Evästeasetukset Verkkosivumme käyttää välttämättömiä evästeitä, jotta sivut toimivat ja kokemuksesi olisi vieläkin makeampi. Voit lukea lisää käyttämistämme evästeistä ja hallita asetuksiasi evästeasetussivulla. You can read more about them use and control their settings.
Kokoomus.fi / Julkaisut / Politiikka / Kokoo­mus haluaa pois­taa pitkä­ai­kai­sa­sunn­ot­to­muu­den

Kokoo­mus haluaa pois­taa pitkä­ai­kai­sa­sunn­ot­to­muu­den

Julkaistu:

? Kokoo­mus haluaa, että seuraa­van halli­tuk­sen ohjel­maan kirja­taan ohjelma pitkä­ai­kai­sa­sunn­ot­to­muu­den pois­ta­mi­seksi. Tällä vaali­kau­della toteu­tettu ohjelma on osoit­ta­nut toimi­vuu­tensa. Asunto ensin -peri­aat­teella aute­taan monia pitkä­ai­kai­sa­sunn­ot­to­mia koko­nais­val­tai­sesti. Muiden ongel­mien ratkaisu ja kuntou­tu­mi­nen onnis­tu­vat parem­min, kun on ensin katto pään päällä ja myös osaa­vaa tuki­hen­ki­lös­töä autta­massa, Räty sanoo.

Asun­to­jen lisäksi ohjel­massa onkin panos­tettu asunn­ot­to­mien tuki­pal­ve­lui­den henki­lö­kun­nan palk­kaa­mi­seen. Hyviä tulok­sia on saatu aikaan myös häätöjä ennal­taeh­käi­se­vän asumis­neu­von­nan laajen­ta­mi­sella.

? Ennal­taeh­käi­se­mällä asunn­ot­to­muutta sääs­te­tään niin inhi­mil­li­sessä kärsi­myk­sessä kuin kustan­nuk­sis­sa­kin. Tutki­muk­sen mukaan asumis­neu­vonta tuo häätö­jen vähe­ne­mi­sen kautta kansan­ta­lou­teen merkit­tä­viä sääs­töjä, jotka ylit­tä­vät toimin­nasta aiheu­tu­vat kustan­nuk­set. Myös asun­to­jen ja tuki­pal­ve­lui­den tarjoa­mi­nen tuo sääs­töjä, kun muiden hoito­lai­tos­ten resurs­seja vapau­tuu. Tärkeintä on kuiten­kin se, että voidaan tarjota pitkä­ai­kai­sa­sunn­ot­to­mille vihdoin edel­ly­tyk­set ihmi­sar­voi­seen elämään, Räty toteaa.

Lisää sisältöä samassa kategoriassa

12.6.2024

Kokoo­muk­sen edus­kun­ta­ryh­män keskus­te­lua­vaus hyvästä lapsuu­desta ja sen suoje­lusta

Tämä julkaisu on kokoo­muk­sen edus­kun­ta­ryh­män keskus­te­lua­vaus lasten­suo­je­lun uudis­tus­työ­hön. Kyse on isosta urakasta, joka ei tule valmiiksi tällä vaali­kau­della tai tämän

27.5.2024

Sauli Seit­ten­ranta: ”Lääke­pula on turval­li­suusuhka”

2021 rahti­laiva tukki Suezin kana­van. 2022 Kiinan rajut koro­na­ra­joi­tuk­set johti­vat Shang­hain ja Shenz­he­nin tehtai­den ja sata­mien kapa­si­tee­tin laskuun. 2024 huthi­ka­pi­nal­lis­ten

24.5.2024

Susanne Päivä­rinta: ”Suomen turva on vahva Eurooppa”

Elämme massii­vis­ten haas­tei­den ja kasain­vä­lis­ten jännit­tei­den aikaa. Venä­jän hyök­käys­sota Ukrai­nassa jatkuu, Suomi on sulke­nut itära­jansa. Venä­jän suun­nalta voimme odot­taa jatkos­sa­kin

Skip to content