Laura Räty: Lisää jous­ta­via asumis­rat­kai­suja ikään­ty­neille

Julkaistu: 15.01.2015

Yksi­näi­syys on merkit­tävä yhteis­kun­nal­li­nen ongelma, joka kosket­taa enem­män kuin 300 000:a yli 65-vuotiasta Suomessa. Ikään­ty­vien määrä kasvaa nopeasti. Nykyi­sellä tahdilla yksi­näi­siä ikään­ty­neitä on parin­kym­me­nen vuoden kulut­tua yli puoli miljoo­naa.

Kyseessä on paitsi ihmi­selle vaikeaa kärsi­mystä aiheut­tava ongelma, myös kansan­ta­lou­del­li­nen kysy­mys. Yksi­näi­set käyt­tä­vät sosi­aali- ja terveys­pal­ve­luita huomat­ta­vasti enem­män kuin muut ikäi­sensä.

Sosi­aali- ja terveys­mi­nis­teri Laura Rädyn mielestä valtio­val­lan tulisi edis­tää yhtei­sö­ra­ken­ta­mista seuraa­valla vaali­kau­della.

?Nyt on jo korkea aika unoh­taa vanha ?on pärjät­tävä yksin mahdol­li­sim­man pitkään ja kun ei enää pärjää niin vanhain­ko­tiin? ?ajat­telu. Erilai­set yhtei­söl­li­sen asumi­sen muodot ovat täsmä-aseita yksi­näi­syy­teen.?, Räty toteaa.

Yhtei­söl­li­sen asumi­sen mallissa ikään­ty­vät voivat akti­voi­tua ja perus­taa tai etsiä itsel­leen asui­nyh­tei­sön jossa he ovat päät­tä­mässä omasta asumi­ses­taan ja jolta saavat apua ja tukea.

Yhtei­söl­li­set kiin­teis­töt koos­tu­vat yleensä yksi­tyi­sistä asun­noista ja yhtei­sistä tiloista. Yhtei­sö­asu­mi­sessa asuk­kaat osal­lis­tu­vat voimiensa mukaan yhtei­siin päivit­täi­siin aska­rei­siin mm. ruuan­lait­toon, siivoa­mi­seen ja muihin akti­vi­teet­tei­hin.

Yhtei­sö­asu­mi­nen on Suomessa paljon harvi­nai­sem­paa kuin muissa Pohjois­maissa. Erityi­sesti Tans­kassa erilai­sia vari­aa­tioita on paljon.

?Eri kaupun­git tuke­vat yhtei­sö­ra­ken­ta­mista jo nykyi­sel­lään. Nyt olisi­kin korkea aika alkaa ajatella varsin­kin vanhus­ten asumista uudella tavalla. Ensi vaali­kau­della yhtei­sö­ra­ken­ta­mista tulisi myös valtion taholta edis­tää nykyistä parem­min, jotta saatai­siin jous­ta­via ratkai­suja yksin kotona asumi­sen ja laitos­hoi­don väliin.?, Räty vaatii.

Minis­teri Räty puhui tors­taina 15.1.2015 Raken­nus­leh­den ja Pohjola Raken­nus Oy:n Asumi­sen arvo­muu­tos ? mihin Suomi on menossa? -semi­naa­rissa Finlan­dia-talolla.