Evästeasetukset Verkkosivumme käyttää välttämättömiä evästeitä, jotta sivut toimivat ja kokemuksesi olisi vieläkin makeampi. Voit lukea lisää käyttämistämme evästeistä ja hallita asetuksiasi evästeasetussivulla. You can read more about them use and control their settings.
Kokoomus.fi / Julkaisut / Politiikka / Räty: Todel­li­nen valin­nan­va­paus tuo tasa-arvoa tervey­den­huol­toon

Räty: Todel­li­nen valin­nan­va­paus tuo tasa-arvoa tervey­den­huol­toon

Julkaistu:

“Vaikka me suoma­lai­set pidämme usein tervey­den­huol­toamme hyvin tasa-arvoi­sena, tasa-arvo ei ulotu poti­lai­den valin­nan­va­pau­teen. Todel­li­sen valin­nan­va­pau­den ja siten myös tasa-arvoi­sen palve­lui­den saata­vuu­den tulisi kuulua kaikille suoma­lai­sille”, sanoi sosi­aali- ja terveys­mi­nis­teri Laura Räty Lääkä­ri­päi­vien ilta­juh­lassa 8. tammi­kuuta Helsin­gissä.

Hyvin toimeen­tu­le­vat ja sopi­valla työnan­ta­jalla työs­ken­te­le­vät suoma­lai­set voivat valita, käyt­tä­vätkö he yksi­tyi­siä vai julki­sia terveys­pal­ve­luita. Heidän käytös­sään ovat työter­veys­huol­lon katta­vat sairaan­hoi­don palve­lut, yksi­tyi­set sairaus­ku­lu­va­kuu­tuk­set ja yksi­tyi­sesti rahoi­tet­ta­vat terveys­pal­ve­lut. Työelä­män ulko­puo­lella olevat ja vähä­va­rai­set ihmi­set voivat valita kaik­kein vähi­ten.

“Ensi vaali­kau­della uudis­te­taan sosi­aali- ja tervey­den­huol­lon rahoi­tusta. Mieles­täni Suomessa tulisi siir­tyä malliin, jossa kaikki suoma­lai­set voivat valita oman julki­sen perus­ter­vey­den­huol­lon palve­lunsa julkis­ten ja yksi­tyis­ten tuot­ta­jien joukosta. Tämä niin kutsuttu “raha seuraa poti­lasta -malli” tarkoit­taisi sitä, että nykyi­nen moni­ka­na­vai­nen rahoi­tus­jär­jes­telmä puret­tai­siin.”

Minis­teri Räty pitää suoma­lais­ten terveys­pal­ve­lu­jen laatua hyvänä. Eroja on sen sijaan palve­lu­jen saata­vuu­dessa.

“Suoma­lai­set tervey­den­huol­lon ammat­ti­lai­set työs­ken­te­le­vät yhtä ammat­ti­tai­toi­sesti työnan­ta­jasta riip­pu­matta. Palve­lui­den saata­vuus sen sijaan riip­puu usein palve­lun tuot­ta­jasta ja rahoi­tuk­sesta. On tärkeää, että jokai­nen suoma­lai­nen saa tarvit­se­mansa terveys­pal­ve­lut oike­aan aikaan”, minis­teri Räty totesi.

Minis­teri Rädyn mukaan “raha seuraa poti­lasta -rahoi­tus­malli” olisi myös EU:n poti­las­di­rek­tii­vin hengen mukai­nen ja aset­taisi suoma­lai­set yhden­ver­tai­seen asemaan muiden euroop­pa­lais­ten kanssa. Poti­las­di­rek­tiivi antaa poti­laille jo nyt mahdol­li­suu­den valita halua­mansa terveys­pal­ve­lu­jen tarjoa­jan koko EU:n alueella.

Lisää sisältöä samassa kategoriassa

15.9.2023

Joel Elmaci kokoo­muk­sen nuori­so­koor­di­naat­to­riksi

Kokoo­muk­sen puolue­hal­li­tus on nimit­tä­nyt varkau­te­lai­sen Joel Elmacin, 23, nuori­so­koor­di­naat­to­riksi puolue­toi­mis­tolle. Hän on toimi­nut aiem­min muun muassa poli­tii­kan ja vies­tin­nän suun­nit­te­li­jana

6.9.2023

Päämi­nis­teri Petteri Orpo: Rasis­mille ei ole suoma­lai­sessa yhteis­kun­nassa tilaa

Päämi­nis­teri Petteri Orpo piti esit­te­ly­pu­heen edus­kun­nalle tiedon­an­to­kes­kus­te­lussa keski­viik­kona 6. syys­kuuta 2023. Puhe muutos­va­rauk­sin. Arvoisa puhe­mies, Valtio­neu­vosto on anta­nut edus­kun­nalle tiedon­an­non

4.9.2023

Janne Jukkola ja Teemu Kinnari: “Osta­malla suoma­laista ruokaa tuet huol­to­var­muutta”

Janne Jukkola Olen koko ikäni ollut teke­mi­sissä koti­mai­sen ruoan­tuo­tan­non parissa. Maito­ti­lalla kasva­neena ja meijeri-yrit­­tä­­jänä Jukko­lan Juus­to­lassa olen oppi­nut arvos­ta­maan työn­te­koa,

Skip to content