnyt olosuh­teet huomioon ottaen ripeitä päätök­siä turva­pai­kan­ha­ku­pro­ses­sien nopeut­ta­mi­seksi. Sisä­mi­nis­teri Petteri Orpo on ollut tilan­teen tasalla.

”On myös huoleh­dit­tava siitä, että sopi­muk­set ovat kunnossa vastaa­not­ta­viin maihin ja paluu­lii­kenne toimii. Jos kiel­tei­sen turva­paik­ka­pää­tök­sen saaneelle jää jonkin­lai­nen vippas­konsti jäädä edel­leen maahan, koko systee­min uskot­ta­vuus on vaaka­lau­dalla.”

Kauha­va­lai­sen Sanke­lon mukaan maahan tullei­den turva­pai­kan­ha­ki­joi­den kotout­ta­mi­sessa tarvi­taan luovia ratkai­suja.

”Hyviä käytän­teitä on esimer­kiksi Kauha­van vastaan­ot­to­kes­kuk­sessa, jossa väkeä ei jätetä makaa­maan. Maan tavat tehdään selväksi, lapsille pide­tään koulua ja alueella toimii myös omia yrityk­siä. Kuri, järjes­tys ja päivä­ru­tii­nit tuovat turvaa kaikille”, Sankelo sanoo.

Sanke­lon mukaan on kuiten­kin realis­mia todeta, että turvat­to­muu­den tunne on lisään­ty­nyt monilla niistä alueista, joihin vastaan­ot­to­kes­kuk­sia on perus­tettu.

”Jos ihmi­set sano­vat, että he eivät enää uskalla mennä lenkille, niin se on vaka­vasti otet­tava asia. Suomi on pidet­tävä turval­li­sena maana. Haki­jat ovat tietoi­sesti hake­neet kohde­maak­seen Suomen. Silloin pitää tietää, että nyt mennään suoma­lais­ten nuot­tien mukaan.”

 

Sankelo puhui Kokoo­muk­sen maahan­muut­to­kier­tu­eella Kajaa­nissa 30.11.

Lisää sisältöä samassa kategoriassa

25.8.2021

Vastuut­to­man talou­den­pi­don myyjänä ovat dema­rit, osta­jana keskusta – ja maksa­jana sinä

Hyvät kuuli­jat, kun Sipi­län halli­tus vuonna 2015 aloitti työnsä, Suomen talous oli epäta­sa­pai­nossa. Kevään 2015 vaali­kes­kus­te­lu­jen tärkein teema oli se,

30.7.2021

Kotou­te­taan työhön, ei työt­tö­mäksi ja tuodaan velvol­li­suuk­sia oikeuk­sien rinnalle

Kotou­te­taan työhön, ei työt­tö­mäksi ja tuodaan velvol­li­suuk­sia oikeuk­sien rinnalle Tiedote 23.7.2021 Julkai­su­va­paa heti Kokoo­muk­sen edus­kun­ta­ryhmä esit­tää muutok­sia maahan­­muutto- ja eten­kin

12.7.2021

Kokoo­muk­sen edus­kun­ta­ryhmä: Lähi­ju­na­lii­ken­nettä koko Suomeen

Hyväk­sytty edus­kun­ta­ryh­män kokouk­sessa kevä­tis­tun­to­kau­della 2021. Lähi­ju­na­lii­ken­nettä koko Suomeen! • Kokoo­mus haluaa vahvis­taa aluei­den ja kaupun­ki­seu­tu­jen saavu­tet­ta­vuutta Suomessa.• Kokoo­mus haluaa mahdol­lis­taa