Kokoomus.fi
Räty: Todel­linen valin­nan­vapaus tuo tasa-arvoa tervey­den­huoltoon

Räty: Todel­linen valin­nan­vapaus tuo tasa-arvoa tervey­den­huoltoon

Julkaistu: 8.1.15 Uutiset

“Vaikka me suoma­laiset pidämme usein tervey­den­huol­toamme hyvin tasa-arvoisena, tasa-arvo ei ulotu potilaiden valin­nan­va­pauteen. Todel­lisen valin­nan­va­pauden ja siten myös tasa-arvoisen palve­luiden saata­vuuden tulisi kuulua kaikille suoma­lai­sille”, sanoi sosiaali- ja terveys­mi­nisteri Laura Räty Lääkä­ri­päivien iltajuh­lassa 8. tammi­kuuta Helsin­gissä.

Hyvin toimeen­tu­levat ja sopivalla työnan­ta­jalla työsken­te­levät suoma­laiset voivat valita, käyttä­vätkö he yksityisiä vai julkisia terveys­pal­ve­luita. Heidän käytössään ovat työter­veys­huollon kattavat sairaan­hoidon palvelut, yksityiset sairaus­ku­lu­va­kuu­tukset ja yksityi­sesti rahoi­tet­tavat terveys­pal­velut. Työelämän ulkopuo­lella olevat ja vähäva­raiset ihmiset voivat valita kaikkein vähiten.

“Ensi vaali­kau­della uudis­tetaan sosiaali- ja tervey­den­huollon rahoi­tusta. Mielestäni Suomessa tulisi siirtyä malliin, jossa kaikki suoma­laiset voivat valita oman julkisen perus­ter­vey­den­huollon palve­lunsa julkisten ja yksityisten tuottajien joukosta. Tämä niin kutsuttu “raha seuraa potilasta -malli” tarkoit­taisi sitä, että nykyinen monika­na­vainen rahoi­tus­jär­jes­telmä puret­taisiin.”

Ministeri Räty pitää suoma­laisten terveys­pal­ve­lujen laatua hyvänä. Eroja on sen sijaan palve­lujen saata­vuu­dessa.

“Suoma­laiset tervey­den­huollon ammat­ti­laiset työsken­te­levät yhtä ammat­ti­tai­toi­sesti työnan­ta­jasta riippu­matta. Palve­luiden saatavuus sen sijaan riippuu usein palvelun tuotta­jasta ja rahoi­tuk­sesta. On tärkeää, että jokainen suoma­lainen saa tarvit­se­mansa terveys­pal­velut oikeaan aikaan”, ministeri Räty totesi.

Ministeri Rädyn mukaan “raha seuraa potilasta -rahoi­tus­malli” olisi myös EU:n potilas­di­rek­tiivin hengen mukainen ja asettaisi suoma­laiset yhden­ver­taiseen asemaan muiden euroop­pa­laisten kanssa. Potilas­di­rek­tiivi antaa potilaille jo nyt mahdol­li­suuden valita halua­mansa terveys­pal­ve­lujen tarjoajan koko EU:n alueella.


Kokoomus.fi