Evästeasetukset Verkkosivumme käyttää välttämättömiä evästeitä, jotta sivut toimivat ja kokemuksesi olisi vieläkin makeampi. Voit lukea lisää käyttämistämme evästeistä ja hallita asetuksiasi evästeasetussivulla. You can read more about them use and control their settings.
Kokoomus.fi / Julkaisut / Politiikka / Laura Räty: Lisää jous­ta­via asumis­rat­kai­suja ikään­ty­neille

Laura Räty: Lisää jous­ta­via asumis­rat­kai­suja ikään­ty­neille

Julkaistu:

Yksi­näi­syys on merkit­tävä yhteis­kun­nal­li­nen ongelma, joka kosket­taa enem­män kuin 300 000:a yli 65-vuotiasta Suomessa. Ikään­ty­vien määrä kasvaa nopeasti. Nykyi­sellä tahdilla yksi­näi­siä ikään­ty­neitä on parin­kym­me­nen vuoden kulut­tua yli puoli miljoo­naa.

Kyseessä on paitsi ihmi­selle vaikeaa kärsi­mystä aiheut­tava ongelma, myös kansan­ta­lou­del­li­nen kysy­mys. Yksi­näi­set käyt­tä­vät sosi­aali- ja terveys­pal­ve­luita huomat­ta­vasti enem­män kuin muut ikäi­sensä.

Sosi­aali- ja terveys­mi­nis­teri Laura Rädyn mielestä valtio­val­lan tulisi edis­tää yhtei­sö­ra­ken­ta­mista seuraa­valla vaali­kau­della.

?Nyt on jo korkea aika unoh­taa vanha ?on pärjät­tävä yksin mahdol­li­sim­man pitkään ja kun ei enää pärjää niin vanhain­ko­tiin? ?ajat­telu. Erilai­set yhtei­söl­li­sen asumi­sen muodot ovat täsmä-aseita yksi­näi­syy­teen.?, Räty toteaa.

Yhtei­söl­li­sen asumi­sen mallissa ikään­ty­vät voivat akti­voi­tua ja perus­taa tai etsiä itsel­leen asui­nyh­tei­sön jossa he ovat päät­tä­mässä omasta asumi­ses­taan ja jolta saavat apua ja tukea.

Yhtei­söl­li­set kiin­teis­töt koos­tu­vat yleensä yksi­tyi­sistä asun­noista ja yhtei­sistä tiloista. Yhtei­sö­asu­mi­sessa asuk­kaat osal­lis­tu­vat voimiensa mukaan yhtei­siin päivit­täi­siin aska­rei­siin mm. ruuan­lait­toon, siivoa­mi­seen ja muihin akti­vi­teet­tei­hin.

Yhtei­sö­asu­mi­nen on Suomessa paljon harvi­nai­sem­paa kuin muissa Pohjois­maissa. Erityi­sesti Tans­kassa erilai­sia vari­aa­tioita on paljon.

?Eri kaupun­git tuke­vat yhtei­sö­ra­ken­ta­mista jo nykyi­sel­lään. Nyt olisi­kin korkea aika alkaa ajatella varsin­kin vanhus­ten asumista uudella tavalla. Ensi vaali­kau­della yhtei­sö­ra­ken­ta­mista tulisi myös valtion taholta edis­tää nykyistä parem­min, jotta saatai­siin jous­ta­via ratkai­suja yksin kotona asumi­sen ja laitos­hoi­don väliin.?, Räty vaatii.

Minis­teri Räty puhui tors­taina 15.1.2015 Raken­nus­leh­den ja Pohjola Raken­nus Oy:n Asumi­sen arvo­muu­tos ? mihin Suomi on menossa? -semi­naa­rissa Finlan­dia-talolla.

Lisää sisältöä samassa kategoriassa

5.2.2024

Anna-Kaisa Ikonen: “Kai me pystymme parem­paan kuin yhteen sola­riu­miin?”

Millaista olisi yritys­ten, kuntien tai hyvin­voin­tia­luei­den työ, jos todella uskal­tai­simme kokeilla, selviäm­mekö hieman pienem­mällä normi­tuk­sella? Nyt on elämämme tilai­suus, kirjoit­taa

4.12.2023

Pirjo Mäljä Hämeen Kokoo­muk­sen toimin­nan­joh­ta­jaksi, Joonas Pulliai­nen puolu­een euro­vaa­li­koor­di­naat­to­riksi

Kokoo­muk­sen puolue­hal­li­tus on valin­nut HTM Pirjo Mäljän Hämeen Kokoo­muk­sen toimin­nan­joh­ta­jaksi 2.1.2024 alkaen. Mäljä siir­tyy tehtä­vään Euroo­pan parla­men­tin avus­ta­jan tehtä­västä. Hänellä on pitkä

15.11.2023

Timo Heino­nen: “Nopealle, jous­ta­valle ja muokat­ta­valle krii­sin­hal­lin­ta­ky­vylle on tarvetta”

Kansan­edus­taja Timo Heino­sen pitämä Kokoo­muk­sen edus­kun­ta­ryh­män ryhmä­puhe Edus­kun­nan keskus­tel­lessa valtio­neu­vos­ton selon­teosta Soti­las­osas­ton aset­ta­mi­sesta korke­aan valmiu­teen osana Rans­kan, Belgian ja Suomen

Skip to content