Evästeasetukset Verkkosivumme käyttää välttämättömiä evästeitä, jotta sivut toimivat ja kokemuksesi olisi vieläkin makeampi. Voit lukea lisää käyttämistämme evästeistä ja hallita asetuksiasi evästeasetussivulla. You can read more about them use and control their settings.
Kokoomus.fi / Julkaisut / Politiikka / Minis­teri Räty: Nais­ten työurat kuntoon ja tasa-arvoa eläk­kei­siin!

Minis­teri Räty: Nais­ten työurat kuntoon ja tasa-arvoa eläk­kei­siin!

Julkaistu:

Sosi­aali- ja terveys­mi­nis­teri Laura Räty on huolis­saan nais­ten pienistä eläk­keistä. Minis­te­rin mukaan ero mies­ten ja nais­ten eläk­kei­den suuruu­dessa on merkit­tävä tasa-arvo­ky­sy­mys.

?Mies­ten korkeam­mat eläk­keet naisiin verrat­tuna johtu­vat keski­mää­rin kaksi vuotta pidem­mistä työurista ja korkeam­masta palk­ka­ta­sosta. Nais­ten työurat ja palk­ka­ke­hi­tys on saatava kuntoon, jotta ero eläk­kei­den tasossa saadaan kurot­tua kiinni?, vaatii minis­teri Räty.

Mies­ten koko­nai­se­läk­keet ovat keski­mää­rin suurem­pia kuin nais­ten. Mies­ten koko­nai­se­läke oli vuonna 2013 keski­mää­rin 1 760 euroa kuukau­dessa ja nais­ten 1 376 euroa kuukau­dessa. Koko­nai­se­läk­kei­den ero suku­puo­len perus­teella on siis noin 384 euroa kuukau­dessa.

?Ero johtuu muun muassa nais­ten suurem­masta hoiva­vas­tuusta ja vanhem­muu­teen liit­ty­vistä vapaista. Naiset käyt­tä­vät ylei­sesti vanhem­pain­va­paat ja koti­hoi­don tuen käyt­tä­jistä 94 % on naisia. Koti­hoi­to­jak­sot pätki­vät nais­ten työuraa ja jättä­vät jälkeen palk­ka­ke­hi­tyk­sestä. Näin ollen myös nais­ten tuleva eläke jää pienem­mäksi. Tähän on löydyt­tävä ratkaisu?, painot­taa Räty.

Kokoo­mus tavoit­te­lee ensi vaali­kau­della vanhem­pain­va­paa­jär­jes­tel­män uusi­mista ja vanhem­muu­den kustan­nus­ten nykyistä tasai­sem­paa jaka­mista, jotta tasa-arvo työelä­mässä voi toteu­tua.

?Hoiva­vas­tuun jaka­mi­nen on tärkeää. Olen petty­nyt ettei tasa-arvo eläk­keissä ja työelä­mässä ole kiin­nos­ta­nut halli­tus­kump­pa­neita. Ongelma siis säilyy ja sen ratkai­se­mi­nen jää seuraa­van halli­tuk­sen harteille. Uudis­tus on kuiten­kin vält­tä­mä­tön tilan­teen korjaa­mi­seksi.?

 

Minis­teri Räty puhui 4.2. Tasa-arvon tule­vai­suutta tehdään nyt ?semi­naa­rin panee­lissa Finlan­dia-talolla.

Lisää sisältöä samassa kategoriassa

19.6.2024

Kokoo­muk­sen verkos­to­jen vastuu­hen­ki­löt kaudelle 2024-2026 valittu

Kokoo­muk­sen puolue­hal­li­tus on kokouk­ses­saan 14.6.2024 valin­nut kokoo­muk­sen ohjel­ma­työn verkos­toille vastuu­hen­ki­löt. Verkos­to­jen jäse­nyys on avointa kaikille puolu­een jäse­nille. Verkos­toi­hin pääsee liit­ty­mään

15.6.2024

Petteri Orpon linja­puhe puolue­ko­kouk­sessa 2024

Muutok­set puhut­taessa mahdol­li­sia. Hyvä puolue­ko­kous, Muis­tat­teko tunnel­man Kala­joella kaksi vuotta sitten? Ilmassa oli tahtoa ja päät­tä­väi­syyttä. Olimme nähneet, mihin vasem­mis­to­hal­li­tus

15.6.2024

Kokoo­mus valitsi Petteri Orpon jatka­maan puheen­joh­ta­jana

Orpo on ollut puheen­joh­ta­jana yhtä­jak­soi­sesti vuodesta 2016. Päämi­nis­te­rinä hän on ollut kesä­kuusta 2023 alkaen. Kokoo­muk­sen puheen­joh­ta­jan kausi on kaksi­vuo­ti­nen. Tampe­reella

Skip to content