Kokoomus.fi
Laura Räty: Lisää joustavia asumis­rat­kaisuja ikään­ty­neille

Laura Räty: Lisää joustavia asumis­rat­kaisuja ikään­ty­neille

Julkaistu: 15.1.15 Uutiset

Yksinäisyys on merkittävä yhteis­kun­nal­linen ongelma, joka koskettaa enemmän kuin 300 000:a yli 65-vuotiasta Suomessa. Ikään­tyvien määrä kasvaa nopeasti. Nykyi­sellä tahdilla yksinäisiä ikään­ty­neitä on parin­kym­menen vuoden kuluttua yli puoli miljoonaa.

Kyseessä on paitsi ihmiselle vaikeaa kärsi­mystä aiheuttava ongelma, myös kansan­ta­lou­del­linen kysymys. Yksinäiset käyttävät sosiaali- ja terveys­pal­ve­luita huomat­ta­vasti enemmän kuin muut ikäisensä.

Sosiaali- ja terveys­mi­nisteri Laura Rädyn mielestä valtio­vallan tulisi edistää yhtei­sö­ra­ken­ta­mista seuraa­valla vaali­kau­della.

?Nyt on jo korkea aika unohtaa vanha ?on pärjättävä yksin mahdol­li­simman pitkään ja kun ei enää pärjää niin vanhain­kotiin? ?ajattelu. Erilaiset yhtei­söl­lisen asumisen muodot ovat täsmä-aseita yksinäi­syyteen.?, Räty toteaa.

Yhtei­söl­lisen asumisen mallissa ikään­tyvät voivat aktivoitua ja perustaa tai etsiä itselleen asuinyh­teisön jossa he ovat päättä­mässä omasta asumi­sestaan ja jolta saavat apua ja tukea.

Yhtei­söl­liset kiinteistöt koostuvat yleensä yksityi­sistä asunnoista ja yhtei­sistä tiloista. Yhtei­sö­asu­mi­sessa asukkaat osallis­tuvat voimiensa mukaan yhteisiin päivit­täisiin askareisiin mm. ruuan­laittoon, siivoa­miseen ja muihin aktivi­teet­teihin.

Yhtei­sö­asu­minen on Suomessa paljon harvi­nai­sempaa kuin muissa Pohjois­maissa. Erityi­sesti Tanskassa erilaisia variaa­tioita on paljon.

?Eri kaupungit tukevat yhtei­sö­ra­ken­ta­mista jo nykyi­sellään. Nyt olisikin korkea aika alkaa ajatella varsinkin vanhusten asumista uudella tavalla. Ensi vaali­kau­della yhtei­sö­ra­ken­ta­mista tulisi myös valtion taholta edistää nykyistä paremmin, jotta saataisiin joustavia ratkaisuja yksin kotona asumisen ja laitos­hoidon väliin.?, Räty vaatii.

Ministeri Räty puhui torstaina 15.1.2015 Raken­nus­lehden ja Pohjola Rakennus Oy:n Asumisen arvomuutos ? mihin Suomi on menossa? -seminaa­rissa Finlandia-talolla.


Kokoomus.fi