Evästeasetukset Verkkosivumme käyttää välttämättömiä evästeitä, jotta sivut toimivat ja kokemuksesi olisi vieläkin makeampi. Voit lukea lisää käyttämistämme evästeistä ja hallita asetuksiasi evästeasetussivulla. You can read more about them use and control their settings.
Kokoomus.fi / Julkaisut / Politiikka / Laura Räty: Lisää jous­ta­via asumis­rat­kai­suja ikään­ty­neille

Laura Räty: Lisää jous­ta­via asumis­rat­kai­suja ikään­ty­neille

Julkaistu:

Yksi­näi­syys on merkit­tävä yhteis­kun­nal­li­nen ongelma, joka kosket­taa enem­män kuin 300 000:a yli 65-vuotiasta Suomessa. Ikään­ty­vien määrä kasvaa nopeasti. Nykyi­sellä tahdilla yksi­näi­siä ikään­ty­neitä on parin­kym­me­nen vuoden kulut­tua yli puoli miljoo­naa.

Kyseessä on paitsi ihmi­selle vaikeaa kärsi­mystä aiheut­tava ongelma, myös kansan­ta­lou­del­li­nen kysy­mys. Yksi­näi­set käyt­tä­vät sosi­aali- ja terveys­pal­ve­luita huomat­ta­vasti enem­män kuin muut ikäi­sensä.

Sosi­aali- ja terveys­mi­nis­teri Laura Rädyn mielestä valtio­val­lan tulisi edis­tää yhtei­sö­ra­ken­ta­mista seuraa­valla vaali­kau­della.

?Nyt on jo korkea aika unoh­taa vanha ?on pärjät­tävä yksin mahdol­li­sim­man pitkään ja kun ei enää pärjää niin vanhain­ko­tiin? ?ajat­telu. Erilai­set yhtei­söl­li­sen asumi­sen muodot ovat täsmä-aseita yksi­näi­syy­teen.?, Räty toteaa.

Yhtei­söl­li­sen asumi­sen mallissa ikään­ty­vät voivat akti­voi­tua ja perus­taa tai etsiä itsel­leen asui­nyh­tei­sön jossa he ovat päät­tä­mässä omasta asumi­ses­taan ja jolta saavat apua ja tukea.

Yhtei­söl­li­set kiin­teis­töt koos­tu­vat yleensä yksi­tyi­sistä asun­noista ja yhtei­sistä tiloista. Yhtei­sö­asu­mi­sessa asuk­kaat osal­lis­tu­vat voimiensa mukaan yhtei­siin päivit­täi­siin aska­rei­siin mm. ruuan­lait­toon, siivoa­mi­seen ja muihin akti­vi­teet­tei­hin.

Yhtei­sö­asu­mi­nen on Suomessa paljon harvi­nai­sem­paa kuin muissa Pohjois­maissa. Erityi­sesti Tans­kassa erilai­sia vari­aa­tioita on paljon.

?Eri kaupun­git tuke­vat yhtei­sö­ra­ken­ta­mista jo nykyi­sel­lään. Nyt olisi­kin korkea aika alkaa ajatella varsin­kin vanhus­ten asumista uudella tavalla. Ensi vaali­kau­della yhtei­sö­ra­ken­ta­mista tulisi myös valtion taholta edis­tää nykyistä parem­min, jotta saatai­siin jous­ta­via ratkai­suja yksin kotona asumi­sen ja laitos­hoi­don väliin.?, Räty vaatii.

Minis­teri Räty puhui tors­taina 15.1.2015 Raken­nus­leh­den ja Pohjola Raken­nus Oy:n Asumi­sen arvo­muu­tos ? mihin Suomi on menossa? -semi­naa­rissa Finlan­dia-talolla.

Lisää sisältöä samassa kategoriassa

15.6.2024

Petteri Orpon linja­puhe puolue­ko­kouk­sessa 2024

Muutok­set puhut­taessa mahdol­li­sia. Hyvä puolue­ko­kous, Muis­tat­teko tunnel­man Kala­joella kaksi vuotta sitten? Ilmassa oli tahtoa ja päät­tä­väi­syyttä. Olimme nähneet, mihin vasem­mis­to­hal­li­tus

15.6.2024

Kokoo­mus valitsi Petteri Orpon jatka­maan puheen­joh­ta­jana

Orpo on ollut puheen­joh­ta­jana yhtä­jak­soi­sesti vuodesta 2016. Päämi­nis­te­rinä hän on ollut kesä­kuusta 2023 alkaen. Kokoo­muk­sen puheen­joh­ta­jan kausi on kaksi­vuo­ti­nen. Tampe­reella

12.6.2024

Kokoo­muk­sen edus­kun­ta­ryh­män keskus­te­lua­vaus hyvästä lapsuu­desta ja sen suoje­lusta

Tämä julkaisu on kokoo­muk­sen edus­kun­ta­ryh­män keskus­te­lua­vaus lasten­suo­je­lun uudis­tus­työ­hön. Kyse on isosta urakasta, joka ei tule valmiiksi tällä vaali­kau­della tai tämän

Skip to content