Evästeasetukset Verkkosivumme käyttää välttämättömiä evästeitä, jotta sivut toimivat ja kokemuksesi olisi vieläkin makeampi. Voit lukea lisää käyttämistämme evästeistä ja hallita asetuksiasi evästeasetussivulla. You can read more about them use and control their settings.
Kokoomus.fi / Julkaisut / Politiikka / Minis­teri Räty: Nais­ten työurat kuntoon ja tasa-arvoa eläk­kei­siin!

Minis­teri Räty: Nais­ten työurat kuntoon ja tasa-arvoa eläk­kei­siin!

Julkaistu:

Sosi­aali- ja terveys­mi­nis­teri Laura Räty on huolis­saan nais­ten pienistä eläk­keistä. Minis­te­rin mukaan ero mies­ten ja nais­ten eläk­kei­den suuruu­dessa on merkit­tävä tasa-arvo­ky­sy­mys.

?Mies­ten korkeam­mat eläk­keet naisiin verrat­tuna johtu­vat keski­mää­rin kaksi vuotta pidem­mistä työurista ja korkeam­masta palk­ka­ta­sosta. Nais­ten työurat ja palk­ka­ke­hi­tys on saatava kuntoon, jotta ero eläk­kei­den tasossa saadaan kurot­tua kiinni?, vaatii minis­teri Räty.

Mies­ten koko­nai­se­läk­keet ovat keski­mää­rin suurem­pia kuin nais­ten. Mies­ten koko­nai­se­läke oli vuonna 2013 keski­mää­rin 1 760 euroa kuukau­dessa ja nais­ten 1 376 euroa kuukau­dessa. Koko­nai­se­läk­kei­den ero suku­puo­len perus­teella on siis noin 384 euroa kuukau­dessa.

?Ero johtuu muun muassa nais­ten suurem­masta hoiva­vas­tuusta ja vanhem­muu­teen liit­ty­vistä vapaista. Naiset käyt­tä­vät ylei­sesti vanhem­pain­va­paat ja koti­hoi­don tuen käyt­tä­jistä 94 % on naisia. Koti­hoi­to­jak­sot pätki­vät nais­ten työuraa ja jättä­vät jälkeen palk­ka­ke­hi­tyk­sestä. Näin ollen myös nais­ten tuleva eläke jää pienem­mäksi. Tähän on löydyt­tävä ratkaisu?, painot­taa Räty.

Kokoo­mus tavoit­te­lee ensi vaali­kau­della vanhem­pain­va­paa­jär­jes­tel­män uusi­mista ja vanhem­muu­den kustan­nus­ten nykyistä tasai­sem­paa jaka­mista, jotta tasa-arvo työelä­mässä voi toteu­tua.

?Hoiva­vas­tuun jaka­mi­nen on tärkeää. Olen petty­nyt ettei tasa-arvo eläk­keissä ja työelä­mässä ole kiin­nos­ta­nut halli­tus­kump­pa­neita. Ongelma siis säilyy ja sen ratkai­se­mi­nen jää seuraa­van halli­tuk­sen harteille. Uudis­tus on kuiten­kin vält­tä­mä­tön tilan­teen korjaa­mi­seksi.?

 

Minis­teri Räty puhui 4.2. Tasa-arvon tule­vai­suutta tehdään nyt ?semi­naa­rin panee­lissa Finlan­dia-talolla.

Lisää sisältöä samassa kategoriassa

5.2.2024

Anna-Kaisa Ikonen: “Kai me pystymme parem­paan kuin yhteen sola­riu­miin?”

Millaista olisi yritys­ten, kuntien tai hyvin­voin­tia­luei­den työ, jos todella uskal­tai­simme kokeilla, selviäm­mekö hieman pienem­mällä normi­tuk­sella? Nyt on elämämme tilai­suus, kirjoit­taa

4.12.2023

Pirjo Mäljä Hämeen Kokoo­muk­sen toimin­nan­joh­ta­jaksi, Joonas Pulliai­nen puolu­een euro­vaa­li­koor­di­naat­to­riksi

Kokoo­muk­sen puolue­hal­li­tus on valin­nut HTM Pirjo Mäljän Hämeen Kokoo­muk­sen toimin­nan­joh­ta­jaksi 2.1.2024 alkaen. Mäljä siir­tyy tehtä­vään Euroo­pan parla­men­tin avus­ta­jan tehtä­västä. Hänellä on pitkä

15.11.2023

Timo Heino­nen: “Nopealle, jous­ta­valle ja muokat­ta­valle krii­sin­hal­lin­ta­ky­vylle on tarvetta”

Kansan­edus­taja Timo Heino­sen pitämä Kokoo­muk­sen edus­kun­ta­ryh­män ryhmä­puhe Edus­kun­nan keskus­tel­lessa valtio­neu­vos­ton selon­teosta Soti­las­osas­ton aset­ta­mi­sesta korke­aan valmiu­teen osana Rans­kan, Belgian ja Suomen

Skip to content