Kokoomus.fi
Stubb ja Räty: Kokoo­muksen sote-linja on valin­nan­vapaus

Stubb ja Räty: Kokoo­muksen sote-linja on valin­nan­vapaus

Julkaistu: 13.4.15 Uutiset

Ensi vaali­kauden tärkein raken­ne­uu­distus on sote-uudistus. Sote-uudis­tuk­sessa ratkaistaan suoma­laisen hyvin­voin­tiyh­teis­kunnan tulevaisuus sekä julkisen talouden kestävyys.

Kokoo­muk­selle tärkeintä sote-uudis­tuk­sessa on se, että palvelut raken­netaan ihmis­läh­töi­sesti, ei hallinnon näkökul­masta. Sosiaali- ja tervey­den­huollon tärkein tehtävä tulevina vuosi­kym­meninä on pitää huoli siitä, että ihmiset saavat tarvit­se­mansa palvelut vaikut­ta­vasti, laaduk­kaasti ja oikea-aikai­sesti. Tavoitteen saavut­ta­minen vaatii valin­nan­va­pauden nosta­mista uudis­tuksen keskiöön.

Kokoo­muksen puheen­johtaja, päämi­nisteri Alexander Stubb ja sosiaali- ja terveys­mi­nisteri Laura Räty esitte­livät kokoo­muksen sote-linjaa maanan­taina.

?Jokaisen suoma­laisen on voitava luottaa siihen, että laaduk­kaita julkisia palve­luita saa, kun niitä tarvitsee. Me emme tarvitse jonotusta tai luukulta toiselle pompot­telua, vaan valin­nan­va­pautta?, päämi­nisteri Stubb linjasi.

Valin­nan­va­paus­mallin toteut­ta­minen on Ruotsissa johtanut perus­ter­vey­den­huollon palve­luiden saata­vuuden paran­tu­miseen. 90 prosenttia ruotsa­lai­sista saa ajan terveys­a­se­malleen viikon sisällä.

?Miksi emme toteut­taisi tätä mallia meille sovitettuna myös Suomessa? Sote-uudis­tuk­sessa keskeistä on uudistaa rahoi­tus­jär­jes­telmä valin­nan­va­pautta tukevaksi ja siirtää järjes­tä­mis­vastuu nykyistä laajempien harteiden vastuulle?, Räty sanoi.

Rädyn mukaan keskustelu sote-uudis­tuksen ympärillä on keskit­tynyt liiaksi hallin­to­ra­ken­teisiin. Kokoo­muk­selle tärkeää on, että hallin­to­ra­kenteet tukevat laadu­kasta ja järkevää toimintaa. Sote-alueiden lukumäärän on mahdol­lis­tettava tuotta­vuuden kehit­tymien ja siksi niitä ei voi olla enempää kuin nykyisiä sairaan­hoi­to­piirejä.

?Suhtau­dumme ylimää­räiseen verotuksen tasoon varauk­sella. Kansa­laisten verora­si­tetta ei tule nykyi­sestä lisätä, pikem­minkin päinvastoin?, Räty sanoi. 

Suoma­laisten on Rädyn mukaan koettava, että makse­tuille veroeu­roille saa vasti­netta, eivätkä toimivat palvelut edellytä esimer­kiksi yksityistä terveys­va­kuu­tusta. Jokai­sella pitää olla tulota­sosta riippu­matta mahdol­lisuus valita, mistä hankkii palve­lunsa.

?Joku voi valita terveys­a­seman, joka on lähimpänä kotia tai työpaikkaa. Joku toinen voi käyttää valin­ta­kri­teerinä aukio­loaikoja, tuttua lääkäriä tai lyhyitä jonoja. Ihmisten on voitava luottaa palve­luihin; siihen, että hoitoon pääsee ja että palvelut ovat laaduk­kaita ja selkeitä?, Räty sanoi.

Sote-uudis­tuk­sessa palve­luiden järjes­tä­minen ja tuotta­minen on erotettava toisistaan.

“Meillä on Suomessa paljon laaduk­kaita palve­lun­tuot­tajia, jotka ovat sekä julkisia että yksityisiä. Oleel­lista on, että syntyvä sote-ratkaisu mahdol­listaa kilpailun palve­lun­tuot­tajien välillä ja edesauttaa uusien innovaa­tioiden synty­mistä. Järjes­tä­mis­vastuun ollessa alueilla, pitää palve­luita voida tuottaa kunnissa ja lähellä ihmisiä. Palve­lu­ket­jujen integraatio on tärkeää ja siitä huolehtii vahva alueel­linen järjestäjä?, Räty sanoi.

 


Kokoomus.fi