Evästeasetukset Verkkosivumme käyttää välttämättömiä evästeitä, jotta sivut toimivat ja kokemuksesi olisi vieläkin makeampi. Voit lukea lisää käyttämistämme evästeistä ja hallita asetuksiasi evästeasetussivulla. You can read more about them use and control their settings.
Kokoomus.fi / Julkaisut / Politiikka / Stubb ja Räty: Kokoomuksen sote-linja on valinnanvapaus

Stubb ja Räty: Kokoo­muk­sen sote-linja on valin­nan­va­paus

Julkaistu:

Ensi vaali­kau­den tärkein raken­ne­uu­dis­tus on sote-uudis­tus. Sote-uudis­tuk­sessa ratkais­taan suoma­lai­sen hyvin­voin­tiyh­teis­kun­nan tule­vai­suus sekä julki­sen talou­den kestä­vyys.

Kokoo­muk­selle tärkeintä sote-uudis­tuk­sessa on se, että palve­lut raken­ne­taan ihmis­läh­töi­sesti, ei hallin­non näkö­kul­masta. Sosi­aali- ja tervey­den­huol­lon tärkein tehtävä tule­vina vuosi­kym­me­ninä on pitää huoli siitä, että ihmi­set saavat tarvit­se­mansa palve­lut vaikut­ta­vasti, laaduk­kaasti ja oikea-aikai­sesti. Tavoit­teen saavut­ta­mi­nen vaatii valin­nan­va­pau­den nosta­mista uudis­tuk­sen keski­öön.

Kokoo­muk­sen puheen­joh­taja, päämi­nis­teri Alexan­der Stubb ja sosi­aali- ja terveys­mi­nis­teri Laura Räty esit­te­li­vät kokoo­muk­sen sote-linjaa maanan­taina.

- Jokai­sen suoma­lai­sen on voitava luot­taa siihen, että laaduk­kaita julki­sia palve­luita saa, kun niitä tarvit­see. Me emme tarvitse jono­tusta tai luukulta toiselle pompot­te­lua, vaan valin­nan­va­pautta?, päämi­nis­teri Stubb linjasi.

Valin­nan­va­paus­mal­lin toteut­ta­mi­nen on Ruot­sissa johta­nut perus­ter­vey­den­huol­lon palve­lui­den saata­vuu­den paran­tu­mi­seen. 90 prosent­tia ruot­sa­lai­sista saa ajan terveys­a­se­mal­leen viikon sisällä.

- Miksi emme toteut­taisi tätä mallia meille sovi­tet­tuna myös Suomessa? Sote-uudis­tuk­sessa keskeistä on uudis­taa rahoi­tus­jär­jes­telmä valin­nan­va­pautta tuke­vaksi ja siir­tää järjes­tä­mis­vas­tuu nykyistä laajem­pien hartei­den vastuulle?, Räty sanoi.

Rädyn mukaan keskus­telu sote-uudis­tuk­sen ympä­rillä on keskit­ty­nyt liiaksi hallin­to­ra­ken­tei­siin. Kokoo­muk­selle tärkeää on, että hallin­to­ra­ken­teet tuke­vat laadu­kasta ja järke­vää toimin­taa. Sote-aluei­den luku­mää­rän on mahdol­lis­tet­tava tuot­ta­vuu­den kehit­ty­mien ja siksi niitä ei voi olla enem­pää kuin nykyi­siä sairaan­hoi­to­pii­rejä.

- Suhtau­dumme ylimää­räi­seen vero­tuk­sen tasoon varauk­sella. Kansa­lais­ten vero­ra­si­tetta ei tule nykyi­sestä lisätä, pikem­min­kin päin­vas­toin?, Räty sanoi.

Suoma­lais­ten on Rädyn mukaan koet­tava, että makse­tuille veroeu­roille saa vasti­netta, eivätkä toimi­vat palve­lut edel­lytä esimer­kiksi yksi­tyistä terveys­va­kuu­tusta. Jokai­sella pitää olla tulo­ta­sosta riip­pu­matta mahdol­li­suus valita, mistä hank­kii palve­lunsa.

- Joku voi valita terveys­a­se­man, joka on lähim­pänä kotia tai työpaik­kaa. Joku toinen voi käyt­tää valin­ta­kri­tee­rinä aukio­loai­koja, tuttua lääkä­riä tai lyhyitä jonoja. Ihmis­ten on voitava luot­taa palve­lui­hin; siihen, että hoitoon pääsee ja että palve­lut ovat laaduk­kaita ja selkeitä?, Räty sanoi.

Sote-uudis­tuk­sessa palve­lui­den järjes­tä­mi­nen ja tuot­ta­mi­nen on erotet­tava toisis­taan.

“Meillä on Suomessa paljon laaduk­kaita palve­lun­tuot­ta­jia, jotka ovat sekä julki­sia että yksi­tyi­siä. Oleel­lista on, että syntyvä sote-ratkaisu mahdol­lis­taa kilpai­lun palve­lun­tuot­ta­jien välillä ja edesaut­taa uusien inno­vaa­tioi­den synty­mistä. Järjes­tä­mis­vas­tuun ollessa alueilla, pitää palve­luita voida tuot­taa kunnissa ja lähellä ihmi­siä. Palve­lu­ket­ju­jen inte­graa­tio on tärkeää ja siitä huoleh­tii vahva alueel­li­nen järjes­täjä?, Räty sanoi.

Lisää sisältöä samassa kategoriassa

19.6.2024

Kokoo­muk­sen verkos­to­jen vastuu­hen­ki­löt kaudelle 2024-2026 valittu

Kokoo­muk­sen puolue­hal­li­tus on kokouk­ses­saan 14.6.2024 valin­nut kokoo­muk­sen ohjel­ma­työn verkos­toille vastuu­hen­ki­löt. Verkos­to­jen jäse­nyys on avointa kaikille puolu­een jäse­nille. Verkos­toi­hin pääsee liit­ty­mään

15.6.2024

Petteri Orpon linja­puhe puolue­ko­kouk­sessa 2024

Muutok­set puhut­taessa mahdol­li­sia. Hyvä puolue­ko­kous, Muis­tat­teko tunnel­man Kala­joella kaksi vuotta sitten? Ilmassa oli tahtoa ja päät­tä­väi­syyttä. Olimme nähneet, mihin vasem­mis­to­hal­li­tus

15.6.2024

Kokoo­mus valitsi Petteri Orpon jatka­maan puheen­joh­ta­jana

Orpo on ollut puheen­joh­ta­jana yhtä­jak­soi­sesti vuodesta 2016. Päämi­nis­te­rinä hän on ollut kesä­kuusta 2023 alkaen. Kokoo­muk­sen puheen­joh­ta­jan kausi on kaksi­vuo­ti­nen. Tampe­reella

Skip to content