Kokoomus.fi
Kokoomus haluaa poistaa pitkä­ai­kai­sa­sunn­ot­to­muuden

Kokoomus haluaa poistaa pitkä­ai­kai­sa­sunn­ot­to­muuden

Julkaistu: 5.4.11 Uutiset

? Kokoomus haluaa, että seuraavan halli­tuksen ohjelmaan kirjataan ohjelma pitkä­ai­kai­sa­sunn­ot­to­muuden poista­mi­seksi. Tällä vaali­kau­della toteu­tettu ohjelma on osoit­tanut toimi­vuu­tensa. Asunto ensin -periaat­teella autetaan monia pitkä­ai­kai­sa­sunn­ot­tomia kokonais­val­tai­sesti. Muiden ongelmien ratkaisu ja kuntou­tu­minen onnis­tuvat paremmin, kun on ensin katto pään päällä ja myös osaavaa tukihen­ki­löstöä autta­massa, Räty sanoo.

Asuntojen lisäksi ohjel­massa onkin panos­tettu asunn­ot­tomien tukipal­ve­luiden henki­lö­kunnan palkkaa­miseen. Hyviä tuloksia on saatu aikaan myös häätöjä ennal­taeh­käi­sevän asumis­neu­vonnan laajen­ta­mi­sella.

? Ennal­taeh­käi­se­mällä asunn­ot­to­muutta säästetään niin inhimil­li­sessä kärsi­myk­sessä kuin kustan­nuk­sis­sakin. Tutki­muksen mukaan asumis­neu­vonta tuo häätöjen vähene­misen kautta kansan­ta­louteen merkit­täviä säästöjä, jotka ylittävät toimin­nasta aiheu­tuvat kustan­nukset. Myös asuntojen ja tukipal­ve­luiden tarjoa­minen tuo säästöjä, kun muiden hoito­lai­tosten resursseja vapautuu. Tärkeintä on kuitenkin se, että voidaan tarjota pitkä­ai­kai­sa­sunn­ot­to­mille vihdoin edelly­tykset ihmisar­voiseen elämään, Räty toteaa.


Kokoomus.fi