Evästeasetukset Verkkosivumme käyttää välttämättömiä evästeitä, jotta sivut toimivat ja kokemuksesi olisi vieläkin makeampi. Voit lukea lisää käyttämistämme evästeistä ja hallita asetuksiasi evästeasetussivulla. You can read more about them use and control their settings.
Kokoomus.fi / Julkaisut / Politiikka / Räty: Todel­li­nen valin­nan­va­paus tuo tasa-arvoa tervey­den­huol­toon

Räty: Todel­li­nen valin­nan­va­paus tuo tasa-arvoa tervey­den­huol­toon

Julkaistu:

“Vaikka me suoma­lai­set pidämme usein tervey­den­huol­toamme hyvin tasa-arvoi­sena, tasa-arvo ei ulotu poti­lai­den valin­nan­va­pau­teen. Todel­li­sen valin­nan­va­pau­den ja siten myös tasa-arvoi­sen palve­lui­den saata­vuu­den tulisi kuulua kaikille suoma­lai­sille”, sanoi sosi­aali- ja terveys­mi­nis­teri Laura Räty Lääkä­ri­päi­vien ilta­juh­lassa 8. tammi­kuuta Helsin­gissä.

Hyvin toimeen­tu­le­vat ja sopi­valla työnan­ta­jalla työs­ken­te­le­vät suoma­lai­set voivat valita, käyt­tä­vätkö he yksi­tyi­siä vai julki­sia terveys­pal­ve­luita. Heidän käytös­sään ovat työter­veys­huol­lon katta­vat sairaan­hoi­don palve­lut, yksi­tyi­set sairaus­ku­lu­va­kuu­tuk­set ja yksi­tyi­sesti rahoi­tet­ta­vat terveys­pal­ve­lut. Työelä­män ulko­puo­lella olevat ja vähä­va­rai­set ihmi­set voivat valita kaik­kein vähi­ten.

“Ensi vaali­kau­della uudis­te­taan sosi­aali- ja tervey­den­huol­lon rahoi­tusta. Mieles­täni Suomessa tulisi siir­tyä malliin, jossa kaikki suoma­lai­set voivat valita oman julki­sen perus­ter­vey­den­huol­lon palve­lunsa julkis­ten ja yksi­tyis­ten tuot­ta­jien joukosta. Tämä niin kutsuttu “raha seuraa poti­lasta -malli” tarkoit­taisi sitä, että nykyi­nen moni­ka­na­vai­nen rahoi­tus­jär­jes­telmä puret­tai­siin.”

Minis­teri Räty pitää suoma­lais­ten terveys­pal­ve­lu­jen laatua hyvänä. Eroja on sen sijaan palve­lu­jen saata­vuu­dessa.

“Suoma­lai­set tervey­den­huol­lon ammat­ti­lai­set työs­ken­te­le­vät yhtä ammat­ti­tai­toi­sesti työnan­ta­jasta riip­pu­matta. Palve­lui­den saata­vuus sen sijaan riip­puu usein palve­lun tuot­ta­jasta ja rahoi­tuk­sesta. On tärkeää, että jokai­nen suoma­lai­nen saa tarvit­se­mansa terveys­pal­ve­lut oike­aan aikaan”, minis­teri Räty totesi.

Minis­teri Rädyn mukaan “raha seuraa poti­lasta -rahoi­tus­malli” olisi myös EU:n poti­las­di­rek­tii­vin hengen mukai­nen ja aset­taisi suoma­lai­set yhden­ver­tai­seen asemaan muiden euroop­pa­lais­ten kanssa. Poti­las­di­rek­tiivi antaa poti­laille jo nyt mahdol­li­suu­den valita halua­mansa terveys­pal­ve­lu­jen tarjoa­jan koko EU:n alueella.

Lisää sisältöä samassa kategoriassa

5.2.2024

Anna-Kaisa Ikonen: “Kai me pystymme parem­paan kuin yhteen sola­riu­miin?”

Millaista olisi yritys­ten, kuntien tai hyvin­voin­tia­luei­den työ, jos todella uskal­tai­simme kokeilla, selviäm­mekö hieman pienem­mällä normi­tuk­sella? Nyt on elämämme tilai­suus, kirjoit­taa

4.12.2023

Pirjo Mäljä Hämeen Kokoo­muk­sen toimin­nan­joh­ta­jaksi, Joonas Pulliai­nen puolu­een euro­vaa­li­koor­di­naat­to­riksi

Kokoo­muk­sen puolue­hal­li­tus on valin­nut HTM Pirjo Mäljän Hämeen Kokoo­muk­sen toimin­nan­joh­ta­jaksi 2.1.2024 alkaen. Mäljä siir­tyy tehtä­vään Euroo­pan parla­men­tin avus­ta­jan tehtä­västä. Hänellä on pitkä

15.11.2023

Timo Heino­nen: “Nopealle, jous­ta­valle ja muokat­ta­valle krii­sin­hal­lin­ta­ky­vylle on tarvetta”

Kansan­edus­taja Timo Heino­sen pitämä Kokoo­muk­sen edus­kun­ta­ryh­män ryhmä­puhe Edus­kun­nan keskus­tel­lessa valtio­neu­vos­ton selon­teosta Soti­las­osas­ton aset­ta­mi­sesta korke­aan valmiu­teen osana Rans­kan, Belgian ja Suomen

Skip to content