Evästeasetukset Verkkosivumme käyttää välttämättömiä evästeitä, jotta sivut toimivat ja kokemuksesi olisi vieläkin makeampi. Voit lukea lisää käyttämistämme evästeistä ja hallita asetuksiasi evästeasetussivulla. You can read more about them use and control their settings.
Kokoomus.fi / Laura Räty

Laura Räty

13.4.2015

Stubb ja Räty: Kokoo­muk­sen sote-linja on valin­nan­va­paus

Ensi vaali­kau­den tärkein raken­ne­uu­dis­tus on sote-uudis­­tus. Sote-uudis­­tuk­­sessa ratkais­taan suoma­lai­sen hyvin­voin­tiyh­teis­kun­nan tule­vai­suus sekä julki­sen talou­den kestä­vyys. Kokoo­muk­selle tärkeintä sote-uudis­­tuk­­sessa on se,

11.4.2015

Minis­teri Räty: Alko­ho­li­po­li­tiikka tarvit­see suun­nan­muu­tok­sen

Sosi­aali- ja terveys­mi­nis­teri Laura Räty kaipaa uutta suun­taa alko­ho­li­po­li­tiik­kaan. Minis­te­rin mukaan holhouk­sen tie ei ole toimi­nut vaikut­ta­valla tavalla. Tavoit­teena pitää

4.2.2015

Minis­teri Räty: Nais­ten työurat kuntoon ja tasa-arvoa eläk­kei­siin!

Sosi­aali- ja terveys­mi­nis­teri Laura Räty on huolis­saan nais­ten pienistä eläk­keistä. Minis­te­rin mukaan ero mies­ten ja nais­ten eläk­kei­den suuruu­dessa on merkit­tävä

28.1.2015

Räty: Miksi Keskusta vaike­nee sosi­aali- ja terveys­pal­ve­luista?

Sosi­aali- ja terveys­mi­nis­teri Laura Räty ihmet­te­lee, miksi Keskus­tan julkai­se­massa stra­te­gi­sessa halli­tus­oh­jel­massa ei mainita sanal­la­kaan ihmis­ten sosi­aali- ja terveys­pal­ve­lui­den uudis­ta­mista. ?Ihmet­te­len

15.1.2015

Laura Räty: Lisää jous­ta­via asumis­rat­kai­suja ikään­ty­neille

Yksi­näi­syys on merkit­tävä yhteis­kun­nal­li­nen ongelma, joka kosket­taa enem­män kuin 300 000:a yli 65-vuotiasta Suomessa. Ikään­ty­vien määrä kasvaa nopeasti. Nykyi­sellä tahdilla

8.1.2015

Räty: Todel­li­nen valin­nan­va­paus tuo tasa-arvoa tervey­den­huol­toon

“Vaikka me suoma­lai­set pidämme usein tervey­den­huol­toamme hyvin tasa-arvoi­­sena, tasa-arvo ei ulotu poti­lai­den valin­nan­va­pau­teen. Todel­li­sen valin­nan­va­pau­den ja siten myös tasa-arvoi­­sen palve­lui­den

25.11.2014

Räty: Sote-ratkaisu mahdol­lis­taa parem­mat palve­lut

Sosi­aali- ja terveys­mi­nis­teri Laura Rädyn mukaan sote-uudis­­tus mahdol­lis­taa sosi­aali-ja terveys­pal­ve­lu­jen kehit­tä­mi­sen entistä laaduk­kaam­miksi. Palve­lu­jen laatua tulee jatkossa mitata muil­la­kin kritee­reillä

11.10.2014

Räty: Anne­taan ihmis­ten päät­tää palve­luis­taan

Sosi­aali- ja terveys­mi­nis­teri Laura Räty toivoo Keskus­tan tukea raha seuraa poti­lasta -mallille sosi­aali- ja terveys­pal­ve­lui­den uudis­tuk­sessa. Minis­teri Räty puhui lauan­taina

17.6.2012

Kokoo­muk­sen puolue­val­tuus­ton puheen­joh­ta­jana jatkaa Laura Räty

Kokoo­muk­sen puolue­val­tuus­ton puheen­joh­ta­jana jatkaa apulais­kau­pun­gin­joh­taja Laura Räty. Räty sai puolue­ko­kouk­sessa Rova­nie­mellä pide­tyssä äänes­tyk­sessä 355 ääntä. Hänen vastaeh­dok­kaansa, kansan­edus­taja Sanna Laus­lahti

5.4.2011

Kokoo­mus haluaa pois­taa pitkä­ai­kai­sa­sunn­ot­to­muu­den

Kokoo­muk­sen puolue­val­tuus­ton puheen­joh­taja Laura Räty esit­tää pitkä­ai­kai­sa­sunn­ot­to­muu­den vähen­tä­mis­oh­jel­man jatka­mista ensi vaali­kau­della. Tällä vaali­kau­della aloi­tettu ohjelma on ollut menes­tys. Asun­to­mi­nis­teri Jan Vapaa­vuo­ren ja perus­pal­ve­lu­mi­nis­teri Paula Risi­kon johdolla toteu­tettu ohjelma tulee ylit­tä­mään tavoit­teensa puolit­taa pitkä­ai­kai­sa­sunn­ot­to­muus. Käyt­töön otetaan yli 1250 uutta asun­toa, tukia­sun­toa tai palve­lua­sun­toa pitkä­ai­kai­sa­sunn­ot­to­mille

Skip to content