Evästeasetukset Verkkosivumme käyttää välttämättömiä evästeitä, jotta sivut toimivat ja kokemuksesi olisi vieläkin makeampi. Voit lukea lisää käyttämistämme evästeistä ja hallita asetuksiasi evästeasetussivulla. You can read more about them use and control their settings.
Kokoomus.fi / Julkaisut / Politiikka / Kokoo­mus haluaa pois­taa pitkä­ai­kai­sa­sunn­ot­to­muu­den

Kokoo­mus haluaa pois­taa pitkä­ai­kai­sa­sunn­ot­to­muu­den

Julkaistu:

? Kokoo­mus haluaa, että seuraa­van halli­tuk­sen ohjel­maan kirja­taan ohjelma pitkä­ai­kai­sa­sunn­ot­to­muu­den pois­ta­mi­seksi. Tällä vaali­kau­della toteu­tettu ohjelma on osoit­ta­nut toimi­vuu­tensa. Asunto ensin -peri­aat­teella aute­taan monia pitkä­ai­kai­sa­sunn­ot­to­mia koko­nais­val­tai­sesti. Muiden ongel­mien ratkaisu ja kuntou­tu­mi­nen onnis­tu­vat parem­min, kun on ensin katto pään päällä ja myös osaa­vaa tuki­hen­ki­lös­töä autta­massa, Räty sanoo.

Asun­to­jen lisäksi ohjel­massa onkin panos­tettu asunn­ot­to­mien tuki­pal­ve­lui­den henki­lö­kun­nan palk­kaa­mi­seen. Hyviä tulok­sia on saatu aikaan myös häätöjä ennal­taeh­käi­se­vän asumis­neu­von­nan laajen­ta­mi­sella.

? Ennal­taeh­käi­se­mällä asunn­ot­to­muutta sääs­te­tään niin inhi­mil­li­sessä kärsi­myk­sessä kuin kustan­nuk­sis­sa­kin. Tutki­muk­sen mukaan asumis­neu­vonta tuo häätö­jen vähe­ne­mi­sen kautta kansan­ta­lou­teen merkit­tä­viä sääs­töjä, jotka ylit­tä­vät toimin­nasta aiheu­tu­vat kustan­nuk­set. Myös asun­to­jen ja tuki­pal­ve­lui­den tarjoa­mi­nen tuo sääs­töjä, kun muiden hoito­lai­tos­ten resurs­seja vapau­tuu. Tärkeintä on kuiten­kin se, että voidaan tarjota pitkä­ai­kai­sa­sunn­ot­to­mille vihdoin edel­ly­tyk­set ihmi­sar­voi­seen elämään, Räty toteaa.

Lisää sisältöä samassa kategoriassa

5.2.2024

Anna-Kaisa Ikonen: “Kai me pystymme parem­paan kuin yhteen sola­riu­miin?”

Millaista olisi yritys­ten, kuntien tai hyvin­voin­tia­luei­den työ, jos todella uskal­tai­simme kokeilla, selviäm­mekö hieman pienem­mällä normi­tuk­sella? Nyt on elämämme tilai­suus, kirjoit­taa

4.12.2023

Pirjo Mäljä Hämeen Kokoo­muk­sen toimin­nan­joh­ta­jaksi, Joonas Pulliai­nen puolu­een euro­vaa­li­koor­di­naat­to­riksi

Kokoo­muk­sen puolue­hal­li­tus on valin­nut HTM Pirjo Mäljän Hämeen Kokoo­muk­sen toimin­nan­joh­ta­jaksi 2.1.2024 alkaen. Mäljä siir­tyy tehtä­vään Euroo­pan parla­men­tin avus­ta­jan tehtä­västä. Hänellä on pitkä

15.11.2023

Timo Heino­nen: “Nopealle, jous­ta­valle ja muokat­ta­valle krii­sin­hal­lin­ta­ky­vylle on tarvetta”

Kansan­edus­taja Timo Heino­sen pitämä Kokoo­muk­sen edus­kun­ta­ryh­män ryhmä­puhe Edus­kun­nan keskus­tel­lessa valtio­neu­vos­ton selon­teosta Soti­las­osas­ton aset­ta­mi­sesta korke­aan valmiu­teen osana Rans­kan, Belgian ja Suomen

Skip to content