Evästeasetukset Verkkosivumme käyttää välttämättömiä evästeitä, jotta sivut toimivat ja kokemuksesi olisi vieläkin makeampi. Voit lukea lisää käyttämistämme evästeistä ja hallita asetuksiasi evästeasetussivulla. You can read more about them use and control their settings.
Kokoomus.fi / Julkaisut / Politiikka / Stubb ja Räty: Kokoomuksen sote-linja on valinnanvapaus

Stubb ja Räty: Kokoo­muk­sen sote-linja on valin­nan­va­paus

Julkaistu:

Ensi vaali­kau­den tärkein raken­ne­uu­dis­tus on sote-uudis­tus. Sote-uudis­tuk­sessa ratkais­taan suoma­lai­sen hyvin­voin­tiyh­teis­kun­nan tule­vai­suus sekä julki­sen talou­den kestä­vyys.

Kokoo­muk­selle tärkeintä sote-uudis­tuk­sessa on se, että palve­lut raken­ne­taan ihmis­läh­töi­sesti, ei hallin­non näkö­kul­masta. Sosi­aali- ja tervey­den­huol­lon tärkein tehtävä tule­vina vuosi­kym­me­ninä on pitää huoli siitä, että ihmi­set saavat tarvit­se­mansa palve­lut vaikut­ta­vasti, laaduk­kaasti ja oikea-aikai­sesti. Tavoit­teen saavut­ta­mi­nen vaatii valin­nan­va­pau­den nosta­mista uudis­tuk­sen keski­öön.

Kokoo­muk­sen puheen­joh­taja, päämi­nis­teri Alexan­der Stubb ja sosi­aali- ja terveys­mi­nis­teri Laura Räty esit­te­li­vät kokoo­muk­sen sote-linjaa maanan­taina.

- Jokai­sen suoma­lai­sen on voitava luot­taa siihen, että laaduk­kaita julki­sia palve­luita saa, kun niitä tarvit­see. Me emme tarvitse jono­tusta tai luukulta toiselle pompot­te­lua, vaan valin­nan­va­pautta?, päämi­nis­teri Stubb linjasi.

Valin­nan­va­paus­mal­lin toteut­ta­mi­nen on Ruot­sissa johta­nut perus­ter­vey­den­huol­lon palve­lui­den saata­vuu­den paran­tu­mi­seen. 90 prosent­tia ruot­sa­lai­sista saa ajan terveys­a­se­mal­leen viikon sisällä.

- Miksi emme toteut­taisi tätä mallia meille sovi­tet­tuna myös Suomessa? Sote-uudis­tuk­sessa keskeistä on uudis­taa rahoi­tus­jär­jes­telmä valin­nan­va­pautta tuke­vaksi ja siir­tää järjes­tä­mis­vas­tuu nykyistä laajem­pien hartei­den vastuulle?, Räty sanoi.

Rädyn mukaan keskus­telu sote-uudis­tuk­sen ympä­rillä on keskit­ty­nyt liiaksi hallin­to­ra­ken­tei­siin. Kokoo­muk­selle tärkeää on, että hallin­to­ra­ken­teet tuke­vat laadu­kasta ja järke­vää toimin­taa. Sote-aluei­den luku­mää­rän on mahdol­lis­tet­tava tuot­ta­vuu­den kehit­ty­mien ja siksi niitä ei voi olla enem­pää kuin nykyi­siä sairaan­hoi­to­pii­rejä.

- Suhtau­dumme ylimää­räi­seen vero­tuk­sen tasoon varauk­sella. Kansa­lais­ten vero­ra­si­tetta ei tule nykyi­sestä lisätä, pikem­min­kin päin­vas­toin?, Räty sanoi.

Suoma­lais­ten on Rädyn mukaan koet­tava, että makse­tuille veroeu­roille saa vasti­netta, eivätkä toimi­vat palve­lut edel­lytä esimer­kiksi yksi­tyistä terveys­va­kuu­tusta. Jokai­sella pitää olla tulo­ta­sosta riip­pu­matta mahdol­li­suus valita, mistä hank­kii palve­lunsa.

- Joku voi valita terveys­a­se­man, joka on lähim­pänä kotia tai työpaik­kaa. Joku toinen voi käyt­tää valin­ta­kri­tee­rinä aukio­loai­koja, tuttua lääkä­riä tai lyhyitä jonoja. Ihmis­ten on voitava luot­taa palve­lui­hin; siihen, että hoitoon pääsee ja että palve­lut ovat laaduk­kaita ja selkeitä?, Räty sanoi.

Sote-uudis­tuk­sessa palve­lui­den järjes­tä­mi­nen ja tuot­ta­mi­nen on erotet­tava toisis­taan.

“Meillä on Suomessa paljon laaduk­kaita palve­lun­tuot­ta­jia, jotka ovat sekä julki­sia että yksi­tyi­siä. Oleel­lista on, että syntyvä sote-ratkaisu mahdol­lis­taa kilpai­lun palve­lun­tuot­ta­jien välillä ja edesaut­taa uusien inno­vaa­tioi­den synty­mistä. Järjes­tä­mis­vas­tuun ollessa alueilla, pitää palve­luita voida tuot­taa kunnissa ja lähellä ihmi­siä. Palve­lu­ket­ju­jen inte­graa­tio on tärkeää ja siitä huoleh­tii vahva alueel­li­nen järjes­täjä?, Räty sanoi.

Lisää sisältöä samassa kategoriassa

5.2.2024

Anna-Kaisa Ikonen: “Kai me pystymme parem­paan kuin yhteen sola­riu­miin?”

Millaista olisi yritys­ten, kuntien tai hyvin­voin­tia­luei­den työ, jos todella uskal­tai­simme kokeilla, selviäm­mekö hieman pienem­mällä normi­tuk­sella? Nyt on elämämme tilai­suus, kirjoit­taa

4.12.2023

Pirjo Mäljä Hämeen Kokoo­muk­sen toimin­nan­joh­ta­jaksi, Joonas Pulliai­nen puolu­een euro­vaa­li­koor­di­naat­to­riksi

Kokoo­muk­sen puolue­hal­li­tus on valin­nut HTM Pirjo Mäljän Hämeen Kokoo­muk­sen toimin­nan­joh­ta­jaksi 2.1.2024 alkaen. Mäljä siir­tyy tehtä­vään Euroo­pan parla­men­tin avus­ta­jan tehtä­västä. Hänellä on pitkä

15.11.2023

Timo Heino­nen: “Nopealle, jous­ta­valle ja muokat­ta­valle krii­sin­hal­lin­ta­ky­vylle on tarvetta”

Kansan­edus­taja Timo Heino­sen pitämä Kokoo­muk­sen edus­kun­ta­ryh­män ryhmä­puhe Edus­kun­nan keskus­tel­lessa valtio­neu­vos­ton selon­teosta Soti­las­osas­ton aset­ta­mi­sesta korke­aan valmiu­teen osana Rans­kan, Belgian ja Suomen

Skip to content