Evästeasetukset Verkkosivumme käyttää välttämättömiä evästeitä, jotta sivut toimivat ja kokemuksesi olisi vieläkin makeampi. Voit lukea lisää käyttämistämme evästeistä ja hallita asetuksiasi evästeasetussivulla. You can read more about them use and control their settings.
Kokoomus.fi / Julkaisut / Politiikka / Kokoo­mus haluaa pois­taa pitkä­ai­kai­sa­sunn­ot­to­muu­den

Kokoo­mus haluaa pois­taa pitkä­ai­kai­sa­sunn­ot­to­muu­den

Julkaistu:

? Kokoo­mus haluaa, että seuraa­van halli­tuk­sen ohjel­maan kirja­taan ohjelma pitkä­ai­kai­sa­sunn­ot­to­muu­den pois­ta­mi­seksi. Tällä vaali­kau­della toteu­tettu ohjelma on osoit­ta­nut toimi­vuu­tensa. Asunto ensin -peri­aat­teella aute­taan monia pitkä­ai­kai­sa­sunn­ot­to­mia koko­nais­val­tai­sesti. Muiden ongel­mien ratkaisu ja kuntou­tu­mi­nen onnis­tu­vat parem­min, kun on ensin katto pään päällä ja myös osaa­vaa tuki­hen­ki­lös­töä autta­massa, Räty sanoo.

Asun­to­jen lisäksi ohjel­massa onkin panos­tettu asunn­ot­to­mien tuki­pal­ve­lui­den henki­lö­kun­nan palk­kaa­mi­seen. Hyviä tulok­sia on saatu aikaan myös häätöjä ennal­taeh­käi­se­vän asumis­neu­von­nan laajen­ta­mi­sella.

? Ennal­taeh­käi­se­mällä asunn­ot­to­muutta sääs­te­tään niin inhi­mil­li­sessä kärsi­myk­sessä kuin kustan­nuk­sis­sa­kin. Tutki­muk­sen mukaan asumis­neu­vonta tuo häätö­jen vähe­ne­mi­sen kautta kansan­ta­lou­teen merkit­tä­viä sääs­töjä, jotka ylit­tä­vät toimin­nasta aiheu­tu­vat kustan­nuk­set. Myös asun­to­jen ja tuki­pal­ve­lui­den tarjoa­mi­nen tuo sääs­töjä, kun muiden hoito­lai­tos­ten resurs­seja vapau­tuu. Tärkeintä on kuiten­kin se, että voidaan tarjota pitkä­ai­kai­sa­sunn­ot­to­mille vihdoin edel­ly­tyk­set ihmi­sar­voi­seen elämään, Räty toteaa.

Lisää sisältöä samassa kategoriassa

15.9.2023

Joel Elmaci kokoo­muk­sen nuori­so­koor­di­naat­to­riksi

Kokoo­muk­sen puolue­hal­li­tus on nimit­tä­nyt varkau­te­lai­sen Joel Elmacin, 23, nuori­so­koor­di­naat­to­riksi puolue­toi­mis­tolle. Hän on toimi­nut aiem­min muun muassa poli­tii­kan ja vies­tin­nän suun­nit­te­li­jana

6.9.2023

Päämi­nis­teri Petteri Orpo: Rasis­mille ei ole suoma­lai­sessa yhteis­kun­nassa tilaa

Päämi­nis­teri Petteri Orpo piti esit­te­ly­pu­heen edus­kun­nalle tiedon­an­to­kes­kus­te­lussa keski­viik­kona 6. syys­kuuta 2023. Puhe muutos­va­rauk­sin. Arvoisa puhe­mies, Valtio­neu­vosto on anta­nut edus­kun­nalle tiedon­an­non

4.9.2023

Janne Jukkola ja Teemu Kinnari: “Osta­malla suoma­laista ruokaa tuet huol­to­var­muutta”

Janne Jukkola Olen koko ikäni ollut teke­mi­sissä koti­mai­sen ruoan­tuo­tan­non parissa. Maito­ti­lalla kasva­neena ja meijeri-yrit­­tä­­jänä Jukko­lan Juus­to­lassa olen oppi­nut arvos­ta­maan työn­te­koa,

Skip to content