Kokoomus.fi
Ministeri Räty: Naisten työurat kuntoon ja tasa-arvoa eläkkeisiin!

Ministeri Räty: Naisten työurat kuntoon ja tasa-arvoa eläkkeisiin!

Julkaistu: 4.2.15 Uutiset

Sosiaali- ja terveys­mi­nisteri Laura Räty on huolissaan naisten pienistä eläkkeistä. Minis­terin mukaan ero miesten ja naisten eläkkeiden suuruu­dessa on merkittävä tasa-arvoky­symys.

?Miesten korkeammat eläkkeet naisiin verrattuna johtuvat keski­määrin kaksi vuotta pidem­mistä työurista ja korkeam­masta palkka­ta­sosta. Naisten työurat ja palkka­ke­hitys on saatava kuntoon, jotta ero eläkkeiden tasossa saadaan kurottua kiinni?, vaatii ministeri Räty.

Miesten kokonai­se­läkkeet ovat keski­määrin suurempia kuin naisten. Miesten kokonai­seläke oli vuonna 2013 keski­määrin 1 760 euroa kuukau­dessa ja naisten 1 376 euroa kuukau­dessa. Kokonai­se­läk­keiden ero sukupuolen perus­teella on siis noin 384 euroa kuukau­dessa.

?Ero johtuu muun muassa naisten suurem­masta hoiva­vas­tuusta ja vanhem­muuteen liitty­vistä vapaista. Naiset käyttävät yleisesti vanhem­pain­vapaat ja kotihoidon tuen käyttä­jistä 94 % on naisia. Kotihoi­to­jaksot pätkivät naisten työuraa ja jättävät jälkeen palkka­ke­hi­tyk­sestä. Näin ollen myös naisten tuleva eläke jää pienem­mäksi. Tähän on löydyttävä ratkaisu?, painottaa Räty.

Kokoomus tavoit­telee ensi vaali­kau­della vanhem­pain­va­paa­jär­jes­telmän uusimista ja vanhem­muuden kustan­nusten nykyistä tasai­sempaa jakamista, jotta tasa-arvo työelä­mässä voi toteutua.

?Hoiva­vastuun jakaminen on tärkeää. Olen pettynyt ettei tasa-arvo eläkkeissä ja työelä­mässä ole kiinnos­tanut halli­tus­kump­pa­neita. Ongelma siis säilyy ja sen ratkai­se­minen jää seuraavan halli­tuksen harteille. Uudistus on kuitenkin välttä­mätön tilanteen korjaa­mi­seksi.?

 

Ministeri Räty puhui 4.2. Tasa-arvon tulevai­suutta tehdään nyt ?seminaarin panee­lissa Finlandia-talolla.


Kokoomus.fi